(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)"

Препис

1 О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото на общински търговски дружества: 1. Поземлен имот с площ 1030 кв.м., отреден за Търговия и обществено обслужване, намиращ се в гр.омуртаг с идентификатор /стар идентификатор кв.103, парцел І/ по плана на гр.омуртаг. За имота има съставен АОС 151 от г. с начална тръжна цена в размер на лева, без ДДС. 2. Поземлен имот с площ 1025 кв.м., отреден за Търговия и обществено обслужване, с идентификатор по плана на гр.омуртаг /стар идентификатор кв.95, парцел І/. За имота има съставен АОС 158/ год. с начална тръжна цена в размер лева, без ДДС. 3. Поземлен имот с площ 333 кв.м., отреден за Търговия и обществено обслужване, намиращ се в гр.омуртаг с идентификатор по плана на гр.омуртаг. За имота има съставен АОС 155/ год., с начална тръжна цена в размер лева, без ДДС. 4. Поземлен имот с площ 291 кв.м., отреден за Търговия и обществено обслужване, намиращ се в гр.омуртаг с идентификатор по плана на гр.омуртаг. За имота има съставен АОС 154/ год. с начална тръжна цена лева, без ДДС. 5. УПИ с площ 389 кв.м., отреден за Друг вид производствен, складов обект намиращ се в гр.омуртаг, с идентификатор по кадастралната карта на гр.омуртаг /стар идентификатор кв.12, УПИ ХІХ / по плана на гр.омуртаг. за имота има съставен АОС 160/ год. с начална тръжна цена в размер на 7600 лева, без ДДС. 6. Поземлен имот с площ 465 кв.м., отреден за Търговия и обществено обслужване, намиращ се в гр.омуртаг, с идентификатор по плана на гр.омуртаг. За имота има съставен АОС 156/ год. с начална тръжна цена в размер лева, без ДДС. 7. Поземлен имот с площ 6690 кв.м., отреден за Търговия и обществено обслужване, намиращ се в гр.омуртаг, с идентификатор по плана на гр.омуртаг. За имота има съставен АОС 153/ год. с начална тръжна цена в размер лева, без ДДС.

2 Размер на депозитите 10% от съответните начални тръжни цени, се внасят в касата на общината до часа на деня на провеждане на търга. Цените са платими по банкова сметка на Община Омуртаг при условията посочени в съответните информационни меморандуми. Търговете ще се проведат на год. от часа в залата на Общинска администрация гр.омуртаг, ул.ал.стамболийски 2а, гр.омуртаг, а повторните търгове ще се проведат на петнадесетия ден след първите търгове / год./ на същото място и час, при същите условия. Таксите за тръжна документация са в размер на лева за всеки обект, платими в касата на общината до часа в деня на провеждане на търга. Тръжните документи се получават от отдел ОСПК, стая 27 на общинска администрация гр.омуртаг срещу представена квитанция за заплатени тръжни книжа. Оглед на имотите всеки работен ден до крайния срок за заплащане на депозити след закупуване на тръжна документация. За повече информация в стая 27 на общинска администрация гр.омуртаг или на тел КМЕТ:.. /Н.Шабан/

3 О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото на общински търговски дружества: 1.УПИ ІV, квартал 14 по плана на с.п.хитово с площ от 2000 кв.м., отреден за Търговия и обществено хранене, за имота има съставен АОС 447 от г. с начална тръжна цена 5600 /Пет хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС. 2.УПИ VІ-104, кв.14 по плана на с.обител: незастроен с площ 1060 кв.м., за имота има съставен АОС 111/ год. с начална тръжна цена 4240 /Четири хиляди двеста и четиридесет/ лева, без ДДС. 3.Обект Общинска баня, УПИ VІІ, кв.19 по плана на с.обител с площ 665 кв.м. и сграда със застроена площ 135 кв.м., за имота има съставен АОС 3/ год.с начална тръжна цена 4500 /Четири хиляди и петстотин/ лева, без ДДС. 4. УПИ V, квартал 22 по плана на с.змейно, община Омуртаг, с площ 4300 кв.м., заедно с построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 250 кв.м. построена през 1968 год. за имота има съставен АОС 44/ год. с начална тръжна цена /Двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без ДДС. 5. УПИ ХІІ, кв.15, по плана на с.обител, община Омуртаг с площ 770 кв.м., отреден за Млекопункт, за имота има съставен АОС 12 от год., с начална тръжна цена 3000/Три хиляди/ лева, без ДДС. 6. Обект Бивше училище с.долно Новково, поземлен имот І, кв.11 по плана на селото с площ 6290 кв.м. и построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 305 кв.м. за имота има съставен АОС 90/ год., с начална тръжна цена /Двадесет и осем хиляди и петстотин/ лева, без ДДС. 7. Обект Бивше училище, УПИ І-24, кв.15 по плана на с.птичево, Община Омуртаг с площ 8000 кв.м. и построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 190 кв.м. за имота има съставен АОС 257/ год. с начална тръжна цена /Тридесет хиляди/ лева, без ДДС. 8.Обект: УПИ ХІV, кв.5 по плана с.птичево, Община Омуртаг с площ 600 кв.м. и построената в него едноетажна масивна сграда за Клуб и здравна служба със застроена площ 145 кв.м. АОС 133/ год. с начална тръжна цена 5300 /Пет хиляди и триста/ лева, без ДДС.

4 9.УПИ ІV, квартал 9 по плана на с.падарино, Община Омуртаг с площ 6400 кв.м. заедно с построената в него триетажна масивна сграда с разгъната застроена площ 660 кв.м., построена през 1962 год. за имота има съставен АОС 62/ год. с начална тръжна цена /Тридесет и три хиляди/ лева, без ДДС. Размер на депозитите 10% от съответните начални тръжни цени, се внасят в касата на общината до часа на деня на провеждане на търга. Цените са платими по банкова сметка на Община Омуртаг при условията посочени в съответните информационни меморандуми. Търговете ще се проведат на год. от часа в залата на Общинска администрация гр.омуртаг, ул.ал.стамболийски 2а, гр.омуртаг, а повторните търгове ще се проведат на петнадесетия ден след първите търгове / год./ на същото място и час, при същите условия. Таксите за тръжна документация са в размер на лева за всеки обект, платими в касата на общината до часа в деня на провеждане на търга. Тръжните документи се получават от отдел ОСПК, стая 27 на общинска администрация гр.омуртаг срещу представена квитанция за заплатени тръжни книжа. Оглед на имотите всеки работен ден до крайния срок за заплащане на депозити след закупуване на тръжна документация. За повече информация в стая 27 на общинска администрация гр.омуртаг или на тел КМЕТ:.. /Н.Шабан/

5 О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото на общински търговски дружества: 1.Урегулиран поземлен имот с площ 3500 кв.м. и построената в него едноетажна масивна сграда на маза със застроена площ 192 кв.м. бивше училище в кв.16, УПИ VІІІ по плана на с.голямо Църквище, Община Омуртаг, за имота има съставен АОС 212 от г. с начална тръжна цена в размер на / Тринадесет хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС. 2. Урегулиран поземлен имот с площ кв.м. и построената в него двуетажна масивна сграда с разгърната застроена площ 560 кв.м. и двуетажна масивна пристройка с площ 326 кв.м., последната построена през 1986 г., в кв.48, УПИ по плана на с.козма Презвитер, Община Омуртаг, за имота има съставен АОС 49 от год. с начална тръжна цена в размер на /Четиридесет и пет хиляди/ лева, без ДДС. 3. УПИ ХІІ, кв.33 а по плана на с.камбурово, Община Омуртаг с площ 808 кв.м., отреден за Търговия и обществено обслужване за имота има съставен АОС 137/ год. с начална тръжна цена в размер 4500/четири хиляди и петстотин/ лева, без ДДС. 4. УПИ ХІІІ, кв.33 а по плана на с.камбурово, Община Омуртаг, с площ 834 кв.м., отреден за Търговия и обществено обслужване за имота има съставен АОС 138/ год. с началната тръжна цена в размер на 4600/Четири хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС. Размер на депозитите 10% от съответните начални тръжни цени, се внасят в касата на общината до часа на деня на провеждане на търга. Цените са платими по банкова сметка на Община Омуртаг при условията посочени в съответните информационни меморандуми. Търговете ще се проведат на год. от часа в залата на Общинска администрация гр.омуртаг, ул.ал.стамболийски 2а, гр.омуртаг, а повторните търгове ще се проведат на петнадесетия ден след първите търгове / год./ на същото място и час, при същите условия. Таксите за тръжна документация са в размер на лева за всеки обект, платими в касата на общината до часа в деня на провеждане на търга. Тръжните документи се получават от отдел ОСПК, стая 27 на

6 общинска администрация гр.омуртаг срещу представена квитанция за заплатени тръжни книжа. Оглед на имотите всеки работен ден до крайния срок за заплащане на депозити след закупуване на тръжна документация. За повече информация в стая 27 на общинска администрация гр.омуртаг или на тел КМЕТ:.. /Н.Шабан/

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение 5 1 2 3 4 1 1073 08.03.2012 м.малкия друм, имот 018018 по КВС Имот

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно