Microsoft Word - Kvalif_h-ka_SI.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Kvalif_h-ka_SI.doc"

Препис

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р Р. Петрова) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки Образователно-квалификационна степен: Магистър Професионална квалификация: Информатик софтуерни приложения Квалификационната характеристика на завършилите магистърска програма Софтуерно инженерство с образователно-квалификационна степен Магистър, придобили висше образование в Шуменския университет Eпископ Константин Преславски, както и учебният план, осигуряващ тяхната подготовка, са съобразени с Наредбата за държавните образователни изисквания за придобиване на висше образование за образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър и специалист ПМС 162/2002г., Постановление 125 от 24 юни 2002г. и с Националния класификатор на професиите (МТСП, 2012 г.). I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 1. Основната цел на обучението по магистърска програма Софтуерно инженерство в образователно квалификационна степен магистър е да подготви висококвалифицирани специалисти, притежаващи ключови компетенции в областта на индустриалното производство, развитието, експлоатацията и поддръжката на програмно осигуряване с различно предназначение. В съответствие с компетентностния подход и с цел развитие и формиране на професионални знания, умения и навици, в учебния план на магистърската програма са включени задължителни дисциплини, осигуряващи базови знания и компетентности в

2 софтуерното инженерство и избираеми, даващи възможност за получаване на допълнителни знания и умения в различни направления, свързани с производството на софтуер и в съответствие с интересите на студентите. В задължителната част на учебния план са включени два практикума (свързани с реализация на индивидуален и групов софтуерен проект), формиращи умения и навици в областта на системния анализ, моделирането, научните изследвания и програмното инженерство. 2. Допълнителните цели, които си поставя обучението в магистърската програма Софтуерно инженерство са: да разшири научно-теоретичната подготовка относно развитието на съвременните информационни технологии в областта на софтуерното производство; да развие и обогати професионалните компетенции за анализ и формализация на реални проблеми, проектиране, разработване, внедряване и поддържане на бизнес системи, за усвояване на нови модели, техники и технологии за софтуерно производство; да разгърне, развие и обогати професионалните компетенции, като предостави възможности за навлизане в консултантската, организационно-управленческата, научно-изследователската и преподавателската дейност; да осигури задълбочена и специализирана подготовка за разработване на проекти и управление на екипи от специалисти; да осигури по-широки възможности за обучение през целия живот. 3. Задачи Обучението на студентите в магистърската програма е ориентирано към изпълнението на следните задачи: създаване на образователна среда за получаване на професионални знания, умения и компетенции в областта на софтуерно инженерство, съответстващи на изискванията на съвременната образователна система, за да се осигури висок професионализъм и конкурентност на завършилите специалността; създаване на образователна среда за овладяване на методи и техники за самостоятелна подготовка, за търсене и анализиране на научна информация, както и добиване на образователна, комуникативна и организационна компетентност; изграждане на професионално-личностни качества, способности и стремеж към непрекъснато самоусъвършенстване, самообразование и саморегулация, т.е. качества и способности, благодарение на които специалистът ще осъществява непрекъснато качествени изменения в сферата на собствената си професионална дейност; II. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ. Обучението на бъдещия магистър по софтуерно инженерство е насочено към формиране на научно-изследователска, организационно-управленска, аналитична, проектна, технологическа, производственна и ервизно-експлуатационна компетентност в съответствие с дейностите, които ще извършват след успешно приключване на обучението. 1. Област и обхват на знанията Завършилият магистърска програма Софтуерно инженерство е придобил профилиращи знания върху: основите на програмното инженерство; проектирането на софтуерните системи; 2

3 съвременните среди, инструменти и стандарти за разработване на приложно програмно осигуряване; организация и управление на софтуерни проекти, стандартите на жизнения цикъл на програмните продукти; основите и принципите на специализирания софтуер за планиране, организация и управление на софтуерни проекти; принципите и организацията на разработване, тестване, верификация и валидация на сигурен код за приложенията ; администрирането на компютърните мрежи с цел осигуряване на тяхната ефективна и надеждна работа, предназначението и възможностите на облачните технологии и др. 2. Област и обхват на уменията В резултат на обучението в магистърската програма, студентът придобива професионални умения да: планира, организира и провежда изследвания в областта на професионалната си дейност; използва типизирани програмни решения за изпълнение на научни, проектни и технологични задачи в предметната област; работи ефективно с най-разпространените компютърни системи и платформи и съвременни компютърни информационни технологии; експлоатира средства и инструменти за ефективно програмиране; моделира, проектира и разработва, самостоятелно и в екип, софтуерни приложения; внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност; планира, организира, управлява и регистрира процесите, протичащи в мрежите, да предприемат действия за защитата на информацията. 3. Компетентности /знания и умения, прилагани в практиката/ Обучението на студента в магистърската програма Софтуерно инженерство е насочено към формиране на общи, базови и специфични компетенции. Общите компетенции се развиват през целия период на обучение на студента. При формиране им се отчита наличието на компетенции, получени в училището, в семейството и в средата на младежите до постъпване и по време на обучение в бакалавърска степен в университета. Базовите компетенции се придобиват през цикъла, в който студентът получава обща подготовка по специалността, а специфичните в края на едногодишния период на образование. Компетенции на завършилите образователно-квалификационната степен магистър по софтуерно инженерство Личностни компетенции. способност за усъвършенстване и развиване на своето интелектуално и културно ниво; способност за системно и задълбочено оценяване на знанията си и идентифициране на потребности от нови знания; демонстриране на висока степен на самостоятелност и ориентация в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му; способност за самостоятелно изучаване и прилагане в практиката на нови знания и умения от професионалната област, както и в нови области, като нови методи за изследване, технологии, инструменти, платформи, концепции, и др.; 3

4 презентационни умения; комуникационни умения; умения за водене на преговори; използване на български и чужди езици като средство за делово общуване в професионалната сфера; инициативност, мотивираност и отговорност за действията, способност за поемане на отговорност в рискови ситуации; умения за формиране и ръководене на екип; умения за разрешаване на конфликтни ситуации; използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание; владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене Професионални компетентности. Завършилият магистърската програма е в състояние да усъвършенства собствената си дейност и условия на труд, да разширява възможностите си за обучение и да прилага комплексно, в различни комбинации, широк спектър от своите професионални познания. Придобива професионални компетенции: адаптира знанията си към бързо изменящите се условия в съвременната пазарна среда и произтичащите от това промени в софтуерните технологии; събира, обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми в областта на разработката на софтуер; притежава необходимите компетенции за ръководене на проект за разработка на продукти и услуги като: идентифициране целите на проекта, ключовите потребители, изграждане на план за управление на проекта, дефиниране на дейностите, отговорностите, критичните точки, ресурсите, нуждата от компетентности, разработка на план за управление на риска, създаване и поддръжка на документацията, необходима за контрол и мониторинг на проекта; владее специфичните метрики и индикатори за оценка на качеството при управление на проектите; притежава професионални компетенции в областта на обектно-ориентирано програмиране, структуриране и дизайн на кода, умения за работа с основните средства за разработка, работа с Integrated Development Environment - IDE (Eclipse), работа с различни източници на данни; умения по усигуряване на надеждност на кода чрез писане на автоматизирани тестове и инструменти за анализ на кода; притежава основните умения, необходими за разработка на различни инструменти и основни функционалности, моделиране, проектиране и разработка на софтуерни компоненти за реализиране на предварително специфицирани изисквания, прилагане на систематизирани методики за анализ, дизайн и разработка на изискваните компоненти и интерфейси, прилагане на техники и практики за контрол и подобряване качеството на кода; използва ефективно най-разпространените сървърни системи и платформи, в средата на локалните и глобални компютърни мрежи; притежава педагогически компетенции за обучение на потребителите на програмни продукти, за подготовка и провеждане на учебни занятия по дисциплини от областта на програмното инженерство. III.ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ Завършилият магистърската програма Софтуерно инженерство може да се реализира като специалист в компютърни и софтуерни фирми, научни организации, банки, застрахователни дружества, в бизнес организациите или в публичната администрация, където проектира, разработва, оценява и внедрява различните софтуерни системи, обучава 4

5 потребителите на такива системи и прилага информационните технологии в различни области на човешката практика. Завършилият ще може да се реализира в държавни институции и частни предприятия като: Програмист-аналитик Програмист, софтуерни приложения Програмист, уеб сайтове Програмист, мултимедия Програмист на производствени системи и роботи Програмист, системи за управление на бази от данни Програмист, бази данни Специалист, тестване софтуер Специалист, приложно програмиране Специалист обучение, софтуерни приложения Специалист, обработка на данни Разработчик, софтуер Разработчик, Интернет приложения Консултант, администриране на системи Проектант, бази данни Администратор, информационни системи Приложен администратор и др. Завършилият магистърска програма Софтуерно инженерство получава диплома с европейско приложение, което му дава възможност да заема горепосочените длъжности в страните, членки на Европейския съюз. IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН МАГИСТЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО Магистърската степен се придобива след завършена ОКС бакалавър в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, при среден успех от следването Добър. Приемът се провежда чрез конкурс по документи. Курсът на обучението е едногодишен (2 семестъра, 60 кредита по ECTS) в редовна или задочна форма на обучение, съгласно приложения учебен план. ДИПЛОМИРАНЕ: осъществява се в два варианта: Първи вариант: Писмен държавен изпит по софтуерно инженерство; Втори вариант: Защита на магистърска теза. V.ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Да продължи образованието си в ОНС доктор ; Да получи второ или ново висше образование; Да участва в различни квалификационни форми, както и форми на продължаващо образование, образование през целия живот. 5

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р Р. Петрова)

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_MMT.doc

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_MMT.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_har_POM_mag.doc

Microsoft Word - Kvalif_har_POM_mag.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ЕПИСКОП К О Н С Т А Н Т И Н ПРЕСЛ АВСКИ Утвърждавам: Декан:. (доц.. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КАТЕДРА РУСКИ ЕЗИК КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, www.shu.bg ул. Университетска 115 Ректор 054/ 830

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Квалификационна характеристика на специалност Туризъм Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_har_POIIT_mag.doc

Microsoft Word - Kvalif_har_POIIT_mag.doc Утвърждавам: Декан:. (доц.. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Област на висшето образование: 1. Педагогически

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т ПО П Р И Р О Д Н И Н А У К И КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на АС Протокол 7/28.03.2017 г. Утвърдил Ректор:. /проф. дтн инж Р. Иларионов/ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалност ТЕОЛОГИЯ магистърска програма

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

index

index Прием 2019/2020 СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА Тук знанието среща професионализма, мечтите стават реалност, бъдещето е настояще Професионално обучение по специалностите ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕС ЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА За специалност РАДИОКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: (проф. дтн инж. Ч. Дамянов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТ

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: (проф. дтн инж. Ч. Дамянов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТ МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: (проф. дтн инж. Ч. Дамянов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Е-ЛИДЕРСТВО ПРОФЕСИОНАЛНО

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Биомедицинска Информатика

Биомедицинска Информатика Биомедицинска Информатика ФМИ, СУ Св. Климент Охридски Магистърска програма o Специалност: Информатика o Ръководител: проф. д-р Евгений Кръстев o Катедра: Информационни Технологии o Имейл : eck@fmi.uni-sofia.bg

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 6.67% 0.00% 16.67% 13.33% 3.33% 60.00% Работа в собствен бизнес, защото има повече неза

ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 6.67% 0.00% 16.67% 13.33% 3.33% 60.00% Работа в собствен бизнес, защото има повече неза ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 1 6 Работа в собствен бизнес, защото има повече независимост Работа в държавна фирма, защото е по-сигурно Работа в държавна институция, защото

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно