Microsoft Word - B MSWORD

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - B MSWORD"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Документ за разглеждане в заседание B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно младежката заетост (2014/2713(RSP)) Антия Макинтайър, Улрике Требезиус, Арне Герике, Яна Житнянска, Зджислав Марек Краснодембски, Ружа Томашич от името на групата ECR RE\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0052/2014 Резолюция на Европейския парламент относно младежката заетост (2014/2713(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид резолюция на Европейския парламент 2013/2176(INI) от 15 април 2014 г. 1, като взе предвид специфичните за всяка държава препоръки, публикувани на 2 юни 2014 г., като взе предвид доклада на работната група по стопанските дейности към правителството на Обединеното кралство (октомври 2013 г.), като взе предвид съобщението на Комисията (COM(2013)0685), като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че борбата с младежката безработица продължава да бъде приоритет за всички държави членки; Б. като има предвид, че държавите членки имат първостепенна роля в прилагането на политиките по заетостта, включително политиките за младежката заетост, и че такива мерки се прилагат най-добре на национално равнище; В. като има предвид, че причините за младежката безработица варират в рамките на ЕС и могат да включват базисни структурни проблеми на пазарите на труда; като има предвид, че положението и проблемите, пред които са изправени младите хора, не са еднородни, като някои групи са засегнати в несъразмерна степен и се нуждаят от специално адаптирани решения; Г. като има предвид, че освен с пазара на труда и с образованието младежката безработица може също да бъде свързана с различни други фактори, но също така, например, с ролята на семейството; Д. като има предвид, че понастоящем малките и средните предприятия (МСП) и микропредприятията осигуряват 90 милиона работни места в частния сектор в ЕС; Е. като има предвид, че 20,7 милиона МСП формират над 67 % от заетостта в частния сектор в ЕС, с 30%-ов дял на микропредприятията; Ж. като има предвид, че МСП и микропредприятията разполагат с огромен потенциал за създаване на работни места, като техен принос са 85% от всички новосъздадени работни места; 1 Приети текстове, P7_TA(2014)0394. PE v /5 RE\ doc

3 1. споделя загрижеността, че младите хора, които се нуждаят от помощ, младите хора с увреждания, както и младите хора в неравностойно социално положение не следва да бъдат изключвани от пазара на труда, нито от системите за образование и обучение; 2. счита, че младите предприемачи и ориентираните към растеж МСП са необходимите двигатели за иновации и създаване на работни места; 3. изразява твърдо убеждение, че финансирането от ЕС, особено финансирането по линия на инициативата за младежка заетост, не следва да се използва за субсидиране на национални подходи, а следва да се използва, за да се осигури допълнителна подкрепа за младите хора по начин, който допълва и засилва националните програми в зависимост от решението на държавите членки; 4. отбелязва широкообхватната цел на препоръката на Съвета за европейска гаранция за младежта от гледна точка на потенциалната ѝ ценна способност да насочва вниманието към необходимостта от действие, както и от договаряне на обмен на информация за онези държави членки, които се нуждаят от нея; 5. изразява съжаление обаче във връзка с това, че е въведен конкретен модел на общоевропейска гаранция за предложение за всички млади хора в рамките на срок от четири месеца след оставането без работа или напускането на системата на образованието, тъй като това е нереалистично и неосъществимо; 6. приветства схеми като Еразъм за млади предприемачи, които целят да помогнат на новите предприемачи да придобият съответните умения за управление на предприятието, и счита, че подобни програми следва да бъдат допълнително насърчавани, за да се помогне на повече млади предприемачи да се развиват и да създават работни места; 7. счита, че програмите на ЕС трябва да позволяват подходяща степен на гъвкавост, за да се даде възможност на държавите членки да прилагат индивидуализирана подкрепа в съответствие с нуждите на местно равнище, да гарантират, че финансирането се използва в области, в които младежката безработица е найвисока и финансирането е най-необходимо, без да се правят компромиси по отношение на одита и контрола; 8. счита, че предприятията ще създават повече работни места и ще наемат на работа повече хора само ако икономическата среда насърчава растежа, ако могат да разчитат на квалифицирана работна ръка, ако пазарите на труда са достатъчно гъвкави, ако разходите за труд, включително заплатите, са в съответствие с производителността, ако системите за социална закрила правят работата попривлекателна и ако нормативната уредба е пропорционална и основана на доказателства; 9. счита, че един гъвкав пазар на труда ще помогне да се създадат възможности за младите хора да придобиват опит за целите на по-нататъшното си професионално развитие и че трябва да се противодейства на нелоялните трудови практики; RE\ doc 3/5 PE v01-00

4 10. счита, че ЕС е изправен пред сериозен недостиг на умения и несъответствия, които спъват икономическия растеж и създаването на работни места; 11. отбелязва тенденцията за преминаване към изискващи по-висока квалификация работни места, като почти 90% от работните места, които се очаква да бъдат създадени или да се освободят до 2020 г., ще изискват средна или висока квалификация; 12. изразява загриженост във връзка с това, че системите за образование и обучение в Европа не са приспособени към потребностите на предприятията от умения и че през 2015 г. очакваният недостиг на квалифициран персонал в областта на ИКТ в ЕС ще нарасне, достигайки между и души, както и че предлагането на умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката няма да съответства на увеличаващите се потребности на предприятията през следващите години; 13. подчертава последната тенденция дружествата да връщат производството и услугите в Европа и възможностите, които това носи за създаването на работни места, особено за младите хора; счита, че икономиките на ЕС имат уникална възможност да ускорят тази тенденция за връщане на работни места; 14. счита, че държавите членки трябва да откликват по-добре на нуждите на пазара на труда, по-специално като осигурят силни връзки между света на образованието и света на труда, като гарантират, че младите хора разполагат с необходимата информация, консултации и насоки, за да направят добре обоснован професионален избор, и като насърчават стажовете с цел учене в работна среда; 15. счита, че съществува необходимост от подобряване на лидерските, управленските и предприемаческите умения сред младите хора, за да се даде възможност на новите и новосъздадените предприятия да се възползват от нови пазари и да реализират своя потенциал за растеж, така че младите хора да станат работодатели, а не само работници; 16. счита, че държавите членки трябва да удовлетворяват специфичните потребности на младите хора с увреждания, като им предоставят подходящите инструменти и услуги за подкрепа с цел да се създадат равни условия и активно да се повиши пригодността за заетост на младите хора с увреждания на пазара на труда, в образованието и обучението; 17. признава ролята на семейството като ефективна система за подпомагане на младите хора, които са изправени пред безработица, бедност и социално изключване; 18. подчертава, че е важно вниманието да се насочи към насърчаване на предприемачеството, особено сред по-младите хора и завършилите висше образование, като се популяризират стажовете и намирането на работа за завършилите висше образование в малки предприятия и в микропредприятия с цел подобряване на професионалния опит на младите хора и повишаване на информираността за възможностите и способността за създаване на собствени PE v /5 RE\ doc

5 предприятия; 19. призовава държавите членки, съвместно с Комисията, да разгледат възможността за предоставяне на подкрепа, включително възможността за създаване на обслужване на едно гише, за да се помогне на предприятията да се възползват от възможностите, предлагани от връщането на производството; 20. отбелязва, че банковото кредитиране все още е най-често използваният източник на финансиране в Европа; счита обаче, че има действителни ползи от новите форми на финансиране чрез иновативни схеми и методи, които не включват банките, като например схемите за предоставяне на кредит от едно предприятие на друго, микрокредитирането и други инструменти, които могат да осигурят жизненоважни инвестиции за стартиращите предприятия с цел растеж и създаване на работни места; 21. отбелязва, че младите хора трябва да имат разнообразни възможности за развитие и че определенията за тези възможности (практика, стаж) варират в рамките на Европа; изразява твърдо убеждение, че прилагането на единно определение във всички държави членки ще създаде по-голямо объркване; 22. подчертава значението на признаването и на зачитането на различните социални и икономически системи в държавите членки; 23. признава потенциала и добавената стойност на обмена на опит и на най-добри практики на европейско равнище, подпомаган от Европейската комисия; 24. препоръчва всяка бъдеща оценка от страна на Европейската комисия на съответните схемите на Европейския социален фонд (ЕСФ) в областта на младежката заетост да не се ограничава до разходите и броя на участниците, а да разглежда въздействието върху пазара на младежката заетост в реално изражение през продължителен период от време и да отдава приоритет на разбирането за това как и защо действия са успешни; 25. подчертава необходимостта от това в тази оценка да се вземат предвид други фактори, които оказват влияние върху младежката заетост, включително икономическите условия и условията на пазара на труда; 26. призовава да се положат усилия, за да се гарантира, че бюрократичният процес не налага на държавите членки никакви неоправдани тежести, които в много случаи могат да пренасочат вниманието от ориентиран към резултатите подход към подход, ориентиран единствено към вложените средства; 27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета. RE\ doc 5/5 PE v01-00

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

PA_NonLeg

PA_NonLeg Европейски парламент 2014-2019 Комисия по култура и образование 2017/2039(INI) 23.11.2017 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси относно

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2004 2009 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 2008/2173(INI) 20.11.2008 ПРОЕКТОДОКЛАД относно защита на потребителите, по-специално на малолетните лица, при използването

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

GEN

GEN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 февруари 2015 г. (OR. en) 6194/15 SOC 78 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Комитет за социална закрила До: Комитета на постоянните представители (I част)/съвета (Заетост, социална

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват усп

Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват усп C 189/30 BG Официален вестник на Европейския съюз 15.6.2017 г. IV (Информация) ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЪВЕТ Заключения на Съвета относно ролята на

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.06. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.09. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 10 май 2019 г. (OR. en) 8804/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8401/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета CULT

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 10 май 2019 г. (OR. en) 8804/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8401/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета CULT Съвет на Европейския съюз Брюксел, 10 май 2019 г. (OR. en) 8804/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8401/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета CULT 77 JEUN 67 EDUC 224 DIGIT 96 Комитета на постоянните

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9021/19 Относно: ECOFIN 507 UEM 149 SOC 377 EMPL

Подробно

EUIPO_EPO-HGF_exec_summary_BG.docx

EUIPO_EPO-HGF_exec_summary_BG.docx Бързо развиващи се дружества и права върху интелектуална собственост Права върху интелектуална собственост на МСП с голям потенциал в Европа май 2019 г. Съвместен проект на Европейското патентно ведомство

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно