RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0279/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP)) Хейди Хаутала, Ребека Хармс, Жорди Соле, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0279/2018 Резолюция на Европейския парламент относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнато с посредничеството на ЕС и подписано от Грузия и от Руската федерация, и споразумението за прилагане от 8 септември 2008 г., като взе предвид доклада от 2009 г. на независимата международна проучвателна мисия за конфликта в Грузия, ръководена от Хейди Талявини, като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна 1, като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност 2, като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство и по-специално декларацията, приета през 2017 г. в Брюксел, като взе предвид съвместните съобщения на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно европейската политика за съседство (ЕПС), и по-специално доклада от 18 май 2017 г. за изпълнението на прегледа на ЕПС (JOIN(2017)0018), съвместния работен документ на службите от 9 юни 2017 г., озаглавен Eastern Partnership 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results ( Източно партньорство 20 цели за 2020 г.: Съсредоточаване върху ключовите приоритети и осезаемите резултати ) (SWD(2017)0300), и съобщението от 2016 г., озаглавено Глобална стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз, като взе предвид своите предходни резолюции относно положението в държавите от източното съседство и по-специално препоръката си от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство в навечерието на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. 3, като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, А. като има предвид твърдата подкрепа на ЕС за суверенитета и териториалната 1 ОВ С 11, г, стр Приети текстове, P8_TA(2017) Приети текстове, P8_TA(2017)0440. PE v /6 RE\ docx

3 цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници; Б. като има предвид, че ЕС изигра ключова роля за споразуменията за прекратяване на огъня от август и септември 2008 г. и остава твърдо ангажиран в подкрепа на мирното уреждане на конфликта между Русия и Грузия при пълно зачитане на основните норми и принципи на международното право; В. като има предвид, че 10 години след началото на конфликта между Русия и Грузия и последващата руска инвазия в Грузия, Руската федерация продължава незаконната си окупация и предприема стъпки за де факто анексиране на грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, като по този начин подкопава международното право и основаната на правила международна система; Г. като има предвид, че 10 години след войната между Русия и Грузия Руската федерация продължава да нарушава международните си задължения и отказва да изпълни изцяло споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнатото с посредничеството на ЕС; Д. като има предвид, че Руската федерация продължава да засилва незаконното си военно присъствие в окупираните грузински територии, да съсредоточава въоръжени сили и да провежда учения на своите военни, като по този начин сериозно дестабилизира положението със сигурността на място; Е. като има предвид, че Руската федерация продължава да изолира териториите на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия и техните жители от останалата част на страната чрез закриване на т.нар. пропускателни пунктове и изграждане на огради от бодлива тел и други изкуствени заграждения и допълнително удължаване на административната гранична линия; Ж. като има предвид, че стотици хиляди вътрешно разселени лица и бежанци, насилствено изгонени от грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия в резултат на няколко вълни на етническо прочистване, продължават да са лишени от основното право на безопасно и достойно завръщане в домовете си; З. като има предвид, че случаите на груби нарушения на правата на човека, включително на правото на свободно движение и пребиваване и правото на собственост и на достъп до образование на роден език, както и случаите на незаконни задържания и отвличания, продължават в окупираните райони на Грузия; И. като има предвид, че грузинското население, живеещо в грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, продължава да бъде обект на засилена дискриминация на етническа основа; Й. като има предвид, че вътрешно разселените лица Арчил Татунашвили, Гига Отхорозия и Давид Башарули загубиха живота си в резултат на брутални незаконни действия на руските окупационни режими в Цхинвали и Сухуми; К. като има предвид, че Руската федерация, в качеството си на сила, упражняваща RE\ docx 3/6 PE v01-00

4 фактически контрол върху грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, носи цялата отговорност за грубите нарушения на правата на човека и хуманитарното положение на място; 1. подчертава, че суверенитетът, независимостта и мирното уреждане на спорове са основни принципи на европейската система за сигурност; подчертава, че решаването на конфликтите в Грузия е от съществено значение за повишаване на сигурността и стабилността на европейския континент като цяло; счита, че тези конфликти и продължаващата окупация на грузински територии остават потенциална заплаха за суверенитета на всички държави в Европа; 2. отново заявява твърдата си подкрепа за териториалната цялост на Грузия в рамките на нейните международно признати граници и за суверенното право на всяка държава да определя свободно бъдещето си; отчита, че принципите, залегнали в Хартата на ООН, Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г. и Парижката харта на ОССЕ от 1990 г., представляват крайъгълните камъни на една мирна Европа; 3. подкрепя политиката на Грузия за намиране на мирно решение на конфликта, включително чрез спазване на споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., едностранния ангажимент за неупотреба на сила, участие в международните преговори в Женева, както и усилията за постигане на помирение и изграждане на доверие между разделените общности; 4. отправя искане Руската федерация да прекрати окупацията на грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия и да зачита напълно суверенитета и териториалната цялост на Грузия, както и неприкосновеността на международно признатите ѝ граници; 5. призовава за постигането на осезаеми резултати по основните въпроси на международните преговори в Женева, в това число потвърждаването и изпълнението на ангажимента за неупотреба на сила, установяването на международни механизми за сигурност в грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, както и връщането на вътрешно разселените лица и бежанците, с цел постигане на траен мир и сигурност на място; 6. настоятелно призовава правителството на Грузия да продължи да сътрудничи на Международния наказателен съд (МНС) чрез улесняване на разследванията, провеждани от прокуратурата на МНС, и гарантиране възможността на секретариата на МНС да изпълнява своя мандат по отношение на повишаването на осведомеността и участието на жертвите; 7. приветства новата мирна инициатива на правителството на Грузия, озаглавена Крачка към по-добро бъдеще, както и всяка друга инициатива, насочена към подобряване на хуманитарните и социално-икономическите условия на хората, живеещи в грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, както и към насърчаване на преките контакти между хората и изграждането на доверие между разделените общности; 8. настоятелно приканва Руската федерация да спазва международните си PE v /6 RE\ docx

5 задължения, да изпълни изцяло споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнатото с посредничеството на ЕС, и да изтегли въоръжените си сили от територията на Грузия; 9. призовава Руската федерация да прекрати изграждането на огради от бодлива тел и други изкуствени заграждения по окупационната линия, с което умишлено се възпрепятстват преките контакти между хората и се изолира населението от двата окупирани региона; 10. призовава Руската федерация, като власт, упражняваща фактически контрол, да сложи край на безнаказаността и етнически мотивираните престъпления в грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия и да премахне всички пречки пред подвеждането под съдебна отговорност на виновниците за незаконните действия, довели до смъртта на вътрешно разселените лица от Грузия Арчил Татунашвили, Гига Отхорозия и Давид Башарули; 11. настоятелно призовава Руската федерация, като власт, упражняваща фактически контрол, да преустанови нарушаването на правата на човека, ограничаването на свободата на движение и пребиваване, дискриминацията въз основа на етнически произход, както и нарушенията на правото на собственост и на образование на роден език в окупираните територии на Грузия; 12. настоятелно призовава Руската федерация да позволи безопасното и достойно завръщане на вътрешно разселените лица и бежанците по домовете им, и да осигури безпрепятствен достъп на място на международни механизми за наблюдение на правата на човека и на неправителствени организации; 13. призовава Руската федерация да предостави достъп на мисията за наблюдение на ЕС до грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия в съответствие с мандата ѝ; 14. потвърждава твърдия ангажимент на ЕС да продължи да допринася за мирното уреждане на конфликта между Русия и Грузия с помощта на всички инструменти, с които разполага, като част от всеобхватен подход, включително чрез своя специален представител за Южен Кавказ и кризата в Грузия, в качеството си на съпредседател на международните преговори в Женева, чрез мисията за наблюдение на ЕС в Грузия и политиката на непризнаване и ангажираност; 15. призовава институциите на ЕС да разгледат, съвместно с органите на Грузия, перспективата за по-нататъшно засилване на ролята на ЕС в мирното решаване на конфликти и за изграждането на капацитет и укрепването на устойчивостта, включително в области като противодействието на тероризма, стратегическите комуникации, киберотбраната и реформата на сектора на сигурността; призовава на предстоящите преговори по финансовите инструменти на ЕС за периода след 2020 г., при разглеждането на европейската политика за съседство да се вземат надлежно предвид потребностите в това отношение; 16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместникпредседателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, ЕСВД и Комисията, президента, RE\ docx 5/6 PE v01-00

6 правителството и парламента на Грузия и президента, правителството и парламента на Руската федерация. PE v /6 RE\ docx

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно