Technical Specification

Размер: px
Започни от страница:

Download "Technical Specification"

Препис

1 Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

2 Стр. 2 от 6 Съдържание 1. Област на приложение 3 2. Общи изисквания 3 3. Условия на работа 3 4. Изисквания 3 5. Данни, които трябва да предостави Изпълнителят 4 6. Обозначения 4 7. Окомплектовка 4 8. Одобрение и изпитване 4 9. Управление на качеството Изпитания Документация Опаковка и транспорт Извеждане от употреба Приложими наредби, правилници и стандарти Приложения 6

3 Стр. 3 от 6 1. Област на приложение Настоящата техническа спецификация се прилага за изработка и доставка на тръбен тип, предназначени за свързване на инсталационни проводници и силови кабели ниско напрежение към клемите на електрически апарати и устройства, като захващането на обувките към токопроводимите жила се извършва чрез пресоване. 2. Общи изисквания Пресовите кабелни обувки трябва да отговарят на изискванията на действащите български и европейски стандарти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието. Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация. Изпълнителят трябва да предложи обучителни мероприятия отнасящи се за предлаганите от него изделия, които да се проведат на място указано от Възложителя. Изпълнителят провежда необходимите обучителни мероприятия и осигурява свързаната документация преди първата доставка или въвеждането на изделията. Бизнес езика и езика за кореспонденция е официалния език в страната на Възложителя. 3. Условия на работа 3.1 Монтаж: на закрито или открито; 3.2 Нормално замърсена атмосфера; 3.3 Температура на околната среда: -30ºC до +50ºC; 3.4 Надморска височина: до 2000 m; 3.5 Относителна влажност на въздуха: 90% при 20ºC; 3.6 Пожаробезопасна и взривобезопасна среда; 3.7 Режим на работа: продължителен. 4. Изисквания 4.1 Пресовите кабелни обувки, трябва бъдат изработени от електротехническа мед, галванично покалаени или чист електротехнически алуминий, съгласно заявката; 4.2 Трябва да бъдат с гладка повърхност, като не се допускат остри ръбове, грапавини и изпъкналости по тялото; 4.3 Кабелните обувки, трябва да са изпълнени с глух надлъжен контактен канал за присъединяване на токопроводимо жило. Отворът на канала трябва да бъде скосен за по-лесно въвеждане на токопроводимото жило; 4.4 Върху вътрешните повърхности на контактния канал, трябва да бъде нанесена контактна смазка с цел ограничаване на корозионните процеси и подобряване на електрическите характеристики; 4.5 Пресовите обувки трябва да позволяват присъединяване на медни или алуминиеви токопроводими жила (Al Al, Cu Cu), с различна форма (re, rm, se, sm), като за секторните това е възможно след предварителното им окръгляване; 4.6 Да позволяват лесен монтаж посредством пресоване с хидравлична преса, оборудвана с подходяща матрица.

4 Стр. 4 от 6 5. Данни, които трябва да предостави Изпълнителят 5.1 Проектен експлоатационен срок на изделията; 5.2 Конструктивни характеристики на пресовите обувки, представени в табличен вид съгласно Приложение 1; 5.3 Специфична информация при поискване от Възложителя. 6. Обозначение 6.1 Пресовите кабелни обувки трябва да имат нанесено на подходящо място буквено-цифрово обозначение, изпълнено чрез релефно щамповане или трайно водоустойчиво отпечатване и съдържащо: наименование или знак на производителя, сечение на токопроводимите жила, за които са предназначени и местата, където трябва да се пресова. 7. Окомплектовка Всяка партида трябва да е комплектувана с декларация за съответствие, гаранционна карта, протокол от заводски изпитания и инструкция за монтаж и експлоатация. Да се упомене изрично в инструкцията, ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и инструменти. 8. Одобрение и изпитване Техническото одобрение на изделието може да бъде получено, ако Изпълнителя /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя, чрез технически данни, мостра и доказателства за годност в експлоатация чрез съответни изпитания. При желание от страна на Възложителя, производителя трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване. Възложителя има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя. При наличие на подизпълнители, същите се посочват в документацията. 9. Управление на качеството Производителя трябва да представи доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя. 10. Изпитания 10.1 Пресовите кабелни обувки трябва да са изпитани в съответствие с изискванията на DIN или DIN респективно; 10.2 Изпитания за изходящ контрол на производителя.

5 Стр. 5 от Документация Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация: 11.1 Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 на производителя; 11.2 Сертификат или декларация за произход на изделията; 11.3 Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация; 11.4 Протоколи от типови изпитания проведени от изпитателни лаборатории, акредитирани в съответствие с EN ISO/IEC 17025; 11.5 Каталог на предлаганите изделия; 11.6 Инструкция за транспорт и съхранение, монтаж и експлоатация; Да се представят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Р. България. 12. Опаковка и транспорт Пресовите кабелни обувки трябва да се доставят от Изпълнителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. Препоръчва се опаковане поотделно в прозрачни пликове от синтетичен материал и експедиране в картонени кутии или палети. Всяка кутия или палет трябва да има четлив етикет или надпис съдържащ: наименованието или знака на производителя, типовото обозначение на изделието, диапазон на приложение, дата на производство и количество. 13. Извеждане от употреба С доставката на обувките, Изпълнителя поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали. Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците. 14. Приложими наредби, правилници и стандарти DIN 46235:1983 Cable lugs; for compression connections, cover plate type, for copper conductors. DIN 46329:1983 Cable lugs; for compression connections, ring type, for aluminium conductors. БДС EN 60228:2006 Проводници за изолирани кабели (IEC 60228:2004). БДС EN ISO 9001 Системи за управление на качеството. Изисквания.

6 Стр. 6 от Приложения Приложение 1.1 Конструктивни характеристики на обувките Сечение на присъединявания проводник Размери на обувката, mm Диаметър на отвора в ухото Тегло mm 2 D d a L b mm g AL ±0.1 AL ±0.1 AL ±0.1 AL AL AL AL AL AL AL CU CU ±0.1 CU ±0.1 CU Матрица

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004

Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004 Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004 ФЕРАК Безкомпромисна, абсолютна надеждност Изключителни експлоатационни качества Никел-кадмиевите акумулатори на Ферак са

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

Ezinc Superline

Ezinc Superline ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на слънчеви колектори EZINC www.erato.bg 2 Основни характеристики Слънчевите системи за битова гореща вода и отопление отговарят на всички изисквания на европейското

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

Scanned Document

Scanned Document .2 .2 .71. 72 .2 .2 .2 .2 .2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на

Подробно

КРМ СрН 2

КРМ СрН 2 ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: 26.03.2014 Стр. 1 29 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ

Подробно

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: Стр. 1 27 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ СрН 2-01 Съдържание

Подробно

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в СЕРИЯ Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в битови и промишлени инсталации, изгарящи гориво с различен вискозитет - от 7 до 60 E при 50 C. Горелките

Подробно