PR_INI_art121

Размер: px
Започни от страница:

Download "PR_INI_art121"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Комисия по външни работи 2014/2016(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски (2014/2016(INI)) Комисия по външни работи Докладчик: Кристина Оюланд PR\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 PR_INI_art121 PE v /11 PR\ doc

3 СЪДЪРЖАНИЕ Страница ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО СЪВЕТА.4 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА ДО СЪВЕТА B7 0473/ PR\ doc 3/11 PE v01-00

4 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО СЪВЕТА относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски (2014/2016(INI)) Европейският парламент, като взе предвид член 215 от ДФЕС, като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, внесено от Ги Верхофстад и Кристина Оюланд от името на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, относно въвеждането на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски (B7 0473/2013), като взе предвид своята препоръка до Съвета от 2 февруари 2012 г. относно последователна политика по отношение на режимите, спрямо които ЕС прилага ограничителни мерки 1, като взе предвид своята препоръка от 23 октомври 2012 г. до Съвета относно въвеждането на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски 2, като взе предвид решенията на Съединените американски щати да наложат ограничения върху пътуванията на редица длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски, както и обсъждането на сходни мерки в редица други държави, като взе предвид своята препоръка от 11 декември 2013 г. относно годишния доклад за 2012 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз по въпроса 3, като взе предвид член 121, параграф 3 от своя правилник, като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7 0000/2014), A. като има предвид, че задържането на Сергей Магнитски и последвалата му смърт в ареста съставляват добре документиран и значим случай на неспазване на основните права на човека в Русия, който служи като смразяващо напомняне за множеството документирани недостатъци по отношение на спазването на правата на човека и на основните свободи в Русия; Б. като има предвид, че Русия като член на няколко основаващи се на принципи международни организации като Съвета на Европа, Организацията за сигурност и 1 ОВ C 239 E, г., стр Приети текстове, P7_TA(2012) Приети текстове, P7_TA(2013)0575. PE v /11 PR\ doc

5 сътрудничество в Европа и Организацията на обединените нации се е ангажирала да спазва изцяло основните права и принципите на правовата държава и като има предвид, че Европейският съюз нееднократно е предлагал допълнителна помощ и експертни съвети, за да подпомогне Русия да модернизира своя конституционен и правен ред и да се придържа към него в съответствие със стандартите на Съвета на Европа; В. като има предвид, че е налице нарастваща нужда от твърда и всеобхватна политика на ЕС спрямо Русия, която да се ползва с подкрепата на всички държави членки и в рамките на която да се предоставят подкрепа и помощ, съпровождани от решителна и справедлива критика, включително налагане на санкции и ограничителни мерки, когато е необходимо; Г. като има предвид, че визовите ограничения и други ограничителни мерки не са традиционни съдебни санкции сами по себе си, но все пак представляват политически сигнал за загрижеността на ЕС, насочен към една по-широка аудитория, и поради това запазват ролята си необходим и легитимен инструмент на външната политика; Д. като има предвид, че върховният представител е пропуснал да включи този въпрос в дневния ред на Съвета по външни работи и като има предвид, че Парламентът не е получил официален отговор на препоръката си от 26 октомври 2012 г.; 1. отправя до Съвета следните препоръки: а. да изготви общ за ЕС списък на длъжностните лица, отговорни за смъртта на Сергей Магнитски, за последвалото съдебно прикриване на случая и за продължаващия непрекъснат тормоз, упражняван върху майка му и вдовицата му; б. да наложи и приведе в действие обща за ЕС забрана за издаване на виза за тези длъжностни лица и да замрази всички финансови активи, които те или най-близките им роднини евентуално притежават в Европейския съюз; в. да предвиди редовното преразглеждане на предложения списък с лица, по отношение на които е наложена забрана за издаване на виза; г. да включи следните руски граждани в общия за ЕС списък с лица, по отношение на които се налага забрана за издаване на виза, и да конфискува всички финансови активи, с които те евентуално разполагат в рамките на ЕС: АЛИСОВ, Игор, роден на 11 март 1968 г.; ДРОГАНОВ, Алексей, роден на 11 октомври 1975 г.; ЕГОРОВА, Олга, родена на 29 юни 1955 г.; PR\ doc 5/11 PE v01-00

6 ГАУС, Александра, родена на 29 март 1975 г.; ГЕРАСИМОВА, Анастасия, родена на 22 януари 1982 г.; ГРИН, Виктор, роден на 1 януари 1951 г.; КАРПОВ, Павел, роден на 27 август 1977 г.; ХИМИНА, Елена, родена на 11 февруари 1953 г.; КЛЮЕВ, Дмитрий (известен още като КЛЮЕВ, Дмитри), роден на 10 август 1967 г.; КОМНОВ, Дмитрий (известен още като КОМНОВ, Дмитри) роден на 17 май 1977 г.; КРИВОРУЧКО, Алексей (известен още като КРИВОРУЧКО, Алекс), роден на 25 август 1977 г.; КУЗНЕЦОВ, Артем (известен още като КУЗНЕЦОВ, Артьом), роден на 28 февруари 1975 г.; ЛОГУНОВ, Олег, роден на 4 февруари 1962 г.; МАЙОРОВА, Юлия, родена на 23 април 1979 г.; ПАВЛОВ, Андрей, роден на 7 август 1977 г.; ПЕЧЕГИН, Андрей, роден на 24 септември 1965 г.; ПОДОПРИГОРОВ, Сергей, роден на 8 януари 1974 г.; ПОНОМАРЬОВ, Константин, роден на 14 август 1971 г.; ПРОКОПЕНКО, Иван Павлович, роден на 28 септември 1973 г.; РЕЗНИЧЕНКО, Михаил, роден на 20 февруари 1985 г.; САПУНОВА, Марина, родена на 19 юни 1971 г.; ШУПОЛОВСКИ, Михаил, роден на 28 септември 1983 г.; СИЛЧЕНКО, Олег, роден на 25 юни 1977 г.; СТАШИНА, Елена (известна още като СТАШИНА, Хелън), родена на 5 ноември 1963 г.; СТЕПАНОВА, Олга, родена на 29 юли 1962 г.; СТРОИТЕЛЕВ, Денис, роден на 23 януари 1973 г.; PE v /11 PR\ doc

7 ТАГИЕВ, Фикрет, роден на 3 април 1962 г.; ТОЛЧИНСКИ, Дмитрий (известен още като ТОЛЧИНСКИ, Дмитри), роден на 11 май 1982 г.; УХНАЛЬОВА, Светлана (известна още като УХНАЛЬОВ, Светлана или УХНАЛЬОВА, Светлана В.), родена на 14 март 1973 г.; УРЖУМЦЕВ, Олег, роден на 22 октомври 1968 г.; ВИНОГРАДОВА, Наталия, родена на 16 юни 1973 г.; ВОРОНИН, Виктор, роден на 11 февруари 1958 г.; 2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и на Комисията, на правителствата на държавите членки, както и на Държавната дума и на правителството на Русия. PR\ doc 7/11 PE v01-00

8 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА ДО СЪВЕТА B7 0473/2013 внесено съгласно член 121, параграф 1 от Правилника за дейността относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски Ги Верхофстад, Кристина Оюланд от името на групата ALDE Препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски Европейският парламент, като взе предвид член 215 от ДФЕС, като взе предвид препоръката на Европейския парламент до Съвета от 2 февруари 2012 г. относно последователна политика по отношение на авторитарните режими, спрямо които ЕС прилага ограничителни мерки, когато техните ръководители упражняват своите лични и търговски интереси в рамките на ЕС 1, като взе предвид препоръката на Европейския парламент до Съвета от 23 октомври 2012 г. относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски 2, като взе предвид решенията на Съединените американски щати за налагане на ограничения върху пътуванията на редица длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски, както и обсъждането на сходни мерки в редица други държави, като взе предвид член 121, параграф 1 от своя правилник, А. като има предвид, че задържането на Сергей Магнитски и последвалата му смърт в ареста представляват добре документиран и значим случай на неспазване на основните права на човека в Русия, който служи като смразяващо напомняне за множеството документирани недостатъци по отношение на спазването на правата на човека и на основните свободи в Русия; Б. като има предвид, че Русия като член на Съвета на Европа се е ангажирала изцяло 1 ОВ C 239 E, , стр Приети текстове, P7_TA(2012)0369. PE v /11 PR\ doc

9 да спазва основните права и принципите на правовата държава; като има предвид, че Европейският съюз нееднократно е предлагал допълнителна помощ и експертни съвети, за да подпомогне Русия да модернизира своя конституционен и правен ред и да се придържа към него в съответствие със стандартите на Съвета на Европа; В. като има предвид, че е налице нарастваща нужда от твърда, здрава и всеобхватна политика на ЕС спрямо Русия, в рамките на която да се предоставят подкрепа и помощ, съпровождани от решителна и справедлива критика, включително налагане на санкции и ограничителни мерки, когато е необходимо; Г. като има предвид, че визовите ограничения и други ограничителни мерки не са традиционни съдебни санкции сами по себе си, но все пак представляват политически сигнал за загрижеността на ЕС, насочен към една по-широката аудитория, и поради това запазват ролята си на необходим и легитимен инструмент на външната политика; Д. като има предвид, че върховният представител е пропуснал да включи този въпрос в дневния ред на Съвета по външни работи и като има предвид, че Парламентът не е получил официален отговор на първоначалната си препоръка; 1. отправя до Съвета следните препоръки: а) да изготви общ за ЕС списък на длъжностните лица, отговорни за смъртта на Сергей Магнитски, за последвалото съдебно прикриване на случая и за продължаващия и непрекъснат тормоз, упражняван върху майка му и вдовицата му; б) да наложи обща за ЕС забрана за издаване на виза за тези длъжностни лица и да замрази всички финансови активи, които те или най-близките им роднини евентуално притежават в Европейския съюз; в) да предвиди редовното преразглеждане на предложения списък с лица, по отношение на които е наложена забрана за издаване на виза; г) да включи следните руски граждани в общия за ЕС списък с лица, върху които се налага забрана за издаване на виза, и да конфискува всички финансови активи, с които те евентуално разполагат в рамките на ЕС: АЛИСОВ, Игор, роден на 11 март 1968 г.; ДРОГАНОВ, Алексей, роден на 11 октомври 1975 г.; ЕГОРОВА, Олга, родена на 29 юни 1955 г.; ГАУС, Александра, родена на 29 март 1975 г.; ГЕРАСИМОВА, Анастасия, родена на 22 януари 1982 г.; ГРИН, Виктор, роден на 1 януари 1951 г.; PR\ doc 9/11 PE v01-00

10 КАРПОВ, Павел, роден на 27 август 1977 г.; ХИМИНА, Елена, родена на 11 септември 1953 г.; КЛЮЕВ, Дмитрий, роден на 10 август 1967 г.; КОМНОВ, Дмитрий, роден на 17 май 1977 г.; КРИВОРУЧКО, Алексей (известен още като КРИВОРУЧКО, Алекс), роден на 25 август 1977 г.; КУЗНЕЦОВ, Артьом, роден на 28 февруари 1975 г.; ЛОГУНОВ, Олег, роден на 4 февруари 1962 г.; МАЙОРОВА, Юлия, родена на 23 април 1979 г.; ПАВЛОВ, Андрей, роден на 7 август 1977 г.; ПЕЧЕГИН, Андрей, родена на 24 септември 1965 г.; ПОДОПРИГОРОВ, Сергей, роден на 8 януари 1974 г.; ПОНОМАРЬОВ, Константин, роден на 14 юли 1971 г.; ПРОКОПЕНКО, Иван Павлович, роден на 28 септември 1973 г.; РЕЗНИЧЕНКО, Михаил, роден на 20 февруари 1985 г.; САПУНОВА, Марина, родена на 19 юни 1971 г.; ШУПОЛОВСКИ, Михаил, роден на 28 септември 1983 г.; СИЛЧЕНКО, Олег, роден на 25 юни 1977 г.; СТАШИНА, Елена (известна още като СТАШИНА, Хелън), родена на 5 ноември 1963 г.; СТЕПАНОВА, Олга, родена на 29 юли 1962 г.; СТРОИТЕЛЕВ, Денис, роден на 23 януари 1973 г.; ТАГИЕВ, Фикрет, роден на 3 април 1962 г.; ТОЛЧИНСКИ, Дмитри М. (известен още като ТОЛЧИНСКИ, Дмитрий), роден на 11 май 1982 г.; УХНАЛЬОВА, Светлана (известна още като УХНАЛЬОВ, Светлана или УХНАЛЬОВА, Светлана В.), родена на 14 март 1973 г.; УРЖУМЦЕВ, Олег, роден на 22 октомври 1968 г.; PE v /11 PR\ doc

11 ВОРОНИН, Виктор, роден на 11 февруари 1958 г.; 2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и на Комисията, на правителствата на държавите членки, както и на Държавната дума и на правителството на Русия. PR\ doc 11/11 PE v01-00

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0363/2017 22.11.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2017/2096(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0163/2017 18.4.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту (2016/2294(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

CM_PETI

CM_PETI Европейски парламент 2019-2024 Комисия по петиции 7.6.2019 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Относно: Петиция 1205/2011, внесена от Мария Вирхиния Соуто Гансалес, с испанско гражданство, от името на Сдружението

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ.

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите IMCO(2014)1203_1 ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД Заседание Сряда, 3 декември

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите IMCO(2014)1203_1 ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД Заседание Сряда, 3 декември ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите IMCO(2014)1203_1 ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД Заседание Сряда, 3 декември 2014 г., 9.00 12.30 ч. и 15.00 18.30 ч. Четвъртък,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2004 2009 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 2008/2173(INI) 20.11.2008 ПРОЕКТОДОКЛАД относно защита на потребителите, по-специално на малолетните лица, при използването

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0229/2015 16.7.2015 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике (2015/2102(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

Калфин, Паси и Надежда Нейнски са с най-много назначения на агенти на ДС в МВнР

Калфин, Паси и Надежда Нейнски са с най-много назначения на агенти на ДС в МВнР Сайтът Държавна сигурност.com ви предлага анализ на съдържанието на вчерашното решение ( 199 от 16 март 2011 г. ) на комисията по досиетата за присъствието на сътрудници на бившата Държавна сигурност и

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно