RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8 0807/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Лаура Ферара, Пиерникола Педичини, Лаура Аджеа от името на групата EFDD RE\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8 0807/2016 Резолюция на Европейския парламент относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно Демократична република Конго (ДРК), като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС от 15 юни 2016 г. относно предизборната ситуация и положението със сигурността в ДРК, като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) и на нейния говорител относно положението в Демократична република Конго, като взе предвид заключенията на Съвета относно Демократична република Конго от 23 май 2016 г., като взе предвид годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света през 2014 г., приет от Съвета на 22 юни 2015 г., като взе предвид решенията и постановленията, издадени от Международния съд в рамките на случаите Въоръжени действия на територията на Конго (Демократична република Конго с/у Уганда), Въоръжени действия на територията на Конго (Ново заявление: 2002 г.) (Демократична република Конго с/ у Руанда), Въоръжени действия на територията на Конго (Демократична република Конго с/у Руанда) и Въоръжени действия на територията на Конго (Демократична република Конго с/у Бурунди), като взе предвид Рамката за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона, подписана в Адис Абеба през февруари 2013 г., като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и поспециално Резолюция 2198 (2015) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група и Резолюция 2277 (2016), като взе предвид доклада на експертната група на ООН относно Демократична република Конго от 12 януари 2015 г., като взе предвид годишния доклад на върховния комисар на ООН за правата на човека от 27 юли 2015 г. относно положението с правата на човека и дейностите на Съвместната служба на ООН за правата на човека в ДРК, като взе предвид международното хуманитарно право, PE v /6 RE\ doc

3 като взе предвид Женевските конвенции относно въоръжените конфликти, и в частност Четвъртата Женевска конвенция от 1949 г. и протоколите към нея, като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд, като взе предвид изявлението от 9 ноември 2015 г. на председателя на Съвета за сигурност на ООН относно положението в ДРК, като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 9 март 2016 г. относно Мисията на ООН за стабилизиране в ДРК и относно изпълнението на Рамката за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона, като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г., като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление, като взе предвид преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону, като взе предвид Конституцията на ДРК от 18 февруари 2006 г., като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че много източници съобщават за жестокост, кланета, военни престъпления и престъпления срещу човечеството в североизточната част на Демократична република Конго, включително широко разпространено сексуално насилие и набиране и използване на деца от страна на въоръжени групи; Б. като има предвид, че между октомври 2014 г. и май 2016 г. в градовете Бени, Луберо и Бутембо много цивилни граждани са били подложени на сексуално насилие, къщи, болници и училища са били изгорени, над 1160 души са били убити и над 1470 души са изчезнали; В. като има предвид, че този отдавнашен и все още нерешен конфликт е довел до вътрешно и външно разселване на над два милиона души; Г. като има предвид, че много територии в района понастоящем са окупирани от различни въоръжени групировки; Д. като има предвид, че отговорността за тези убийства се приписва на въоръжените групи, действащи в региона; като има предвид, че степента на държавен контрол, упражняван над тези групи, е неясна; Е. като има предвид, че в някои случаи са извършени престъпления в непосредствена близост до позиции, държани от националната армия (FARDC), и бази на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO); Ж. като има предвид, че конгоанската армия и MONUSCO (чийто мандат беше подновен и укрепен) са разположени в региона с цел поддържане на стабилност, борба с въоръжените групи и защита на цивилното население; RE\ doc 3/6 PE v01-00

4 З. като има предвид, че значителна и голяма част от отговорността за този широкообхватен, сложен и дълбоко вкоренен проблем се носи и от тези публични и частни субекти, които печелят от нестабилността и имат за цел да експлоатират природните ресурси на региона; 1. изразява тревога относно влошаването на хуманитарното положение в източната част на ДРК и ожесточените въоръжени конфликти, които продължават вече повече от 20 години; 2. решително осъжда безразличието на международната общност и мълчанието на медиите въпреки решенията и постановленията, издадени от Международния съд, и многобройни официални актове на ООН и други международни институции; 3. осъжда отдавнашните и все още продължаващи широко разпространени нарушения на основните права на човека, включително загубата на човешки живот, и изразява своето съчувствие към народа на ДРК; 4. настоятелно призовава ООН, Африканския съюз и MONUSCO за спешно и ефективно разглеждане на положението, в сътрудничество с правителството на Демократична република Конго, с цел да се предотвратят по-нататъшни престъпления в района; 5. настоятелно призовава международната общност да стартира задълбочени, независими и прозрачни разследвания на масовите убийства; 6. призовава за спешно заседание на Групата на международните пратеници и представители за региона на Големите африкански езера относно изборите в ДРК и за предприемане на подходящи действия за тази цел, като например мобилизиране на Съвета за сигурност на ООН; 7. отново заявява, че не може да се допусне безнаказаност за извършителите на военни престъпления и престъпления срещу човечеството, и призовава за идентифицирането и наказателното преследване на всички лица, отговорни за такива деяния; 8. очаква на прокурора на Международния наказателен съд да бъде възложено да разследва престъпленията срещу човечеството и военните престъпления, извършени в този район, за да бъдат изправени пред съда лицата, отговорни за жестокостите, извършени през последните няколко десетилетия; 9. осъжда ролята на частните и обществените субекти, които печелят от нестабилността, за да експлоатират местните ресурси; 10. осъжда сериозната отговорност на лицата, които пряко или непряко предоставят оръжия за въоръжените групировки; 11. настоятелно призовава за незабавно неутрализиране на всички въоръжени групировки в региона и приканва правителството на ДРК и международната общност да направят това приоритет; PE v /6 RE\ doc

5 12. призовава АС и ЕС да обезпечат постоянен политически диалог между държавите от региона на Големите африкански езера, за да се предотврати всяка понататъшна дестабилизация; изразява съжаление, че е постигнат само ограничен напредък в изпълнението на споразумението за Рамката за мир, сигурност и сътрудничество от февруари 2013 г., и призовава всички страни да допринасят активно към усилията за стабилизиране; 13. отправя спешно искане да се изготви и оповести публично доклад за оценка на дейностите на MONUSCO; приветства Резолюция 2277 (2016) на Съвета за сигурност на ООН, с която беше подновен мандатът на MONUSCO и бяха засилени правомощията му в областта на гражданската защита и правата на човека; 14. изразява съжаление за липсата на яснота по отношение на мандата на MONUSCO и настоятелно призовава MONUSCO пълноценно да използва своя мандат за защита на цивилното население; настоятелно призовава мандатът да бъде действително изяснен, така че да предоставя своевременно възможност на MONUSCO ефективно да защитава населението при атаки от въоръжени групировки; 15. признава усилията, положени от конгоанските органи в борбата с безнаказаността и в предотвратяването на набирането на деца войници, на сексуално насилие и насилие срещу деца, но изразява безпокойство от бавния напредък; 16. призовава за по-голямо участие на гражданското общество в защитата на цивилното население и в посредничеството и разрешаването на конфликти; 17. призовава за закрила на защитниците на правата на човека и държавните служители; 18. подчертава, че тази ситуация не следва да пречи за провеждането на избори, така както се предвижда по конституцията, и припомня, че е важно да се спазват ограниченията за продължителността на мандатите, особено когато са установени в конституцията; 19. подчертава задължението на ЕС и неговите държави членки да осигурят последователност и прозрачност във всички свои политики, в това число по отношение на търговията с оръжие и търговията със суровини; настоятелно призовава националните, европейските и международните институции да приемат задължителни правила по този въпрос, включително създаването на структури за мониторинг, с цел да се избягва подклаждането на нечовешки конфликти чрез търговски дейности; 20. призовава ЕС да разгледа възможността за налагане на целенасочени санкции срещу лицата, отговорни за жестоките репресии в ДРК, в това число забрани за пътуване и замразяване на активи, с оглед предотвратяване на по-нататъшно насилие; 21. приканва ЕС и ООН спешно да се споразумеят относно рамката за изпращане на наблюдател за оценка на хуманитарната ситуация и докладване на RE\ doc 5/6 PE v01-00

6 международната общност относно мащаба на тези масови убийства; 22. приканва заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да обърне специално внимание на този въпрос и да докладва редовно на Парламента за положението в този район на Демократична република Конго, за да се гарантира, че ЕС продължава да следи внимателно проблема; 23. призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да оказват помощ на народа на ДРК с цел подобряване на условията на живот на най-уязвимите части от населението, а именно външно и вътрешно разселените лица; 24. приветства усилията на конгоанските органи за прилагане на законодателството, което забранява търговията и обработката на полезни изкопаеми в райони с незаконна експлоатация на полезни изкопаеми, като например районите под контрола на въоръжени групировки; призовава конгоанските органи да засилят прилагането на законодателството и настоятелно призовава ДРК да продължи да полага усилия да спазва Инициативата за прозрачност на добивната промишленост; 25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на Съвета на АКТБ-ЕС, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека и на президента, министър-председателя и парламента на Демократична република Конго. PE v /6 RE\ doc

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

Microsoft Word - P7-TA BG.MSWORD

Microsoft Word - P7-TA BG.MSWORD P7_TA(2010)0350 Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго Резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. относно неуспехите в защитата

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0140/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0363/2017 22.11.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2017/2096(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0396/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0680/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно