Microsoft Word - nnaredba5.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - nnaredba5.doc"

Препис

1 НАРЕДБА 5 от г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 73 от г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за разработване на планове за действие за диви растителни и животински видове. Чл. 2. (1) Планове за действие се разработват задължително, когато се установи, че: 1. видът е застрашен в международен мащаб и за опазването му са необходими мерки в цялата област на неговото естествено разпространение; 2. състоянието на популацията на вида в Република България или в отделни региони на страната не е благоприятно; 3. въведен в природата неместен вид въздейства неблагоприятно върху условията на природните местообитания или върху състоянието на местни видове от дивата флора и фауна. (2) Когато са налице условията по ал. 1, т. 1 и 2, с предимство се разработват планове за действие за: 1. приоритетни видове от приложение 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77 от 2002 г.); 2. защитени растителни и животински видове от приложение 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие; 3. видове - предмет на регулирано ползване от приложение 4 към чл. 41, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие; 4. видове - предмет на повторно въвеждане в природата. Чл. 3. (1) Плановете за действие обхващат период до 10 години. (2) След изтичане на периода по ал. 1 в зависимост от състоянието на видовете плановете могат да се актуализират. Глава втора СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ Чл. 4. (1) Съдържанието на план за действие обхваща: 1. описание на биологичните особености и екологични изисквания на вида; 2. оценка на разпространението и състоянието на популациите на вида, както и на условията в неговите природни местообитания; 3. данни за заплахите и лимитиращите фактори; 4. възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива; 5. мерки за ограничаване на разпространението или отстраняване на неместен вид в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3; 6. възстановителни или поддържащи мерки за местообитанията на вида - предмет на плана;

2 7. мерки за възстановяване на природните местообитания след ограничаване разпространението или отстраняването на неместен вид, в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3; 8. мерки за наблюдение и контрол върху изпълнението и ефекта от осъществените дейности; 9. бюджет и график за реализиране на дейностите. (2) По преценка на възложителя в обхвата на плана за действие може да се включват и други изисквания освен тези по ал. 1. Чл. 5. Изискванията към съдържанието на плана за действие се посочват от възложителя в заданието. Чл. 6. В заданието освен изискванията към съдържанието на плана възложителят определя: 1. обхвата на описанията на биологичните особености и екологичните изисквания на вида; 2. необходимостта от теренни и други изследвания и проучвания и техния обхват; 3. критерии или показатели за оценка на разпространението и състоянието на популациите на вида и условията на местообитанията му; 4. изисквания, свързани с възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида и местообитанията му; 5. изисквания, свързани с отстраняване или ограничаване на разпространението на неместен вид и възстановяване на природните местообитания в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3; 6. изисквания за приоритетни области, в които да се планират конкретни дейности; 7. изисквания, свързани с илюстрациите и приложенията към плана - графики, формати на таблици, картен материал и др. Чл. 7. Отчети по научни изследвания и проучвания, извършени в хода на разработване на плана за действие, се представят на възложителя в отделно приложение. Глава трета ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ Раздел I Възлагане Чл. 8. Разработването на планове за действие може да се възлага от: 1. министъра на околната среда и водите; 2. министъра на земеделието и горите, началника на Националното управление на горите, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури или други заинтересувани държавни органи; 3. неправителствени организации. Чл. 9. (1) Възложителите по чл. 8 изготвят задание за разработване на план за действие за вида, което съдържа: 1. предмета на плана; 2. изискванията по чл. 5 и 6; 3. етапи, фази и срокове за разработване. (2) Възложителите по чл. 8, т. 2 и 3 внасят заданието в Министерството на околната среда и водите за съгласуване. В едномесечен срок от внасянето на заданието

3 министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице го съгласува или мотивирано го връща на вносителя за доработване. Чл. 10. При провеждане на процедури за възлагане разработването на план за действие, финансиран по линия на международен проект, се спазват и условията, предвидени в съответното споразумение. Раздел II Обществени обсъждания Чл. 11. (1) Проекти на планове за действие за видове по чл. 2, ал. 2, т. 4 подлежат на задължително обществено обсъждане. В останалите случаи задължително обществено обсъждане се извършва, ако това е предвидено от възложителя в заданието за разработване на плана. (2) В случаите по ал. 1 общественото обсъждане се организира от изпълнителя, който: 1. обявява чрез средства за масово осведомяване най-малко 20 дни предварително датата, часа, мястото и предмета на общественото обсъждане, както и мястото, където проектът е на разположение на заинтересуваните; 2. писмено уведомява възложителя, заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институти за обстоятелствата по т. 1 в същия срок; 3. поставя съобщения с данните по т. 1 на видно място в съответните общини, в същия срок, в случаите, когато проектът се отнася за видове по чл. 2, ал. 2, т. 4. Чл. 12. (1) Изпълнителят: 1. представя на общественото обсъждане проекта на плана за действие и води протокол за изразените становища, бележки и препоръки; 2. след консултация с възложителя отразява в проекта целесъобразните бележки и препоръки; 3. изготвя мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки. (2) Протоколът от общественото обсъждане и справката за неотразените бележки и препоръки се прилагат към проекта. Чл. 13. (1) В процеса на разработване на плана за действие, извън изискването на чл. 11, ал. 1, възложителят или изпълнителят може да организира провеждането на допълнителни обществени обсъждания и други форми за участие на обществеността и заинтересуваните органи. (2) За резултатите от обсъждания по ал. 1 се изготвят протоколи. Раздел III Приемане Чл. 14. (1) Изпълнителят представя проекта на плана за действие на възложителя. (2) Към проекта се прилагат: 1. заданието по чл. 9, ал. 1; 2. протоколите от обществени обсъждания в случаите по чл. 11, ал. 1 и чл. 13; 3. отчетите от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на проекта; 4. други материали, предвидени в заданието. Чл. 15. (1) В 2-месечен срок от представянето на проекта на плана за действие възложителите по чл. 8, т. 2 и 3 внасят по два екземпляра в Министерството на

4 околната среда и водите за съгласуване или мотивирано го връщат на изпълнителя за доработване. (2) В едномесечен срок от внасяне на проекта министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице го съгласува или мотивирано го връща на възложителя, съответно на изпълнителя (когато възложител е министърът на околната среда и водите), при констатиране на: 1. пропуски от процедурен характер; 2. пропуски в съдържанието му спрямо утвърденото задание; 3. предвидени мерки и/или дейности в нарушение на изисквания, залегнали в действащи нормативни актове. Чл. 16. (1) След съгласуване по чл. 15, ал. 2 председателят на Националния съвет по биологичното разнообразие (НСБР) внася проекта за разглеждане на първото заседание на съвета. (2) За участие в заседанието на НСБР се канят възложителят и изпълнителят на плана. Чл. 17. (1) На заседанието на НСБР проектът на план за действие се представя от изпълнителя и въз основа на представени писмени становища и обсъждания съветът приема решение, с което предлага на съответния компетентен орган по чл. 18, ал. 1: 1. да утвърди плана за действие; 2. да утвърди плана за действие след отразяване на описани в решението или приложени към него бележки и предложения; 3. да върне на изпълнителя проекта на план за действие с конкретни указания за неговото преработване. (2) Членове на НСБР, които са изразили особено мнение и са гласували против взето решение по ал. 1, т. 1 и 2, го мотивират писмено пред председателя на съвета в 7- дневен срок. (3) В случаите по ал. 2 министърът на околната среда и водите се произнася окончателно по особеното мнение чрез утвърждаване или отменяне на решението на НСБР в 10-дневен срок от представянето на решението от председателя на съвета. В случай че министърът на околната среда и водите отмени решението на НСБР, в 10- дневен срок проектът се връща на възложителя, съответно на изпълнителя, с конкретни указания за преработването му. (4) В 15-дневен срок след утвърждаване на решение на НСБР по ал. 1, т. 2 или 3 министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице изпраща на възложителя, съответно на изпълнителя, копия от решението, становищата, бележките и предложенията. В случаите по ал. 1, т. 2 след отразяване на бележките и предложенията изпълнителят представя проекта на съответния компетентен орган по чл. 18, ал. 1. (5) В 5-дневен срок след утвърждаване на решение на НСБР по ал. 1, т. 1 министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице изпраща на възложителя и компетентния орган по чл. 18, ал. 1, т. 1 екземпляр от плана и копие от решението. Чл. 18. (1) Плановете за действие, за които има положително решение от НСБР по чл. 17, ал. 1, т. 1, се утвърждават от: 1. министъра на земеделието и горите - за дървесните, храстовите и ловните видове и видовете риби, в 10-дневен срок след получаване на плана и копието от решението; 2. министъра на околната среда и водите - за всички растителни и животински видове, без тези по т. 1, в 5-дневен срок от утвърждаването на решението на НСБР.

5 (2) При положително решение на НСБР по чл. 17, ал. 1, т. 2 съответният компетентен орган по ал. 1 утвърждава плана за действие в едномесечен срок след внасянето му, при условие че бележките са отразени. (3) При решение на НСБР за връщане на проекта за преработване след повторното му внасяне в Министерството на околната среда и водите се провеждат процедурите по чл. 16 и 17. (4) Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите водят регистри на утвърдените планове за действие. Глава четвърта ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Чл. 19. План за действие може да бъде променян в случай на: 1. констатирани съществени промени в числеността на популациите или разпространението на вида; 2. допълване на плана с липсваща по време на разработването му информация за вида; 3. необходимост от промени на предвидени в плана мерки и дейности, произтичащи от промените по т. 1 и 2. Чл. 20. (1) Промените се въвеждат в плана от съответния компетентен орган по чл. 18, ал. 1. (2) Компетентният орган по чл. 18, ал. 1, т. 1 преди въвеждане на промени в плана ги съгласува с министъра на околната среда и водите. Чл. 21. Актуализацията на план за действие по чл. 3, ал. 2 се извършва по реда на глава III. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. За планове за действие, възложени или разработени преди влизането в сила на тази наредба, задължително се спазват изискванията на чл. 15, 16, 17 и Наредбата се издава на основание чл. 57 от Закона за биологичното разнообразие.

Microsoft Word - NNo4.doc

Microsoft Word - NNo4.doc НАРЕДБА 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата Издадена от министъра на околната

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа Марина Бракалова заместник - министър на земеделието

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържан

НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържан НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия Приета с ПМС 30 от 6.02.2007

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq НАРЕДБА 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” .

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” . Оперативна прграма Околна среда 2007 2013 ПРОЕКТ DIR - 5113024-1-48 Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна I фаза Бенефициент:

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

Защитени зони от мрежата Натура 2000

Защитени зони от мрежата Натура 2000 Защитени зони от мрежата Натура 2000 Европейската екологична мрежа "Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания и местообитания на животински видове

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно