Microsoft Word - dnr doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - dnr doc"

Препис

1 Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА ВСС ДО Г-ЖА СОНЯ НАЙДЕНОВА ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС ДО Г-Н ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС Р Е Д за редовното заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС, насрочено за г. (вторник) от 15,00 часа в заседателната зала на ул. Eкзарх Йосиф 12, етаж 3 І. РАЗНИ Р-1. ОТНОСНО: Проект на становище на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Михаил Ангелов Алексов председател на Районен съд гр. Трън във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител председател на Районен съд гр. Трън, която ще се проведе на г. Р-2. ОТНОСНО: Проект на становище на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Георги Любенов Йорданов - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Нова Загора във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител председател на Районен съд гр. Нова Загора, която ще се проведе на г.

2 Р-3. ОТНОСНО: Проекти на становища на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител - председател на Районен съд гр. Габрово, във връзка с открита процедура за избор, която ще се проведе на г. 1. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Радосвета Добрева Станимирова заместник на административния ръководител заместник-председател на Районен съд гр. Габрово 2. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Христо Тотев Христов - съдия в Районен съд гр. Габрово Р-4. ОТНОСНО: Проект на становище на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на полковник Веселин Стоянов Стоев заместник на административния ръководител заместник-военноапелативен прокурор на Военноапелативна прокуратура във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител военноапелативен прокурор на Военноапелативна прокуратура, която ще се проведе на г. Р-5. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за преместване в длъжност на класираните кандидати в обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол 33/ г., за заемане на длъжността съдия в районните съдилища. Р-6. ОТНОСНО: Жалба от Румяна Димова Христова Ненова съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг съдия в ОС, срещу решение на Комисията по предложенията и атестирането на Висшия съдебен съвет по протокол 05/ г., т. С-21, с което е върнато предложението за повишаване на място в по-горен ранг съдия в АС.

3 ІІ. ВЪЗРАЖЕНИЯ ПРЕДСТОИ ИЗСЛУШВАНЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ВСС В-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Бисера Здравкова Калпакчиева прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг прокурор във ВКП и ВАП, на основание В-2 ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък за периодично атестиране на Кръстин Димов Кацаров и.ф. административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък (към момента на предложението заместник на административния ръководител заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък), с ранг прокурор в АП, на основание СЛЕД ИЗСЛУШВАНЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ВСС - ЗА НОВА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА В-3. ОТНОСНО: Изготвяне на нова комплексна оценка за периодично атестиране, на основание чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, на Галя Тодорова Гугушева - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, с ранг прокурор във ВКП и ВАП, след изслушване в заседание на ВСС, проведено на г.

4 ІІІ. АТЕСТИРАНЕ ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ КПА А-1. ОТНОСНО: Предложение от административен ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София за придобиване статут на несменяемост на Таня Димитрова Коцева прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, считано от г., на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. А-2. ОТНОСНО: Предложение от Стефан Христов Христов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Попово, с ранг прокурор в АП, за периодично атестиране на основание ІV. СЪДИЛИЩА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Русе за периодично атестиране на Ралица Герасимова Цветкова съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг съдия в АС, на основание С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Борис Константинов Динев съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в АС, на основание С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Червен бряг за периодично атестиране на Йохан Мирославов Дженов - съдия в Районен съд гр. Червен бряг, с ранг съдия в ОС, на основание С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Ямбол за периодично атестиране на Добрин Пеев Кючуков съдия в Окръжен съд гр. Ямбол, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание

5 С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Разград за периодично атестиране на Рая Петкова Йончева съдия в Окръжен съд гр. Разград, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Разград за периодично атестиране на Валентина Петрова Димитрова съдия в Окръжен съд гр. Разград, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Разград за периодично атестиране на Светла Петкова Робева съдия в Окръжен съд гр. Разград, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Разград за периодично атестиране на Ирина Миткова Ганева съдия в Окръжен съд гр. Разград, с ранг съдия в АС, на основание ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Сливен за повишаване на Цанка Георгиева Неделчева съдия в Районен съд гр. Сливен, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Монтана за повишаване на Рени Цветанова Славкова съдия в Административен съд гр. Монтана, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

6 С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Монтана за повишаване на Мария Николаевна Ницова заместник на административния ръководител заместник-председател на Административен съд гр. Монтана, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Монтана за повишаване на Бисерка Любенова Бойчева - Софрониева съдия в Административен съд гр. Монтана, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Видин за повишаване на Андрей Живков Дечев съдия в Районен съд гр. Видин, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Варна за повишаване на Стоян Димитров Колев съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. С-15. ОТНОСНО: Предложение от Вера Светославова Найденова съдия в Районен съд гр. Плевен, за повишаване на място в по-горен ранг съдия в ОС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

7 С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за повишаване на Мария Христова Шойлекова - Маринова съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Перник за придобиване статут на несменяемост на Антония Атанасова Атанасова - Алексова - съдия в Районен съд гр. Перник, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. С-18. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Ловеч за периодично атестиране на Иваничка Йорданова Константинова съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Ловеч за периодично атестиране на Мирослав Вълков Вълков съдия в Административен съд гр. Ловеч, с ранг съдия в АС, на основание С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд София-област за периодично атестиране на Мирела Петрова Добрева - Георгиева съдия в Административен съд София-област, с ранг съдия в АС, на основание С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Добрич за придобиване статут на несменяемост на Мартин Стоянов Стаматов - съдия в Районен съд гр. Добрич, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.

8 С-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр. София за придобиване статут на несменяемост на Теодора Кръстева Димитрова - съдия в Апелативен съд гр. София, с ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. С-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Разград за периодично атестиране на Анелия Маринова Йорданова заместник на административния ръководител заместник-председател на Окръжен съд гр. Разград, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ С-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Екатерина Петрова Николова административен ръководител председател на Районен съд гр. Благоевград, с ранг съдия в АС, на основание С-25. ОТНОСНО: Предложение от Иван Цветозаров Иванов - съдия в Районен съд гр. Козлодуй, за периодично атестиране на основание

9 V. ПРОКУРАТУРИ ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК П-1. ОТНОСНО: Предложение от Борис Василев Балев - прокурор в Софийска градска прокуратура (командирован в Апелативна специализирана прокуратура), с ранг прокурор във ВКП и ВАП, за периодично атестиране на основание П-2. ОТНОСНО: Предложение от Маринела Иванова Марчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Тервел, с ранг прокурор в ОП, за периодично атестиране на основание П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Валентина Константинова Огнева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг следовател в НСлС, на основание П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за периодично атестиране на Иво Василев Харалампиев следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, на основание П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Виолета Данчева Калайджиева- прокурор в Окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг прокурор във ВКП и ВАП, на основание П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Тодор Иванов Костов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Петър Николов Ганчев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

10 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ П-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Ралица Радославова Милчева - Йорданова прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, на място в по-горен ранг прокурор в ОП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Красимир Маринов Конов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг прокурор в АП, на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-10. ОТНОСНО: Предложение от Калинка Велчева Тодорова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свищов, с ранг прокурор в ОП, за повишаване на място в по-горен ранг прокурор в АП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-11. ОТНОСНО: Предложение от Даниела Борисова Бонева и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Своге, за повишаване на място в по-горен ранг прокурор в ОП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за повишаване на Виолета Николова Златева - Лазова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП,на място в по-горен ранг прокурор в АП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

11 П-13. ОТНОСНО: Предложение от Росица Милчева Георгиева - прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна (към момента на предложението прокурор в Окръжна прокуратура гр. Разград), с ранг прокурор в АП, за повишаване на място в по-горен ранг прокурор във ВКС и ВАП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за повишаване на Йоана Валентинова Ралякова прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП, на място в по-горен ранг прокурор в АП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-15. ОТНОСНО: Предложение от Ивелин Костов Стаматов - следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, за повишаване на място в по-горен ранг следовател в НСлС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Димитрина Николова Стоева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, на място в по-горен ранг следовател в НСлС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ П-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас за придобиване статут на несменяемост на Димитър Георгиев Георгиев прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. П-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Провадия за придобиване статут на несменяемост на Станислав Желязков Станев - прокурор в Районна прокуратура гр. Провадия, с ранг прокурор в ОП, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.

12 П-19. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Лилия Василева Панова следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание П-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Ирена Димитрова Ганчева прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Росица Петкова Петрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Георги Иванов Банков заместник на административния ръководител заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна, с ранг прокурор в АП, на основание П-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Искра Дянкова Манолова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание П-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за периодично атестиране на Светлана Георгиева Петрова следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, на основание П-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Илиана Павлова Кирилова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание

13 ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ П-26. ОТНОСНО: Предложение от Христо Маринов Киновски - административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол, с ранг прокурор във ВКП и ВАП, за периодично атестиране на основание П-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Георги Любчев Аргиров административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Троян, с ранг прокурор в АП, на основание П-28. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Силвия Веселинова Миленкова прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг прокурор във ВКП и ВАП (към момента на предложението заместник на административния ръководител заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца) на основание П-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Камелия Младенова Трифонова заместник на административния ръководител заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг прокурор във ВКП и ВАП, на основание П-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Владимир Иванов Дилков заместник на административния ръководител заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца (към момента на предложението прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца), с ранг прокурор във ВКП и ВАП, на основание.

14 П-31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Веселин Викторов Вътов прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг прокурор във ВКП и ВАП, на основание П-32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Георги Бориславов Терзиев следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг следовател в НСлС, на основание П-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Нешо Велев Атанасов следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг следовател в НСлС, на основание П-34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Сюзан Ахмедова Пенчева следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание П-35. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Чавдар Кирилов Киров следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг следовател в НСлС, на основание П-36. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Вилияна Иванова Порязова следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг следовател в НСлС, на основание

15 П-37. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Нелияна Маринова Константинова следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг следовател в НСлС, на основание П-38. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Магдалена Иванова Иванова следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание П-39. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител военноокръжен прокурор на Военноокръжна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на капитан Даниел Иванов Геров военен следовател във Военноокръжна прокуратура гр. Сливен, на основание П-40. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Търговище за периодично атестиране на Мила Стефанова Стайкова заместник на административния ръководител заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Търговище, с ранг прокурор в АП, на основание ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО: /П/ МИЛКА ИТОВА

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

klas.xls

klas.xls Становище на Председателя на Комисията по предложенията и атестирането, обобщаващо резултатите от атестирането на кандидатите за длъжността "прокурор" във Окръжните прокуратури (9 щатни бройки) 2 2 4 в

Подробно