gr.delo

Размер: px
Започни от страница:

Download "gr.delo"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т., като разгледа докладваното от съдията гр.дело 231 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното: Производството е по реда на чл.350 и чл.353 от ГПК за съставяне и обявяване на окончателен разделителен протокол и разпределяне на имотите между съделителите. С влязло в сила на г. Решение І от г. на РСгр.Исперих, постановено по настоящото дело, е допусната съдебна делба между З.А.Х., ЕГН-**********, З.Х.Д., ЕГН-**********,***, М.А.Х. ***, ЕГН-**********, В.Ю.Д., ЕГН-**********, Н.В.М., ЕГН-**********, В.В.С., ЕГН-**********,*** и Ф.А.С. ***, ЕГН- **********, върху следните наследствени недвижими имоти, находящи се в землището на гр.исперих, обл.разградска, както следва: 1.Нива с площ от дка, находяща се в местността Пунар Екинлик в землището на гр.исперих, трета категория, съставляваща имот по картата на землището, при граници и съседи: имоти , , , , и ; 2.Нива с площ от дка, находяща се в местността Кършията, четвърта категория, имот по картата на землището, при граници и съседи: имоти , , , , , , , , , и ; 3.Нива с площ от дка, находяща се в местността Кършията, четвърта категория, имот по картата на землището, при граници и съседи: имоти , , , , , , , и , и 4.Нива с площ от дка, находяща се в местността Кършията, четвърта категория, имот по картата на землището, при граници и съседи: имоти , , , и , при права: по 2/18 идеална части за З.Х.Д., З.А.Х., М.А.Х., В.Ю.Д., Н.В.М. и В.В.С. и 6/18 идеални части за Ф.А.С.. Съделителителките З.А.Х. и З.Х.Д., двете чрез процесуалния си представител адв.светлана Димова, АК-гр.Разград, а първата и лично, заявяват несъгласие със съставения от съда проект за разделителен протокол, като имат възражения против отредения реален дял на съделителя Ф.А.С.. Същото становище поддържат в съдебно заседание и съделителите М.А.Х. и В.В.С.. Съделителят Ф.А.С. чрез процесуалния си представител адв.пл.пенков, АК-гр.Разград, не заявява възражения по проекта за разделителен протокол и ангажира становище за извършване на делбата съобразно същия. Останалите съделители, всички редовно призовани, не се явяват и не ангажират становище във връзка с извършването на съдебната делба. В хода на делото е призоваван Т.А.И. по отношение на когото искът за съдебна делба е отхвърлен с влязлото в сила съдебно решение по допускане на делбата и не е било необходимо участието му във втората фаза на процеса. Съдът, след преценка на събраните по делото даказателства, приема за установено от фактическа страна следното: По делото е назначена съдебнотехническа и оценъчна експертиза, по която са изготвени и представени две заключения, съответно вх. 2837/ г. и вх. 3479/ г., които определят реална поделяемост на делбените имоти и обособяват реални дялове, съответни на правата на съделителите в два варианта със заплащане на съответно парично уравнение за стойностно уравняване на дяловете. При липса на съгласие между страните относно начина на извършване на делбата, съдът

2 състави по реда на чл.347 и чл.350, изр.1 от ГПК проект за разделителен протокол съобразно първия вариант, предложен от съдебно-техническата и оценъчна експертиза с вх. 2837/ г. /л от делото/ при преценка, че обособените реални дялове на съделителите са по-близки до наследствените им права върху делбените имоти със заплащане на съответното парично уравнение, както следва: Дял І с права 2/18 ид.части или реален дял от дка, включващ: Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, част от имот по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , , , , и дял ІІ-ри. Пазарната стойност на дела е /хиляда триста шестдесет и пет/ Дял ІІ с права 2/18 ид.части или реален дял от дка, включващ: Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, част от имот по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , , дял І-ви и дял ІV-ти. Пазарната стойност на дела е /хиляда триста шестдесет и пет/ Дял ІІІ с права 2/18 ид.части или реален дял от дка, включващ: Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, имот по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , и Пазарната стойност на дела е /хиляда и петнадесет лева и 28 ст/ Дял ІV - с права 2/18 ид.части или реален дял от дка, включващ: Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, част от имот по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , и дял ІІ-ри. Пазарната стойност на дела е /хиляда триста шестдесет и пет лева и 28 ст/ Дял V - с права 2/18 ид.части или реален дял от дка, включващ: Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, част от имот по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , и дял ІV-ти. Пазарната стойност на дела е /хиляда триста деветдесет и два лева и 72 ст/ Дял VІ - с права 2/18 ид.части или реален дял от дка, включващ: Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, част от имот по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , и дял VІІ-ми. Пазарната стойност на дела е /хиляда триста деветдесет и два лева и 72 ст/ Дял VІІ - с права 6/18 ид.части или реален дял от дка, включващ: - Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, трета категория, находяща се в местността Пунар Екинлик в землището на гр.исперих, трета категория, съставляваща имот по картата на землището, при граници и съседи: имоти , , , , и , с пазарна стойност /две хиляди сто петдесет и пет лева и 72 ст/

3 - Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, част от имот по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , , и дял VІ-ти, с пазарна стойност /хиляда седемстотин деветдесет и два /лева. Общата пазарна стойност на дела е /три хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и 72 ст/ При това разпределяне на дяловете и за стойностното им уравняване дял трети получава сумата от лева, както следва: - от дял първи сумата от лева, представляваща стойността на дка; - от дял втори сумата от лева, представляваща стойността на дка; - от дял четвърти - сумата от лева, представляваща стойността на дка; - от дял пети - сумата от лева, представляваща стойността на дка и - от дял шести - сумата от лева, представляваща стойността на дка; Въз основа на обсъжданото експертно заключение, ОСЗГ-гр.Исперих определя идентификационни номера и граници на новообразуваните имоти по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, съгласно представени скици-проекти, както следва: Дял І, включващ новообразуван имот проектен с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността Кършията, представляваща част от имот по плана за , , , , , , и /скицапроект Ф02195/ г./; Дял ІІ, включващ новообразуван имот проектен с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността Кършията, представляваща част от имот по плана за , , , , и /скица-проект Ф02197/ г./; Дял ІІІ, включващ поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността Кършията, представляваща имот по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , и /скица-проект Ф02204/ г./; Дял VІ, включващ новообразуван имот проектен с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността Кършията, представляваща част от имот по плана за , , , и /скица-проект Ф02196/ г./; Дял V, включващ новообразуван имот проектен с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността Кършията, представляваща част от имот по плана за , , , и /скица-проект Ф02200/ г./; Дял VІ, включващ новообразуван имот проектен с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността Кършията, представляваща част от имот по плана за , , , и /скица-проект Ф02201/ г./; Дял VІІ, включващ:

4 - новообразуван имот проектен с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , , , и /сксица-проект Ф02202/ г./ и - Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, трета категория, находяща се в местността Пунар Екинлик в землището на гр.исперих, трета категория, съставляваща имот по картата на землището, при граници и съседи: имоти , , , , и /скица-проект Ф02206/ г./. Въз основа на така изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Принципният метод за извършване на съдебната делба в настоящата й фаза е обявяване за окончателен на проекта за разделителен протокол и теглене на жребий между съделителите, когато това е възможно и удобно съобразно правата им върху допуснатите до делба имоти. В процесния случай всеки от съделителите може да получи реален дял в натура от допуснатите до делба имоти, съобразно правата им /чл.69, ал.2 от Закона за наследството/ и съответстващ на изискванията на чл.72 от Закона за наследството /нива не по-малка от дка/. С оглед различията в обема и стойността на обособените дялове съдът прецени, че тегленето на жребий се явява неудобно. В процеса участват много съделители, чиито наследствени права /лични квоти/ върху делбените имоти се различават помежду си поголям е делът на Ф.А.С., а еднакви по-малки са дялове на останалите съделители. Съответно новообразуваните имоти, съставляващи отредените съобразно правата им реални дялове, не са еднакви по площ и стойност за съделителите. Ето защо със съдебния акт имотите следва де се разпределят между тях в условията на чл.353 от ГПК - от съда по начина, предложен в първия вариант на приетото заключение на съдебно-техническата и оценъчна експертиза с вх. 2837/ г., с прилагането на новите идентификатори на новообразуваните имоти, като съдът не е обвързан с поименното разпределение на дяловете, посочено в експертното заключение. Към решението следва да бъдат приложени като неразделна част изработените скици-проекти на новообразуваните имоти на ОСЗГ-гр.Исперих. Следва да се присъди и дължимото парично уравнение за стойностното уравняване на дяловете, определено в експертното заключение. На основание чл.8 от действащата Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, всяка от страните следва да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Исперих държавна такса в размер на 4 % върху стойността на дела си. Воден от изложените съображения и на основание чл.353 от ГПК, съдът Р Е Ш И : ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя З.А.Х., ЕГН-*********,***, Новообразуван имот проектен с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността Кършията, представляваща част от имот по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , , , , и /скица-проект Ф02195/ г./, с пазарна стойност на дела /хиляда триста шестдесет и пет/ ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя З.Х.Д., ЕГН-**********,***, Новообразуван имот проектен с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността Кършията, представляваща част от имот по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , , и /скица-проект Ф02197/ г./,

5 с пазарна стойност на дела /хиляда триста шестдесет и пет/ ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя В.Ю.Д., ЕГН-**********,***, Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, имот по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , и /скицапроект Ф02204/ г./. с пазарна стойност на дела /хиляда и петнадесет лева и 28 ст/ ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя Н.В.М., ЕГН-**********,***, Новообразуван имот проектен с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността Кършията, представляваща част от имот по плана за земеразделяне на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , и /скица-проект Ф02196/ г./, с пазарна стойност на дела /хиляда триста шестдесет и пет/ ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя В.В.С., ЕГН-**********,***, Новообразуван имот проектен с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , и /скица-проект Ф02200/ г./, с пазарна стойност на дела /хиляда триста деветдесет и два лева и 72 ст/ ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя М.А.Х. ***, ЕГН-**********, Новообразуван имот проектен с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , и /скица-проект Ф02201/ г./, с пазарна стойност на дела /хиляда триста деветдесет и два лева и 72 ст/ ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя Ф.А.С. ***, ЕГН-**********, - Новообразуван имот проектен с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, четвърта категория, находяща се в местността на гр.исперих, обл.разградска, при граници и съседи: имоти , , , , , и /сксица-проект Ф02202/ г./ и - Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ от дка, трета категория, находяща се в местността Пунар Екинлик в землището на гр.исперих, трета категория, съставляваща имот по картата на землището, при граници и съседи: имоти , , , , и /скица-проект Ф02206/ г./, с пазарна стойност на дела /три хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и 72 ст/ лева. ОСЪЖДА З.А.Х., ЕГН-**********, З.Х.Д., ЕГН-********** и Н.В.М., ЕГН- **********, ДА ЗАПЛАТЯТ на В.Ю.Д., ЕГН-**********, сумата от по /четиридесет и девет/ лева, всеки от тях поотделно дължимо парично уравнение на дела й. ОСЪЖДА В.В.С., ЕГН-********** и М.А.Х., ЕГН-********** ДА ЗАПЛАТЯТ на В.Ю.Д., ЕГН-**********, сумата от по /седемдесет и шест лева и 72 ст/ лева, всеки от тях поотделно дължимо парично уравнение на дела й. ОСЪЖДА съделителите ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС-Исперих дължима ДТ по производството, съобразно стойността на дяловете им, както следва: З.А.Х., ЕГН-**********, З.Х.Д., ЕГН-********** и Н.В.М., ЕГН-********** - сумата от по /петдесет и четири лева и 60 ст/ лева, всеки от тях поотделно, В.В.С., ЕГН-********** и М.А.Х., ЕГН-********** - сумата от по /петдесет и пет лева и 71 ст/ лева, всеки от тях поотделно, В.Ю.Д., ЕГН-

6 ********** сумата от /четиридесет лева и 61 ст/ лева и Ф.А.С., ЕГН- ********** сумата от /сто петдесет и седем лева и 91 ст/ лева. Неразделна част от решението са изработените скици-проекти на новообразуваните имоти на ОСЗГ-гр.Исперих. Решението подлежи на обжалване пред Разградски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

gd

gd ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД Р Е Ш Е Н И Е Номер: 105 18.10.2010г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А На първи октомври през 2010 година, в публично заседание, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна ЦОНЕВА Секретар:

Подробно

gd re6enie

gd re6enie Р Е Ш Е Н И Е Номер: 84, 29.06.2012г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На първи юни през 2012 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т., като

Подробно

grd864-10

grd864-10 Р Е Ш Е Н И Е ІІ 153 13.11.2012г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и четвърти октомври през 2012 година, в публично заседание, в състав: Председател: Димитринка КУПРИНДЖИЙСКА

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер:..., 27.12.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Д.В.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е 371 21.11.2017г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На единадесети октомври през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: Димитринка КУПРИНДЖИЙСКА Секретар:

Подробно

Решение Статус 2

Решение Статус 2 Решение 298 Номер 298 Година 10.07.2019 Град Смолян Районен Съд - Смолян На 13.06 Година 2019 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Гражданско I инстанция

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е 156 18.05.2018г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На дванадесети април през 2018 година, в публично заседание, в състав: Председател: Димитринка КУПРИНДЖИЙСКА Секретар:

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение 5 1 2 3 4 1 1073 08.03.2012 м.малкия друм, имот 018018 по КВС Имот

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Решение Статус 2

Решение Статус 2 Решение 49 Номер 49 Година 07.02.2019 Град Смолян Районен Съд - Смолян На 25.01 Година 2019 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Гражданско I инстанция

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Решение 60 Номер 60 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Решение 60 Номер 60 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Решение 60 Номер 60 Година 22.04.2016 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 23.03 Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от дело Динко Хаджиев

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F >

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F > МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите на ПАРК АДСИЦ за овластяване по реда на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Настоящото изложение

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg 3АПОВЕД РД-05-116, гр.смолян, 30.09.2015

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно