(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г., понеделник, в сградата на Висшия съдебен съвет се проведе заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЗАБРАВКА СТОЕВА ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ ВАСИЛ ПЕТРОВ При обсъжданията по т. 1, т. 3 и т. 10 от дневния ред на заседанието присъстваха г-жа Албена Костова и г-жа Светлана Бошнакова - инспектори в Инспектората към ВСС. По внесените допълнителни материали и на основание последвалите разисквания по дневния ред Включва в дневния ред следните допълнителни материали: 1. Извлечение от решение на Комисия «Професионална етика и превенция на корупцията» на ВСС взето по протокол 29/ г., т. 3 във връзка с предоставяне на КПКЕПК на информация за първите шест месеца на 2015 г. относно изпълнението на мерките, заложени в План-графика по изпълнение на мерките, предвидени в стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система за 2015 г., приет с решение по протокол 20/ г. на ВСС в срок до г. 2. Извлечение от решение на Висшия съдебен съвет взето по протокол 42/ г., д.т. 166 във връзка с изготвяне на информация за дейността на КПУКИВИВСС в изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от г., в срок до г.

2 І. Взаимодействие с Инспектората към ВСС: 1.1. ОТНОСНО: Отложено, съгласно решение на КПУКИВИВСС по протокол 23/ г., т. 2.1 и т Акт за резултати от извършена планова проверка в Софийска градска прокуратура, извършена в изпълнение на заповед ПП-01-90/ г. на Главния инспектор на ИВСС ведно със становищата на Главния инспектор на ИВСС по постъпилите възражения на административните ръководители на СГП, прокурор Детелин Георгиев от СГП, прокурор Ели Ваклинова от СГП и следовател Сийка Милева от СО-СГП ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена планова проверка в Софийска градска прокуратура, извършена в изпълнение на заповед ПП-01-92/ г. на Главния инспектор на ИВСС ведно със становищата на Главния инспектор на ИВСС по постъпилите възражения на административните ръководители на СГП, прокурор Йорданка Чанкова от СГП и прокурор Калин Софиянски от СГП. Становище във връзка с извършената планова проверка в Софийска градска прокуратура, въз основа на заповед ПП-01-92/ г. на Главния инспектор на ИВСС, изрази инспектор Албена Костова. По направените в Акта констатации и препоръки изразиха становища г- жа Незабравка Стоева, г-н Васил Петров, г-н Калин Калпакчиев и г-жа Галина Карагьозова. След проведените обсъждания 1.1. Приема за сведение Акт за резултати от извършена проверка в Софийска градска прокуратура, извършена в изпълнение на заповед ПП-01-90/ г. на Главния инспектор на ИВСС ведно със становищата на Главния инспектор на ИВСС по постъпилите възражения на административните ръководители на СГП, прокурор Детелин Георгиев от СГП, прокурор Ели Ваклинова от СГП и следовател Сийка Милева от СО-СГП Приема за сведение Акт за резултати от извършена проверка в Софийска градска прокуратура, извършена в изпълнение на заповед ПП-01-92/ г. на Главния инспектор на ИВСС ведно със становищата на Главния инспектор на ИВСС по постъпилите възражения на административните ръководители на СГП, прокурор Йорданка Чанкова от СГП и прокурор Калин Софиянски от СГП Административният ръководител на Софийски градска прокуратура да уведоми комисията за изпълнението на дадените с актовете препоръки На основание чл. 198, ал. 2, т. 3 от ЗСВ копие от съответното възражение по акта по т. 1.1 и становището на Главния инспектор на ИВСС по него да се приложат към кадровите досиета на административните ръководители 2

3 на СГП, прокурор Детелин Георгиев от СГП, прокурор Ели Ваклинова от СГП и следовател Сийка Милева от СО-СГП На основание чл. 198, ал. 2, т. 3 от ЗСВ копие от съответното възражение по акта по т. 1.2 и становището на Главния инспектор на ИВСС по него да се приложат към кадровите досиета на административните ръководители на СГП, прокурор Йорданка Чанкова от СГП и прокурор Калин Софиянски от СГП. 2. ОТНОСНО: Отложено, съгласно решение на КПУКИВИВСС по протокол 24/ г., т. 2. Акт на ИВСС за резултатите от извършена планова проверка в Районна прокуратура София по заповед на Главния инспектор на ИВСС ПП-01-91/2014 г. След направен отвод от страна на г-жа Незабравка Стоева, заседанието при обсъждането на т. 2 от настоящия дневен ред беше председателствано от г- жа Галина Карагьозова Приема за сведение Акт за резултати от извършена проверка в Софийска районна прокуратура, извършена в изпълнение на заповед ПП-01-91/2014 г. на Главния инспектор на ИВСС Административният ръководител на Софийска районна прокуратура да уведоми комисията за изпълнението на дадените с акта препоръки. 3. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена проверка в СРС, Първо гражданско отделение и Трето гражданско отделение на основание заповед ПП-01-88/ г. и заповед ПП-01-8/ г. на главния инспектор на ИВСС. Становище във връзка с извършената планова проверка в Софийски районен съд Първо гражданско отделение и Трето гражданско отделение, въз основа на заповед ПП-01-88/ г. и заповед ПП-01-8/ г. на Главния инспектор на ИВСС, изрази инспектор Светлана Бошнакова. По направените в акта констатации и препоръки изразиха становища г- жа Незабравка Стоева, г-н Васил Петров, г-н Калин Калпакчиев и г-жа Галина Карагьозова. След проведените обсъждания 3.1.Приема за сведение Акт за резултати от извършена проверка в Софийски районен съд, извършена в изпълнение на заповед ПП-01-3

4 88/ г. и заповед ПП-01-8/ г. на Главния инспектор на ИВСС. 3.2.Административният ръководител на Софийски районен съд да уведоми комисията за изпълнението на дадените с акта препоръки На основание чл. 198, ал. 2, т. 3 от ЗСВ копие от акта, възражението и отговора по т. 3. да се приложат към кадровите досиета на Райна Георгиева Стефанова, Румяна Антонова Спасова Кежова, Валерия Братоева и Гергана Кирова съдии в Софийски районен съд. 3.4.ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на членовете на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет да направят предложения за извършване на проверка или предприемане на подходящи мерки, с оглед споделеното в днешното заседание от инспектор Светлана Бошнакова. 4. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена проверка в Административен съд Варна по заповед Ж / г. на Главния инспектор, възложена с решение на ВСС т.7 по протокол 17/ г Приема за сведение Акт за резултати от извършена проверка в Административен съд Варна, извършена в изпълнение на заповед Ж / г. на Главния инспектор, възложена с решение на ВСС т.7 по протокол 17/ г ВНАСЯ в заседание на Висшия съдебен съвет през м. септември 2015 година Акт за резултати от извършена проверка в Административен съд Варна по заповед Ж / г. на Главния инспектор, възложена с решение на ВСС т.7 по протокол 17/ г., след приемане на решение и от страна на Комисия Професионална квалификация, информационни технологии и статистика във връзка с извършената проверка. 5. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по граждански дела в РС Разлог, в изпълнение на Заповед ПП-01-33/ г. на главния инспектор на ИВСС. 4

5 5.1. Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по граждански дела в Районен съд Разлог, в изпълнение на заповед ПП-01-33/ г. на главния инспектор на ИВСС Административният ръководител на Районен съд Разлог да уведоми комисията за изпълнението на дадените с Акта препоръки. 6. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на прокурорските дела и преписки за 2013 г и 2014 г. в РП Брезник на основание заповед ПП-01-32/ г. на главния инспектор на ИВСС Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на прокурорските дела и преписки за 2013 г и 2014 г. в Районна прокуратура Брезник, в изпълнение на заповед ПП-01-32/ г. на главния инспектор на ИВСС Административният ръководител на Районна прокуратура Брезник да уведоми комисията за изпълнението на дадените с акта препоръки. 7. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена планова проверка в РП - Ихтиман, извършена на основание заповед ПП-01-19/ г. на главния инспектор на ИВСС Приема за сведение Акт за резултати от извършена планова проверка в Районна прокуратура Ихтиман, в изпълнение на заповед ПП-01-19/ г. на главния инспектор на ИВСС Административният ръководител на Районна прокуратура Ихтиман да уведоми комисията за изпълнението на дадените с акта препоръки. 8. ОТНОСНО: Информация от Главния инспектор на ИВСС за отводите на съдиите от Наказателно отделение в Районен съд - Плевен за месец май 2015 г. ведно с изготвен анализ. 5

6 8.1. Приема за сведение информацията на Главния инспектор на ИВСС за отводите на съдиите от Наказателно отделение в Районен съд - Плевен за месец май 2015 г. ведно с изготвения анализ. 9. ОТНОСНО: Становище изготвено от Захаринка Тодорова - инспектор в ИВСС, по сигнал вх. Ж / г. Приема за сведение становището на Захаринка Тодорова инспектор в ИВСС във връзка с извършена проверка по сигнал с вх. рег. Ж / г. по описа на Инспектората към ВСС. 10. ОТНОСНО: Сигнал от Светлана Бошнакова - инспектор в ИВСС, по сигнал вх. Ж / г Приема за сведение сигналът по чл. 54, ал.1, т. 5 от ЗСВ от Светлана Бошнакова инспектор в ИВСС във връзка с извършена проверка по сигнал с вх. рег. Ж / г. по описа на Инспектората към ВСС Административният ръководител на Районен съд Варна да уведоми комисията за изпълнението на дадените със сигнала препоръки На основание чл. 198, ал. 2, т. 3 от ЗСВ копие от сигнала да се приложи към кадровото досие на Цветелина Хекимова съдия в Районен съд Варна. 6

7 11. ОТНОСНО: Доклад от председателя на ОС Добрич по изпълнение на решение на КПУКИВИВСС по т от протокол 8/ г Приема за сведение доклада от председателя на Окръжен съд гр. Добрич за проследяване на проблемите, които са били констатирани в Акт за резултати от извършена планова проверка на Районен съд Тервел (извършена по заповед ПП-01-39/ г. на Главния инспектор на ИВСС), в изпълнение на решение на КПУКИВИВСС по т от протокол 8/ г УКАЗВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич да продължи наблюдението по констатираните в доклада проблеми и при необходимост за преодоляването им да упражни правомощието си по чл. 312 от ЗСВ. ІІ. По Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: 12. ОТНОСНО: Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ ПРИЕМА декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ по приложения списък КОНСТАТИРА неизпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗПУКИ за подаване на декларация по чл. 12, т. 1 в 7-дневен срок от датата на встъпване в длъжност от страна на подателите на декларации с вх / г.; / г.; / г. и / г. по т. 1, 59, 62 и 95 от приложения списък КОНСТАТИРА неизпълнение на разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от ЗПУКИ за подаване на декларация по чл. 12, т. 2 в 30-дневен срок от датата на встъпване в длъжност от страна на подателя на декларацията с вх / г. и / г. по т. 59 и 95 от приложения списък Декларацията по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ с вх. рег / г. по т. 88 от приложения списък да се изпрати на КПУКИ за прилагане към образуваната преписка относно Искра Кирилова Трендафилова съдия в Районен съд Разлог. 7

8 12.5. Приетите от комисията декларации да се публикуват на интернет страницата на ВСС. 13. ОТНОСНО: Решение РП / г. на КПУКИ за прекратяване на производството по сигнал срещу *****. Приема за сведение Решение РП / г. на КПУКИ за прекратяване на производството по сигнал срещу *****. ІІІ. Разни. 14. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия Публична комуникация взето по протокол 25/ г. с приложен Анализ на резултатите от проведеното проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт през 2014 г. сред различните ключови общности, според Комуникационната политика на ВСС. Приема за сведение решението на Комисия Публична комуникация взето по протокол 25/ г. ведно с приложения Анализ на резултатите от проведеното проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт през 2014 г. сред различните ключови общности, според Комуникационната политика на ВСС. 15. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия Публична комуникация взето по протокол 26/ г., т. 5 с приложен Анализ на медийните изяви на членовете на Висшия съдебен съвет за периода г г., в изпълнение на т. 9 от Годишната програма на Комисия Публична комуникация. 8

9 Приема за сведение решението на Комисия Публична комуникация взето по протокол 26/ г., т. 5 ведно с приложения Анализ на медийните изяви на членовете на Висшия съдебен съвет за периода г г., в изпълнение на т. 9 от Годишната програма на Комисия Публична комуникация. 16. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия Публична комуникация взето по протокол 26/ г., т. 9 с приложена Грама от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз относно заседание на ад хок работната група на Съвета по Механизма за сътрудничество и оценка г. и проведена работна среща на ВСС с министъра на правосъдието на г. и Извлечение от решение на Висшия съдебен съвет по протокол 42/ г., д.т. 166 във връзка с изготвяне на информация за дейността на КПУКИВИВСС в изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от г. ВЪЗЛАГА на експертните сътрудници на КПУКИВИВСС да подготвят необходимата информация и да я предоставят на Комисия Публична комуникация на ВСС в срок до г. 17. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия «Професионална етика и превенция на корупцията» на ВСС по протокол 29/ г., т. 3 за предоставяне на информация за първите шест месеца на 2015 г. относно изпълнението на мерките, заложени в План-графика по изпълнение на мерките, предвидени в стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система за 2015 г., приет с решение по протокол 20/ г. на ВСС ВЪЗЛАГА на експертните сътрудници на КПУКИВИВСС да подготвят необходимата информация и да я предоставят на комисия Професионална етика и превенция на корупцията на ВСС в срок до г. 9

10 ЧЛЕН НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: /п/ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: /п/ ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 10

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 39 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 07 декември 2015 г. Днес, 07 декември

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т П Р О Т О К О Л 31 от заседание на Комисия Публична комуникация на ВСС, проведено на 28.09.2015 г. Днес, 28.09.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа се проведе

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2>

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2> П Р О Т О К О Л 09 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 02.04.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Зако

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Зако МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Закона за съдебната власт За периода 01 юли 2013 г. 30

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2018 г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузманов председател, Калина Чапкънова зам.председател,

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС 1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Карта на прозрачността на съдилищата Обучителен семинар Граждански контрол върху публичността и прозрачността в работата на съдилищата София, 22 февруари 2019 г., 23 февруари 2019 г. ЕМПИРИЧНИ ДАННИ 176

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ)

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ) П Р О Т О К О Л 13 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 14.05.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН Д О К Л

Подробно