EUIPO_EPO-HGF_exec_summary_BG.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "EUIPO_EPO-HGF_exec_summary_BG.docx"

Препис

1 Бързо развиващи се дружества и права върху интелектуална собственост Права върху интелектуална собственост на МСП с голям потенциал в Европа май 2019 г. Съвместен проект на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост 1

2 ПРЕДГОВОР В този доклад, изготвен съвместно от икономисти от ЕПВ и EUIPO, се разглежда връзката между дейността в областта на интелектуалната собственост и перспективите за растеж на европейските МСП. Често се твърди, че МСП са гръбнакът на европейската икономика. В действителност, според Европейската комисия МСП представляват 99 % от предприятията в ЕС, в тях са заети двама от всеки трима служители и работници, и те произвеждат 57 % от БВП на Съюза 1. При все това, малка част от тези дружества представляват непропорционален дял от ръста на заетостта и оборота в сектора на МСП. Тези бързо развиващи се дружества представляват малък дял от европейските МСП, но те са бъдещето на европейската икономика, като някои от тях ще бъдат водещите европейски промишлени предприятия в бъдеще. Тъй като са иновативни, тези дружества разчитат в голяма степен на правата върху интелектуална собственост. Те се развиват на международно равнище, основно в рамките на единния пазар на ЕС, но и на други места, и поради това е необходимо да гарантират защитата на интелектуалната собственост в цяла Европа и в международен план. Както е посочено в проучването, тези МСП с голям потенциал често се обръщат към ЕПВ и EUIPO, за да си осигурят такава защита. МСП и отделните предприемачи представляват 20 % от заявленията, подадени от Европа в ЕПВ, и още по-голям дял от заявките за марки и регистрациите на дизайни, подадени до EUIPO. Подобно на университетите (9 %), те са основен елемент от европейската иновационна екосистема. Ето защо основната цел на ЕПВ и EUIPO, като европейски служби, е да подкрепят растежа и развитието на европейските МСП, като им помагат да получат стабилна защита на интелектуалната собственост и по този начин да им дадат възможност да пуснат на пазара своите интелектуални активи в цяла Европа и в световен мащаб. Този доклад прави количествена оценка на някои от ползите от това. Christian Archambeau Изпълнителен директор на ЕUIPO António Campinos Председател на ЕПВ 1 COM (2018), Годишен доклад за европейските МСП. Докладът може да бъде намерен на адрес 2

3 РЕЗЮМЕ Често се твърди, че малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на европейската икономика. При все това, голям процент от техния принос за растежа и създаването на работни места всъщност се генерира от малка част от МСП. Тези бързо развиващи се дружества (БРД) 2 са приоритетна цел за създателите на политики. Сред тях са новосъздадени предприятия, както и по-класически МСП, някои от които в бъдеще могат да се превърнат във водещи европейски промишлени предприятия. В сравнение с други МСП, техният успех често се дължи на инвестиции в иновации и интелектуални активи и техният растеж обикновено е свързан с международно развитие. Официалните права върху интелектуална собственост (ПИС), като например патенти, търговски марки и промишлени дизайни, могат да помогнат на тези иновативни МСП да оценят стойността на своите идеи и да осигурят възвращаемост на инвестициите си в нематериални активи. Малките предприятия могат да използват ПИ за гарантиране на по-високи маржове, лицензиране на технологии, сключване на споразумения за сътрудничество и привличане на инвеститори. Те могат също така да зависят от защитата на ПИС на чуждестранните пазари, за да разширят дейността си и да се конкурират с големите предприятия, установени на тези пазари. Целта на настоящото проучване е да определи значимостта на дейностите, свързани с ПИС за БРД в Европа. За целта в него се оценява дали е по-вероятно МСП, които по-често използват ПИС да станат БРД. В него също така се разглеждат конкретните начини, по които БРД оформят своите стратегии за ПИС преди да достигнат висок растеж. Тези въпроси са от особен интерес за създателите на политики, потенциалните инвеститори и бизнес партньорите, които на ранен етап от тяхното разработване желаят да определят бъдещите БРД. Наличието на обикновени показатели за дейността в областта на ПИС може да им даде сигнал за способността на МСП да създават и придобиват интелектуални активи. Задълбочен анализ на портфейла с ПИС на МСП може да бъде още по-информативен за способността на това предприятие ефективно да използва тези активи, за да поддържа бърз растеж на бъдещите пазари. Настоящото проучване се основава на богат набор от данни, свързващи демографската информация за европейските МСП в производствените отрасли от 2005 г. до 2010 г., с данни, съхранявани в националните и европейски регистри за патенти, търговски марки и права върху промишлен дизайн. БРД представляват само 6 % от извадката от европейски МСП, анализирана в проучването, но допринасят с 28 % за нетното създаване на работни места. Разследването на връзките между дейността в областта на ПИС и голямото нарастване на оборота се осъществява чрез дескриптивна статистика и иконометричен анализ на данните. 2 В настоящото проучване БРД са определени като дружества, при които темпът на растеж е 20% или повече за период от три години. 3

4 Основните констатации от анализа са следните: 1. МСП с предишни дейности в областта на ПИС е по-вероятно да се развиват в сравнение с други МСП. При МСП, които са подали поне еднa заявка във връзка с ПИС, вероятността да влязат в последващ период на развитие е с 21 % по-висока, а вероятността да се превърнат в БРД е с 10 % по-висока. Вероятността за навлизане в период на бързо развитие е 9 % повисока при МСП, които са подали поне една заявка за патент и 13 % по-висока при онези МСП, които са подали поне една заявка за търговска марка. Растеж + 21% Бързо развитие + 10% Фигура 1 Увеличаване на вероятността за растеж при използване на ПИС в предходен период 2. Вероятността за превръщане в БРД е дори по-голяма при МСП, които са подали заявка във връзка с европейско ПИС. Вероятността за навлизане в период на бързо развитие е 17 % по-висока при МСП, които са подали поне една заявка за европейско ПИС. Поради това подаването на заявка за европейско ПИС представлява положителен показател за готовността на МСП да разрасне своята дейност на европейско равнище. Растеж + 26% Бързо развитие + 17% Фигура 2 Увеличаване на вероятността за растеж при използване на европейско ПИС в предходен период 3. Подадените заявки за патент представляват най-добрият прогнозен показател за превръщане на МСП в БРД във високотехнологичните и нискотехнологичните отрасли. Във високотехнологичните отрасли вероятността за бързо развитие е 110 % по-висока за МСП, които са подали една или повече заявки за европейски патент. Интересно е, че прогнозната способност на европейските патенти е особено голяма в нискотехнологичните отрасли (+ 172 %), в които подаването на заявка за патент може да се счита за относително рядко събитие. 4

5 Нискотехнологичен + 172% Високотехнологичен + 110% Фигура 3 Увеличаване на вероятността за бързо развитие при използване на европейски патент в предходен период 4. Заявките за търговски марки представляват най-добрият прогнозен показател за превръщане на МСП в БРД в ориентираните към потребителите отрасли. В отраслите на недълготрайните потребителски стоки вероятността за бързо развитие е 62 % по-висока за МСП, които са подали заявка за европейска търговска марка. За сметка на това, подаването на заявка за национална търговска марка представлява по-добър прогнозен показател (+49 %) за вероятността за бърз растеж в отраслите на дълготрайните потребителски стоки. Дълготрайни потребителски стоки + 18% Недълготрайни потребителски стоки + 62% Фигура 4 Увеличаване на вероятността за бързо развитие при използване на европейска търговска марка в предходен период 5. МСП, които използват пакети от търговски марки, патенти и дизайни, вместо една единствена категория ПИС, са дори по-склонни да постигнат бързо развитие. Пакетите за ИС, включващи търговски марки, системно постигат по-добри резултати от други пакети и отделни категории ПИС, което предполага, че търговските марки са основен градивен елемент на ефективните пакети за ИС. Това вероятно се дължи на факта, че регистрацията на търговска марка е свързана с навлизането на пазара и по този начин и с ръст на оборота. 5

6 + 33% + 27% + 16% + 10% марка марка и патент марка и дизайн марка, патент и дизайн Фигура 5 Увеличаване на вероятността за бързо развитие при използване на пакет от ПИС в предходен период Иконометричният анализ, от който са извлечени основните резултати, е предназначен за оценка на прогнозната способност на показателите за ПИС чрез измерване на връзката между дейностите в областта на ИС на МСП и вероятността те да влязат в период на бързо развитие. Важно е да се отбележи, че тази взаимовръзка не следва да се тълкува като пряк причинно-следствен ефект. Самото подаване на заявка за право върху интелектуална собственост не е достатъчно, за да се предизвика растеж, но то може да сигнализира за по-голяма способност на предприятието да поддържа растежа чрез създаване, защита и използване на интелектуалните активи. 6

7 Публикуван и редактиран от ЕПВ и EUIPO Мюнхен, Германия и Аликанте, Испания EPO 2019 Докладът може да бъде изтеглен от: epo.org/high-growth и euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications ISBN

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Предприятия и промишленост Европейски доклад за конкурентоспособността 2013 Реиндустриализация основана на знанието София, 24.10.2013 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 30.0 Намаляващ дял на промишлеността

Подробно

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 429.6 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 84 233 500 86 952 008 15 694 226 Общо разходи 84 233 500 86

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: КРЪГЛА МАСА София, 14.09.2018 г. Модели за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 84 233 500 88 503 968 15 694 226 32 293 857 Общо разходи 84

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 76 447 733 14 158 125 29 044 836 Общо разходи 76

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, НОЕМВРИ 9 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 3 сe повишава с.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 80 364 800 76 649 626 14 696 411 29 765 512 43 629 993 73

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 79 048 602 14 158 125 29 044 836 43 393 555 Общо

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАКВО И КАК? Технологии, иновации конкурентоспособност, интелигентен растеж, ФНТС, 13/3/14 Румен Атанасов 1 Дискусията в Европа Съобщение на ЕК По-силна европейска промишленост за растеж

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства  Н  А  Ф  О  Т  С НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

BCreative

BCreative BCreative Набор от инструменти в помощ на МСП и стартиращи предприятия от креативните индустрии Business Kit for Creative start-ups in IPR, Venture Capital and Entrepreneurial Skills How to Grow: Инструменти

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

САТЕЛИТНА СМЕТКА ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ юли 2019 г.

САТЕЛИТНА СМЕТКА ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ юли 2019 г. САТЕЛИТНА СМЕТКА ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ юли 2019 г. САТЕЛИТНА СМЕТКА ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ юли 2019 г. 2 ЕКИП НА ЕUIPO ПО ПРОЕКТА Nathan Wajsman,

Подробно