P6_TA-PROV(2007)0000

Размер: px
Започни от страница:

Download "P6_TA-PROV(2007)0000"

Препис

1 P6_TA(2007)0016 Човешките права на далитите в Индия Резолюция на Европейския парламент относно състоянието на човешките права на далитите в Индия Европейският парламент, като взе предвид изслушването, проведено от комисията по развитие на 18 декември 2006 г., като взе предвид своята резолюция от 28 септември 2006 г. относно икономическите и търговски отношения между ЕС и Индия 1 и годишните резолюции на Парламента за правата на човека от 2000, 2002, 2003 и 2005 г., като взе предвид Обща препоръка XXIX (дискриминация въз основа на произход), приета от Комисията на Организацията на Обединените нации за премахване на расовата дискриминация на 22 август 2002 г. и 48-те мерки, които следва да се предприемат от договарящите държави, като взе предвид проучването, провеждано от Подкомисията на ООН за насърчаване и защита на правата на човека, в което се разгръщат проектопринципи и проектонасоки за премахване на дискриминацията, основана на работа и произход, и в което се отбелязва предварителния доклад, изготвен от специални докладчици по въпросите на дискриминацията, основана на работа и произход, като взе предвид различните разпоредби от конституцията на Индия за защита и насърчаване на правата на далитите, отнасящи се най-малко до 167 милиона души, включително разпоредбите относно премахване на практиката на недосегаемост, забрана на дискриминацията по кастов признак, равни възможности по въпросите на назначаване на публични длъжности и утвърждаващи действия в сферата на образованието, заетостта и политиката чрез запазване на места в държавни институции и политически представителни органи, като взе предвид също така многобройните законодателни мерки, които налагат премахването на някои от найлошите практики на недосегаемост и дискриминация въз основа на кастов признак, включително задължителен труд, ръчно събиране на боклук и жестокости спрямо далитите, като взе предвид Националната комисия по правата на човека, националните и държавни комисии за регистрираните касти и Националната комисия за сафаи карамчари, занимаваща се с проблема за ръчното събиране на боклук, като взе предвид член 91 и член 90, параграф 4 от своя правилник, А. като има предвид, че Индия е най-голямата действаща демокрация в света, в която всички граждани имат равни избирателни права, президентът и държавен глава на Индия от близкото минало е далит и далити са заемали постове на министри; като има предвид, че съществуват индуски школи, които отричат дискриминацията и 1 Приети текстове, P6_TA(2006)0388.

2 изключването въз основа на кастов признак като отклонение от тяхната вяра; Б. като има предвид, че далитите и подобни на тях групи се срещат също така в Непал, Пакистан и Бангладеш; В. като има предвид, че Националната комисия по правата на човека в Индия съобщи, че прилагането на акта за регистрираните касти и племена (акт за предотвратяване на жестокости) е все още незадоволително, и като има предвид, че тя е публикувала многобройни препоръки за разглеждане на този проблем, Г. като има предвид, че въпреки че на ден се извършват по двадесет и седем официално регистрирани жестоки деяния срещу далити, полицията често не позволява на далити да влизат в полицейските участъци, отказва регистрирането на жалби от далити и редовно се отнася с безнаказаност към практиката на изтезания срещу тях; Д. като има предвид, че въпреки факта, че много далити не съобщават за престъпления поради страх от репресивни мерки от страна на доминиращите касти, официалните полицейски статистики през последните 5 години показват, че се извършват средно по 13 убийства на далити седмично, опожаряване на домове и собственост на 5 далитски домакинства седмично, 6 отвличания или похищения на далити седмично, изнасилвания на 3 далитски жени всеки ден, побой над 11 далити всеки ден и престъпления срещу далити на всеки18 минути 2 ; Е. като има предвид, че скорошно изследване на недосегаемостта в селските райони на Индия 3, обхващащо 565 села в 11 щата, разкри, че служителите в сферата на общественото здравеопазване отказват да посещават домове на далити в 33 % от селата, на далитите не се позволява да влизат в полицейските участъци в 27.6 % от селата, далитските деца трябва да седят отделно по време на хранене в 37.8 % от правителствените училища, далитите не получават поща в домовете си в 23.5 % от селата и те нямат достъп до водоизточници в 48.4 % от селата заради практиките на сегрегация и недосегаемост; Ж. като има предвид, че половината от далитските деца са недохранени, 21 % са със сериозно поднормено тегло и 12 % умират преди петия си рожден ден 4 ; З. като има предвид, че недосегаемостта в училищата допринася за много по-високата степен на отпадане и неграмотност на далитските деца в сравнение с другата част на населението, като разликата в грамотността между далитите и останалите не се е променила съществено от обявяването на независимостта на Индия и процентът на грамотност сред далитските жени остава 37.8 % в селските райони на Индия 5 ; И. като има предвид, че далитските жени, които заедно с племенните жени, са сред Извадка от данните, предоставени в Престъпността в Индия, 2005 г., и Cf. G. Shah, Н. Mander, S. Thorat, S. Deshpande и A. Baviskar. Недосегаемост в селските райони на Индия,, Sage Publications, India, 2006 г. Национално проучване на семейното здраве, по поръчка на индийския министър по здравеопазване и семейно благосъстояние, г. (последно проучване), глава 6, стр. 187, Данни от преброяване на населението през 2001 г.

3 най-бедните в Индия, са изправени пред двойна дискриминация въз основа на каста и пол във всички сфери на живота, подложени са на груби посегателства над физическата им неприкосновеност, включително безнаказан сексуален тормоз от доминиращи касти и са социално изключени и икономически експлоатирани; Й. като има предвид, че Националната комисия за регистрираните касти наблюдава значителен нисък процент на отпуснатите суми и нисък процент на изразходване на отпуснатите суми за благосъстояние и развитие на далитите в рамките на специалния компонентен план на правителството за регистрираните касти; К. като има предвид, че далитите са подлагани на задължителен и принудителен труд и са дискриминирани на различни пазари, включително на трудовия, жилищния, потребителския, капиталовия и кредитния пазар, получават по-ниско заплащане и са подлагани на по-дълъг работен ден, забавяне на заплащането, словесни или физически злоупотреби; 1. Приветства различните разпоредби на конституцията на Индия за защита и насърчаване на правата на далите; отбелязва обаче, че въпреки тези разпоредби, прилагането на законодателството в областта на защита на правата на далитите остава крайно недостатъчно, и че жестокостите, недосегаемостта, неграмотността, неравните възможности, ръчното събиране на боклук, недостатъчно високото заплащане, задължителният труд, детският труд и липсата на поземлена собственост продължават да бъдат бич в живота на индийските далити; 2. Изразява своята загриженост относно ниския процент на присъди срещу извършителите на такива престъпления и призовава правителството на Индия да подобри системата на наказателно правораздаване, за да се улесни повдигането на обвинения срещу извършителите, да се увеличи процента на присъдите срещу тях, да се намали значително продължителността на съдебните процедури и да се вземат специални мерки за защита на далитските жени; 3. Приветства наскорошната забрана на наемането на деца като домашни прислужници и работници в крайпътни заведения за хранене, ресторанти, кафесладкарници и други и настоятелно призовава правителството на Индия да предприеме по-нататъшни мерки с цел пълна забрана на всички форми на детския труд; 4. Призовава правителството на Индия да предприеме незабавни мерки за гарантиране на равен достъп на далитите до полицейските участъци и всички други обществени институции и учреждения, включително и свързаните с нейната демократична структура като сгради на панчайат (сградите, в които се помещават местни съвети) и изборни урни; 5. Изразява одобрението си на фискалната политика, следвана от Комисията по планиране на Индия и различните министерства при предоставянето на бюджетни средства за благосъстоянието и развитието на далитите, и призовава правителството на Индия да гарантира пълното и навременно прилагане на всички политически и бюджетни мерки за благосъстоянието и развитието на далитите, включително пълно прилагане на специалния компонентен план за регистрираните касти;

4 6. Настоятелно призовава правителството на Индия да се обвърже в още по-голяма степен със съответните органи на ООН по правата на човека по отношение на ефективното премахване на дискриминацията, основана на кастов признак, включително Комисията по въпросите на премахването на расовата дискриминация и специалните докладчици на ООН, назначени с цел развиване на принципите и насоките за премахване на дискриминацията въз основа на работа и произход; 7. Призовава правителството на Индия да ратифицира Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и да предприеме превантивни мерки за намаляване на риска от подлагане на далити на изтезания, да предприеме правни мерки за криминализиране на изтезанията в Индия, да предприеме наказателни мерки за преследване на полицаи, които извършват изтезания, да подсигури възстановяване и обезщетяване на жертвите на изтезания и да внедри механизъм за независими жалби от жертви на изтезания, до който далитите да имат достъп; 8. Отбелязва със загриженост липсата на значителни ангажименти на ЕС по отношение на правителството на Индия, и по-специално в рамките на срещите на върха между ЕС и Индия, по отношение на големия проблем за дискриминацията, основана на кастов признак; 9. Настоятелно призовава Съвета и Комисията да повдигнат въпроса за дискриминацията, основана на кастов признак на срещата на върха между ЕС и Индия и други срещи като част от всички диалози в сферата на политиката, правата на човека, гражданското общество, развитието и търговията и да информира съответните комисии за напредъка и резултатите от тези диалози; 10. Настоятелно призовава членките на ЕС от Комисията за съвместни действия да разгърнат диалог по проблема за дискриминацията, основана на кастов признак чрез дискусиите й относно демокрацията и правата на човека, социалната политика и политиката на заетост и сътрудничеството за развитие; 11. Отново изразява своите очаквания, че програмите за развитие на ЕС в Индия включват специфични мерки, които да гарантират, че малцинства като далитите и адивасите и други маргинализирани общности, племена и касти са в състояние да превъзмогнат голямата пропаст с останалата част от населението по отношение на изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие; 12. Припомня своето искане Съветът и Комисията да отдадат приоритетно значение на насърчаването на равни възможности в сферата на заетостта в частни компании, базирани на територията на ЕС, и насърчава тези компании да приложат принципите Амбедкар (принципи на заетост и допълнителни принципи по отношение на социалното изключване, формулирани в помощ на всички чуждестранни инвеститори в Южна Азия за справяне с кастовата дискриминация); 13. Приветства ангажимента на ЕС за развитие на принципите и насоките за Премахване на Дискриминацията въз основа на Работа и Произход на Подкомисията на ООН за насърчаване и защита на правата на човека и настоятелно призовава Комисията и Съвета да продължат да оказват тази подкрепа; 14. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета,

5 Комисията, правителствата на държавите-членки, на президента, правителството и парламента на Индия, на Генералния секретар на ООН и ръководителите на Подкомисията на ООН за насърчаване и защита на правата на човека, Международната организация на труда, УНИЦЕФ, Световната банка и Международния валутен фонд.

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations СЕМИНАР Домашното насилие и насилието, основано на полов признак в контекста на правата на човека Обмяна на добри практики от Норвегия за работа с жертви на домашно и основано на пола насилие 02-04 декември

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

CRI(98)30 Version bulgare Bulgarian version ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ СРЕЩУ РАСИЗМА И НЕТОЛЕРАНТНОСТТА ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА ПРЕПОРЪКА NО 4 НА ЕКРН: НАЦИОНАЛНИ ИЗ

CRI(98)30 Version bulgare Bulgarian version ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ СРЕЩУ РАСИЗМА И НЕТОЛЕРАНТНОСТТА ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА ПРЕПОРЪКА NО 4 НА ЕКРН: НАЦИОНАЛНИ ИЗ CRI(98)30 Version bulgare Bulgarian version ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ СРЕЩУ РАСИЗМА И НЕТОЛЕРАНТНОСТТА ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА ПРЕПОРЪКА NО 4 НА ЕКРН: НАЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОПИТА И ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2004 2009 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 2008/2173(INI) 20.11.2008 ПРОЕКТОДОКЛАД относно защита на потребителите, по-специално на малолетните лица, при използването

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин Наредба ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН Девин, 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 / 7 Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно