Размер: px
Започни от страница:

Download ""

Препис

1 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Eaton ENV400L/H, Eaton ENV600L/H, Eaton ENV800L/H

2 Описание на системата Преден панел Превключвател на захранването 2. Индикаторни светодиоди-- Режим захранване на променлив ток: Зелена светлина Режим захранване на батерия: Мигане на зелена светлина Заден панел Изход 2. Предпазител за променлив ток 3. Защита от пиково захранване на модема/телефонната линия 4. Вход за захранване с променлив ток 5. USB комуникационен порт 6. Прекъсвач

3 Спецификация МОДЕЛ ENV400L/H ENV600L/H ENV800L/H КАПАЦИТЕТ VA 400VA 600VA 800VA ВХОД Напрежение 110/120VAC или 220/230/240VAC Диапазон на напрежението VAC или VAC Честота 45-65Hz (Автоматичен сензор) ИЗХОД Напрежение 110/120VAC или 220/230/240VAC Честотно регулиране (Режим батерия) +/-10% Честота Честотно регулиране (Режим батерия) Форма на изходящата вълна 50Hz или 60Hz +/-1Hz Модифицирана синусоидална вълна БАТЕРИЯ Вид на батерията 12V 4.5Ahx1 12V7Ahx1 12V9Ahx1 Време за работа на батерия ( при натоварване с 1 компютър с 15"монитор) Време за презареждане 8 мин. 22 мин. 30 мин 8 часа до 90% след пълно разреждане ВРЕМЕ НА Обикновено 2-6 мсек ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИНДИКАТОР Режим захранване с променлив Зелена премигваща Режим резервно захранване с Мигане на зелена светлина ЗВУКОВА Режим резервно захранване с Прозвучава на всеки 10 секунди АЛАРМА Изтощена батерия: Прозвучава на всяка секунда Претоварване Прозвучава на всеки 0,5 секунди Смяна на батерията Прозвучава на всеки 2 секунди Грешка: Звучи непрекъснато ЗАЩИТА Пълна защита Защита срещу разреждане, презареждане и претоварване ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Размери (мм) ДxШxВ 330x100x140 Нетно тегло 5кг 6кг 6.5кг СРЕДА Работна среда 0-40 C, 0-90% Относителна влажност (без кондензиране) Шумово ниво По-малко от 40dB ИНТЕРФЕЙС USB Windows 98/2000/ME/XP

4 Отстраняване на проблеми Симптом Вероятна причина Мерки за отстраняване на проблема Няма светодиоден дисплей върху предния панел. 1. Липсваща батерия. 1. Заредете батерията в продължение на до 8 часа 2. Дефект на батерията. 2. Подменете със същия тип батерия..3. Превключвателят за 3. Натиснете превключвателя за Звуковата сигнализация звучи Претоварване на UPS устройството. Проверете дали товарът отговаря на указаните възможности на UPS в спецификациите. При авария в захранването, времето на работа на батерията е кратко. 1. Претоварване на UPS устройството. 1. Отстранете част от некритичното натоварване. 2. Напрежението на 2. Заредете батерията в продължение 3. Дефект на батерията 3. Подменете със същия тип батерия. батерията. Централното захранване е нормално, но 1. Предпазителят е изгорял. 1. Подменете със същия тип 2. Захранващият кабел е хлабав. 2. Свържете отново кабела на захранването правилно. Ако възникнат необичайни ситуации, които не са изброени по-горе, моля незабавно повикайте сервизен техник.

5 ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ - Този наръчник съдържа важни инструкции за модели ENV400L/H, ENV600L/H, ENV800L/H, които трябва да бъдат следвани по време на монтирането и поддръжката на UPS устройството и батериите. Мерки за безопасност Внимание!! Това UPS устройство използва напрежение, което може да бъде опасно. Не се опитвайте да демонтирате UPS устройството. UPS устройството не съдържа части, които могат да бъдат подменяни от потребителя. Ремонтите могат да бъдат извършвани само от сервизния персонал на завода. Вътрешното напрежение на батерията е 12 V променлив ток. Това е запечатана оловнокиселинна батерия с 6 клетки. Свързването към каквато и да била друга розетка, различна от двуполюсна, трижична, заземена розетка, може да доведе до опасност от токов удар, както и да бъде в нарушение на местните електротехнически разпоредби. В случай на авария, натиснете бутона ИЗКЛ. (OFF) и разкачете захранващия кабел от електрозахранването с променлив ток, за да деактивирате надлежно UPS устройството. Не позволявайте никакви течности или други чужди обекти да проникват в UPS устройството. Не поставяйте напитки или каквито и да било съдове, съдържащи течности, върху или в близост до UPS устройството. Това устройство е предназначено за монтиране в контролирана среда (с контролирана температура, в затворено помещение, без проводници на замърсяване). Избягвайте монтирането на UPS устройството на места, където има вода, течаща или не, или прекомерна влажност. Не включвайте входа на UPS устройството в собствения му изход. Не прикачвайте устройство за защита от пиково електрозахранване или силова електрическа шина към UPS устройството. Не прикачвайте устройства, които не са свързани с компютри, като например медицинско оборудване, животоподдържащо оборудване, микровълнови печки или прахосмукачки към UPS устройството. За да намалите риска от прегряване на UPS устройството, не покривайте вентилационните отвори на UPS устройството, и избягвайте излагането на UPS устройството на пряка слънчева светлина или монтирането на UPS устройството в близост до топлинни източници, като например нагревателни уреди или печки. Не отваряйте и не нарушавайте целостта на батерията или батериите. Освобождаваният електролит е опасен за кожата и очите. Той може да бъде токсичен. Внимание, опасност от токов удар. Дори при изключването на това устройство от централното захранване, може все още да има опасно високо напрежение чрез захранването от батерията. Ето защо батерийното захранване следва да бъде изключено от плюсовия и минусов полюс на батерията, когато са необходими дейности по поддръжка или сервизни работи в UPS устройството.

6 Мерки за безопасност Внимание!! Не изхвърляйте батериите в огън, защото може да експлодират. Една батерия може да крие опасност от токов удар и късо съединение при високо напрежение. При работа с батериите трябва да бъдат спазвани следните предпазни мерки: 1) Свалете часовници, пръстени или други метални предмети от ръцете си. 2) Използвайте инструменти с изолирани дръжки. 3) Носете гумени ръкавици и ботуши. 4) Не поставяйте инструменти или метални части върху батериите. 5)Разкачвайте източника на захранване, преди да свържете или разкачите клемите на батериите. Работата с батериите следва да се извършва или наблюдава от персонал с познания в областта на батериите и изискваните предпазни мерки. Не позволявайте на неупълномощен персонал да работи с батериите. Когато подменяте батериите, подменяйте със същия номер и вид запечатана оловнокиселинна батерия. Това оборудване с щепселно захранване от тип A, с вече инсталирана от доставчика батерия, може да бъде инсталирано от оператор и експлоатирано от непрофесионалисти. Розетката на централното захранване, която захранва UPS устройството, следва да бъде монтирана близо до UPS устройството и да бъде лесно достъпна. * По време на монтирането на това оборудване, трябва да внимавате сумата от утечките на UPS устройството и свързаното с това напрежение да не превишава 3,5 ma. * Извадете кабела на UPS устройството преди почистване и не използвайте течности или спрейове за почистване.

7 Въведение Това UPS устройство е специално проектирано за персонален компютър с множество функции. Малкото му тегло и компактният му дизайн перфектно отговарят на ограниченията на работната среда. Линията на UPS устройството е оборудвана с AVR за стабилизиране на входното напрежение. Вградена е също функция за стартиране с прав ток. Тази функция позволява на UPS устройството да бъде стартирано без захранване с променлив ток. Софтуерът, който може да свалите от интернет, помага на потребителите да наблюдават вътрешния статус на UPS устройството. Основните характеристики на UPS устройството са изброени подолу: Микропроцесорният контрол гарантира висока надеждност. Оборудвано с AVR за стабилизиране на входното напрежение. Функция за стартиране с прав ток. Свободно сваляне на софтуер от интернет. (Моля вижте Free Software Download (Свободно сваляне на софтуер) за повече информация. Функция за екологично захранване за енергоспестяване. Автоматично рестартиране при възстановяване на захранването с променлив ток. Компактен размер, лек. Предоставя защита от пиково захранване на модема и телефонната линия Предоставя защита срещу претоварване на захранване с променлив ток. USB.

8 Монтиране и работа За монтирането на това UPS устройство просто следвайте показаните стъпки. Не забравяйте, че превключвателят ВКЛ./ИЗКЛ. трябва да се държи винаги в положение "ON" (ВКЛ.), в противен случай UPS устройството ще бъде деактивирано и вашето оборудване няма да бъде защитено при евентуално спиране на електрозахранването. 1.Проверка Извадете UPS устройството от опаковката му и го проверете за повреди, които може да са възникнали по време на превоза. Ако установите каквито и да било повреди, опаковайте наново UPS устройството и го върнете в търговския обект, откъдето сте го закупили. 2.Поставяне Монтирайте UPS устройството в защитена среда, която осигурява достатъчен въздушен поток около UPS устройството, без излишно запрашаване, корозивни пари и проводими замърсители. Не експлоатирайте вашето UPS устройство в среди, където температурата на околната среда или влажността са високи. От друга страна, поставете UPS устройството на поне 20 cm от монитора, за да избегнете евентуални смущения.

9 3.Зареждане Това UPS устройство се доставя от завода с напълно заредена вътрешна батерия, но въпреки това част от заряда може да се загуби по време на превоза, така че батерията следва да бъде презаредена преди използване. Включете UPS устройството в подходящо захранване и оставете да се зареди напълно, като го оставите включено в мрежата поне 8 часа. 8 часа 4.Свързване с компютър Свържете по едно компютърно устройство във всеки от изводите на захранването, разположени на обратната страна на UPS устройството.

10 Входяща интернет линия 5.Свързване на модем/телефонна линия Поставете входящата интернет линия в гнездото "In" на обратната страна на UPS устройството. Използвайте още един интернет кабел и поставете единия му край в гнездото "Out" на обратната страна на UPS устройството. Поставете другия край във входното гнездо на модема, както е показано по-долу. 6.Свързване на сериен кабел За да се даде възможност за автоматично изключване на вашата операционна система, серийният USB кабел (наличен само за модели с USB порт), просто се поставя в UPS устройството и компютъра и ще бъде автоматично разпознат.

11 7.Включване/Изключване За да включите UPS устройството, натиснете леко превключвателя за захранването. За да изключите UPS устройството, натиснете отново превключвателя на захранването. 8 Функция за стартиране с прав ток. Функцията за стартиране с прав ток позволява на UPS устройството да бъде стартирано, когато няма захранване с променлив ток, а батерията е напълно заредена. За да включите UPS устройството, просто натиснете превключвателя за захранването. 9 Функция за екологично захранване Тази серия е оборудвана с функция за екологично захранване. Използва се методът на защита чрез пълно разреждане в инверторен режим с цел енергоспестяване и предпазване на батерията.

12 Безплатно сваляне на софтуер WinPower WinPower е чисто нов софтуер за наблюдение на UPS устройства, който осигурява лесен за използване интерфейс за наблюдение и контролиране на вашето UPS устройство. Този уникален софтуер дава възможност за безопасно автоматично изключване на системи с множество компютри при спиране на електрозахранването. С този софтуер, потребителите могат да наблюдават и контролират всяко UPS устройство в същия LAN, независимо колко далече са разположени от UPS устройствата. Инсталационна процедура: 1. Отидете на уебсайта: 2.Изберете операционната система, която ви е необходима и следвайте инструкциите, описани в уебсайта, за да заредите софтуера. 3. Когато свалите всички необходими файлове от интернет, въведете серийния номер 511C DF2A, за да инсталирайте софтуера. Когато вашият компютър се рестартира, софтуерът WinPower ще се появи като икона със зелен щепсел, разположена в системната лента, близо до часовника.

Линеен интерактивен UPS PowerMust 636 (650VA), Line Int., IEC PowerMust 848 (850VA), Line Int., IEC PowerMust 424EG (450VA), Line Int., Schuko PowerMu

Линеен интерактивен UPS PowerMust 636 (650VA), Line Int., IEC PowerMust 848 (850VA), Line Int., IEC PowerMust 424EG (450VA), Line Int., Schuko PowerMu Линеен интерактивен UPS PowerMust 636 (650VA), Line Int., IEC PowerMust 848 (850VA), Line Int., IEC PowerMust 424EG (450VA), Line Int., Schuko PowerMust 636EG (650VA), Line Int., Schuko PowerMust 848EG

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

man_de_en_es_fi_fr_nl_pt_sv.indd

man_de_en_es_fi_fr_nl_pt_sv.indd Energiekosten-ftftessgerat,,Premiumcc Електромер за разход на енергия 00047770 l47770man_de_en_es_fi_lr_nl_pt_sv.indd 3 21.01.13 15:3 2 147770man_de_en_aa_ Jr_nL.pLav.lndd 2 21.01.13 15:3 o-c.o-ci > I

Подробно

Цифров тестер за акумулатори VA201 Ръководство за експлоатация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на измерване, корпусът на уреда се загрява. В следствие на тов

Цифров тестер за акумулатори VA201 Ръководство за експлоатация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на измерване, корпусът на уреда се загрява. В следствие на тов Цифров тестер за акумулатори VA201 Ръководство за експлоатация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на измерване, корпусът на уреда се загрява. В следствие на това могат да се появят физически деформации по него.

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно