Invest in New Bulgaria

Размер: px
Започни от страница:

Download "Invest in New Bulgaria"

Препис

1 Добра практика в сферата на кариерното развитие

2 АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И РАНГ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА ПЕРИОДА Г. Едни от ангажиментите ни по приетата в края на 2016 г. Политика за управление на човешките ресурси в Министерството на икономиката са осигуряване на кариерно развитие и израстване на всички служители с потенциал и ключови компетентности, чрез процедурите по повишаване в ранг и длъжност.

3 НАШИТЕ ЦЕННОСТИ Да се учим и усъвършенстваме. Да се стремим към градивна промяна. Да работим в екип добронамерено и в сътрудничество. Да уважаваме и зачитаме правата и законните интереси на ползвателите на нашите услуги, гражданите и представителите на бизнеса. Да имаме позитивно отношение към задачите за изпълнение и готовност за промяна. Да сме честни, отговорни, позитивни и да признаваме правата и законните интереси на гражданите и бизнеса. Да се водим от законите на страната ни и отстояваме правовия ред.

4 Важен момент от анализа е проследяване на тенденциите в кариерното развитие и израстване между длъжностните нива. по-бурно израстване от по-ниските длъжностни нива; по-забавено сред ръководните нива.

5 ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ Повишаването в длъжност е най-положителната за служителите процедура: от една страна получават признание на постигнатото, за показаните компетентности, за отношението си към работата и колегите; от друга получават увеличение на месечното си възнаграждение и реално овъзмездяват резултатите си.

6 Основните цели на оценяването на изпълнението на служителите и повишаването в държавна служба на държавните служители са: създаване на условия за ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, административно звено и отделен служител за постигане целите на съответната административна структура; оценяване приноса на отделния служител за изпълнението на целите на съответните административно звено и административна структура; справедливо определяне на възнагражденията на служителите спрямо техните постижения; определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на неговите компетентности; подобряване на работните взаимоотношения, включително между ръководители и подчинени; създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерно развитие.

7 2015 г. Повишените в длъжност служители са 41, което представлява 7,56 на сто повишени служители.

8 2016 г. Повишените в длъжност служители са 74, което представлява 13,60 на сто повишени служители.

9 2017 г. Повишените в длъжност служители са 40, което представлява 7,30 на сто повишени служители.

10 2018 г. Повишените в длъжност служители са 40, което представлява 7,30 на сто повишени служители.

11 Условия за повишаване в длъжност: За повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор може да бъдат предлагани служители, които отговарят на условията за заемане на по-високата длъжност и: 1. имат годишна оценка от последното оценяване на изпълнението на длъжността Изключително изпълнение" или Изпълнението надвишава изискванията", или 2. имат годишна оценка от последното оценяване на изпълнението на длъжността Изпълнението напълно отговаря на изискванията" и притежават по-висок от минимално изискуемия ранг за по-високата длъжност. 3. наличие на вакантна длъжност и съгласие на органа по назначаването да се реализира процедура за конкурентен подбор за длъжността; 4. финансова възможност за повишаване на възнаграждения.

12 Осигурената възможност за кариерна развитие и нарастване на месечните възнаграждение в следствие заемане на по-висока длъжност тенденцията за повишаване в следваща по-висока длъжност е стабилна и е около 10 на сто от работещите служители за изминалия период от 2015 г. до сега

13 ПОВИШАВАНЕ В РАНГ Рангът е израз на професионалната квалификация на държавния служител като съвкупност от знания и умения, необходими за качествено изпълнение на длъжността.

14 Повишаването в ранг на държавния служител се извършва: 1. в следващия старши ранг и от I младши в V старши ранг: а) при три последователни годишни оценки, не по-ниски от Изпълнението надвишава изискванията"; б) при четири последователни годишни оценки, не по-ниски от Изпълнението напълно отговаря на изискванията"; 2. в следващия младши ранг на периоди: а) при две последователни годишни оценки, не по-ниски от Изпълнението надвишава изискванията"; б) при три последователни годишни оценки, не по-ниски от Изпълнението напълно отговаря на изискванията".

15 2015 г. Повишени в ранг общо 160 служителя, при средна заетост на числеността от 542-ма служителя или на сто от служителите.

16 2016 г. Повишени в ранг общо 125 служителя, при средна заетост на числеността от 544-ма служителя или 22,98 на сто от служителите.

17 2017 г. Повишени в ранг общо 126 служителя, при средна заетост на числеността от 548 служителя или 22,99 на сто от служителите.

18 2018 г. Повишени в ранг общо 161 служителя, при средна заетост на числеността от 554 служителя или 29,06 на сто от служителите.

19 Оптимално изпълнение на функциите и задачите, произтичащи от заеманите длъжности и оценки често над изпълнението напълно отговаря на изискванията тенденцията за повишаване в ранг е стабилна и е над 26 на сто от работещите служители за изминалия период от 2015 г. до сега

20 Следва да се отчете: системата на ранговете съществува още от приемането на Закона за държавния служител през 1999 г. (в сила от г.) реформирана е многократно поради почти 18 годишния период на прилагане, голяма част от държавните служители придобили статута си още през 2000 г. са достигнали най-високия ранг І старши и от години нямат развитие в тази посока. рангът не носи допълнително възнаграждение и повишаването в ранг не води автоматично до повишаване в длъжност. Но рангът може да компенсира липсата на професионален опит и заедно с положителна оценка от годишното оценяване изпълнението на длъжността да даде възможност на държавния служител да участва в процедури за повишаване в длъжност, да бъде повишен в длъжност, респ. това да доведе до нарастване и на месечното му възнаграждение.

21 Цели на анализа? измерване на резултатите от прилаганите механизми за повишаване в длъжност и ранг; установявяне на ефекта за администрацията; запазване на тенденциите за кариерно развитие и израстване в длъжност и ранг; осигуряване на публичност на част от данните на анализа.

22 ВЪПРОСИ???

Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ Обхват на дисциплината Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и пр

Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ Обхват на дисциплината Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и пр Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ... 11 1. Обхват на дисциплината... 11 2. Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и практически умения по време на семинарните занятия...

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

Microsoft Word - вътр правила РЗ

Microsoft Word - вътр правила РЗ ОБЩИНА СРЕДЕЦ 8300 Средец, обл. Бургас пл.георги Димитров 3, кмет: 05551/6990: централа: 05551/6996 e-mail: info@sredets.bg ; web: http://sredets.bg УТВЪРЖДАВАМ:/П/ ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ Кмет на Община Средец

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Приложение 3

Приложение 3 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А за длъжността Младши експерт в отдел: Сигурност на комуникационни и информационни системи дирекция: Защита

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО НА Кремена Георгиева Митева Кремена Георгиева Митева 0899 129363 kremena761976@abv.bg Образование и обучение Дати 1990 1993 1994-1997 2017- Име и вид на образователната институция Гимназия Николай

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

(Microsoft Word - \357\363\341\353\350\352\340\366\350\3771.doc)

(Microsoft Word - \357\363\341\353\350\352\340\366\350\3771.doc) Областна администрация стартира нов проект по ОПАК С встъпителната пресконференция, която беше открита и ръководена от г-жа Айлян Карамехмедова, заместник областен управител на област Русе и ръководител

Подробно

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: КРЪГЛА МАСА София, 14.09.2018 г. Модели за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 2019 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ М И Н И С Т Е Р С

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

Относно: Иван Павлов Дата: :46 До: DB Interconsult Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен сле

Относно: Иван Павлов Дата: :46 До: DB Interconsult Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен сле Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен след решаване на психологически тестове, идентифициращи начин на работа и възможност за заемане на определена длъжност.

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 26.01.2004г. ОХ- 64 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на вакантни международни длъжности в щаба на Корпуса за бързо развръщане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо

Подробно

ОРГАНИЗИРАНЕ

ОРГАНИЗИРАНЕ ОРГАНИЗИРАНЕ ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 2 ЧАСТ 1. ОРГАНИЗИРАНЕТО КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1 Определение за организиране Организирането е процес на: определяне, структуриране и разпределение

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Биб

Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Биб Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Библиотека на годината и Библиотекар на годината конкурсът

Подробно