BULGARIA

Размер: px
Започни от страница:

Download "BULGARIA"

Препис

1 BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която е страна по Конвенцията за трансфер на осъдени лица, може според определените в Конвенцията условия да бъде предаден за изтърпяване на наложената присъда /остатъка от наказанието/ в държавата, чийто гражданин е то. По-подробна информация може да се получи от ръководството на затвора, в който се намира лицето или от Министерството на правосъдието на Република България. Също така, то може да се обърне с молба до представителните органи на Република България, намиращи се в осъждащата държава. Кой дава съгласие за предаването? - осъденото лице лично или чрез законния си защитник декларира писмено желанието си да бъде предадено. То е абсолютна предпоставка за предаване, без което предаването не може да се осъществи. Осъдените от чужд съд на лишаване от свобода български граждани, които желаят да бъдат предадени за изтърпяване на остатъка от наказанието в България, могат да отправят молби с тази цел до Министерството на правосъдието на държавата, която ги е осъдила и където изтърпяват наказанието, а така също и до Министерството на правосъдието на Република България. Не е

2 2 задължително, но е желателно, с оглед на по-голяма бързина и избягване на излишна кореспонденция, в молбата да се посочат обстоятелствата, които ги мотивират да искат предаването, данни за присъдата и наложеното наказание, за какво престъпление са осъдени и в кой затвор се намират. - компетентните органи на осъдилата държава. Когато молбата е подадена до Министерството на правосъдието на осъдилата държава и в случай, че нейните компетентни органи се съгласят с предаването за изпълнение на наказанието на територията на Република България, те следва да изпратят до Министерството на правосъдието на Република България информация за личността на осъдения, обстоятелствата, довели до осъждането и информация за характера и продължителността на осъждането, като приложат съответните съдебни актове, а така също приложените правни норми и молбата на осъдения, в която изразява съгласие да бъде предаден. Съгласно направената от България резерва по чл.7, ал.1 от Конвенцията, изразеното съгласие за предаване от осъденото лице не може да се оттегля след вземане на решение от компетентните органи за неговия трансфер. - компетентният орган на изпълняващата държава, който по българското законодателство е Главният прокурор на Република България. Министерството на правосъдието изпраща предоставените от Министерството на правосъдието на осъдилата държава документи по трансфера на Главния прокурор на Република България. Той удостоверява, че лицето е български гражданин, уведомява осъдилата държава, че ще продължи изпълнението на наложеното наказание като се приспособи издадената присъда към изискванията на българското законодателство, съобразно направената декларация по Конвенцията за прилагане на чл.9 /1а/ и чл.10 от същата и взема решение по искания трансфер. След като той даде съгласието си, няма пречка фактическото предаване да се реализира, което се извършва от органите на Интерпол и други полицейски органи.

3 3 Кой може да бъде предаден за изтърпяване на наказанието на територията на Република България? Предаването може да се осъществи при следните условия: - ако лицето е гражданин на Република България; - ако присъдата, която е наложена е окончателна - влязла в законна сила и изпълнима; - ако към момента на подаване на молбата от осъдения за предаване, остава за изтърпяване най-малко шест месеца лишаване от свобода. Този срок може да бъде и по-кратък, но в изключителни случаи; - ако престъплението, за което е постановена присъдата, е наказуемо и по Наказателния кодекс на Република България. Какво наказание следва да се изтърпи след предаване на осъдения? По българския процесуален закон привеждането на чуждата присъда към изискванията на българските закони /т.н. екзекватура/ се извършва след предаване на осъдения. Софийският градски съд на Република България е компетентният орган да извърши екзекватурата. Съгласно клауза на Конвенцията не може да се налага по-тежка или с по-продължителен срок на наказание присъда, различна от наложилата в осъдилата държава. Към изтърпяното наказание се включва и срока на предварителното задържане. При приспособяване на присъдата, ако с едно деяние са извършени няколко престъпления или ако лицето е извършило няколко отделни престъпления преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях, съдът, след като определи наказание за всяко престъпление отделно, налага най-тежкото от тях, с възможност за завишаването му с една втора. Същият принцип се прилага, когато лицето е осъдено с две и повече присъди. Ако престъплението е извършено след влизане в сила на предишната присъда, наказанията за двете престъпления се присъединяват. По този начин българският съд е гарантиран да определи наказание на лицето по вид и размер еднакво на

4 4 това, което е наложено от осъдилата го държава. След предаването на осъденото лице и настаняването му в български затвор, изпълнението на наказанието се подчинява на закона на изпълняващата го държава, т.е. на българското изпълнително законодателство. При изпълнение на наказанието в български затвор положеният труд се зачита за намаляване срока на наказанието, като два работни дни се считат за три дни лишаване от свобода. При изпълнение на наказанието в български затвор, българският съд може да постанови условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода, ако осъденият с примерното си поведение и честно отношение към труда е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от половината от наложеното наказание. В този случай се взема предвид и поведението на осъдения, което той е имал при изтърпяване на наказанието в чуждата държава. Наказания за други престъпления Предаването на осъдения не е пречка органите на Република България да го преследват, задържат и осъждат за всяко друго престъпление, различно от това за което е предаден. Помилване и амнистия. Предаването не е пречка да се извърши амнистия на престъплението и помилване на наказанието, което може да се извърши както в осъдилата, така и в изпълняващата държава, посочени по-горе. Преразглеждане на оригиналната присъда Право да вземе решение по молба за преразглеждане на присъдата има само осъдилата държава.

5 Преустановяване на изпълнението на наказанието 5 Ако по някаква причина присъдата, постановена от осъдилата държава стане неизпълняема в същата държава, българските компетентни органи, веднага след като бъдат уведомени за това, постановяват преустановяване изпълнението на присъдата и освобождаване на осъденото лице.

Microsoft Word - Копие от 8_popova,teodora

Microsoft Word - Копие от 8_popova,teodora УСЛОВНО ОСЪЖДАНЕ И ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ - СЪПОСТАВКА Теодора Кирилова Попова, студент 4 курс, програма Право І.Въведение Условното осъждане и предсрочното освобождаване са два от видовете освобождаване

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Уважаеми граждани, в последните дни, по повод на съдебен акт за условно предсрочно освобождаване, сме свидетели на злостна политическа злоупотреба със

Уважаеми граждани, в последните дни, по повод на съдебен акт за условно предсрочно освобождаване, сме свидетели на злостна политическа злоупотреба със Уважаеми граждани, в последните дни, по повод на съдебен акт за условно предсрочно освобождаване, сме свидетели на злостна политическа злоупотреба със страданието на близките на жертвите на престъпления,

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и в

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и в О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, 09.03.2016 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и шестнадесета година

Подробно

Microsoft Word - P2280

Microsoft Word - P2280 ПРОТОКОЛ Гр. София, 30 май 2009 г. СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Наказателно отделение 9 състав в публично съдебно заседание на тридесети май две хиляди и девета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза РЕШЕНИЕ 565ОТ18.02.2014Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебнозаседаниенадванадесетидекемвридвехилядиитринадесетагодина,всъстав:

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година П Р И С Ъ Д А 8 15.03.2017г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV въззивен състав, в закрито заседание на трети октомври пре

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV въззивен състав, в закрито заседание на трети октомври пре О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 08.10.2019 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV въззивен състав, в закрито заседание на трети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно