noxd54-10

Размер: px
Започни от страница:

Download "noxd54-10"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор: ПЕНЧО МИНКОВ Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД 54 по описа за 2010 година На поименното повикване в 8,45 часа се явиха: СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ. ЗА РП ИСПЕРИХ се явява прокурор Минков. ПОДСЪДИМИЯТ Ю.Е. се явява лично. В залата се явява определения сл.защитник на подсъдимия Н.,***. СВИДЕТЕЛЯТ М.М. редовно призована не се явява. СВИДЕТЕЛЯТ С.Б. се явява лично. ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д. редовно призована не се явява. От същата е постъпила молба заключението изготвено от нея от ДП да бъде прието,като уведомява съда, че ще отсъства от града по семейни причини и това е причината за обективна невъзможност да се яви в с.з. ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.Б. редовно призован се явява лично. АДВ.В.: Поемам защитата на подсъдимото лице. ПОДСЪДИМИЯТ Н. : Съгласен съм адв.в. да ме представлява. СЪДЪТ след като изслуша становището на определения сл.защитник и подсъдимия НАЗНАЧАВА АДВ.Д. В. от АК Разград за служебен защитник на подсъдимия Ю.Е.Н. за всички съд.инстанции. ПРОКУРОРЪТ : Да се даде ход на делото. АДВ.В. : Да се даде ход на делото. СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

2 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРОКУРОРЪТ: Представям като допълнително доказателство документ от кмета на с.м.поровец, чрез което пострадалата е получила от подсъдимия сумата от 42 лв., което се явява разлика и като се прибавят и парите приложени на ДП щетите са възстановени. АДВ.В.: Подкрепям предоставеното доказателство от РП- Исперих. В тази връзка сме постигнали устно споразумение с представителя на РП-Исперих за решаване на делото по гл.29 НПК, за което моля съда да промени реда за разглеждане на наказателното производство. ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с направеното предложение на защитата и от страна на закона няма пречки за постигане на споразумение по реда на гл.29 НПК. Моля, да ни дадете почивка за да можем да обсъдим със защитата на подсъдимия размера и вида на наказанието което ще се наложи. СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните намира заявените искания касаещи реда на съдебното следствие за своевременно заявени и относими, като с оглед представеното в днешно с.з. писмено доказателство удостоверяващо възстановяване на причинените с деянието имуществени щети е допустимо провеждане на процедура по гл.29 НПК - приключване на делото със споразумение. По изложените съображения съдът на осн. чл.275 ал.2 НПК ДОПУСКА промяна в хода на съдебното следствие. ПРЕМИНАВА към процедура по гл.29 от НПК - чл.384 във вр. с чл.381 и сл. от НПК. ОСВОБОЖДАВА от съдебната зала явилите се свидетели и вещи лица. По сметка на ОД на МВР Разград да бъде преведена сума в размер на 15 лв. възнаграждение за явяване на в.л. И.Б. в съдебно заседание. ПРИЕМА писмено доказателство по делото служебна бележка от кметство с.м.поровец, общ.исперих, издадена от кмета на с.м.поровец, видно от която сумата от 42 лв. представляващи размера на невъзстановените щети са предадени на пострадалото лице М.М. в присъствието на мл.пол.инспектор С.Б. ***. ПРОКУРОРЪТ: Правя искането до съда да ни предоставите възможност да обсъдим със защитата на подсъдимия вида и размера на наказанието, като ни дадете почивка. СЪДЪТ дава 10минути почивка. СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ продължи в 10.00ч.

3 ПРОКУРОРЪТ: Със защитата на подсъдимия постигнахме споразумение относно вида и размера на наказанието, като заявяваме че подсъдимият Ю.Е.Н. се признава за виновен в това, че за времето от часа до часа на г. в село Малък Поровец, област Разград, при условията на повторност като деянието представлява немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот чрез изкъртване на райбер на прозорец на дом намиращ се на ул. Кракра 9 е отнел чужди движими вещи 56 /петдесет и шест лева/ в различен номинал, един брой мобилен телефон марка Сименс, модел С 65, 1 брой сим карта на Глобул на обща стойност /деветдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/ собственост на М.М.М., ЕГН ********** ***, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.7 в.в. чл.194, ал.1 в.в. чл.28, ал.1 от НК. Страните приемат по отношение на подсъдимият Ю.Е.Н. да бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗПС определеното наказание следва да бъде изтърпяно в ЗАТВОР. На осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗПС следва да бъде определен първоначален режим на изтърпяване на наложеното наказание СТРОГ. Веществените доказателства 1 брой банкнота от 10 лева и монети на обща стойност лева да бъдат върнати на пострадалата М.М.М.. На осн. чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Ю.Е.Н. следва да заплати по сметка на държавния бюджет за разноски в хода на досъдебното производство сумата 30 /тридесет лева/ и по сметка на Районен съд Исперих за разноски в съдебното производство сумата 45 /четиридесет и пет лева/. АДВ.В.: Поддържаме постигнатото споразумение с прокурор М..Молим, съдът след като се увери че горепосоченото не противоречи на закона и морала да се произнесе с определение с което да го одобри. ПОДСЪДИМИЯТ Ю.Е.Н.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Подписвам доброволно споразумението.отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. СЪДЪТ след като изслуша изявленията на подсъдимия на осн. чл.382, ал.6 от НПК ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение постигнато между подсъдимия Ю.Е.Н., неговия защитник АДВ.Д. В. от една страна и ПРОКУРОР П. М. представител на РП Исперих

4 от друга страна, в следния смисъл: Подсъдимият Ю.Е.Н. се признава за виновен в това, че за времето от часа до часа на г. в село Малък Поровец, област Разград, при условията на повторност като деянието представлява немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот чрез изкъртване на райбер на прозорец на дом намиращ се на ул. Кракра 9 е отнел чужди движими вещи 56 /петдесет и шест лева/ в различен номинал, един брой мобилен телефон марка Сименс, модел С 65, 1 брой сим карта на Глобул на обща стойност /деветдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/ собственост на М.М.М., ЕГН ********** ***, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.7 в.в. чл.194, ал.1 в.в. чл.28, ал.1 от НК. Страните приемат по отношение на подсъдимият Ю.Е.Н. да бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗПС определеното наказание следва да бъде изтърпяно в ЗАТВОР. На осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗПС следва да бъде определен първоначален режим на изтърпяване на наложеното наказание СТРОГ. Веществените доказателства 1 брой банкнота от 10 лева и монети на обща стойност лева да бъдат върнати на пострадалата М.М.М.. На осн. чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Ю.Е.Н. следва да заплати по сметка на държавния бюджет за разноски в хода на досъдебното производство сумата 30 /тридесет лева/ и по сметка на Районен съд Исперих за разноски в съдебното производство сумата 45 /четиридесет и пет лева/. ПРОКУРОР : СЛ.ЗАЩИТНИК : /П. М./ /Д. В./ Подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждането на делото по общият ред. ПОДСЪДИМ : /Ю.Н./ СЪДЪТ след като съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала на осн. чл.382, ал.7 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между подсъдимия Ю.Е.Н., неговия защитник АДВ.Д. В. от една страна и ПРОКУРОР П. М.

5 представител на РП Исперих от друга страна, в следния смисъл: Подсъдимият Ю.Е.Н. се признава за виновен в това, че за времето от часа до часа на г. в село Малък Поровец, област Разград, при условията на повторност като деянието представлява немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот чрез изкъртване на райбер на прозорец на дом намиращ се на ул. Кракра 9 е отнел чужди движими вещи 56 /петдесет и шест лева/ в различен номинал, един брой мобилен телефон марка Сименс, модел С 65, 1 брой сим карта на Глобул на обща стойност /деветдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/ собственост на М.М.М., ЕГН ********** ***, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.7 в.в. чл.194, ал.1 в.в. чл.28, ал.1 от НК. Страните приемат по отношение на подсъдимият Ю.Е.Н. да бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗПС определеното наказание следва да бъде изтърпяно в ЗАТВОР. На осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗПС следва да бъде определен първоначален режим на изтърпяване на наложеното наказание СТРОГ. Веществените доказателства 1 брой банкнота от 10 лева и монети на обща стойност лева да бъдат върнати на пострадалата М.М.М.. На осн. чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Ю.Е.Н. следва да заплати по сметка на държавния бюджет за разноски в хода на досъдебното производство сумата 30 /тридесет лева/ и по сметка на Районен съд Исперих за разноски в съдебното производство сумата 45 /четиридесет и пет лева/. С оглед изхода на делото съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия Ю.Е.Н. с Постановление от година МН Подписка следва да бъде потвърдена. По изложените съображения и на осн. чл.309, ал.1 от НПК ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия Ю.Е.Н. с Постановление от година МН Подписка. Определението подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест в 7-дневен срок от днес пред въззивна инстанция Окръжен съд Разград. С оглед постигнатото споразумение за решаване на делото на осн. чл.382, ал.9 в.в. чл.24, ал.3 от НПК съдът

6 ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 54/ 2010 година по описа на РС Исперих. Определението е окончателно. На назначения служебен защитник адв.д.в. да бъдат издадени необходимите документи, които да му послужат пред НБПП. Протоколът се изготви в с.з. Заседанието приключи в ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : СЕКРЕТАР :

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2017г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 04.10.2017 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:М.Г. Т.И. Секретар: АННА ВАСИЛЕВА

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

NOXD5-2016

NOXD5-2016 П Р О Т О К О Л 2016г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 27.01.2016 година В публично заседание в следния състав: Секретар: Й.Т. Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. Сложи за

Подробно

NOHD253-13

NOHD253-13 П Р О Т О К О Л 2013г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 24.10.2013година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТРИНА КУПРИНДЖИЙСКА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:ЕЛИСАВЕТА ПАШЕВА ИВАН ВАСИЛЕВ

Подробно

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Присъда 12 Номер 12 Година 13.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 13.12 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас П Р И С Ъ Д А, 06.03.2013г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 16, 23.05.2018г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв П Р О Т О К О Л [населено място], 12.10.2018 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година,

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година П Р И С Ъ Д А 8 15.03.2017г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в П Р И С Ъ Д А 12 27.04.2017г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Съдебни

Подробно

NOXD prisada i motivi

NOXD prisada i motivi П Р И С Ъ Д А Номер:152, 30.11.2012г.., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На тридесети ноември през 2012 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Съдебни заседатели:

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

nohd

nohd ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД П Р И С Ъ Д А Номер:..., 22.12.2009г.., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и втори декември през 2009 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Съдебни

Подробно

П Р И С Ъ Д А Номер:..11, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На двадесет и първи април през 2017 година, в публично зас

П Р И С Ъ Д А Номер:..11, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На двадесет и първи април през 2017 година, в публично зас П Р И С Ъ Д А Номер:..11, 21.04.2017г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На двадесет и първи април през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна Ц. Съдебни заседатели:

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 05.08.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕНЕЛИН

Подробно

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз Мотиви 192 Номер 192 Година 15.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: дело номер 20175430200149

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно