RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0167/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) Ернест Уртасун, Бодил Валеро, Барбара Лохбилер, Жорди Соле, Жозеп-Мария Терикабрас, Флорент Марсейеси, Тили Мец, Моли Скот Кейто, Барт Стас от името на групата Verts/ALE RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0167/2019 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предходни резолюции относно Никарагуа, по-специално резолюциите от 18 декември 2008 г. 1, 26 ноември 2009 г. 2, 16 февруари 2017 г. 3 и 31 май 2018 г. 4, като взе предвид изявлението от 2 октомври 2018 г. на заместник-председателя на Европейската комисия/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на ЕС относно положението в Никарагуа, като взе предвид заключенията на Съвета от 21 януари 2019 г. относно Никарагуа, като взе предвид изявлението на говорителя на ЗП/ВП от 1 март 2019 г. относно възобновяването на националния диалог в Никарагуа, като взе предвид призива на Междуамериканската комисия по правата на човека за условия, които позволяват зачитането на правата на човека по време на диалога за Никарагуа от 28 февруари 2019 г., като взе предвид своята ad hoc делегация в Никарагуа от януари 2019 г., като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка от 2012 г., като взе предвид стратегическия документ на ЕС за Никарагуа и многогодишната индикативна програма за периода г. за Никарагуа, като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от юни 2004 г., актуализирани през 2008 г., като взе предвид Конституцията на Никарагуа, като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че от началото на социалните протести на 18 април 2018 г., насочени срещу планираните реформи в никарагуанската система за социална сигурност и срещу все по-авторитарните тенденции в управлението на президентската двойка Даниел Ортега и Росарио Мурийо, положението в 1 OВ C 45E, г., стр OВ C 285E, г., стр ОВ C 252, г., стр Приети текстове, P8_TA(2018)0238. PE v /5 RE\ docx

3 Никарагуа се е влошило и е прераснало в тежка и дълбока криза, тъй като режимът на Ортега реагира с безпрецедентно насилие и репресии чрез използването на паравоенни сили и формирования за борба с безредиците, както и редовни сили за сигурност; Б. като има предвид, че съществуват други източници на недоволство и открит конфликт, които включват рязкото увеличаване на ориентираните към износа добивни дейности в секторите на минното дело, захарната тръстика и палмовото масло, както и секторите на говедовъдството, проектът за междуокеански канал, водещ до сериозни и необратими щети върху околната среда, и нееднократното потушаване на протестите срещу тези дейности; В. като има предвид, че се твърди, че в резултат на този репресивен отговор над 400 души са били убити, а над 3000 ранени, голям брой хора са изчезнали или са изпратени в затвора, където повечето от тях все още са задържани при ужасни условия, а много други се намират в изгнание; Г. като има предвид, че много лица, участвали в мирни демонстрации студенти, селяни, бивши членове на FSLN, активисти в областта на екологията и други активисти все още се намират в затвора, обвинени в тероризъм, нарушаване на обществения ред, сериозни щети и грабеж, а процесът им е насрочен за 1 април 2019 г.; Д. като има предвид, че жените са особено уязвими по време на криза; като има предвид, че според никарагуанския клон на неправителствената организация Catholics for Choice само между януари и декември 2018 г. са били извършени 55 убийства на жени; като има предвид, че според сведенията тези убийства са били дори още по-жестоки в сравнение с предходните години и са били извършени предимно от групи; Е. като има предвид, че през юни 2017 г. Националното събрание на Никарагуа прие изменение на всеобхватния закон срещу насилието срещу жените, променяйки определението на убийство на жена, с което то се включва в сферата на личния живот като престъпление между съпрузи, въпреки че голяма част от убийствата на жени се извършват в публичната сфера; Ж. като има предвид, че според Фонда на ООН за населението Никарагуа е сред държавите с най-висок процент на младежка бременност и майчина смъртност на американския континент; като има предвид, че в тази държава абортът е забранен при каквито и да било обстоятелства; З. като има предвид, че на 29 ноември 2018 г. Националното събрание одобри с указ отмяната на правния статут на няколко национални НПО; като има предвид, че се твърди, че указът се основава на твърде неясни и неточни разпоредби, без гаранции за справедлив процес; като има предвид, че се твърди, че намерението е тези организации и защитници на правата на човека да бъдат ограничени при упражняването на законната си дейност по защитата на правата на човека в Никарагуа; И. като има предвид, че за съжаление правителството на Никарагуа спря RE\ docx 3/5 PE v01-00

4 сътрудничеството си с Междуамериканската комисия по правата на човека (IACHR) и нейните органи след публикуването на нейния доклад относно Никарагуа, а също и със Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека; като има предвид, че то нареди и временното прекратяване на мисията на интердисциплинарната група от независими експерти (GIEI); Й. като има предвид, че на 27 февруари 2019 г. Никарагуа обяви условното освобождаване на 100 затворници, задържани от 18 април 2018 г.; като има предвид, че понастоящем тези затворници са държани под домашен арест; като има предвид, че наскоро след това установяването на национален диалог между правителството на Никарагуа и членовете на опозицията, обединени под името Alianza Cívica (Граждански съюз), отбеляза положителна стъпка към намирането на решение на кризата чрез преговори; К. като има предвид, че на 4 март 2019 г. вечерта този национален диалог беше прекъснат; като има предвид, че на следващия ден, в присъствието на католическата църква, и двете страни подписаха пътна карта, а на 6 март проведоха нови разговори и се споразумяха за 28 март като краен срок за приключване на преговорите; 1. категорично осъжда всяка форма на репресии и инкриминиране на гражданското общество, включително на пресата, както и използването на антитерористични закони и сили за борба с безредиците срещу инакомислящите в Никарагуа, наред с продължаващите заплахи и тормоз и задържането и отвличането на лица, участвали в протести на опозицията; 2. изразява загриженост относно увеличаващите се ограничения на гражданското пространство и на изразяването на несъгласие; припомня правото на свобода на сдружаване и на мирни събрания; настоява, че защитниците на правата на човека следва да бъдат първите защитени и обхванати от принципите на правовата държава, както се предвижда в насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека; 3. осъжда отменянето от страна на Националното събрание на Никарагуа на правния статут на няколко национални НПО; счита, че е необходимо бързото възстановяване на правния статут на организациите на гражданското общество, засегнати от постановлението; 4. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да гарантират пълното прилагане на насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и да разширят обхвата на защитата и подкрепата за защитниците на правата на човека, и по-конкретно на жените защитници на правата на човека; 5. настоятелно призовава за продължаване на националния диалог въз основа на пътната карта, подписана и от двете страни, по прозрачен, приобщаващ и конструктивен начин, за да се подготви намирането на решение на настоящата многостранна криза, което да получи широка подкрепа по пътя на преговорите; PE v /5 RE\ docx

5 6. вярва, че настоящата криза може да бъде преодоляна и решена само чрез мирен диалог сред гражданите на Никарагуа и преговори относно институционалната реформа, включително на избирателните институции; отново потвърждава, че ЕС е готов да действа като посредник, ако е необходимо; 7. призовава за незабавното освобождаване на всички незаконно задържани затворници; призовава малтретирането на задържани лица да бъде прекратено и да им бъдат предоставени медицински грижи и правни гаранции, условията в затворите да бъдат съобразени с международното хуманитарно право, а на все още задържаните лица да се гарантира справедлив съдебен процес; освен това припомня, че за всяко нарушение на закона, престъпление и нарушение на правата на човека следва надлежно да се извършат пълни, прозрачни и независими разследвания, отговорните лица да бъдат наказани, а пострадалите да получат обезщетение; 8. счита, че една национална комисия за установяване на истината, евентуално подкрепена от международни експерти, би била най-добрият начин за гарантиране на отчетност за всички нарушения на правата на човека, за преодоляване на безнаказаността и за възстановяване на доверието, с оглед постигане на помирение; 9. настоява, че трябва да се разреши завръщането в Никарагуа и възобновяването на работата на международни организации като IACHR и нейния Специален механизъм за наблюдение на Никарагуа (MESENI), както и на органите на ООН и на GIEI, и че трябва да бъдат създадени условията за тяхното завръщане; 10. подчертава необходимостта от отмяна на всички мерки, насочени срещу организациите на гражданското общество и независимите медии с цел тяхното ликвидиране, като например изземването на имуществото им; 11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството на Никарагуа, на Централноамериканския парламент, на Междуамериканската комисия по правата на човека и на съпредседателите на Евролатиноамериканската парламентарна асамблея. RE\ docx 5/5 PE v01-00

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0483/1 1 Съображение К К. като има предвид, че на 16 юни 2016 г. Джо Кокс, член на парламента на Обединеното кралство, беше брутално убита в Бърстал, Обединеното кралство; К. като има предвид,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/2018/1 1 Съображение Г a (ново) Га. като има предвид, че съгласно доклада от 2017 г. относно защитата на Конституцията (факти и тенденции), изготвен от германската национална агенция

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0281/2018 } B8-0282/2018 } B8-0283/2018 } B8-0286/2018 } B8-0287/2018 } RC1 13.6.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0028/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно