Microsoft Word - opred-507-op.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - opred-507-op.doc"
  • Tea Dilova
  • преди 2 години
  • Прегледи:

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, год. Комисията за защита на конкуренцията в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Николов Александър Александров Реджеб Мустафа ЧЛЕНОВЕ: Весела Антонова Диана Хитова Евгений Иванов Ненко Темелков При участието на секретар протоколист Милена Чуманова, разгледа в закрито заседание, проведено на год., преписка КЗК-264/2009 год., докладвана от члена на Комисията г-жа Весела Антонова. В Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ е образувано производство по преписка КЗК 264/ г. във връзка с постъпила жалба, вх. 697-В/ г., от страна на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД. Жалбата е срещу Решение 95-Р-01/ г. на Кмета на Община Батак за откриване на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възстановяване и подобряване на общински път с. Фотиново с. Селча от км до км В жалбата се съдържа искане за налагане на временна мярка спиране на процедурата. С Определение от г., КЗК е оставила без разглеждане искането на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД за налагане на временна мярка спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка. СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

2 Жалбоподателят счита Решение 95-Р-01/ г. на възложителя за незаконосъобразно с оглед на следните съображения: 1. На г. представител на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД посетил Община Батак с цел да закупи документация за участие по горецитираната обществена поръчка. Такава документация не му е била продадена, като основателна причина не е била посочена. 2. В изискванията на възложителя е посочено, че минимално квалификационно изискване е участникът да има общ обем от изпълнение на подобни работи максимум /пет милиона/ лева и минимум /един милион/ лева. Жалбоподателят счита, че такова изискване относно максималния праг на оборота от подобна дейност е дискриминационно, тъй като препятства участието на всички големи инфраструктурни компании, доколкото те имат оборот далеч, надхвърлящ лв. Според жалбоподателя това условие изкуствено стеснява кръга от потенциални участници и е насочено против участието в поръчката на по-големи строителни дружества, които имат оборот от подобна дейност, надхвърлящ десетки пъти обявения максимален оборот от лева. Жалбоподателя счита, че подобно условие е недопустимо и е в пряко нарушение на чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а също така е и несъвместимо с европейското законодателство в областта на конкуренцията. Възложителите на обществени поръчки не могат да поставят условия, които тенденциозно ограничават кръгът на субектите, които могат да участват в процедурите. Няма нито юридическо, нито техническо или финансово условие, произтичащо от предмета на поръчката, което да мотивира поставянето на подобно изискване. Предвид гореизложеното, жалбоподателят моли КЗК да отмени като незаконосъобразно Решение 95-Р-01/ г. на възложителя. СТАНОВИЩЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК Не е представено от възложителя към настоящият момент. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА Идентификация на страните: А. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД жалбоподател е вписано в Регистъра за търговските дружества с ЕИК със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. Джеймс Баучер 71. Дружеството се управлява и представлява от Цветан Иванов Цонев. Б. Кмет на Община Батак възложител по смисъла на чл. 7, т. 1-4 от ЗОП със седалище гр. Батак 4580, пл. Освобождение 5. Кмет на Община Батак е Петър Паунов. 1. С Решение 95-Р-01/ г. на Кмета на Община Батак e открита открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възстановяване и подобряване на общински път с. Фотиново с. Селча от км до км С Решението са одобрени обявлението и документацията за участие в процедурата. 3. Обявлението за обществената поръчка е публикувано в електронната страница на Държавен вестник под 27 от г. 4. В Раздел III, т от Обявлението е записано като изискуем документ, участниците да представят Справка за извършените СМР за последните три години 2

3 общ обем максимум лв., в т.ч. обем изпълнени подобни обекти минимум лв. 5. Жалбата на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД е подадена пред КЗК на г. 6. С Решение 95-РП-01/ г. възложителят прекратява процедурата по възлагане на горепосочената обществена поръчка на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Като мотив за прекратяване възложителят е посочил промяна в обстоятелствата и предмета на поръчката. 7. С декларация от г. възложителят посочва, че има преведена сума за закупена тръжна документация само от Виастройинженеринг ООД. Дружеството не е получило документацията, поради прекратяване на процедурата. 8. При направената служебна проверка в електронната страница на КЗК е установено, че в 10-дневния преклузивен срок Решение 95-РП-01/ г. за прекратяване на процедурата не е обжалвано. ПРАВНИ ИЗВОДИ Жалбата на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД е подадена пред КЗК на г. в законоустановения 10-дневен срок по чл. 120, ал. 2 от ЗОП от момента на публикуване на обявлението в електронната страницата на Държавен вестник, а именно на г. поради което същата е процесуално допустима. Жалбоподателят обжалва Решение 95-Р-01/ г. за откриване на процесната поръчка и одобреното с него обявление, в което той счита, че са заложени дискриминационни условия за участие, ограничаващи кръга на субектите, които могат да участват. Това обуславя правния интерес от оспорване на процедурата, което е и процесуална предпоставка за разглеждане на спора по същество. Видно от представените документи в хода на производството, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП, с Решение 95-РП-01/ г. възложителят прекратява обжалваната процедура. В рамките на 10-дневния преклузивен срок по чл. 120, ал. 1 от ЗОП решението за прекратяване не е обжалвано, поради което се счита за влязъл в сила индивидуален административен акт, с който КЗК следва да се съобрази при произнасяне по жалбата на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД. В съответствие с чл. 38, т. 2 от ЗОП, КЗК приема, че при наличието на влязло в сила решение за прекратяване, процедурата за възлагане на обществената поръчка е приключила окончателно, а за жалбоподателя е отпаднал правният интерес от оспорване на решението за откриване, което от своя страна препятства възможността от разглеждане на жалбата по същество. При обжалване на решението за откриване на процедурата, целта на жалбоподателя е, обжалваният акт да бъде отменен и да не породи правни последици. При наличието на влязло в сила решение за прекратяване на процедурата, макар и не чрез отмяна на решението за откриване, а чрез последващ акт, преустановяващ действието му, тази цел изцяло се постига. Следователно, след като не е налице процедура, то за КЗК не е налице и правна възможност да отмени решението за откриване, тъй като то като правен акт е загубило правната си сила, в резултат на преклудиращото действие на влязлото в сила решение за прекратяване. Правен интерес за обжалване на решението за откриване съществува до момента, до който за ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД е налице възможност да докаже, че правното основание за откриване на процедурата, възпрепятстващо участието му в обществената поръчка, е незаконосъобразно. След влизане в сила на решението за прекратяване на процедурата е постигната и целта на жалбата, тъй като се открива 3

4 възможност както за жалбоподателя, така и за други лица, да участват в последваща обществена поръчка с идентичен или аналогичен предмет при равнопоставени условия. Предвид изложеното, КЗК счита, че разглеждането на решението за откриване на обжалваната процедура е процесуално недопустимо, поради липса на правен интерес за жалбоподателя от обжалване на посочения акт. Поради това производството по преписка КЗК 264/ г. следва да се прекрати. (В този смисъл е и Определение 633/ г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка КЗК-334/2008 г.). Въз основа на гореизложеното, на основание чл. 122 ж, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията О П Р Е Д Е Л И : 1. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Решение 95-Р-01/ г. на Кмета на Община Батак за откриване на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възстановяване и подобряване на общински път с. Фотиново с. Селча от км до км ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по преписка КЗК- 264/ г. Опеделението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. ПРЕДСЕДАТЕЛ:... Петко Николов Александър Александров Реджеб Мустафа ЧЛЕНОВЕ:... Весела Антонова Диана Хитова Евгений Иванов 4

5 Ненко Темелков 5

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк

Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, 05.09.2017 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков на заседание,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17. Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, 24.06.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.06.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р Р Е Ш Е Н И Е 4- ПД 05. 01.2009 г. Вапцаров Холдинг АД, гр. Плевен е вписано под РГ-05-0536 в регистъра на публичните дружества

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно