PR_IMM_Consultation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PR_IMM_Consultation"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание A8-0325/ ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик: Жил Льобретон RR\ docx PE v02-00 Единство в многообразието

2 PR_IMM_Consultation СЪДЪРЖАНИЕ Страница ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ... 3 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ... 6 PE v /6 RR\ docx

3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM)) Европейският парламент, като взе предвид исканията за консултация относно привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара, отправени на 7 март 2018 г. от Апелативния съд (Corte d Appello) на Неапол (Италия) във връзка с образувани срещу него производства (референтни номера, съответно 4831/2015 RG и 4832/2015 RG) и оповестени на пленарното заседание от 17 април 2018 г., като изслуша Алфонсо Луиджи Мара съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник, като взе предвид член 8 от Протокол 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г., като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г. 1, като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2002 г. относно имунитета на членовете на ЕП от Италия и практиките на италианските органи по този въпрос 2, като взе предвид член 5, параграф 2 и член 9, параграф 14 от своя правилник, като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0325/2018), А. като има предвид, че Алфонсо Луиджи Мара беше член на Европейския парламент от 21 юли 1994 г. до 19 юли 1999 г.; Б. като има предвид, че срещу г-н Мара бяха образувани две отделни производства във връзка с твърдени клеветнически изявления, направени от него в брошура, датираща от 19 септември 1996 г., тоест когато той е бил член на Европейския парламент; като има предвид, че г-н Мара беше осъден да заплати обезщетение на увредените лица както от първоинстанционния съд (решения от 17 и 22 февруари 2000 г.), така и от съда на втора инстанция (решения от 6 март 2002 г.); като има предвид, че по искане на г-н Мара, с решение от 20 февруари 2007 г. италианският върховен съд (Corte di Cassazione) отправи до Съда на ЕС 1 Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C 200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 2 OВ C 261E, г., стp RR\ docx 3/6 PE v02-00

4 преюдициално запитване относно тълкуването на общностните разпоредби в областта на имунитета на членовете на Европейския парламент; В. като има предвид, че междувременно Парламентът прие своята резолюция от 11 юни 2002 г. относно имунитета на членовете на ЕП от Италия и практиките на италианските органи по този въпрос; като има предвид, че във връзка със случая Парламентът прецени, че случаят на г-н Алфонсо Луиджи Мара prima facie съставлява случай на парламентарна неотговорност, че компетентните юрисдикции трябва да бъдат приканени да изпратят на Парламента документите, необходими, за да се установи дали въпросният случай е обхванат от хипотезата на парламентарната неотговорност по член 8 от Протокол 7 и че компетентните юрисдикции трябва да бъдат приканени да спрат производството в очакване на окончателното решение на Парламента; като има предвид, че е видно от актовете за преюдициални запитвания до Съда на ЕС, че резолюцията не е достигнала до италианските съдилища; Г. като има предвид, че в контекста на горепосоченото преюдициално запитване, Съдът на ЕС постанови, че когато е бил предявен иск срещу европейски депутат пред национална юрисдикция и тя е информирана, че е започнала процедура за защита на привилегиите и имунитетите на този депутат като предвидената от Правилника за дейността, посочената юрисдикция трябва да спре съдебното производство и да поиска от Парламента да приеме становището си възможно най-бързо 1 ; Д. като има предвид, че вследствие на решението на Съда на Европейския съюз, с решения от 10 декември 2009 г. италианският Върховен съд върна делото за ново разглеждане от Апелативния съд на Неапол за постановяване на решение по случая на г-н Мара, което да взема предвид както резолюция на Парламента от 11 юни 2002 г., така и съответната практика на Съда на Европейските общности; като има предвид, че с решения от 5 декември 2012 г. Апелативният съд, без да спира производствата и да поиска становището на Парламента, потвърди предишните си решения, с които г-н Мара беше осъден да заплати обезщетение на увредените лица; като има предвид, че с решения от 30 април 2015 г. италианският Върховен съд отмени решението на Апелативния съд и върна делото за ново разглеждане, така че съдът да спре производството и да поиска становището на Парламента; като има предвид, че Апелативният съд на Неапол действително реши да спре производството и с писмо от 27 януари 2018 г. да се консултира с Европейския парламент относно привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара; Е. като има предвид, че членове 8 и 9 от Протокол 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз взаимно се изключват 2 ; като има предвид, че разглежданият случай се отнася само до твърдения за дискриминационни мнения, изразени от член на Европейския парламент; като има предвид следователно, че самостоятелната употреба на член 8 не се нуждае от разяснения; Ж. като има предвид, че съгласно член 8 от Протокол 7 членовете на Европейския 1 Съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra, цитирани по-горе, точка Съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra, цитирани по-горе, точка 45. PE v /6 RR\ docx

5 парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнение на задълженията им; като има предвид, че този вид имунитет трябва да се разглежда като абсолютен имунитет, който препятства всяко съдебно производство във връзка с изразено мнение или подаден глас при изпълнение на парламентарните задължения, доколкото този имунитет цели да защити свободното изразяване и независимостта на европейските депутати 1 ; З. като има предвид, че Съдът е постановил, че за да бъде обхванато от имунитета, дадено мнение трябва да е било изразено от член на ЕП при изпълнението на задълженията му, като по този начин се обуславя изискването за връзка между изразеното мнение и парламентарните задължения; като има предвид, че такава връзка трябва да бъде пряка и очевидно налагаща се 2 ; като има предвид, че макар декларациите, за които се твърди, че имат клеветнически характер, да са направени в периода 1996 г г. преди решението по делото Патричело, факт е, че италианските съдилища са поискали становището на комисията по правни въпроси през 2018 г., т.е. след установяването на посочената съдебната практика; И. като има предвид, че фактите по делото, както са изложени в документите, предоставени на комисията по правни въпроси, както и на проведеното изслушване, сочат, че изявленията на г-н Мара нямат пряка и очевидно налагаща се връзка с неговите парламентарни задължения; Й. като има предвид, че следователно не може да се приеме, че що се отнася до становищата, изразени от г-н Алфонсо Луиджи Мара в разглеждания случай, той е действал в изпълнение на своите задължения като член на Европейския парламент; 1. счита, че мненията, изразени от г-н Алфонсо Луиджи Мара, не са обхванати от парламентарен имунитет по смисъла на член 8 от Протокол 7; 2. възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Италианската република и на г-н Алфонсо Луиджи Мара. 1 Съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra, цитирани по-горе, точка Дело C-163/10 Patriciello, цитирано по-горе, точки 33 и 35. RR\ docx 5/6 PE v02-00

6 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ Дата на приемане Резултат от окончателното гласуване +: : 0: Членове, присъствали на окончателното гласуване Заместници, присъствали на окончателното гласуване Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka Geoffroy Didier, Angelika Niebler PE v /6 RR\ docx

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0163/2017 18.4.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту (2016/2294(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0363/2017 22.11.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2017/2096(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0229/2015 16.7.2015 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике (2015/2102(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 24.3.2015 A8-0059/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Иван Яковчич (2014/2169(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0016/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич (2015/2240(IMM)) Комисия по правни

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0015/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич (2015/2313(IMM)) Комисия по правни

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 343 Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели Глава 4 член 167 параграф 1 Съответният член на ЕП може да подаде жалба по вътрешен ред до Бюрото в двуседмичен срок от съобщаването

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/375 375 Приложение I член 8 параграф 3 алинея 2 Постановената санкция може да включва една или няколко от посочените в член 166, параграф 3 от правилника мерки. Постановената санкция

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

InfoCuria - Съдебна практика на Съда на Европейския съюз Език на документа : ECLI:EU:C:2017:864 РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав) 15 ноември 2017 година(

InfoCuria - Съдебна практика на Съда на Европейския съюз Език на документа : ECLI:EU:C:2017:864 РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав) 15 ноември 2017 година( InfoCuria - Съдебна практика на Съда на Европейския съюз Език на документа : ECLI:EU:C:2017:864 РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав) 15 ноември 2017 година(*) Преюдициално запитване Данъчни въпроси Директива

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ I КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ Член 1 Ръководни пр

ПРИЛОЖЕНИЕ I КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ Член 1 Ръководни пр ПРИЛОЖЕНИЕ I КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ Член 1 Ръководни принципи В рамките на своя мандат членовете на ЕП: Член

Подробно

CM_PETI

CM_PETI Eвропейски парламент 2014-2019 Комисия по петиции 29.2.2016 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Относно: Петиция 0912/2006, внесена от Хуан Луис Кабеса Кампос (с испанско гражданство), от името на Asociación

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 39 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 07 декември 2015 г. Днес, 07 декември

Подробно

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2>

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2> П Р О Т О К О Л 09 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 02.04.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ)

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ) П Р О Т О К О Л 13 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 14.05.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

Microsoft Word - m_lazarova.doc

Microsoft Word - m_lazarova.doc ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Д О К Л А Д от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия Публична комуникация и Александра Бръзицова

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

Практика давност-ВКС

Практика давност-ВКС Решение 170 от 17.09.2018 г. по гр. д. 2382 / 2017 г. на Върховен касационен съд, 4-то гр. отделение Чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК Чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК Чл. 284 ГПК Чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК Чл. 439 ГПК Чл.

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно