RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0274/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението във Венесуела (2017/2651(RSP)) Франсишку Асиш, Рамон Хауреги Атондо, Елена Валенсиано от името на групата S&D RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0274/2017 Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела (2017/2651(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид Междуамериканската демократична харта, приета на 11 септември 2001 г., като взе предвид Конституцията на Венесуела, и по-специално членове 72 и 233 от нея, като взе предвид предишните си резолюции относно положението във Венесуела, и по-специално резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венецуела 1, от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венецуела 2, от 12 март 2015 г. относно положението във Венецуела 3 и от 8 юни 2016 г. относно положението във Венецуела 4, като взе предвид изявлението от 5 януари 2016 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно началото на мандата на новото Национално събрание на Венесуела, като взе предвид комюникето на Меркосур от 2 декември 2016 г., в което се уведомява за прекъсването на членството на Венесуела, като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 30 март 2017 г. относно най-новите събития във Венесуела, като взе предвид съобщението от 10 февруари 2017 г. на Организацията на гражданското общество относно неотдавнашните действия на Националния избирателен съвет (CNE), като взе предвид доклада на генералния секретар на Организацията на американските държави Луис Алмагро относно положението във Венесуела от 14 март 2017 г., като взе предвид доклада от юли 2016 г. на организацията Acceso a la Justicia ( Достъп до правосъдие ), озаглавен Informe sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ( Доклад относно изпълнението на необходимите изисквания от страна на съдиите от Върховния съд ), 1 Приети текстове, P7_TA(2014) Приети текстове, P8_TA(2014) Приети текстове, P8_TA(2015) Приети текстове, P8_TA(2016)0269. PE v /6 RE\ docx

3 като взе предвид съвместното изявление от 12 ноември 2016 г. под надслов Convivir en Paz ( Да живеем съвместно в мир ), прието от правителството на Венесуела и опозицията, като взе предвид декларацията от 1 април 2017 г. на държавите членки на Меркосур, относно Боливарска република Венесуела, като взе предвид изявлението на Parliamentarians for Global Action ( Парламентаристи в подкрепа на глобални действия ) от 21 март 2017 г. относно положението във Венесуела, като взе предвид декларацията от 31 март 2017 г. на върховния комисар на ООН по правата на човека, озаглавена Keeping open democratic spaces is essential to ensure that human rights are protected ( Запазването на отвореното демократично пространство е от съществено значение, за да се гарантира защитата на правата на човека ), като взе предвид съвместното изявление от 31 март 2017 г. на мнозинството от членовете на Съюза на южноамериканските нации, в което се осъди решението на Върховния съд на Венесуела да поеме законодателните правомощия, като взе предвид изявлението на 14 държави членки на Организацията на американските държави, относно Венесуела от 23 март 2017 г., като взе предвид резолюцията на Постоянния съвет на Организацията на американските държави от 3 април 2017 г. относно последните събития във Венесуела, като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 10 април 2017 г., като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че на 6 април 2017 г. Сметната палата (Contraloría General de la República) на Боливарска република Венесуела санкционира Енрике Каприлес Радонски, губернатор на щата Миранда и двукратен кандидат за президент, като му забрани да заема обществени длъжности за срок от 15 години; Б. като има предвид, че чрез решения 155 и 156 на Върховния съд от 29 март 2017 г. беше снет парламентарният имунитет на трима депутати от опозицията и правомощията на Националното събрание бяха прехвърлени на конституционния състав на Върховния съд; като има предвид, че главният прокурор на страната изрази своята загриженост във връзка с нарушаването на конституционния ред, свързано с тези решения; като има предвид, че Върховният съд постанови ново решение на 1 април, с което възстанови правомощията на Националното събрание; В. като има предвид, че на 3 април 2017 г. 17 от общо 21 държави от Постоянния съвет на Организацията на американските държави (ОАД) приеха резолюция относно Венесуела, в която изразиха своята дълбока загриженост във връзка с противоконституционната промяна на демократичния ред в Боливарска RE\ docx 3/6 PE v01-00

4 република и изтъкнаха своята неотменна подкрепа за диалога и преговорите, които могат да доведат до мирно възстановяване на демократичния ред ; Г. като има предвид, че фактът, че не бяха организирани регионални избори преди 16 декември 2016 г., и суспендирането на събирането на подписи преди достигането на прага от 20%, необходим за свикването на референдум за отмяна на президентския мандат, представляват изключително сериозни стъпки назад по отношение на политическите права на населението на Венесуела и подкопават целостта на избирателния процес в страната; Д. като има предвид, че през първото полугодие на 2016 г. беше поставено началото на диалог между правителството на Венесуела и опозицията под егидата на Съюза на южноамериканските нации и с участието на трима бивши президенти; като има предвид, че диалогът продължава, но че още не са постигнати конкретни резултати; като има предвид, че през последните няколко дни някои държави в региона изразиха желанието си да подпомогнат процеса на посредничество във Венесуела с надеждата за евентуален напредък в отношенията между двете страни; Е. като има предвид, че правителството обяви, че ще увеличи броя на членовете на гражданската милиция до лица и ще ги въоръжи; като има предвид, че ООН осъди инициативата с довода, че тя само ще изостри напрежението в страната; Ж. като има предвид, че се наблюдава масова миграция, като голям брой граждани на Венесуела бягат от страната; 1. отново изразява дълбоката си загриженост относно сериозното влошаване на положението с демокрацията, правата на човека и социално-икономическата ситуация във Венесуела, характеризиращо се с все по-голяма политическа и социална нестабилност; 2. припомня, че разделението на правомощията и ненамесата между еднакво легитимни власти е основен принцип на демократичните държави и върховенството на закона; 3. отбелязва, че Върховният съд издаде две решения, с които отмени първоначалното си решение за прехвърляне на правомощията на Националното събрание на конституционния състав на Върховния съд и за снемане на парламентарния имунитет на депутати; 4. настоятелно призовава изпълнителната и законодателната власт да отстранят, съвместно и незабавно, и в съответствие със своите задължения недостатъците във връзка със състоянието на правата на човека, например достъпа до храна и здравни услуги; призовава ги към умереност на политическите действия, както и за проява на политическа воля за подновяване на диалога като единствен начин за постигане на напредък по отношение на намирането чрез преговори на мирно решение на настоящата криза; 5. отбелязва, че институционалните и политическите проблеми във Венесуела PE v /6 RE\ docx

5 следва да бъдат разрешени въз основа на споразумение между правителството и опозицията; подчертава, че това следва да се постигне от законните представители на гражданите на Венесуела; 6. призовава международната общност и по-специално заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да насърчават този диалог и да посредничат между двете венесуелски политически и институционални представителства с оглед на постигането на споразумение, което трябва да разреши следните въпроси: а) освобождаване на политическите представители, лишени от свобода заради своите политически убеждения или вследствие на проблемите със законността и реда, които възникнаха през последните години в тази държава. б) определяне на график за провеждането на местни избори и избори за губернатори, които бяха насрочени за 2016 г., и поемане на ангажимент за провеждането на избори за президент, без което и да е лице да бъде възпрепятствано или лишавано от правото да се кандидатира за изборите, да провежда своята кампания при пълна свобода или да се ползва с равни права; в) пълно зачитане на демократичните правомощия на Националното събрание и гарантиране на това, че законните му функции не се поставят под съмнение, ограничават или нарушават; 7. призовава правителствата на държавите от Латинска Америка и по-специално международните организации в региона да насърчават това международно посредничество и да изпълняват водеща роля, като се застъпват за провеждането на диалог и за намирането на мирно и демократично решение на конфликта във Венесуела; призовава заместник-председателя/върховен представител да насърчава това посредничество в сътрудничество с международната общност; 8. призовава заместник-председателя/върховен представител, в случай че това посредничество се провали поради липсата на политическа воля от страна на правителството на Венесуела или поради действия от страна на правителството, които ограничават свободата или нарушават принципа на разделение на властите, принципа на демокрацията или принципите на правовата държава, активно да проучи евентуалните други мерки, които ЕС би могъл да предприеме с оглед на постигането на демократична стабилност и зачитането на конституционните ценности във Венесуела; 9. отправя искане към органите да сложат край на жестоките репресии срещу демонстрантите и да не предоставят оръжия на цивилните поддръжници от която и да политическа група, и по-конкретно на лицата, действащи от името на правителството; припомня своя призив към правителството да зачита и гарантира конституционното право на мирни демонстрации; призовава също така лидерите на опозицията да упражняват своите правомощия отговорно; призовава венесуелските органи да гарантират сигурността и свободното упражняване на правата за всички граждани в рамките на Конституцията на Венесуела, и по- RE\ docx 5/6 PE v01-00

6 конкретно за защитниците на правата на човека, журналистите, политическите активисти и членовете на независимите неправителствени организации; 10. изразява загриженост във връзка с получената информация относно разширяването на въоръжените цивилни милиции от правителството на Венесуела; настоятелно призовава правителството да не предприема никакви понататъшни стъпки в този дух и да се ангажира да се въздържа от подобни действия в бъдеще, тъй като те ще доведат до насилие и до създаването на изключително опасен прецедент; 11. призовава европейските правителства да подходят по възможно най-щедър и своевременен начин към положението по отношение на заявленията за пребиваване в ЕС от гражданите на Венесуела; 12. отново отправя своето искане за изпращане на делегация на Европейския парламент във Венесуела, която да проведе диалог с всички страни, участващи в конфликта, възможно най-скоро; 13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителството и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави. PE v /6 RE\ docx

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на Указ 53 от 20.03.2014 г. на Президента на Републиката

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0363/2017 22.11.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2017/2096(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

140 години Търновска

140 години Търновска В началото на 1879 г. - току-що освободена, България прави първите си стъпки като автономна държава. Най-важната от тези стъпки е свикването на Учредително събрание, което да приеме основен закон Конституция.

Подробно

СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с " До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От про

СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с  До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От про -------СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с " До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От проф.д-р Христина Тодорова Балабанова ЮФ на УНСС Относно:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

RC

RC ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2004 2009 Документ за разглеждане в заседание 11.7.2007 B6-0279/2006 } B6-0282/2007 } B6-0283/2007 } B6-0284/2007 } B6-0286/2007 } B6-0289/2007 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно