TA

Размер: px
Започни от страница:

Download "TA"

Препис

1 Европейски парламент ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа, който може да бъде осъден на смърт (2015/3016(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид предходните си резолюции относно Египет, и по-специално резолюцията от 15 януари 2015 г. относно положението в Египет 1 и резолюцията от 8 октомври 2015 г. относно смъртното наказание 2, като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи на ЕС относно Египет от август 2013 г. и февруари 2014 г., като взе предвид споразумението за асоцииране между ЕС и Египет от 2001 г., което влезе в сила през 2004 г., допълнено от Плана за действие ЕС-Египет от 2007 г., като взе предвид доклада по ЕПС относно напредъка на Египет за 2014 г. от 25 март 2015 г., като взе предвид наскоро направените изявления от страна на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно Египет, включително изявленията от 16 юни 2015 г. относно съдебните присъди в Египет и от 4 февруари 2015 г. относно осъждането на активисти в Египет, като взе предвид съвместната декларация от 10 октомври 2015 г. на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, от името на ЕС, и на генералния секретар на Съвета на Европа, Турбьорн Ягланд, относно Европейския и Световния ден срещу смъртното наказание, като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание и Насоките за политиката на ЕС към трети държави по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, 1 Приети текстове, P8_TA(2015) Приети текстове, P8_TA(2015)0348.

2 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, по които Египет е страна, като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН, и по-специално резолюцията от 18 декември 2014 г. за налагане на мораториум върху прилагането на смъртното наказание (69/186), като взе предвид Конституцията на Арабска република Египет, като взе предвид египетския Закон 107 от 24 ноември 2013 г. относно правото на обществени събрания, шествия и мирни демонстрации, като взе предвид президентския указ от ноември 2014 г. (Закон 140), който разрешава чуждестранните граждани, обвинени в извършване на престъпление, да бъдат върнати в държавата им по произход, като взе предвид Принципите и насоките относно правото на справедлив процес и правна помощ в Африка на Африканската комисия по правата на човека и народите; като взе предвид Африканска харта за правата на човека и народите, като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник, А. като има предвид, че ирландският гражданин Ибрахим Халауа е задържан от повече от две години по обвинения, че е участвал в незаконен протест на 16 и 17 август 2013 г., докато е бил на семейна почивка в Кайро, като се твърди, че по време на събитието протестиращите са причинили смъртта на повече от едно лице и престъпно увреждане; като има предвид, че 97 души загинаха по време на посочените протести, като в повечето случаи това се дължеше на прекомерна употреба на сила от страна на силите за сигурност; като има предвид, че Ибрахим Халауа е бил на 17 години и следователно все още непълнолетен съгласно египетското и международното право към момента на своето арестуване; Б. като има предвид, че Ибрахим Халауа е бил арестуван заедно с трите си сестри, след като са потърсили убежище в джамията Ал-Фатех при избухването на насилие по време на демонстрация; като има предвид, че впоследствие трите му сестри бяха освободени от органите на властта; В. като има предвид, че прокурорът не представи доказателства за това, че Ибрахим Халауа е бил замесен в проява на насилие по време на протестите; като има предвид, че прокурорът разчиташе изцяло на свидетелските показания на полицаи и на техните доклади, както и на разследвания на разузнавателните служби; като има предвид, че неговият съдебен процес беше отлаган неколкократно, а съдебните заседания бяха прекратявани от египетския съд, като последният до момента такъв случай беше на 15 декември 2015 г.; като има предвид, че срещу него не бяха повдигнати обвинения в продължение на една година след неговото арестуване; като има предвид, че Ибрахим Халауа, заедно с 493 други лица, мнозинството от които са пълнолетни, очаква масов съдебен процес, който е насрочен за 19 декември 2015 г., без никаква гаранция за прилагането на минималните стандарти за свободен и справедлив съдебен процес, и може да му бъде наложено смъртно наказание, ако бъде осъден; като има предвид, че през май 2015 г. Египет екзекутира шест лица, едно от които беше на същата възраст,

3 на която е Ибрахим Халауа в момента; Г. като има предвид, че от 2013 г. насам са произнесени голям брой смъртни присъди в рамките на масови съдебни процеси срещу лица, за които се твърди, че са членове на Мюсюлманското братство или поддръжници на сваления от власт президент Морси; като има предвид, че тези съдебни производства са в нарушение на задълженията на Египет съгласно международното право; Д. като има предвид, че в член 10 от Всеобщата декларация за правата на човека се заявява, че всеки човек има право, при пълно равенство, на справедливо и публично разглеждане на неговото дело, от независим и безпристрастен съд, за установяване на неговите права и задължения, както и за разглеждане на каквото и да е наказателно обвинение, предявено срещу него ; Е. като има предвид, че Ибрахим Халауа е задържан заради това, че мирно е упражнявал своите права на свобода на изразяване на мнение и на събрания и е считан от Амнести интернешънъл за затворник заради убежденията си; като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания са неотменни стълбове на всяко демократично и плуралистично общество; като има предвид, че член 73 от египетската Конституция посочва, че гражданите имат право да организират публични срещи, маршове, демонстрации и всякакви форми на мирен протест; Ж. като има предвид, че според съобщения след военния преврат от юни 2013 г. в Египет са се състояли голям брой задържания на протестиращи и много лица са станали затворници заради убежденията си; като се има предвид, че свободата на сдруженията, събранията и изразяването на мнение продължават да бъдат области, предизвикващи особена загриженост, от юли 2013 г. насам; З. като има предвид, че Ибрахим Халауа се намира в изключително тежки условия в затвора, което включва твърдения за изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение при ареста и по време на неговото задържане под стража и му е била отказана медицинска и правна помощ; като има предвид, че според членовете на неговото семейство и неговите адвокати от 21 октомври 2015 г. Ибрахим Халауа е обявил гладна стачка в знак на протест срещу продължаващото му задържане, което сериозно застрашава неговото здраве; И. като има предвид, че египетската прокуратура на Кайро-Север и съдът не са признали Ибрахим Халауа за малолетен при извършването на ареста, в нарушение на задълженията, произтичащи за египетските органи съгласно Конвенцията за правата на детето, по която Египет е страна; Й. като има предвид, че всяка присъда за налагане на смъртно наказание на лица, които са били на възраст под 18 години към момента на извършване на престъплението, и тяхното екзекутиране са несъвместими с международните задължения на Египет; К. като има предвид, че Чарлз Фланагън, ирландският министър на външните работи и търговията, изрази разочарование след непрекъснатото отлагане на делото на Ибрахим Халауа в Египет; като има предвид, че служители от ирландското консулство са присъствали на всички изслушвания до момента и също така са

4 платили за 48 консулски посещения при Ибрахим Халауа и като има предвид, че това подчертава значението, което ирландското правителство отдава на това дело; Л. като има предвид, че Египет освободи чуждестранни граждани съгласно президентски указ, издаден през ноември 2014 г., който разрешава чужденците, обвинени в извършване на престъпление, да бъдат депортирани в държавата си по произход; М. като има предвид, че до момента Египет не прилага Временните мерки, изискани от Африканската комисия по правата на човека и народите през март 2015 г. с цел да се гарантира неприкосновеността на Ибрахим Халауа и на другите непълнолетни лица, замесени в делото, като те бъдат освободени незабавно под гаранция; Н. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки се опитват да изградят потесни отношения с Египет и неговия народ в редица области в ролята му на важен съсед и партньор; като има предвид, че Египет е на първо място сред арабските държави по брой на населението (над 80 милиона души) и е държава с ключово значение в южното Средиземноморие; като има предвид, че Египет е изправен пред сериозна загриженост по отношение на сигурността поради въздействието на положението в съседни държави; като има предвид, че събитията в политическата, икономическата и социалната сфера в Египет оказват значително въздействие върху целия регион и дори отвъд границите на региона; 1. Изразява дълбока загриженост относно неприемливото нарушаване на основните права на човека в резултат от произволното задържане на ирландския гражданин Ибрахим Халауа и призовава египетските органи незабавно и безусловно да го освободят и да го предоставят на ирландските органи съгласно президентския указ, издаден през ноември 2014 г. по силата на египетския Закон 140; 2. Изразява най-дълбока загриженост във връзка с влошаващото се състояние на Ибрахим Халауа в резултат от обявената от него гладна стачка и с твърденията за лошите условия, при които е поставен в затвора; призовава египетските органи да гарантират с приоритетно значение, че доброто здравословно състояние и благоденствието на Ибрахим Халауа се поддържат по време на неговия престой в затвора; изисква надлежно и независимо разследване на всички твърдения за изтезания и малтретиране на Ибрахим Халауа; 3. Отправя искане към египетските органи да гарантират, че се зачита член 10 от Международния пакт за граждански и политически права, в който се посочва, че всички лица, лишени от свобода, се третират хуманно и при зачитане на присъщото на човешката личност достойнство ; 4. Припомня на египетските органи, че Египет е обвързан от безспорни международни задължения съгласно Конвенцията за правата на детето, които са приложими по отношение на Ибрахим Халауа; изисква египетските органи да отхвърлят категорично заплахата от налагане на смъртно наказание, в случай че Ибрахим Халауа бъде осъден, като се има предвид, че той е бил непълнолетен към момента, в който е бил арестуван; 5. Отново заявява категоричното несъгласие на ЕС относно използването на

5 смъртното наказание при каквито и да било обстоятелства и призовава за цялостен мораториум върху налагането на смъртно наказание в Египет; настоятелно призовава Египет да ратифицира Втория незадължителен протокол към Международния пакт за граждански и политически права от 1996 г., имащ за цел премахването на смъртното наказание; 6. Изразява изключително голяма загриженост относно факта, че египетските органи не гарантират правото на справедлив съдебен процес на Ибрахим Халауа и на останалите 493 съответници, и по-специално липсата на възможност за преразглеждане или оспорване на продължаващото им задържане и на повдигнатите им обвинения, неколкократния отказ на достъп до адвокати и прекалено дългия период на задържане под стража, който е в нарушение на вътрешните и международните задължения на Египет; 7. Отново изразява убеждение, че за адвокатите на Ибрахим Халауа ще бъде изключително трудно да изградят неговата лична защита, ако неговото дело бъде разгледано като част от масов съдебен процес срещу всички ответници, арестувани във връзка с протестите от август 2013 г.; 8. Категорично осъжда използването на масов съдебен процес в рамките на съдебния процес и призовава египетските органи да спазват международното право и да гарантират най-високите международни стандарти по отношение на правото на справедлив съдебен процес; призовава египетските орани да освободят лицата, задържани заради това, че мирно са упражнили правото си на свобода на изразяване на мнение, събрания и сдружения, предвидени в египетската Конституция и в други международни конвенции, по които Египет е страна; изразява дълбока загриженост във връзка с много сериозното влошаване на медийната среда; осъжда съдебните процеси срещу египетски и чуждестранни журналисти и задочното им осъждане; 9. Призовава Европейската служба за външна дейност, чрез делегацията на ЕС в Кайро, и държавите членки, по-специално Ирландия, да следят всички изслушвания по делото на Ибрахим Халауа и на неговите съответници; изразява очакване ЕСВД да повдигне въпроса на най-високо равнище в рамките на диалога си с Египет и да докладва редовно на Парламента относно наблюдението на съдебния процес; призовава ирландските органи да продължат да оказват пълна правна, консулска и друга подкрепа на Ибрахим Халауа и на неговите роднини и да го посещават редовно в затвора, както и делегацията на ЕС; призовава египетските органи, във връзка с европейското гражданство на Ибрахим Халауа, да продължат да улесняват консулския достъп за ирландското правителство; 10. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, на парламентите и правителствата на държавите членки, на президента на Арабска република Египет и на неговото временно правителство.

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1402/2015 } B8-1403/2015 } B8-1404/2015 } B8-1405/2015 } B8-1406/2015 } B8-1407/2015 } B8-1408/2015 } RC1 16.12.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0028/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0483/1 1 Съображение К К. като има предвид, че на 16 юни 2016 г. Джо Кокс, член на парламента на Обединеното кралство, беше брутално убита в Бърстал, Обединеното кралство; К. като има предвид,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0012/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0379 Судан Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Судан (2016/2911(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0363/2017 22.11.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2017/2096(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/2018/1 1 Съображение Г a (ново) Га. като има предвид, че съгласно доклада от 2017 г. относно защитата на Конституцията (факти и тенденции), изготвен от германската национална агенция

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0281/2018 } B8-0282/2018 } B8-0283/2018 } B8-0286/2018 } B8-0287/2018 } RC1 13.6.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с " До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От про

СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с  До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От про -------СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с " До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От проф.д-р Христина Тодорова Балабанова ЮФ на УНСС Относно:

Подробно