BG_design_04_2010.pub

Размер: px
Започни от страница:

Download "BG_design_04_2010.pub"

Препис

1 БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR млн. за март 2009 България: Ключови индикатори e Растеж БВП (%) y/y 6.0% -5.1% 0.0% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8% 0.6% 2.0% Безработица (%) 6.31% 9.10% 12.0% Текуща сметка/бвп (%) -25.4% -8.6% -7.6% Търговски баланс EUR млн ПЧИ EUR млн Държавен дълг/бвп (%) 16.1% 16.0% 15.0% Бюджетeн излишък/бвп (%) 1.8% -0.8% -3.90% Средна доходност 10 годишни ДЦК 5.38% 7.25% 7.00% Източник: БНБ, прогнози ОББ, прогнози МФ Брутният външен дълг в края на март 2010 възлиза на EUR млн. (107.7% от БВП), като намалява с EUR млн. в сравнение с края на 2009 (EUR млн., 111.3% от БВП) Чуждестранните резерви се увеличиха с 2.1% (EUR 246 млн.) на седмична база до EUR млрд. към 15 май, по данни на БНБ Експресните оценки на БВП за първо тримесечие на 2010 показват спад на икономиката с 4% спрямо съответния период на предходната година През май 2010 общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4% спрямо април поради влошаване на бизнес климата в търговията на дребно с 5.3% Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за април 2010 спрямо март 2010 е 101.1%, т.е. месечната инфлация е 1.1% Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 е с 1.3% над равнището от предходния месец По предварителни данни през март 2010 индексът на промишленото производство нараства с 1.7% в сравнение с март 2009 По предварителни данни оборотът в търговския сектор през март 2010 намалява с 14.1% спрямо същия месец на предходната По предварителни данни, нивото на безработица, отчетено от националната агенция по заетостта се е понижило с 0.15% на месечна база до 9.99% към края на април ДИРЕКЦИЯ ГЛАВЕН ИКОНОМИСТ СОФИЯ 1040, УЛ. СВЕТА СОФИЯ 5 Главен анализатор: Гергана Костурска тел.: (359 2) По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2010 намаляват с 64 хил. Фискалният резерв възлиза на BGN млн. към края на март През април 2010 годишният прираст на широките пари (паричният агрегат М3) е 8% при 7.8% през март 2010 Нетните вътрешни активи са BGN млрд. в края на април 2010 и се увеличават със 7.2% спрямо същия месец на 2009 (6.2% годишен прираст през март 2010) Общата сума на активите на банковата система през месеца отбелязва лек спад с 0.9% до BGN млн. Общият обем на БФБ през април възлезе на BGN млн. През април средните цени на имотите в седемте най-големи града в България се понижиха средно с -0.7% спрямо предходния месец

2 1 I.ВЪНШЕН СЕКТОР 1.Платежен баланс За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на млн. EUR, при отрицателна текуща сметка в размер на млн. EUR за март Платежен баланс (EUR млн.) Източник:БНБ 04/08 07/08 10/08 04/09 07/09 10/10 ТС Нетни ПЧИ За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR млн. за март Основни фактори за намалението на дефицита по текущата сметка в сравнение с март 2009 е намалелият дефицит по търговското салдо (със EUR млн.) и увеличението на салдото по статия Текущи трансфери (с EUR 97.8 млн.). За януари март 2010 текущата сметка има дефицит в размер на EUR млн. (1.4% от БВП), при дефицит от EUR млн. (4.2% от БВП) за януари март Основни фактори за намалението на дефицита по текущата сметка са по-ниските дефицити по търговското салдо (с EUR млн.) и по статия Доход (със EUR 195 млн. ), както и увеличението на салдото по статия Текущи трансфери (със 172 млн. EUR). Търговското салдо за януари март 2010 е отрицателно, в размер на EUR млн. (1.8% от БВП), при отрицателно салдо в размер на EUR млн. (3.4% от БВП) за януари март За март 2010 търговското салдо е отрицателно, в размер на EUR млн., при отрицателно салдо в размер на EUR млн. за март Износът (FOB) за януари март 2010 възлиза на EUR млн., при EUR млн. за януари март 2009, като нараства с 12.2% на годишна база, при спад на годишна база от 26.6% за януари март За март 2010 износът (FOB) възлиза на EUR млн., при EUR млн. за март 2009, като нараства с 15.2% на годишна база, при намаление на годишна база от 21.3% за март Вносът (FOB) за януари март 2010 e EUR млн., при EUR млн. за януари март 2009, като намалява с 5% на годишна база при спад на годишна база от 29.5% за януари март За март 2010 вносът (FOB) e EUR млн., при EUR млн. за март 2009, като нараства с 0.9% на годишна база при спад на годишна база от 18.5% за март Салдото по услугите за януари март 2010 е положително, в размер на EUR 57 млн., при отрицателно салдо в размер на EUR 1.3 млн. за януари март За март 2010 салдото по статията е положително, в размер на EUR 24.5 млн. при отрицателно в размер на EUR 14.6 млн. за март Салдото по статията Доход за януари март 2010 е отрицателно, в размер на EUR млн., при отрицателно салдо в размер на EUR млн. за януари март За март 2010 салдото по статията е отрицателно, в размер на EUR 82.7 млн. при отрицателно в размер на EUR млн. за март Нетните постъпления от текущи трансфери за януари март 2010 възлизат на EUR млн. (1.1% от БВП) при EUR млн. (0.6% от БВП) за януари март 2009 За март 2010 статията Текущи трансфери, нето е положителна в размер на EUR млн. при положителна в размер на EUR 35.6 млн. за март 2009 Капиталовата сметка за януари март 2010 е положителна, в размер на EUR 62.1 млн., при положителна в размер на EUR млн. за януари март Финансовата сметка за януари март 2010 е отрицателна, в размер на EUR млн., при отрицателна сметка в размер на EUR млн. за януари март Преките инвестиции в чужбина за януари март 2010 са EUR 19.3 млн., при EUR 21.7 млн. за януари март Преките чуждестранни инвестиции в страната за януари март 2010 намаляват с EUR 21.9 млн. (0.1% от БВП), при увеличение от 926 млн. EUR (2.7% от БВП) за януари март Намалението на преките инвестиции в страната за периода се дължи на отрицателния нетен Друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) в размер на EUR млн. Портфейлните инвестиции активи за януари март 2010 нарастват с EUR 56.8 млн., а за януари март 2009 те нарастват с EUR млн. За март 2010 портфейлните инвестиции активи нарастват със EUR млн. при увеличение от EUR 43 млн. за същия месец на Портфейлните инвестиции пасиви за януари март 2010 намаляват с EUR 35.4 млн. За януари март 2009 портфейлните инвестиции пасиви намаляват с EUR 48 млн. За март 2010 портфейлните инвестиции пасиви намаляват с 23.8 млн. EUR при увеличение от EUR 6.3 млн. за същия месец на 2009 Други инвестиции активи за януари март 2010 нарастват със EUR 116 млн., при намаление в размер на EUR млн. за януари март За март 2010 други инвестиции активи намаляват със EUR млн., при намаление в размер на EUR млн. за март Други инвестиции пасиви за януари март 2010 намаляват с EUR млн., при намаление от EUR млн. за януари март За март 2010 други инвестиции пасиви нарастват със EUR млн., при намаление от EUR млн. за март За отчетния период статията Грешки и пропуски има положителна стойност, в размер на EUR млн. За януари март 2009 статията има положителна стойност, в размер на EUR млн. Общият баланс за януари март 2010 е отрицателен, в размер на EUR млн., при отрицателен общ баланс в размер на EUR млн. за януари март 2009.

3 2 2.Външен дълг Брутният външен дълг в края на март 2010 възлиза на EUR млн. (107.7% от БВП), като намалява с EUR млн. в сравнение с края на 2009 (EUR млн., 111.3% от БВП) Брутен външен дълг, EUR млрд. Източник:БНБ /08 07/09 Пу бличен сектор Частен сектор Брутният външен дълг в края на март 2010 възлиза на EUR млн. (107.7% от БВП), като намалява с EUR млн. в сравнение с края на 2009 (EUR млн., 111.3% от БВП). Най-много намаляват задълженията на сектор Банки (намаление от- EUR млн., 6%). В сравнение с края на март 2009 (EUR млн.) дългът нараства с EUR 312 млн. В края на март 2010 дългосрочните задължения са в размер на EUR млн. (66.5% от дълга), а краткосрочните EUR млн. (33.5% от дълга). Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на март 2010 е в размер на EUR млн. (8.2% от БВП), като нараства спрямо края на 2009 с EUR 27.6 млн. (1%). В сравнение с края на март 2009 (EUR млн.) дългът на сектора нараства с EUR295.6 млн. Изменението на годишна база се дължи основно на получените от Световната банка през април и юни 2009 заеми за развитие на политиките, общо в размер на EUR 251 млн. Външните задължения на сектор Банки възлизат на EUR млн. (22.8% от БВП), като намаляват с EUR млн. (6%) спрямо края на В сравнение с края на март 2009 (EUR млн.) дългът на сектора намалява с EUR млн. Дългът на Други сектори възлиза на EUR млн., като нараства спрямо края на 2009 с EUR 86.5 млн. В сравнение с края на март 2009 (EUR млн.) дългът на сектора нараства със EUR 127 млн. В края на март 2010 вътрешнофирменото кредитиране, възлиза на EUR млн., като намалява със EUR млн. (1.2%) в сравнение с края на В сравнение с края на март 2009 (EUR млн.) дългът на сектора нараства с EUR млн. Към 31.III.2010 в евро е деноминиран 88.6% от брутния външен дълг, а в щатски долари 6.5%. Спрямо декември 2009 се наблюдава намаление на дела на еврото с 0.2 процентни % и увеличение на дела на щатския долар с 0.2 процентни пункта. В края на март 2010 на годишна база се наблюдава увеличение на дела на еврото с 2.9 % и намаление на дела на щатския долар с 0.2 %. През януари март 2010 са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на EUR млн. (4.9% от БВП) при EUR млн. (6.5% от БВП) за същия период на През януари март 2010 са получени кредити и депозити от нерезиденти в размер на EUR млн. (3.6% от БВП) при EUR млн. (4.5% от БВП) за същия период на От получените кредити и депозити през отчетния период EUR млн. (63.5%) са задължения по вътрешнофирмено кредитиране EUR 4, 256 млн. (20.5%) са получени от сектор Банки, EUR 157 млн. (12.6%) от Други сектори и EUR 42.3 млн. (3.4%) от сектор Държавно управление. Нетният външен дълг в края на март 2010 възлиза на EUR млн. (56.4% от БВП), като намалява с EUR 95.3 млн. (0.5%) в сравнение с края на 2009 (EUR млн., 57.7% от БВП). В края на март 2009 нетният дълг възлиза на EUR млн., 59.4% от БВП. 3. Чужд естранни резерви Чуждестранни резерви Източник: БНБ /08 11/08 04/09 09/09 02/10 Чуждестранните резерви се увеличиха с 2.1% (EUR 246 млн.) на седмична база до EUR млрд. към 15 Май, по данни на БНБ Чуждестранните резерви се увеличиха с 2.1% (EUR 246 млн.) на седмична база до EUR млрд. към 15 Май, по данни на БНБ. Увеличението се дължи на правителството и банковия сектор, чиито сметки се увеличи с EUR млн. и EUR млн. респективно. В същото време депозитите на търговските банки спаднаха с EUR млн. Чуждестранните резерви са спаднали с 8% от началото на та и с 1.2% от началото на месеца. Нивото на чуждестранните резерви по краткосрочния дълг спадна до 99.3% към края на февруари от 100.8% към края на януари. Въпреки, че са по-високи в сравнение с края на 2008 когато те възлязоха на 96.5%, резервите продължават да са по малък процент в сравнение с 120% към края на 2007 и 3005 п рез II. РЕАЛЕН СЕКТОР 1.Брутен вътрешен продукт Експресните оценки на БВП за първо тримесечие на 2010 показват спад на икономиката с 4% спрямо съответния период на предходната година Експресните оценки на БВП за първо тримесечие на 2010 показват спад на икономиката с 4% спрямо съответния период на предходната година. В номинално изражение БВП достига до BGN млн. в текущи цени. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на BGN млн. в текущи цени.

4 % Q1/07 БВП Q1 2010, предварителни данни Q3/07 Q1/08 Q3/08 Q1/09 Q3/09 Q1/10 В сравнение с първо тримесечие на 2009, брутната добавена стойност реално намалява с 2%. Спадът на БВП през първо тримесечие на 2010 се дължи основно на намаление на добавената стойност в аграрния сектор, която е с 3.4% по- малко в сравнение с първо тримесечие на В сравнение със същия период на миналата, реалният спад на добавената стойност в сектора на услугите е 2.2%, докато на индустриалния сектор брутната добавена стойност намалява реално с 1.3%. Добавената стойност, реализирана от аграрния сектор определя 3.5% от общата добавена стойност в икономиката. Относителният дял на индустриалния сектор е 33%, а секторът на услугите заема най-голяма част от общата добавена стойност 63.5%. От страна на крайно използвания БВП, разходите за индивидуално потребление намаляват реално с 6.8%, а разходите за колективно потребление съответно с 1.5% спрямо първо тримесечие на Инвестициите в основен капитал бележат реално намаление с 15.8%. Оценката на индекса на физически обем на износа на стоки и услуги показва реално увеличение с 7.6%, докато индексът на вноса на стоки и услуги показва намаление с 4%. В структурата на крайно използвания БВП, крайното потребление заема 84.6%, а инвестициите в основен капитал имат относителен дял от 23.8% от БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно (-8.7% от БВП). 2.Бизнес климат През май 2010 общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4% спрямо април поради влошаване на бизнес климата в търговията на дребно с 5.3% Бизнес климат за периода -05/10 Източник: НСИ 04/09 07/09 10/09 04/10 През май 2010 общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4% спрямо април поради влошаване на бизнес климата в търговията на дребно с 5.3%. В останалите отрасли, наблюдавани с бизнес анкетите на НСИ, се регистрира леко подобрение. Съставният показател бизнес климат в промишлеността е с 0.9% над априлското си равнище, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на промишлените мениджъри за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност е леко намалена в сравнение с предходния месец, но очакванията за развитието на дейността през следващите три месеца са оптимистични (увеличение на балансовия показател с 5.1%). Несигурната икономическа среда продължава да бъде основен фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, като отрицателното й влияние обаче през последните два месеца намалява. Следващите по сила на въздействие негативни фактори и през май са недостатъчното търсене от страната, от чужбина и финансовите проблеми. През последните месеци се увеличава относителният дял на предприятията, които изпитват проблеми със свития вътрешен пазар, а през май също се увеличава и делът на тези, чиято дейност е затруднена от недостига на финансови средства. Относно продажните цени очакванията на промишлените предприемачи са в посока на запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. През май 2010 съставният показател бизнес климат в строителството се покачва с 1.3% спрямо предходния месец поради по-оптимистичните очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца (балансовият показател нараства с 8.7%). Очакванията за строителната активност също са силно оптимистични. По отношение на настоящото бизнес състояние и настоящата строителна активност обаче предприятията са все още песимистични. Осигуреността на производството с поръчки се влошава през последния месец. Същевременно продължава да се очаква известно намаление на персонала. Найсериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, отново са финансовите проблеми, следвани от несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, чието негативно влияние слабо намалява в сравнение с предходния месец. По отношение на продажните цени анкетата не отчита очаквания за увеличение през следващите три месеца. Съставният показател бизнес климат в търговията на дребно през май пада с 5.3% в сравнение с предходния месец. Понижението се дължи на влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията и техните по-песимистични очаквания за следващите шест месеца. През последните три месеца има намаление в продажбите, като същевременно и прогнозите за следващите три месеца са по-песимистични. По-неблагоприятни са и очакванията за поръчките към доставчиците в сравнение с април. По отношение на персонала се очаква слабо намаление през следващите три месеца. Недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да бъдат основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора, като се засилва негативното влияние на финансовите проблеми в сравнение с предходния месец. По мнение на търговците на дребно се очаква леко покачване на продажните цени през следващите три месеца. През май съставният показател бизнес климат в сектора на услугите се повишава с 0.6% в сравнение с предходния месец в резултат на малко по-добрите оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Настоящото търсене на услуги в сектора леко се е намалило спрямо април, като прогнозите са то да се увеличи през следващите три месеца. По мнение на стопанските ръководители заетите в отрасъла през последните три месеца са намалели, като намеренията са да бъде запазен настоящият персонал през следващите три месеца.

5 4 Най-сериозен проблем, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша. През последния месец се засилва отрицателното влияние на недостатъчното търсене на услуги. Относно продажните цени мениджърите не предвиждат увеличение през следващите три месеца. 2.Инфлация Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за април 2010 спрямо март 2010 е 101.1%, т.е. месечната инфлация е 1.1% Инфлация на годишна база Източник: НСИ 5% 0% 01/07 07/07 07/08 07/09-5% CPI, m/m Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за април 2010 спрямо март 2010 е 101.1%, т.е. месечната инфлация е 1.1%. Инфлацията от началото на годината (април 2010 спрямо декември 2009) е 2.6%, а годишната инфлация за април 2010 спрямо април 2009 е 1.8%. Средногодишната инфлация за периода май април 2010 спрямо периода май април 2009 е 1.3%. През април 2010 спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: увеличение при : алкохолни напитки и тютюневи изделия 20.8%; облекло и обувки 0.8%; жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива - с 0.3%; здравеопазване - с 0.1%; транспорт с 0.7%; разнообразни стоки и услуги - с 1.8%. Намаление при хранителни продукти и безалкохолни напитки с 0.6%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - 0.1%; свободно време, развлечение и културен отдих 2.5%; ресторанти и хотели с 0.2%; Цените остават на равнището от миналия месец при съобщенията и образование. Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за април 2010 спрямо март 2010 е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%. Инфлацията от началото на та (април 2010 спрямо декември 2009 ) е 2.4%, а годишната инфлация за април 2010 спрямо април 2009 е 3.0%. Средногодишната инфлация за периода май април 2010 спрямо периода май април 2009 е 1.6%. Индексът на цените за малката по състав кошница за април 2010 спрямо март 2010 е 99.7%, а от началото на та (април 2010 спрямо декември 2009) е 101.3%. През април цените на стоките и услугите от малката кошница за най-бедните 20% домакинства са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0.5%; нехранителни стоки - цените остават на равнището от миналия месец; услуги - увеличение с 0.1%. 3.Индекс на цени на производител Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 е с 1.3% над равнището от предходния месец 20% 15% Индекс на цените на производител на Източник: НСИ годишна база 10% 5% 0% -5% 07/08 07/09-10% -15% PPI, y/y Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 е с 1.3% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените има в преработващата промишленост - с 2.3%, докато намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 1.1% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%. В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - със 7.2%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.6%, а намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 1.3%. Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 нараства с 2.8% в сравнение със същия месец на Цените се увеличават в добивната промишленост - с 18.6% и в преработващата промишленост - със 7.7%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление - с 9.7%. Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо март 2009 е отчетено при: производството на основни метали - с 27.8%; производството на тютюневи изделия - с 20.0%; производството на превозни средства, без автомобили - с 5.2%. Намаление на цените се наблюдава при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 8.5%; производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 5.4%; производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.3%. Общият индекс на цени на производител през март 2010 се увеличава с 1.3% спрямо предходния месец. По високи цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 1.9%, докато намаление се отчита в добивната промишленост с 0.8% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%. В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 2.1% и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.3%.

6 5 Общият индекс на цените на производител през март 2010 се увеличава с 5.2% в сравнение със същия месец на В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 10.1% спрямо март По съществено увеличение е регистрирано при производството на основни метали - с 36.2%, при производството на тютюневи изделия - с 16.5% и при производството на химични продукти - с 9.0%, а намаление се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.5%, при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 5.2% и при производството на метални изделия, без машини и оборудване с 4.4%. 4. Индекс на оборота в промишлеността По предварителни данни през март 2010 индексът на промишленото производство нараства с 1.7% в сравнение с март % 50% 0% -50% Оборот в промишлеността на месечна база 05/08 09/08 05/09 Източник: НСИ 09/09 По предварителни данни през март 2010 индексът на промишленото производство нараства с 1.7% в сравнение с март В преработващата промишленост е отчетено увеличение от 6.3%, в добивната промишленост 4.8%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ продукцията намалява с 9.7%. Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (17.5%) и в производството на продукти за междинно потребление (5.5%), докато производството на енергийни продукти отбелязва спад от 8.9%. През март 2010, в сравнение с предходния месец, е отчетено увеличение на промишленото производство с 21.1%, като ръстът в преработващата промишленост е 34.7%, в добивната промишленост - 7.3%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ продукцията намалява с 2.8%. По-значително нараства производството на тютюневи изделия - с 99.6%, производството на напитки - с 67.2%, производството на химични продукти - с 38.4%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 33.8%. От преработващата промишленост под нивото на предходния месец остава единствено обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 10.9%.По предварителни данни през март 2010 оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 8.8% в сравнение с март В преработващата промишленост увеличението е с 18.2%, в добивната промишленост - с 15.9%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистриран спад от 12.5%. 5. Търговия на дребно и търговия на едро По предварителни данни оборотът в търговския сектор през март 2010 намалява с 14.1% спрямо същия месец на предходната 15% 5% -5% -15% -25% Продажби на дребно, % на год. база Източник: НСИ 05/08 09/08 05/09 09/09 По предварителни данни оборотът в търговския сектор през март 2010 намалява с 14.1% спрямо същия месец на предходната. Същевременно обаче във всички основни дейности се наблюдава тенденция на забавяне на спада. В търговията на дребно е отчетено намаление от 11.6%, което се дължи на отрицателните темпове във всички съставни групи дейности. Спадът е незначителен в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - 0.5% и в търговията с текстил, облекло и обувки - 4.4%. Съществено влияние върху стойността на индекса оказва намалението в търговията с компютърна и комуникационна техника %, в търговията с автомобилни горива и смазочни материали % и в търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита %, които общо създават около половината от обема на оборота. В търговията на едро общото намаление от 12.6% е резултат от регистрирания спад във всички съставни групи. Близо до равнището на март 2009 се задържат търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията с нехранителни потребителски стоки, при които отрицателните темпове са съответно 1.7 и 4.9%. Най-голямо остава намалението в търговията с машини, оборудване и части за тях %, но стойността на индекса се определя до голяма степен от спада в търговията с неселскостопански междинни продукти %, тъй като дейността формира около 40% от обема на оборота. В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението все още е значително %, но се наблюдава известно оживление на автомобилния пазар. През март 2010 оборотът нараства с 9.8% в сравнение с предходния месец. Положителна тенденция се наблюдава и в трите основни търговски дейности, но се проявява по-силно в търговията на едро, където увеличението достига 12.0%. В търговията на дребно и в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт темповете са близки, съответно 5.6 и 5.3%. За периода януари - март 2010 оборотът намалява с 16.8% спрямо същия период на предходната. Спад е отчетен и в трите основни търговски дейности, като индексите в търговията на дребно и търговията на едро са близки, съответно 12.1% и 16.3%.

7 6 Те до голяма степен определят общото намаление, тъй като заедно формират около 90% от търговския оборот. В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт спадът все още е голям и достига 36.2%. 11% 9% 7% 5% Равнище на безработица Източник: НАЗ Средна месечна работна заплата за периода Q Q1 10 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 6.Безработица По предварителни данни, нивото на безработица, отчетено от националната агенция по заетостта се е понижило с 0.15% на месечна база до 9.99% към края на Април По предварителни данни, нивото на безработица, отчетено от националната агенция по заетостта се е понижило с 0.15% на месечна база до 9.99% към края на Април. Макар и минимален, този спад се отчита за втори пореден месец. Този спад вероятно се дължи на сезонната заетост в сектор земеделие и строителство. На годишна база нивото на безработица се е покачило с 2.95%, като разликата е намаляла от 3.26% на годишна база през март. Агенцията по труда и социалната политика очаква нивото на безработицата към края на годината да е 12.8%, а Министерството на труда и социалната политика прогнозира тя да е 11.4%. 8. Средна работна заплата Средната месечна работна заплата в номинално изражение за март 2010 е нараснала с 11 лева спрямо месец декември 2009 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2010 намаляват с 64 хил. или с 2.8% спрямо края на декември 2009 като достигат до 2.19 млн. Най-голямо намаление е регистрирано в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство - с 9.4%, Строителство - с 7.4% и Професионални дейности и научни изследвания - с 6.2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост % и Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството %, в които през март 2010 броят на наетите спрямо декември 2009 намалява съответно с 2.5 и 5.4%. В края на март 2010 наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 222 хил. или с 9.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната. Най-голямо намаление на наетите лица спрямо март 2009 се наблюдава в икономическите дейности: Преработваща промишленост - с 65 хил., Строителство - с 51 хил. и Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството - с 36 хиляди. В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности Строителство - с 25.5% и Хотелиерство и ресторантьорство - със 17.3%. Средната месечна работна заплата в номинално изражение за март 2010 е нараснала с 11 лева спрямо месец декември III. ФИКСАЛЕН СЕКТОР Фискалният резерв възлиза на BGN млн. към края на март /08 Фискален резерв Източник: МФ 09/08 05/09 09/09 По данни на Министерство на финансите, приходите по консолидираната фискална програма към края на март 2010 са в размер на BGN млн., което представлява 19.5% от годишните разчети към ЗДБРБ за Данъчните постъпления са в размер на BGN млн., което представлява 19.8% от разчета за тази година. Неданъчните приходи и помощите са в размер на BGN млн. или 18.2 % от разчета за тази. Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) са в размер на BGN млн., което представлява 25.3% от годишния разчет. Частта от вноската на Република България за общия бюджет на ЕС, изплатена към края на март 2010 от централния бюджет възлиза на BGN млн. Към края на март 2010 бюджетното салдо по КФП е отрицателно и е в размер на BGN млн., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на BGN млн. и дефицит по европейските средства в размер на BGN млн. Фискалният резерв възлиза на BGN млн. Общият размер на приходите и помощите по републиканския бюджет към края на март е BGN млн., което представлява 18.8 % изпълнение спрямо годишните разчети в ЗДБРБ за Размерът на данъчните постъпления по републиканския бюджет към края на месец март е BGN млн., което и изпълнение от 18.4% от разчета за годината.

8 7 IV. ПАРИЧЕН СЕКТОР 1.Парично предлагане Парично предлагане (M3) BGN млн. Източник: БНБ /07 07/07 07/08 07/09 През април 2010 годишният прираст на широките пари (паричният агрегат М3) е 8% при 7.8% през март 2010 През април 2010 годишният прираст на широките пари (паричният агрегат М3) е 8% при 7.8% през март В края на април 2010 широките пари възлизат на млрд. лв. (72.1% от БВП) при BGN млрд. за март 2010 (71.8% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент паричният агрегат М1, се увеличава през април 2010 с 0.5% на годишна база (2% годишен спад през март 2010 ). Квазипарите достигат BGN млрд. като нарастват с 12.7% в сравнение с април 2009 (при годишен ръст от 14.2% през март 2010 ). BGN Foreign 2.Нетни вътрешни активи и вътрешен кредит Нетните вътрешни активи са BGN млрд. в края на април 2010 и се увеличават със 7.2% спрямо същия месец на 2009 (6.2% годишен прираст през март 2010 ) Вътрешен кредит/бвп (%) 04/09 03/10 04/10 Вътрешен кредит 67.8% 76.5% 76.5% Вземания от сектор държавно управление -7.7% -4.1% -4.3% Вземания от неправителствения сектор 75.5% 80.6% 80.8% в т.ч. Кредити 45.9% 48.3% 48.4% Източник: Паричен отчет на БНБ, баланс на банковата система Нетните вътрешни активи са BGN млрд. в края на април 2010 и се увеличават със 7.2% спрямо същия месец на 2009 (6.2% годишен прираст през март 2010). Годишният темп на прираст на основния им компонент вътрешния кредит, е 7.4% при 7.5% през март На годишна база през отчетния месец вземанията от Неправителствен сектор нарастват с 1.9%, като достигат BGN млрд. (2.6% ръст през март 2010). В края на април 2010 кредитите за Неправителствен сектор възлизат на BGN млрд. (75.1% от БВП) при BGN млрд. за март 2010 (75.1% от БВП). Годишният им темп на прираст през отчетния месец е 1.9% при 2.6% през март Изменението на размера на кредитите за Неправителствен сектор е повлияно от нетните покупки на кредити от Други ПФИ, чиито обем за последните 12 месеца е BGN млрд. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са BGN 60.2 млн. (през април 2010 няма продадени кредити), а обратно изкупените кредити BGN млрд. (за април 2010 няма обратно изкупени кредити). Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 0.3% на годишна база през април 2010 (1.1% ръст през март 2010) и в края на месеца достигат BGN млрд. (45.5% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са BGN млрд. (28.2% от БВП) в края на април 2010, като се увеличават с 4.2% спрямо същия месец на 2009 (4.4% годишен ръст през март 2010). През април 2010 жилищните кредити се увеличават с 6.5% на годишна база в сравнение с 6.4% през март Годишният прираст на потребителските кредити е 6.1% през април 2010 и 6.6% през март На годишна база други кредити намаляват с 11.3% (11.4% годишен спад през март 2010). Размерът на кредитите, предоставени на Финансови предприятия, е BGN 879 млн. в края на април 2010 и в сравнение с април 2009 нараства с 15.4% (21.8% годишно увеличение през март 2010). Нетните чуждестранни активи възлизат на BGN млрд. в края на април 2010 при BGN млрд. в края на март 2010, като на годишна база се повишават с 10.9% при ръст от 11.9% през март Годишният темп на прираст на чуждестранните активи е 3.8% през април 2010 (при ръст от 5.9% през март 2010), а чуждестранните пасиви намаляват с 1.8% (при 1.4% годишно увеличение през март 2010). V. ФИНАНСОВ СЕКТОР 1.Банков сектор Показатели за финансово посредничество (% от БВП) 04/09 03/10 04/10 Нефинансови предприятия 46.5% 48.9% 49.0% Финансови предприятия 1.1% 1.4% 1.4% Домакинства и НТООД 27.4% 29.9% 30.0% Потребителски кредити 10.8% 12.1% 12.1% Жилищни кредити 12.0% 13.3% 13.4% Депозити на НФИ и др. клиенти 62.7% 72.0% 70.3% Активи на банковата система 104.1% 112.1% 111.4% Източник: Паричен отчет на БНБ, баланс на банковата система, Министерство на финансите БВП 2009 Депозити = депозити на НФИ и др. клиенти + депозити от ДФИ От 01/2007 депозити, различни от кредитни институции Общата сума на активите на банковата система през месеца отбелязва лек спад с 0.9% до BGN млн. През април банковата система остава стабилна. Показателят за съотношението на ликвидните активи към сумата на пасивите в края на април е 21.94%. Ликвидната позиция на отделните кредитни институции се поддържа на нива, осигуряващи нормалното обслужване на задълженията към клиенти. При повечето банки реализираните приходи превишават разходите за дейността и извършените обезценки на кредити

9 Стойности на четирите индекса за 0 Jan-09 периода януари May-09 април 2010 Sep-09 Jan-10 Средни цени на имоти в петте найголеми града в страната в Евро на кв.метър Източник: БФБ Източник: imot.bg SOFIX BG 40 BG REIT BGTR 30 В края на април банковият сектор отчита печалба в размер на BGN 218 млн., която е с BGN 48 млн. повече спрямо предходния месец. В същото време продължава нарастването на класифицираните кредити и на свързаните с тях разходи за обезценки и специфични провизии. Общата сума на активите на банковата система през месеца отбелязва лек спад с 0.9% под влияние на динамиката в паричните средства и в кредитите и вземанията. Същевременно банките увеличават портфейлите си с ценни книжа чрез покупката на ДЦК и дългови инструменти на чуждестранни емитенти с нисък кредитен риск. Не настъпват съществени промени в пазарните позиции на отделните институции и към април петте най-големи банки притежават 57% от активите на системата. През месеца кредитната дейност остава ограничена и размерът на брутните кредити и аванси в системата се запазва. Леко нарастване е отчетено единствено при жилищните ипотечни кредити (0.3%). Привлечените средства намаляват с 0.7% поради настъпилия падеж на ресурс от кредитни институции (основно нерезиденти). Източниците на финансиране остават стабилни, като ролята на местните ресурси се повишава. Увеличават се привлечените средства от институции, различни от кредитни, и от граждани и домакинства. В края на април делът на депозитите на населението в общата сума на привлечения ресурс е 42.7%, а на финансирането от институции, различни от кредитни 31.5%.Спрямо март размерът на балансовия капитал се запазва и възлиза на 9.5 млрд. лв. 2.Фондов пазар Общият обем на БФБ през април възлезе на BGN млн. Общият обем на БФБ през април възлезе на BGN млн. като на официалния пазар бяха изтъргувани BGN млн., а на неофициалния пазар оборотът възлезе на BGN млн. През април общият обем на БФБ беше с 1.37пъти поголям в сравнение с този реализиран през март, когато той възлезе на BGN млн. На официалния пазар оборотът през април се понижи с 0.99 пъти в сравнение с предходния месец. Средното ниво на индексите за месец април бе съответно до б.т. за SOFIX, за BG40, за BGREIT и за BGTR30. 3.Недвижими имоти През април средните цени на имотите в седемте най-големи града в България се понижиха средно с -0.7% спрямо предходния месец През април средните цени на имотите в седемте най-големи града в България се понижиха средно с -0.7% спрямо предходния месец, според данни на най-големия уеб-сайт за продажба на имоти imot.bg. Най-голямо намаление е отчетено в Стара Загора 4.2 и Плевен 3.9%, следвани от Варна с -2.6%. Цените на имотите спадат на месечна база и в София и Пловдив съответно с -1.7% и с -0.9%. През април цените на имотите в Благоевград и в Бургас се покачват съответно с 2.0% и 5.5% /09 07/09 10/09 София Пловдив Варна Бургас Благоевград

10 9. Интерпретираната в бюлетина цифрова информация е осигурена от надеждни институционални източници и Обединена Българска Банка не може да се ангажира официално с прецизността и пълнотата на използваните данни. Този материал не следва да се използва като препоръка или предложение за закупуването или продажбата на никакви финансови инструменти. Повече информация по темата на предложеното изследване можете да получитепри допълнително поискване. За контакти: Главен анализатор, Костурска тел. (359 2)

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, НОЕМВРИ 9 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 3 сe повишава с.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

Стопанска конюнктура през септември 2019 година

Стопанска конюнктура през септември 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, СЕПТЕМВРИ 19 ГОДИНА През септември 19 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

Стопанска конюнктура през май 2019 година

Стопанска конюнктура през май 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАЙ 19 ГОДИНА През май 19 г. общият показател на бизнес климата 4 се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението), което се дължи

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

Стопанска конюнктура през декември 2016 година

Стопанска конюнктура през декември 2016 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ДЕКЕМВРИ 16 ГОДИНА През декември 16 г. общият показател на бизнес климата 4 остава на нивото си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, МАРТ 2012 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, МАРТ 2012 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, МАРТ 12 ГОДИНА През март 12 г. стопанската конюнктура в страната леко се подобрява. Общият показател на бизнес климата 4 се покачва с 2.3 пункта спрямо

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 18 ГОДИНА През октомври 18 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението) в

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 14 ГОДИНА През октомври 14 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с.5 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

Стопанската конюнктура през март 2013 година

Стопанската конюнктура през март 2013 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАРТ 13 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 4 през март 13 г. бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 1.8 пункта (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ФЕВРУАРИ 17 ГОДИНА През февруари 17 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва приблизително равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението).

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮЛИ 2015 ГОДИНА 1 По предварителни данни през юли 2015 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, намалява с 0.7% в сравнение

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

Индекси на промишленото производство през юли 2019 година

Индекси на промишленото производство през юли 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА 1 По предварителни данни през юли 2019 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 нараства с 0.8% в сравнение с юни 2019 година.

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2016 година

Индекси на промишленото производство през март 2016 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 2016 ГОДИНА 1 По предварителни данни през март 2016 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, намалява с 0.5% в

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари март 2008 г. 15 май 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари март 2008 г.)... 3 Преки инвестиции, януари март 2008 г.... 6 Таблици... 9 Платежен баланс, аналитично

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ 2010 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ 2010 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 МАРТ 2010 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 г. е с 1.3%

Подробно

Индекси на промишленото производство през април 2019 година

Индекси на промишленото производство през април 2019 година IV.204 VII.204 X.204 I.205 IV.205 VII.205 X.205 I.206 IV.206 VII.206 X.206 I.207 IV.207 VII.207 X.207 I.208 IV.208 VII.208 X.208 I.209 IV.209 ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ АПРИЛ 209 ГОДИНА

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2019 година

Индекси на промишленото производство през март 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 209 ГОДИНА По предварителни данни през март 209 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 намалява с 0.9% в сравнение с февруари 209

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2014 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2014 г.

Подробно

Индекси на промишленото производство през август 2019 година

Индекси на промишленото производство през август 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1 По предварителни данни през август 2019 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 намалява с 0.1% в сравнение с юли 2019

Подробно