Microsoft Word - BAZA DANNI-dekemvri_2009

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - BAZA DANNI-dekemvri_2009"

Препис

1 ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ЯМБОЛ БАЗА ОТ ДАННИ с информация за сферата на компетенции и контакти за всички структури, които предоставят информация и консултации за ЕС в региона ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Enterprise Europe Network - Ямбол Индустриална стопанска асоциация - ЯМБОЛ Сдружение БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕЛХОВО - Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа. Целта на европейската мрежа е да подпомага малките и средните предприятия в развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейската комисия, насочени към бизнеса. Неправителствена организация, която има за цел да подпомага, насочва и разгръща стопанската инициатива на своите членове, и да участва във формирането на регионалната икономическа политика. Асоциацията реализира самостоятелно и в партньорство проекти по Европейски, международни и национални програми. Бизнес център Елхово предоставя следните услуги по: информационни, консултации в различни области, информация за европейски финансиращи институции, програми и проекти., ул. Раковски 1, п.к. 291 Тел.: Факс: Е-mail: URL: Гр.Ямбол 8600 ул. Цар Ив. Александър " 6 А Тел.: , Гр. Елхово 8700 ул. "Търговска" 2 ет.3 тел. (0478) тел./факс: (0478) URL:

2 Информационен бизнес център Стралджа Център за Икономически и Социални Инициативи - Тунджа Информационен бизнес център Стралджа подпомага развитието на малкия, средния и фамилния бизнес в региона. Устойчиво развитие на община "Тунджа"; опазване, мобилизиране и мултиплициране на ресурсния потенциал на територията на общината Гр. Стралджа 8680 ул. Хемус бл. 7 тел.: ; факс: URL: С. Скалица Община Тунджа ул. "Иван Желязков" 1 КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ Сдружение с нестопанска цел Клуб Европейски инициативи ИДЕА Център за образователни програми и социални инициативи Популяризиране и предоставяне на информация относно ЕС, европейската интеграция и членството на България към ЕС в сътрудничество с институции и организации на европейско, национално и местно ниво за различни целеви групи. ЦОПСИ разработва и реализира програми в областта на образованието, социалната интеграция, защита правата на човека и местното самоуправление, които са предназначени за хора от различна възраст и различно социално положение. ул. Цар Симеон 1, ап.6 Тел.046/623907; Факс 046/ URL: ул. Искър 1а, партер, офис 8 Тел: ; URL:

3 Сдружение"Ямболски Младежки Информационен Център"-Ямбол Сдружение Младежта европейското бъдеще на Европа Младежки евроатлантически клуб Сдружение"ЯМИЦ"-Ямбол е обединение млади хора, които работят за защита на човешките и гражданските права на младежи от 18 до 35 годишна възраст, подпомагат пълноценната реализация на младите хора в обществото като осъществяват регионални, национални и международни проекти и свързаната с тях спомагателна дейност в различни сфери на обществения живот, засягащи младите хора.сдружение"ямиц" подкрепя младите хора в неравностойно положение, маргинализираните групи и индивиди,съдейства за Европейската интеграция и утвърждаването на Европейските демократични и социални ценности в региона. инициативи и програми. Да разпространява сред младите хора и подрастващите поколения евроатлантическите ценности, като съветва и стимулира младежите, младежките неправителствени организции и техните членове, студентите и служителите в държавната администрация и просвещава широката общественост в България; да пропагандира българските национални ценности сред страните и народите от евро -атлантическата общност. ул"търговска" N 2, ет.2, стая 1 тел: URL: с. Веселиново, общ. Тунджа тел: Тел: Европейски Център за Наука, Образование и Култура РЕКИЦ - ЯМБОЛ образователни инициативи и програми. образователни инициативи и програми. Гр. Бургас ул. Александровска 16, ет. 3, Тел: пл. Страшимир Кринчев 3 Тел: 046/ е-mail:

4 ТО на НТС - Ямбол Обществена фондация Мостове над Тунджа ОКОЛНА СРЕДА, ПОТРЕБИТЕЛИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Комисия за защита на потребителите звено гр.ямбол Териториална организация на Научно-техническите съюзи (ТО на НТС) гр. Ямбол е научно, културнопросветно, неправителствено, доброволно, творческо-професионално сдружение. образователни инициативи и програми. Предоставя информация относно защита на потребителите в ЕС. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото Областен съвет на БЧК Ямбол допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност. РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ Агенция за регионално развитие и инвестиции (АРРИ) - Ямбол Агенция Граждански Инициативи за Местно Развитие на община Болярово - АГИМР СЕЛСКО СТОПАНСТВО, РИБАРСТВО И ХРАНИ Областно поделение на Държавен фонд земеделие - Ямбол Областна служба за съвети в земеделието Подкрепа на местните власти в дейността им за постигане на устойчиво местно развитие и създаване на благоприятна бизнес среда. Организационно укрепване и устойчивост. Развитие и укрепване на човешките ресурси на организацията. Гражданско Мобилизиране на местни ресурси. Разработване и управление на европейски проекти. Предоставя информация за възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони Предоставя на земеделските производители актуална информация, специализирани съвети и консултации, оказва експертна помощ в усилията им ул. Джон Атанасов 8 тел: 046/ ул. Ал. Стамболийски 27 Тел: е-mail: ул."търговска" 57, ет. 6, ст. 6 тел ул. "Димитър Благоев" 1, п.к. 153 тел: ул. Цар Иван Александър 6а Тел: Гр.Болярово ул Христо Ботев 19 В Тел./факс: ; ул. Златен рог 20 Тел: 046/ ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5, ст.10, п.к. 325

5 за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие и приближаването му към европейските стандарти. тел./факс: 046 / ТРАНСПОРТ И ПЪТУВАНЕ Ямболска регионална туристическа асоциация ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ПРАВА Сдружение с нестопанска цел Партньори за Европейско развитие град Елхово Регионален център за подкрепа на жените и семейството-ямбол Евроклуб Жена ДРСЗ - Бургас Дирекция Бюро по труда - Ямбол ДСЖ Клуб Надежда 202 ЯРТА работи с партньорски организации от Европа в областта на туризма и има за цел да разработи и реализира редица проекти за откриване и разработване на различни туристически дестинации. Основна цел на Сдружението е да подпомага развитието на гражданското общество и процесите на Евроинтеграция и трансгранично сътрудничество в община Елхово, региона и Република България. Предоставя информация за инициативи и програми, подкрепящи женското предприемачество в Европа. Защита правата и реалните възможности на жените да ги прилагат в обществото, завишаване на чувствителността и интереса към проблемите на представителките на нежния пол разпространяване на целенасочена и обективна информация за ЕС. Участва в разработването и изпълнението на областните стратегии за регионално развитие, както и в разработването и изпълнението на регионален план за действие по заетостта. Информация за обявени свободни работни места в системата ЕURES; информация за програми и мерки за заетост и обучение; посредничество по информиране и наемане на работа; професионално информиране, консултиране и ориентиране. Неправителствена организация, създаваща възможности за заетост и обществена изява на жените. Съюзът има традиции в сферата на политиките за жени, равнопоставеността на половете ул. Цар Освободител 1А Тел: 046/ Гр. Елхово 8700 ул. Витоша 20,бл.1-Б-13 Тел: ул. Констатин Иречек 7-А-6 Тел: ул. Г.С. Раковски 1, п.к. 291 Тел.: 046/ Факс: 046/ Е-mail: Гр. Бургас ул."перущица" 67 тел: 056/ ул."в.карагьозов" 2 Тел: 046/ Гр. Стралджа 8680 ул. Хемус 31 Тел: 04761/2547

6 Общинска Организация на Инвалидите - Ямбол и социалната проблематика. Интеграция на инвалидите в обществото. Развитие на местните общности. Да защитава правата на инвалидите пред различни институции, да разработва и реализира проекти за членове на организацията. ул. "Александър Стамболийски" 29 тел:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ПРИЛОЖЕНИЕ 7 КЪМ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ОБЛАСТ РУСЕ 7060 гр.сливо поле, пл. Демокрация 1, тел.: 08131 2795, факс: 08131 2876, БУЛСТАТ 000530657 E-mail: slivopole@ru-se.com П Р О Г Р А М А ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА СЛИВО

Подробно

Местен координационен офис по ХИВ/СПИН - Община СТАРА ЗАГОРА

Местен координационен офис по ХИВ/СПИН - Община СТАРА ЗАГОРА Община Стара Загора д-р Николай Червенски, общински програмен мениджър Адрес: бул."руски" 36, ет.2, ст.207, тел./факс (042) 614 823, GSM 0885 090972 Еmail: lac_starazagora@mail.bol.bg Местният координационен

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode] Въздействието на дигиталните библиотеки върху е-образованието и тенденции за разгръщане сериозния им потенциал сред потребителите Резултати от Междинно проучване за оценка на въздействието на програма

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн BG16RFOP001-2.002-0044-C01 територията на град Ботевград етап 1 В рамките на проекта за 1 обществена сграда (РУ на МВР, ул. Свобода 11) и 4 сгради от жилищната инфраструктура ("Славейков 20", кв. 39, ул.

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари 2013 1 Областния план за младежта на област Ловеч е разработен в изпълнение на

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон определя основните принципи, управлението и финансирането на дейностите, осъществявани

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Amalipe_-presentation (1)

Amalipe_-presentation (1) Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе * Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе е най-голямата ромска организация, която работи за по-добро образование и равноправно интегриране

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8>

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 година /Приет с Решение 127 по Прокол 17 28.03.2013 година/ АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите

Подробно