RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0670/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) Кристиан Дан Преда, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Дейвид Макалистър, Сандра Калниете, Вернер Ланген, Токиа Саифи, Марейд Макгинес, Йерун Ленарс, Анна Мария Кораца Билд, Ларс Адактусон, Лоренцо Чеза, Даниел Каспари от името на групата PPE RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0670/2017 Резолюция на Европейския парламент относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предходни резолюции относно Мианмар/Бирма, и поспециално своята резолюция от 14 септември 2017 г. относно Мианмар/Бирма, поспециално положението на общността рохингия 1, като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2017 г. относно лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия 2, като взе предвид съвместното съобщение от 1 юни 2016 г. на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета, озаглавено Елементи за стратегия на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма: специално партньорство за демокрация, мир и благоденствие (JOIN(2016)0024), като взе предвид заключенията на Съвета относно стратегията на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма от 20 юни 2016 г. и заключенията на Съвета относно Мианмар/Бирма от 16 октомври 2017 г., като взе предвид изявлението от 6 септември 2017 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) относно положението в щата Рахин, изявлението от 11 септември 2017 г. на заместник-председателя/върховен представител относно последните събития в щата Рахин в Мианмар/Бирма и граничната област в Бангладеш, декларацията от 20 ноември 2017 г. на заместник-председателя/върховен представител от името на Европейския съюз относно Мианмар/Бирма и изявлението от 23 ноември 2017 г. на заместник-председателя/върховен представител относно подписването на двустранно споразумение за репатриране между правителствата на Мианмар/Бирма и Бангладеш, като взе предвид изявлението на председателството на Съвета за сигурност от 6 ноември 2017 г., като взе предвид окончателния доклад на консултативната комисия относно щата Рахин от август 2017 г., като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., 1 Приети текстове, P8_TA(2017) Приети текстове, P8_TA(2017)0247. PE v /5 RE\ docx

3 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че на 27 ноември 2017 г., според сведения на Междусекторната координационна група (МКГ), общо бежанци от общността рохингия са пристигнали в Бангладеш след 25 август 2017 г.; като има предвид, че според УНИЦЕФ най-малко 58% от тях са деца; Б. като има предвид, че на 27 ноември 2017 г. според Генералната дирекция Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ (ECHO) на Комисията приблизително души са пребивавали в агломерацията Кутупалонг Балукали, души са били настанени в местните общности, а останалата част живее в други обекти в Кокс Базар; като има предвид, че агломерацията Кутупалонг Балукали е много гъсто населена; като има предвид, че МКГ е установила, че поради пренаселеността в Кокс Базар здравето и храненето са най-непосредствените и остри нужди, които трябва да бъдат разгледани; В. като има предвид, че общността рохингия представлява най-големият дял мюсюлмани в Мианмар/Бирма, като мнозинството живее в щата Рахин; като има предвид, че общността рохингия, наброяваща приблизително един милион души, представлява едно от най-преследваните малцинства по света, чиито представители са официално обявени за лица без гражданство съгласно Закона за гражданството на Мианмар/Бирма от 1982 г.; Г. като има предвид, че Армията за спасение на рохингия в Аракан организира голямо нападение срещу полицейски постове и военна база в щата Рахин на 25 август 2017 г.; като има предвид, че това доведе до значителна военна контраофанзива; Д. като има предвид, че хуманитарното положение и положението с правата на човека в щата Рахин е изключително сериозно; като има предвид, че трима експерти на ООН по правата на човека приключиха първата си мисия за установяване на фактите в Бангладеш на 27 октомври 2017 г. и изразиха дълбоко безпокойство от сведенията за убийства, изтезания, изнасилвания, палежи и въздушни нападения, предполагаемо извършени срещу общността рохингия в Мианмар/Бирма; Е. като има предвид, че според ECHO достъпът на хуманитарните организации продължава да е силно ограничен в северната част на щата Рахин; като има предвид, че се наблюдават някои частични подобрения в достъпа до северната част на щата Рахин; като има предвид, че в централната част на щата Рахин също са отбелязани малки подобрения, но достъпът до тази област продължава също така да бъде ограничен; като има предвид, че членът на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, Христос Стилианидис посети северната част на щата Рахин през май 2017 г. и призова за по-голям достъп на хуманитарните организации, които работят в тази област; като има предвид, че членът на Комисията посети няколко хуманитарни проекта, финансирани от ЕС; Ж. като има предвид, че на 23 октомври 2017 г. ЕС беше съорганизатор на конференцията на донорите относно кризата с бежанците от общността рохингия; RE\ docx 3/5 PE v01-00

4 като има предвид, че ЕС и неговите държави членки предложиха над 50% от обещаните общо 344 милиона щатски долара; като има предвид, че с ангажимент за 30 милиона евро от бюджета на ЕС, поет на 23 октомври 2017 г., общият размер на предоставяната от Комисията подкрепа за общността рохингия и нейните приемни общности в Бангладеш и Мианмар/Бирма възлиза на 51 милиона евро за 2017 г.; З. като има предвид, че на 23 ноември 2017 г. беше подписано двустранно споразумение за репатриране между правителствата на Мианмар/Бирма и Бангладеш; като има предвид, че заместник-председателят/върховен представител приветства подписването на споразумението за репатриране като важна и положителна стъпка към решаването на една от най-тежките хуманитарни и свързани с правата на човека кризи в нашето време; И. като има предвид, че по време на апостолическото пътуване на Светия отец Франциск в Мианмар/Бирма и Бангладеш (26 ноември 2 декември 2017 г.) Светият отец се обърна със следните думи към група бежанци от общността рохингия в края на междурелигиозната и икуменическа среща на 1 декември 2017 г. в Дака: Нека да продължим да им правим добро; нека да продължим да действаме така, че правата им да могат да бъдат признати. Нека да не затваряме сърцата си, нека да не обръщаме поглед на другата страна. Божието присъствие днес носи и името рохингия. Нека всеки един от нас да даде своя отговор ; 1. решително осъжда широко разпространените прояви на насилие в щата Рахин, които доведоха до разселването на стотици хиляди цивилни лица, по-голямата част от които принадлежат към общността рохингия; 2. изразява сериозна загриженост във връзка с хуманитарното положение и положението с правата на човека в щата Рахин; е разтревожен от съобщенията относно систематичната употреба на сила и сплашване, убийства на мъже, жени и деца, сексуално насилие, както и унищожаването и изгарянето на домове и имущество; изразява особена загриженост във връзка с положението на децата, които отчаяно се нуждаят от подслон, храна и вода, и на момичетата, изложени на риск от трафик с цел сексуална експлоатация; 3. подкрепя призива на ЕС към всички страни да прекратят незабавно всички форми на насилие; приветства факта, че ЕС настоятелно призовава военните в Мианмар/Бирма да прекратят своите операции и да гарантират защитата на всички цивилни граждани без дискриминация, както и да спазват изцяло международното право в областта на правата на човека; приветства призива на ЕС към правителството на Мианмар/Бирма да предприеме всички мерки за намаляване на напрежението между общностите; 4. приветства усилията, положени от страна на правителството на Бангладеш и приемащите общности, да осигурят безопасност, подслон и хуманитарна помощ за бежанците от общността рохингия; 5. призовава правителството на Мианмар/Бирма да предостави незабавен, пълен, безопасен и безпрепятствен достъп на агенциите на ООН и на техните партньори, както и на други национални и международни неправителствени организации с PE v /5 RE\ docx

5 цел предоставяне на хуманитарна помощ в щата Рахин, по-специално за децата; 6. подчертава, че твърденията за тежки нарушения на правата на човека и злоупотреби с тях, включително сексуално насилие над деца, тяхното малтретиране и насилието над тях, трябва да бъдат щателно разследвани и всички лица, отговорни за такива деяния, да бъдат подведени под отговорност; настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма да сътрудничи изцяло на независимата мисия за установяване на фактите на Съвета по правата на човека и да ѝ предостави незабавно пълен, безопасен и безпрепятствен достъп до страната; 7. призовава правителството на Мианмар/Бирма да предостави на националните и международните медийни организации пълен и безпрепятствен достъп до щата Рахин и да гарантира безопасността и сигурността на служителите в медиите; 8. приветства подписването на двустранно споразумение за репатриране между правителствата на Мианмар/Бирма и Бангладеш; призовава за прилагането на споразумението при пълно спазване на международното право; призовава правителството на Мианмар/Бирма да създаде условия на място, които ще дадат възможност за доброволно, безопасно и достойно завръщане на бежанците в техните места на произход; 9. призовава правителството на Мианмар/Бирма да предприеме действия за преодоляване на първопричините за кризата в щата Рахин, като спазва, насърчава и защитава правата на човека, без дискриминация и независимо от етническата принадлежност или религия, включително чрез осигуряване на свобода на движение, равен достъп до основни услуги и равен достъп до пълноправно гражданство за всички лица; 10. приветства окончателния доклад на консултативната комисия за щата Рахин, в който се излагат препоръки за преодоляване на политическите, социалноикономическите и хуманитарните предизвикателства, пред които понастоящем е изправен щатът Рахин; приветства публичния ангажимент на правителството на Мианмар/Бирма да изпълни препоръките, както и създаването на комисия на министерско равнище за изпълнение на препоръките; призовава за бързото и пълно изпълнение на тези препоръки; 11. приветства хуманитарната помощ на ЕС за общността рохингия в Мианмар/Бирма и Бангладеш; приветства факта, че ЕС увеличи хуманитарната си помощ за бежанците от общността рохингия в Бангладеш и че е готов да разшири дейността си в щата Рахин в полза на всички нуждаещи се, след като получи достъп; 12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на Обединените нации, правителството и парламента на Бангладеш и правителството и парламента на Мианмар/Бирма. RE\ docx 5/5 PE v01-00

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.9.2014 B8-0126/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията внесено съгласно член

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0140/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0649/2017 } B8-0650/2017 } B8-0651/2017 } B8-0652/2017 } B8-0653/2017 } B8-0654/2017 } B8-0655/2017 } RC1 27.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0396/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P6_TA-PROV(2007)0000

P6_TA-PROV(2007)0000 P6_TA(2007)0016 Човешките права на далитите в Индия Резолюция на Европейския парламент относно състоянието на човешките права на далитите в Индия Европейският парламент, като взе предвид изслушването,

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно