RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0700/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението във Венецуела (2016/2699(RSP)) Естебан Гонсалес Понс, Луис де Грандес Паскуал, Антонио Таяни, Кристиан Дан Преда, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Габриел Мато, Давор Иво Щир, Тереса Хименес-Бесерил Барио, Карлос Итургайс, Франсиско Хосе Милян Мон, Милан Звер от името на групата PPE RE\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0700/2016 Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венецуела (2016/2699(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите многобройни предишни и скорошни резолюции относно положението във Венецуела, и по-специално резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венецуела 1, от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венецуела 2, и от 12 март 2015 г. относно положението във Венецуела 3, като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН за правата на човека от 20 октомври 2014 г. относно задържането на демонстранти и политици във Венецуела, като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, А. като има предвид, че изпълнителната власт и незаконно съставеният Върховен съд възпрепятстват законодателните правомощия на наскоро избраното Национално събрание от встъпването му в длъжност през декември 2015 г. насам; Б. като има предвид, че в рамките на петте месеца на законодателна активност на новото Национално събрание, в което демократичната опозиция е в мнозинство, Върховният съд е постановил 13 политически мотивирани съдебни решения в полза на изпълнителната власт, като всичко това поставя под заплаха баланса на силите, който се изисква в една страна, ръководена от принципите на правовата държава; В. като има предвид, че решения, като тези за издаване на указа за извънредно икономическо положение, премахване на правомощията на Националното събрание за контрол на политиката, отказ да се признае правомощието, предоставено на Националното събрание от конституцията за отмяна на назначаването на съдии във Върховния съд, обявяване на реформата на Закона за Централната банка на Венецуела за противоконституционна, суспендиране на разпоредбите на Вътрешния правилник за дебати на Националното събрание и потвърждаване на указа за извънредно икономическо положение, наред с другото, бяха взети в нарушение на законодателните правомощия на Националното събрание и без да се зачита балансът на силите, който е от съществено значение в една страна, ръководена от принципите на правовата държава; Г. като има предвид, че на 29 март 2016 г. Националното събрание прие Закона за 1 Приети текстове, P7_TA(2014) Приети текстове, P8_TA(2014) Приети текстове, P8_TA(2015)0080. PE v /6 RE\ doc

3 амнистия и национално помирение с оглед на освобождаване на политическите затворници в различни затвори в страната, повечето от които бяха лишени от свобода без съдебен процес или присъда, и като има предвид, че на 11 април 2016 г. Върховният съд отново обяви този закон за противоконституционен; Д. като има предвид, че през последните 10 години над граждани са били арестувани и задържани по идеологически и политически причини по време на публични демонстрации или по време на упражняването на гражданските си права, и като има предвид, че 84 от тях все още се намират в затвора, в повечето случаи, без да е проведен необходимият съдебен процес или без да им е издадена присъда; Е. като има предвид, че на 4 март 2016 г. в Тумеремо в щата Боливар беше извършено масово убийство, при което изчезнаха и впоследствие бяха убити 28 миньори, като регионалните и националните органи все още не са дали никакъв отговор на техните семейства, които искат справедливост, и като има предвид, че журналистката Лусия Суарес, която наскоро разследва случая, беше застреляна на 28 април 2016 г. в дома си в Тумеремо; Ж. като има предвид, че е очевидно, че венецуелската изпълнителна власт упражнява пълен контрол над съдебната власт в страната и над Националния избирателен съвет в явно нарушение на принципа на независимост и разделение на властите, характерен за демократичните държави, ръководени от принципите на правовата държава; З. като има предвид, че изключително високите нива на престъпността и пълната безнаказаност във Венецуела превърнаха тази страна в една от най-опасните в света, като Каракас отчита най-високия процент на тежка престъпност в света, с над 119,87 убийства на души; И. като има предвид, че недопустимите равнища на корупцията и лошото управление на публичните средства, липсата на предвидливост по отношение на основната инфраструктура и напълно неефективното управление доведоха до сериозна икономическа и социална криза, което е видно от продължителния недостиг на ресурси, суровини, материали, основни хранителни продукти и основни лекарства, с нулево производство, и като има предвид, че страната е на ръба на големи социални сътресения, които биха могли да доведат до хуманитарна криза с непредвидими последици; Й. като има предвид, че Комитетът на ООН за икономически, социални и културни права счита, че издаденият от Николас Мадуро Указ 2294 от 6 април 2016 г., съгласно който служителите в публичния сектор в страната няма да работят в сряда, четвъртък и петък докато траят последиците от Ел Ниньо върху водноелектрическата централа Симон Боливар, представлява тежко нарушение на Международния пакт за икономически, социални и културни права, по който Венецуела е страна, и като има предвид, че всяка държава, която временно или напълно затвори университет или друга образователна институция по съображения, като например националната сигурност или опазването на обществения ред, политическо напрежение или всяка друга причина, която не е в съответствие с Международния пакт за граждански и политически права, има RE\ doc 3/6 PE v01-00

4 задължението да обоснове предприемането на подобна сериозна мярка по отношение на всеки един от елементите, посочени в стандартите за правата на човека; К. като има предвид, че страна, която взема решение за временно или пълно преустановяване на преподавателската дейност в университет или каквото и да било друго учебно заведение по съображения, свързани с националната сигурност или обществения ред, политическо напрежение или всяка друга причина, която не попада в обхвата на Международния пакт за граждански и политически права, е длъжна да обоснове надлежно тези мерки; Л. като има предвид, че правителството на Венецуела носи особена отговорност за спазването на принципите на правовата държава като непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН от 16 октомври 2014 г.; М. като има предвид, че демократичната опозиция даде начало на конституционно признат процес, който дава възможност държавните служители да бъдат отстранявани от длъжност след изтичане на 50% от техния мандат, и събра и представи пред Националния избирателен съвет 1,8 милиона подписа, много над първоначално изискваните , необходими, за да може процесът да бъде законосъобразен и приет съгласно конституцията; 1. изразява дълбока загриженост относно сериозното влошаване на положението по отношение на демокрацията и правата на човека във Венецуела; 2. категорично осъжда използването на държавни правомощия, по-специално тези на Националния избирателен съвет и съдебната система, за да бъдат нарушавани и да не бъдат вземани предвид решенията, взети по законен начин от законодателната власт в лицето на Националното събрание, като по този начин се нарушава волята на венецуелския народ, изразена на изборите от 6 декември 2015 г.; 3. призовава правителството на Венецуела да зачита принципите на правовата държава и принципа на разделение на властите, които са характерни за демокрациите, където спазването и предимството на принципа на разделение на властите е жизненоважно за правилното им функциониране; 4. настоятелно призовава правителството на Венецуела да действа в рамките на ограниченията на демокрацията, като предостави пълна свобода на политическите затворници, които са произволно задържани, с цел да стартира основан на диалог процес на национално помирение, който като първа стъпка ще позволи прилагането на Закона за амнистия и национално помирение; 5. изисква от органите да зачитат и гарантират конституционното право на мирни демонстрации; отхвърля репресиите, прекомерното използване на сила и произволните арести от страна на държавните служители по сигурността с цел потискане на законните искания на демократичната опозиция; 6. счита за основен приоритет намаляването на съществуващите високи нива на безнаказаност, които повишават и насърчават нарастващото насилие и PE v /6 RE\ doc

5 несигурност в страната, както и гарантирането на зачитането на съществуващата правна система, която изисква справедливост за жертвите на отвличания, убийства и извършваните ежедневно други престъпления и за техните семейства; 7. призовава венецуелските органи да разследват масовото убийство в Тумеремо, при което бяха подло убити 28 миньори, с цел да изправят извършителите и подбудителите пред съда; призовава също така за създаването на независима международна анкетна комисия, която да установи обстоятелствата около тези убийства, включително неотдавнашното убийство на журналистката Лусия Суарес, което беше извършено на същото място и за което съществуват подозрения, че е свързано; 8. призовава венецуелските органи да гарантират сигурността и свободното упражняване на правата на всички граждани, и по-специално на защитниците на правата на човека, журналистите, политическите активисти и членовете на независимите неправителствени организации; 9. настоятелно призовава правителството на Венецуела и публичните органи да спазват конституцията и да улесняват, а не да възпрепятстват признатите правни механизми и процедури за задействане на избирателния процес, предвиден в Конституцията на Венецуела за отстраняване от длъжност на президента, преди края на 2016 г.; 10. настоятелно призовава правителството на Венецуела да нормализира работното време и учебните занятия, за да доведе страната до състояние, което се характеризира с нормалност и зачитане на социалните и трудовите права и всеобщото право на образование; 11. изразява дълбока загриженост, че нарастващото социално напрежение, причинено от недостига на основни стоки като храна и лекарства, провокира насилие и социални вълнения, и призовава всички части на венецуелското общество да проявяват умереност, така че настоящото критично състояние на страната да може да бъде преодоляно посредством основано на диалог конституционно, мирно и демократично решение; 12. настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да си сътрудничи с латиноамериканските държави и регионалните организации с цел да се гарантира посредничеството на механизмите за диалог и национално помирение във Венецуела и да се подкрепи едно мирно, демократично и конституционно решение на кризата, в която се намира страната в момента; призовава също така ЕС да мобилизира хуманитарна помощ, за да помогне на венецуелския народ, ако е необходимо; 13. припомня, че вече беше одобрено посещение на парламентарна делегация, което все още не се е провело; ето защо призовава за провеждане на посещението, така че делегацията да може да изпълни мандата си за извършване на оценка на политическото и икономическото положение във Венецуела; 14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на RE\ doc 5/6 PE v01-00

6 Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, на правителството и Националното събрание на Боливарска република Венецуела, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на генералния секретар на Организацията на американските държави. PE v /6 RE\ doc

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на Указ 53 от 20.03.2014 г. на Президента на Републиката

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с " До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От про

СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с  До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От про -------СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с " До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От проф.д-р Христина Тодорова Балабанова ЮФ на УНСС Относно:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0012/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.9.2014 B8-0126/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията внесено съгласно член

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ГИНЬО ГАНЕВ

ГИНЬО ГАНЕВ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И С К А Н Е от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл.

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, 26.03.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

140 години Търновска

140 години Търновска В началото на 1879 г. - току-що освободена, България прави първите си стъпки като автономна държава. Най-важната от тези стъпки е свикването на Учредително събрание, което да приеме основен закон Конституция.

Подробно