PR_INI

Размер: px
Започни от страница:

Download "PR_INI"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 2008/2173(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно защита на потребителите, по-специално на малолетните лица, при използването на видеоигри (2008/2173(INI)) Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите Докладчик: Toine Manders PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI СЪДЪРЖАНИЕ Страница ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ...3 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ...7 PE v /8 PR\ doc

3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно защитата на потребителите, по-специално непълнолетните лица, по отношение използването на видеоигри (2008/2173(INI)) Европейският парламент, като взе предвид Съобщението на Комисията от 22 април 2008 г. относно защитата на потребителите, по-специално непълнолетните лица, при използването на видеоигри (COM(2008)0207), като взе предвид Резолюцията на Съвета от 1 март 2002 г. относно защитата на потребителите, по-специално младите хора, чрез етикетиране на определени видеоигри и компютърни игри според възрастовата група 1, като взе предвид Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство, и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги 2, като взе предвид Съобщението на Комисията от 20 декември 2007 г. относно Европейски подход към медийната грамотност в цифрова среда (COM(2007)0833), като взе предвид член 45 от своя правилник, като взе предвид доклада на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (A6-0000/2008), A. като има предвид, че видеоигрите са широко и все по-нарастващо популярни в Европа, и пазарът на видеоигри бързо се разраства, Б. като има предвид, че видеоигрите са предимно без насилие и осигуряват на своите потребители забавление, което често допринася за развитието на различни умения и знания, В. като има предвид, че в миналото видеоигрите бяха насочени основно към непълнолетните лица, а в наши дни все повече видеоигри се разработват специално за възрастни, Г. като има предвид, че пазарът на видеоигри е световен, Д. като има предвид, че е от компетентността на държавите-членки да вземат решения относно мерки за ограничаване на продажбата на видеоигри или тяхната забрана, 1 ОВ C 65, г., стр ОВ L 378, г., стр. 72. PR\ doc 3/8 PE v01-00

4 1. приветства гореспоменатото Съобщение на Комисията относно защитата на потребителите, по-специално непълнолетните лица, при използването на видеоигри; 2. подчертава, че видеоигрите са голям стимул, който, освен за забавление, може да се използва и за образователни цели; счита, че училищата следва да обръщат внимание на видеоигрите и да информират децата и родителите за предимствата и недостатъците им; 3. счита, че видеоигрите могат да стимулират научаването на факти и умения, като стратегическо мислене, творчески способности, сътрудничество и новаторско мислене, които са важни умения в информационното общество; 4. счита, че хармонизираните правила за етикетиране на видеоигрите гарантират подобро познаване на системите за етикетиране и същевременно насърчават ефективното функциониране на вътрешния пазар; затова приветства работата на Съвета и Комисията за насърчаване на приемането на правила за етикетиране на видеоигрите за целия ЕС и за създаване на доброволен кодекс на поведение относно интерактивните игри, предназначени за деца; 5. отбелязва, че пазарните условия значително са се променили от ситуацията, когато видеоигрите се купуваха основно в магазини и с тях се играеше на компютър или конзола, до сегашното положение, когато игрите могат да се купят и изтеглят от интернет; 6. отбелязва, че видеоигрите могат да се играят на различни платформи, като конзоли за игри и персонални компютри, но все повече и на мобилни устройства, като например мобилен телефон; 7. припомня, че видеоигрите стават все по-интерактивни и дори имат динамично съдържание, което позволя на потребителите сами да разработват отделните им части; отбелязва, че потребителите все повече могат да участват във форумни дискусии - текстови и гласови разговори - и в общности, които са включени в някои видеоигри; припомня диференциацията на пазара с повече игри, предназначени специално за възрастни; 8. счита, че последните тенденции подчертават важността да се гарантира адекватна защита на непълнолетните лица, inter alia, чрез предпазването им от евентуален достъп до вредно съдържание; 9. припомня, че родителският контрол става все по-труден, тъй като онлайн видеоигрите не се разпространяват във физически пакет с ясен и лесно четлив етикет, а също и поради факта, че децата могат без знанието и съгласието на родителите си да изтеглят видеоигри, които не са подходящи за тяхната възраст; 10. припомня, че насилието във видеоигрите не води автоматично до насилие в поведението и че връзката между игрите с насилие и такова поведение не е доказана; счита обаче, че насилието във видеоигрите в определени ситуации може да провокира насилие в поведението; PE v /8 PR\ doc

5 11. подчертава, че пристрастяването е проблем за някои играчи; призовава производителите, продавачите на дребно, родителите и други заинтересовани страни да предприемат стъпки за избягване на подобен негативен ефект; 12. подчертава, че съвременното развитие увеличава необходимостта от ефективни системи за проверка на възрастта за игри и по-специално онлайн игри; 13. счита, че трябва да се проучат различни подходи за засилване контрола върху видеоигрите, като същевременно признава, че вероятно никоя от тези системи няма да осигури абсолютна гаранция, че децата няма да получат достъп до неподходящи видеоигри; 14. призовава Комисията и държавите-членки в сътрудничество с промишлеността да проучат дали е целесъобразно да се разработи червен бутон, който може да бъде включен на (мобилни) конзоли или устройства за игри и компютри, и който дезактивира определена игра или може да контролира достъпа до дадена игра през определени часове или определени нейни части; 15. подчертава важността на адекватните мерки за контрол на онлайн покупките, свързани с видеоигри, в т. ч. покупки, при които се използват кредитни карти или ваучери; 16. счита, че развитието по отношение на видеоигрите, и в частност онлайн видеоигрите, изисква повече информираност от страна на обществеността относно съдържанието им, родителския контрол и инструментите като Паневропейската система за информация за игрите (PEGI) за възрастов рейтинг; приветства работата, извършена от промишлеността за въвеждане на саморегулация; 17. приветства работата на Съвета на Европа за създаване на насоки за видеоигри, както и за насърчаване на знанието сред децата относно безопасното използване на интернет като цяло; 18. счита, че въвеждането на системата PEGI за рейтинг на игри е важен инструмент, който подобри прозрачността за потребителите, особено за родителите, когато купуват игри, като им дава възможност да направят информиран избор дали дадена игра е подходяща за деца; изразява съжаление обаче, че много потребители и особено родители не познават достатъчно видеоигрите и възможния ефект върху децата; 19. призовава държавите-членки да продължават да работят в тясно сътрудничество, за да насърчат защитата на непълнолетните лица и да подпомогнат сектора за разработване на системи, които допринасят за тази цел, както и да включат системата PEGI в своето законодателство; настоятелно призовава държавитечленки да гарантират, че никоя национална рейтингова система няма да бъде разработена така, че да води до разпокъсаност на пазара; 20. призовава Комисията и държавите-членки да работят заедно с организациите на потребителите и други заинтересовани страни за повишаване осведомеността сред потребителите, особено младите потребители, относно съществуващите PR\ doc 5/8 PE v01-00

6 класификационни системи, и по-специално системата PEGI; подчертава значението от предоставянето на тази информация в училищата; 21. подчертава, че към днешна дата не всички държави-членки имат правила за гарантиране, че търговците на дребно продават игри с насилие само на възрастни; счита, че общ подход към санкциите за търговци на дребно би бил полезен; затова призовава държавите-членки да създадат адекватни мерки, за да не позволяват на деца да купуват игри, които са категоризирани за по-възрастни, например чрез проверка на самоличността; 22. призовава Комисията и държавите-членки да работят заедно с органите в други части на света с цел насърчаване приемането на международни насоки, системи за етикетиране и кодекси за поведение за организиране на глобални класификационни системи за видеоигри и онлайн игри; 23. счита, че промишлеността трябва да бъде насърчавана да доразвива и усъвършенства системите за саморегулиране, и че в момента не съществува необходимост от европейско законодателство в тази област; 24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, и на правителствата и парламентите на държавите-членки. PE v /8 PR\ doc

7 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ Целта на този доклад по собствена инициатива е да се представят възгледите на Парламента във връзка със Съобщението на Комисията относно защитата на потребителите, по-специално непълнолетните лица, по отношение използването на видеоигри. Видеоигрите стават все по-популярни сред различни възрастови групи в Европа. Освен това, през 2008 г. се очаква приходите в сектора на видеоигрите да надвишат 7,3 млрд. евро. Същевременно технологичните промени, фактът, че все повече игри се разработват специално за възрастни, пораждат необходимостта от политическа дискусия по регулаторната рамка за такива игри. Вашият докладчик смята, че видеоигрите са предимно безопасни и без насилие. Освен това видеоигрите могат да се използват за образователни цели и допринасят за развитието на знания и различни умения, особено важни за ХХІ век. Същевременно се разработват все повече игри за възрастни, които съдържат елементи на насилие, които могат да са вредни за децата. Затова трябва да се обърне внимание на защитата на потребителите и особено на децата. Тази защита трябва да гарантира, че потребителите имат достъп до вярна информация за продукта, който купуват, и че децата не могат да купуват игри, които не са предназначени за тяхната възраст. Промените в технологиите и пазарните условия създават нови предизвикателства. Докато преди видеоигри се купуваха в магазини и се играеха на фиксирано място, зад компютъра или конзолата за игри, сега игрите могат да се играят на мобилни устройства, като например мобилни телефони. Същевременно видеоигрите стават все по-интерактивни и динамични. Това позволя на потребителите сами да разработват части от играта или да участват във форумни дискусии и общности, които са включени в някои видеоигри. Тези промени подчертават важността на гарантирането на адекватна защита на децата, inter alia, чрез предпазването им от евентуален достъп до вредно съдържание, предназначено за други възрасти. Същевременно родителският контрол става все потруден, тъй като видеоигрите вече не се разпространяват във физически пакет с ясен и лесно четлив етикет, а могат да се купят и изтеглят от интернет, и поради факта, че децата, без знанието и съгласието на родителите си, могат да изтеглят видеоигри, които не са подходящи за тяхната възраст, или да вземат участие в интерактивни и динамични игри. Въпреки че повечето видеоигри са безопасни, има и игри с насилие, и някои държавичленки в миналото решиха да забранят определени игри. И макар че връзката между използването и излагането на видеоигри с насилие и насилието в поведението никога не е била доказана, важно е производителите, продавачите на дребно и родителите да предприемат стъпки за избягване на всякакъв негативен ефект. Докладчикът би искал да подчертае важността на провеждането на паралелни варианти на политики в този контекст. Доразвиването на ефективно работещи системи за проверка на възрастта за онлайн игрите е изключително важно. Освен това, Комисията PR\ doc 7/8 PE v01-00

8 и държавите-членки в сътрудничество с промишлеността трябва да проучат дали е целесъобразно да се разработи червен бутон, който може да бъде включен на (мобилни) конзоли или устройства за игри и компютри и който дезактивира определена игра или може да контролира достъпа до определени части от нея през определени часове. Важно е също така да се осигурят адекватни мерки за контрол за онлайн покупките, свързани с видеоигри, в т. ч. покупки, при които се използват кредитни карти или ваучери. Хармонизираните правила за етикетиране на видеоигрите ще стимулират по-добро познаване на системите за етикетиране и същевременно ще насърчават ефективното функциониране на вътрешния пазар. Вашият докладчик приветства работата, извършена от промишлеността за въвеждане на саморегулиране, и подкрепя инициативите на Европейската комисия и Съвета за насърчаване приемането на правила за етикетиране на видеоигрите за целия ЕС и създаване на доброволен кодекс на поведение относно интерактивните игри, предназначени за деца. Той също така приветства работата на Съвета на Европа за създаване на насоки за видеоигри, както и за насърчаване знанието сред децата относно безопасното използване на интернет като цяло. Въвеждането на Паневропейската система за информация за игрите за възрастов рейтинг (PEGI) е важен инструмент, който подобри прозрачността за родителите и други потребители, когато купуват игри за деца. Купувачите, обаче, изглежда не познават достатъчно видеоигрите и възможния ефект върху децата. Комисията и държавите-членки трябва да работят заедно и с организациите на потребителите, училищата и други заинтересовани страни за повишаване осведомеността сред потребителите, особено младите потребители, относно съществуващите класификационни системи и по-специално системата PEGI. Освен това е важно държавите-членки да продължават да работят в тясно сътрудничество за насърчаване защитата на непълнолетните лица и подпомагане на сектора за разработване на системи, които допринасят за това. Препоръчва им се да включат системата PEGI в националното законодателство и да гарантират, че националните рейтингови системи няма да бъдат разработени така, че да отслабват системата PEGI или да водят до разпокъсаност на пазара. Същевременно вашият докладчик отбелязва, че не всички държави-членки имат правила за гарантиране, че търговците на дребно продават игри с насилие само на възрастни. Той счита, че общ подход към санкциите за търговци на дребно би бил полезен. Затова той призовава държавите-членки да създадат адекватни мерки, за да не позволяват на деца да купуват игри, които са категоризирани за по-възрастни. Според вашия докладчик, независимо че секторът трябва да се насърчава да развива и усъвършенства системите за саморегулиране, в момента не съществува необходимост от европейско законодателство в тази област. PE v /8 PR\ doc

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват усп

Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват усп C 189/30 BG Официален вестник на Европейския съюз 15.6.2017 г. IV (Информация) ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЪВЕТ Заключения на Съвета относно ролята на

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства  Н  А  Ф  О  Т  С НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 24.9.2018 г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.9.2017 A8-0188/298 298 Приложение I раздел ІV част А аудио-визуални медийни услуги и свързаното с тях потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка; A. Услуги: 1. С цел да

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC

Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC 232 SOC 345 EMPL 259 MI 412 ECOFIN 464 DIGIT 91 JEUN

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.9.2017 A8-0188/346/rev Изменение 346/rev Томас Хендел от името на комисията по заетост и социални въпроси Доклад Мортен Льокегор Изисквания за достъпност за продукти и услуги COM(2015)0615 C8-0387/2015

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно