TA

Размер: px
Започни от страница:

Download "TA"

Препис

1 Европейски парламент ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно положението в Чечения и случая на Оюб Титиев (2019/2562(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Чечения, по-специално резолюцията от 8 февруари 2018 г. със заглавие Русия, случаят на Оюб Титиев и Центъра за права на човека Мемориал 1 и резолюцията от 23 октомври 2014 г. относно закриването на НПО Мемориал (носител на наградата Сахаров за 2009 г.) в Русия 2, като взе предвид изявлението на председателите на комисията по външни работи и подкомисията по правата на човека от 12 януари 2018 г., в което се призовава за незабавното освобождаване на защитника на правата на човека Оюб Титиев, като взе предвид изявлението на ЕС от 19 януари 2018 г. относно нарушенията на правата на човека във връзка с Центъра за правата на човека Мемориал в Русия и изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 11 януари 2018 г. относно задържането на директора на Центъра за права на човека Мемориал в Чеченската република и от 27 юни 2018 г. относно случаите на руските правозащитници Оюб Титиев и Юрий Дмитриев, като взе предвид член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 7 от Международния пакт за граждански и политически права, в които се установява, че никой не може да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и по които Руската федерация е страна, като взе предвид Декларацията на Организацията на обединените нации относно защитниците на правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 9 декември 1998 г., като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за защита на правата на човека и основните свободи, 1 OВ C 463, г., стр OВ C 274, г., стр. 21.

2 като взе предвид Конституцията на Руската федерация, и по-специално глава 2 от нея относно правата и свободите на човека и гражданина, като взе предвид Седмия периодичен доклад относно Руската федерация, разгледан от Комисията на ООН по правата на човека на нейните 3136-о и 3137-о заседания, проведени на 16 и 17 март 2015 г.; като взе предвид доклада на докладчика на ОССЕ в рамките на Московския механизъм относно обвинения в предполагаеми нарушения на правата на човека и относно безнаказаността в Чеченската република на Руската федерация от 21 декември 2018 г., като взе предвид насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека, като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността, А. като има предвид, че Руската федерация, като страна, подписала Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека, както и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, се е ангажирала да спазва принципите на демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на основните свободи и правата на човека; Б. като има предвид, че международните ангажименти на Руската федерация включват задължението за закрила на защитниците на правата на човека; като има предвид, че законът за чуждестранните агенти от 2012 г. ограничава сериозно способността на НПО да работят независимо и ефективно; като има предвид, че съгласно този закон Центърът за права на човека Мемориал е обозначен като чуждестранен агент от Министерството на правосъдието на Руската федерация; В. като има предвид, че през последните години Чечения преживя драматично влошаване на положението с правата на човека, което ефективно пречи на независимите журналисти и на активистите в областта на правата на човека да продължават своята работа, без да излагат на риск собствения си живот и живота на членовете на своите семейства, приятели и колеги; като има предвид, че многобройните съобщения за системни и сериозни нарушения на правата на човека в Чечения показват неспособността на чеченските и руските власти да гарантират зачитането на принципите на правовата държава; Г. като има предвид, че Оюб Титиев, директор на офиса за Чечения на Мемориал, беше арестуван на 9 януари 2018 г. и официално подведен под съдебна отговорност и задържан под стража въз основа на изфабрикувани обвинения за незаконно придобиване и притежание на наркотици; като има предвид, че тези обвинения бяха отхвърлени от Оюб Титиев и бяха осъдени от други НПО и защитници на правата на човека като изфабрикувани и като опит да се попречи на неговата работа и на дейността на неговата организация в областта на правата на човека; Д. като има предвид, че съдилищата са удължили задържането на Оюб Титиев

3 няколко пъти преди започването на съдебните заседания в Градския съд в град Шали (Шела) в Чечения на 19 юли 2018 г.; като има предвид, че присъдата е предстояща и се очаква да бъде произнесена в средата на февруари 2019 г.; като има предвид, че съществува опасност Оюб Титиев да бъде обявен за виновен за престъпление, което не е извършил, и рискува да изтърпи лишаване от свобода за срок от до десет години; Е. като има предвид, че семейството на Оюб Титиев е било подложено на тормоз и заплахи, така че те да бъдат принудени да напуснат Чечения; като има предвид, че НПО Мемориал е била обект на други действия през 2018 г., включително нападение и палеж на нейните офиси в Ингушетия на 17 януари 2018 г., нападение срещу автомобила на адвоката на г-н Титиев в Дагестан на 22 януари 2018 г. и нападение срещу ръководителя на офиса на Мемориал в Дагестан на 28 март 2018 г.; като има предвид, че след убийството през 2009 г. на г-жа Наталия Естемирова, предшественик на г-н Оюб Титиев и ръководител на бюрото на Мемориал в Чечения, извършителите на това престъпление все още не са изправени пред съда; Ж. като има предвид, че Мемориал е една от последните останали организации, които продължават да работят в областта на правата на човека в Чечения, а именно да документират и изобличават нарушенията на правата на човека, да оказват помощ на жертвите на такива нарушения и да им помагат да търсят справедливост, и е вероятно организацията да е била обект на атаки като ответна реакция на изобличенията и търсенето на правосъдие за нарушения на правата на човека; като има предвид, че Мемориал е носител на наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта през 2009 г., а през 2018 г. Оюб Титиев беше удостоен с френско-германската награда за защита на правата на човека и принципите на правовата държава (през декември), наградата Вацлав Хавел за правата на човека (октомври) и наградата на Московската хелзинкска група за правата на човека (през май); З. като има предвид, че представители на официалните власти в Чечения са заплашвали многократно защитници на правата на човека или са осъждали тяхната дейност и не са осъждали публично заплахите за насилие срещу тях, като по този начин са създавали и са поддържали климат на безнаказаност за извършителите на актове на насилие срещу защитници на правата на човека; като има предвид, че поради тази причина жертвите често се въздържат от търсене на правосъдие, тъй като се страхуват от репресивни мерки от страна на местните органи; 1. отново отправя своя призив за незабавното освобождаване на Оюб Титиев, директор на бюрото на Центъра за права на човека Мемориал в Чечения, който беше задържан на 9 януари 2018 г. и обвинен в незаконно придобиване и притежание на наркотици и който очаква да получи своята присъда до средата на февруари 2019 г.; настоятелно призовава чеченските власти да гарантират пълно зачитане на човешките и законните права на Оюб Титиев, включително правото му на справедлив процес, безпрепятствен достъп до неговия адвокат и до медицински грижи, както и защита от съдебен тормоз и криминализиране; 2. остро осъжда многократните публични изявления на чеченските длъжностни лица, които осъждат работата на защитници на правата на човека и организации

4 или насочват атаки срещу конкретни лица, както и липсата на публично осъждане и разследване на заплахи и актове на насилие срещу тези групи и лица; 3. изразява своята дълбока загриженост във връзка с тревожната тенденция на арести, нападения и сплашвания, които изглежда са част от координирани кампании, срещу независими журналисти, защитници на правата на човека и техни поддръжници, както и срещу обикновени граждани; счита, че случаят на Оюб Титиев е типичен за редица други случаи на наказателно преследване, основани на изфабрикувани доказателства, което е в основата на порочната съдебна система в Чеченската република и в Руската федерация; припомня, че подобни обвинения, свързани с притежание на наркотици, също така са били повдигнати и срещу кореспондента на вестник Кавказки възел Жалауди Гериев и срещу активиста за правата на човека Руслан Кутаев, и призовава те да бъдат освободени; 4. настоятелно призовава властите на Република Чечения и на Руската федерация да сложат край на тормоза и преследването на своите граждани и да сложат край на климата на безнаказаност за извършителите на актове на насилие срещу защитници на правата на човека, срещу членове на техните семейства, колеги и поддръжници и срещу техните организации; 5. призовава Руската федерация да защитава всички свои граждани при пълно зачитане на техните права на човека, да спазва своята собствена конституция и законодателство и да спазва международните си ангажименти за зачитане на принципите на правовата държава и основните свободи и правата на човека на всички свои граждани, включително на тези, които посвещават своето време и средства и работят за защитата на правата на своите съграждани; 6. призовава руските власти да отменят закона от 2015 г. относно нежеланите организации и закона от 2012 г. относно чуждестранните агенти, както и всички други свързани законодателни актове, които са били използвани последователно за тормоз и нападения срещу защитници на правата на човека и срещу организации на гражданското общество; изразява загриженост във връзка с факта, че се е наложило някои руски неправителствени организации да бъдат закрити, за да не бъдат заклеймявани като чуждестранни агенти и за да избегнат съдебно преследване; 7. призовава за незабавно прекратяване на тормоза и арестите на защитници на правата на човека в Чечения, преследвани въз основа на изфабрикувани обвинения, на нападенията срещу техни колеги и членове на техните семейства, както и на сплашването на техни поддръжници, които изглежда биват извършвани с цел възпрепятстване и в крайна сметка прекратяване на законната и полезна работа на техните организации; 8. призовава отново Комисията, ЕСВД и държавите членки да продължават да следят отблизо положението с правата на човека в Чечения, включително съдебния процес на Оюб Титиев, да призовават за незабавно прекратяване на гореспоменатите нарушения на правата на човека, да дава гласност на случаите на всички лица, преследвани по политически причини, по време на съответните срещи с руски представители, и да продължават да предлагат бързо и ефикасно подпомагане на жертвите на преследване и на членовете на техните семейства,

5 включително когато разглеждат искания за предоставяне на убежище; 9. призовава Комисията да се ангажира с международните организации за правата на човека, действащи в Руската федерация, както и с руските организации за правата на човека и с гражданското общество, въпреки руското законодателство относно чуждестранните агенти, и да продължава да предлага подкрепа на Мемориал и на други подобни организации; 10. призовава международните спортни знаменитости и хората на изкуството да се въздържат от участие в обществени мероприятия в Чечения или в събития, спонсорирани от ръководството на Чеченската република; отново изразява своята подкрепа за закон Магнитски на Европейския съюз, който следва да санкционира извършителите на тежки нарушения на правата на човека, и призовава Съвета да продължи да работи по този въпрос без забавяне; подчертава във връзка с това, че на извършителите на нарушения на правата на човека в Република Чечения на Руската федерация не следва да се издават визи за ЕС, нито да им бъде разрешавано да държат активи в държавите членки на ЕС; 11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместникпредседателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, правителството и парламента на Руската федерация и на чеченските органи.

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0107/2019 } B8-0108/2019 } B8-0109/2019 } B8-0114/2019 } B8-0117/2019 } RC1 13.2.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

P6_TA-PROV(2007)0000

P6_TA-PROV(2007)0000 P6_TA(2007)0016 Човешките права на далитите в Индия Резолюция на Европейския парламент относно състоянието на човешките права на далитите в Индия Европейският парламент, като взе предвид изслушването,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0379 Судан Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Судан (2016/2911(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0483/1 1 Съображение К К. като има предвид, че на 16 юни 2016 г. Джо Кокс, член на парламента на Обединеното кралство, беше брутално убита в Бърстал, Обединеното кралство; К. като има предвид,

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/2018/1 1 Съображение Г a (ново) Га. като има предвид, че съгласно доклада от 2017 г. относно защитата на Конституцията (факти и тенденции), изготвен от германската национална агенция

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0281/2018 } B8-0282/2018 } B8-0283/2018 } B8-0286/2018 } B8-0287/2018 } RC1 13.6.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

Приложение

Приложение З А К О Н О Д А Т Е Л Н А П Р О Г Р А М А НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 1. Законопроект за управление на сствата от Европейския съюз 2. Законопроект за обществените ръчки

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0028/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с " До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От про

СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с  До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От про -------СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с " До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От проф.д-р Христина Тодорова Балабанова ЮФ на УНСС Относно:

Подробно