Microsoft PowerPoint - 02_Gergana Andreeva_FBO [Compatibility Mode]

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - 02_Gergana Andreeva_FBO [Compatibility Mode]"

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Идентифициране на потребностите от квалификация на преподавателите във висшите училища предварителни резултати от проведено анкетно проучване Гергана Андреева Национален болонски съветник ПРОЕКТ EPP BG-EPPKA3-BOLOGNA ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

2 Информация за анкетното проучване Цел: Проучване на потребностите от повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите училища. Вид проучване: Набиране на качествена информация без търсене на представителност на извадката Начин на провеждане: Онлайн въпросници за преподаватели и студенти, разпространени в партньорство с ръководствата на ВУ инпсс Период на провеждане: февруари-март 2017 Получени отговори: 1425 преподаватели 1826 студенти

3 Представяне на резултатите от въпросника за преподаватели

4

5

6 Преподаватели Кои от следните форми и методи на обучение използвате във Вашата работа?* % отговорили Лекции и фронтално преподаване 88.5% Обучение чрез проекти / казуси / задачи 61.6% Електронни форми на обучение 46.2% Интерактивни методи 45.6% Изследователски подход 44.2% Стаж / практика 39.3% Създаване на онлайн учебно съдържание 38.0% Изнесени обучения, посещения 24.1% Обучение чрез споделяне на добри практики 18.9% Геймификация 16.2% * Повече от един възможен отговор

7 Кои от изброените по-долу умения са най-важни за Вас като преподавател?* % отговорили Професионално поведение и развитие 86.2% Оригиналност и творчество при създаване и представяне на учебно съдържание 67.2% Сътрудничество с и подкрепа за обучаваните 62.0% Използване на иновативни методи на обучение 52.5% Екипна работа за институцията 49.1% Техническа и дигитална грамотност 48.0% Прилагане на собствени научни изследвания 47.1% * до пет отговора Преподаватели Интер- и мултидисциплинарни подходи 42.3% Работа по проекти 33.2% Дидактически знания и умения 28.9% Планиране на кариерното развитие 13.3% Управление на проекти 7.4%

8 Кои от изброените по-долу умения бихте искали да развиете/ усъвършенствате като преподавател през следващите 3 години?* % отговорили Използване на иновативни методи на обучение 52.1% Работа по проекти 36.4% Техническа и дигитална грамотност 32.1% Оригиналност и творчество при създаване и представяне на учебно съдържание 31.6% Интер- и мултидисциплинарни подходи 29.5% Професионално поведение и развитие 29.3% Прилагане на собствени научни изследвания 26.2% Управление на проекти 23.3% Дидактически знания и умения 20.1% Сътрудничество с и подкрепа за обучаваните 19.9% Екипна работа за институцията 19.0% * до три отговора Преподаватели Планиране на кариерното развитие 14.8%

9 Кои допълнителни умения са важни за вас като преподавател?* Преподаватели % отговорили Отговорност 71.9% Индивидуален подход към студентите 65.8% Обективност 63.8% Принципност 58.9% Изследователски умения 54.5% Решаване на проблеми и вземане на решения 52.1% Организационни умения 41.3% Дигитални умения 33.1% Лидерски умения 24.3% Предприемачески умения 13.6% Общуване на чужди езици 11.9% Обща култура 6.5% Възпитание и етика 6.3% Общуване на роден език 4.1% * Повече от един възможен отговор

10 Кои от изброените допълнителни умения бихте искали да развитие/ усъвършенствате през следващите 3 години?* Преподаватели % отговорили Общуване на чужди езици 56.5% Изследователски умения 42.9% Дигитални умения 37.5% Предприемачески умения 31.8% Решаване на проблеми и вземане на решения 29.8% Лидерски умения 24.2% Организационни умения 22.5% Индивидуален подход към студентите 22.3% Обща култура 11.9% Обективност 9.5% Принципност 7.2% Възпитание и етика 6.5% Отговорност 6.3% Общуване на роден език 4.1% * до три отговора

11 Преподаватели Ако сте участвали в преподавателска мобилност (обмен), кои от изброени по-долу умения сте развили/ усъвършенствали?* Прилагане на добри практики от мобилността 43.2% Общуване на чужди езици 40.1% Екипна работа 23.6% Работа по проекти 18% Използване на иновативни методи на обучение 16.8% Оригиналност и творчество при създаване и представяне на учебно съдържание 16.2% Интер- и мултидисциплинарни подходи 14.5% Дидактически знания и умения 10.3% Техническа и дигитална грамотност 8.5% Управление на проекти 5.3% Планиране на кариерното развитие 5.1% Предприемачески умения 2.2% Не съм участвал(a) в преподавателска мобилност 35.3% * Повече от един възможен отговор % отговорили

12 Представяне на резултатите от въпросника за студенти

13

14

15 Студенти Кои от следните форми и методи на обучение използват Вашите преподаватели?* % отговорили Лекции и фронтално преподаване 97.3% Обучение чрез проекти / казуси / задачи 51.4% Създаване на онлайн учебно съдържание 39.7% Електронни форми на обучение 33.2% Стаж / практика 31.5% Интерактивни методи 22.9% Изследователски подход 20.8% Обучение чрез споделяне на добри практики 13.0% Изнесени обучения, посещения 12.7% Геймификация 8.7% * Повече от един възможен отговор

16 Кои от изброените умения е най-важно да притежават вашите преподавателите?* Студенти % отговорили Умения за преподаване 89.2% Оригиналност и творчество при създаване и представяне на учебно съдържание 63.3% Сътрудничество с и подкрепа за обучаваните 61.6% Професионално поведение и развитие 61.2% Използване на иновативни методи на обучение 55.0% Техническа и дигитална грамотност 43.0% Работа по проекти 32.6% Екипна работа за институцията 30.9% Планиране на кариерното развитие 30.6% Дидактически знания и умения 30.3% Мултидисциплинарни подходи в обучението 25.0% Собствени научни изследвания в преподаването 24.5% Управление на проекти 14.0% * до пет отговора

17 Кои допълнителни умения е важно да притежават вашите преподаватели?* Студенти % отговорили Обща култура 68.5% Лидерски умения 65.6% Организационни умения 60.2% Дигитални умения 57.8% Общуване на роден език 55.6% Предприемачески умения 54.3% Обективност 53.7% Индивидуален подход към студентите 51.6% Решаване на проблеми и вземане на решения 47.8% Общуване на чужди езици 39.9% Отговорност 35.0% Принципност 32.7% Възпитание и етика 30.1% Изследователски умения 13.1% * Повече от един възможен отговор

18 Студенти Кои от изброените умения искате да придобиете в процеса на обучение?* % отговорили Професионално поведение 74.0% Решаване на проблеми и вземане на решения 64.0% Екипна работа 62.9% Творчески подход и иновативност 60.1% Организационни умения 57.6% Работа по проекти 56.0% Технически умения 52.2% Общуване на чужди езици 49.1% Лидерски умения 47.2% Управление на проекти 42.4% Предприемачески умения 35.1% Дигитални умения 31.7% Общуване на роден език 28.1% * Повече от един възможен отговор

19 Статистически наблюдения Извадка преподаватели (1425) 60% от анкетираните имат преподавателски стаж 10+ години Сравнително балансирано разпределение по области на висше образование Извадка студенти (1826) 78.7% от анкетираните са бакалаври 14.8% от анкетираните са магистри Сравнително балансирано разпределение по области на висше образование

20 Въпросник за преподаватели Най-висок дял имат традиционните методи на преподаване и обучение. Онлайн и интерактивните методи на преподаване и електронното съдържание имат доста висок дял, също както и стажовете/практиките. Професионалното общуване на чужд език е фаворит по отношение на допълнителните умения, които преподавателите желаят да усъвършенстват и директно е свързано с процента на неучаствалите в преподавателска мобилност. Уменията за работа по проекти са сред най-желаните за усъвършенстване. В същото време управлението на проекти и кариерното развитие не се припознават като съществени.

21 Въпросник за студенти По отношение на методите на преподаване мнението на студентите е съпоставимо с това на техните преподаватели. Студентите поставят преподавателските умения за оказване на сътрудничество и подкрепа сред най-важните за тях. Съществени за студентите са и уменията за иновативност, оргиналност и творчество по отношение на преподаването. Интересен е фактът, че по отношение на допълнителните преподавателски умения, студентите отдават най-голямо значение на общата култура и лидерските умения. Сред допълнителните умения, които самите студенти желаят да развият по време на обучението, най-слабо са представени дигиталните и предприемаческите умения.

22 Изводи и препоръки Повишаването на квалификацията на преподавателите във висшите училища в България, както и на всички активни граждани не подлежи на дискусия. Ученето през целия живот е всеощепожелателнаконцепцияв България, но предвид динамично променящия се свят около нас трябва да се превърне в ежедневие. Професионалното използване на дигитални технологии и общуването на чужди езици от всички преподаватели е повече от задължително. Управлението на кариерата, поемането на рискове и нови предизвикателства, в частност предприемачество, са ключови за успешното усъвършенстване на уменията на преподавателите и повишаване на качеството на висшето образование.

23

24 Изследването "The Future of Jobs", представено в Давос през 2016 г., показва, че роботите съвсем скоро ще изземат работните места, които изискват рутинни, чиновнически умения, както и обработване на големи количества данни.

25 Ще се търсят ключови умения като способност за решаване на сложни проблеми, критично мислене, творческо мислене, сътрудничество, емоционална интелигентност и емпатия, които не са присъщи на машините. Все по-важно ще бъде да учим бързо, да бъдем гъвкави и да мислим в перспектива, тъйкато2/3отднешнитеученици ще имат професии, които все още не съществуват (US Department of Labor). Промените ще засегнат по-силно жените, тъйкатопо-малък брой от тях се реализират в STEM областите. България е една от държавите в Европа, които са найзастрашени от демографските тенденции в STEM: застаряващи професионалисти и преподаватели, изтичане на мозъци.

26 10 те най важни умения През 2020: 1. Комплексно решаване на проблеми 2. Критично мислене 3. Креативност 4. Управление на хора 5. Координация 6. Емоционална интелигентност 7. Вземане на решения 8. Ориентация към услугата 9. Водене на преговори 10. Гъвкавост при учене През 2015: 1. Комплексно решаване на проблеми 2. Координация 3. Управление на хора 4. Критично мислене 5. Водене на преговори 6. Контрол на качеството 7. Ориентация към услугата 8. Вземане на решения 9. Активно слушане 10. Креативност Източник: Future of Jobs Report, World Economic Forum, 2016

27 Благодаря ви! Неграмотните през 21 век няма да са онези, които не могат да четат и пишат, а тези, които не могат да учат, да забравят наученото и да научават наново. Алвин Тофлър ( Шок от бъдещето,1970)

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Европейски съюз АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име МАРИЯ АТАНАСОВА ФЪРТУНОВА ТРУДОВ СТАЖ Дати (от-до) 04.2008 01.2018 Управление и контрол на системата на висшето образование Директор на дирекция Висше

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 05-01 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ (РАБОТОДАТЕЛИ, МЕНИДЖЪРИ, СПЕЦИАЛИСТИ) ЗА ВИПУСКНИЦИТЕ НА МУ - ПЛЕВЕН СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Анкетирани 5 бр. Вие къде сте

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-05 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС I ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 16.07.2015 г.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО НА Кремена Георгиева Митева Кремена Георгиева Митева 0899 129363 kremena761976@abv.bg Образование и обучение Дати 1990 1993 1994-1997 2017- Име и вид на образователната институция Гимназия Николай

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1- ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА IV 8 АКУШЕРКА IV 41 Общо анкетирани лица 99 бр. Разпределение на

Подробно

Careers of the Future

Careers of the Future КАРИЕРИ НА БЪДЕЩЕТО Пловдив, 2018 ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ Е ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ В ИЗБОРА НА ПРОФЕСИЯ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАННА КАРИЕРНА ОРИЕНТАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ КАРИЕРА

Подробно

Брой ученици Agreement no: ES01 KA През януари 2015 г. се проведе писмена анонимна анкета за проучване мнението на учениците за устан

Брой ученици Agreement no: ES01 KA През януари 2015 г. се проведе писмена анонимна анкета за проучване мнението на учениците за устан През януари 2015 г. се проведе писмена анонимна анкета за проучване мнението на те за установяване нивото на осведоменост по основните теми на Проучването сред те от възрастова група 14-16 години в СОУ

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална агенция за професионално образование и обучение Принципи за изграждане на СППОО и необходимост от промени Какво е СППОО? СПИСЪК Класификация Каталог Изчерпателност Последователност НА ПРОФЕСИИТЕ

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1- ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС III ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ..16 г. РЕНТГЕНОВ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ОТ КАКВО ДА СЕ СТРАХУВАМЕ ПРИ ПЕРСПЕКТИВАТА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Антони Славински Нов български университет Асоциация Телекомуникации ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ОПАСЕНИЯ ОТ ОБЩУВАНЕТО С ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ: 1. Срещата

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА IV-ТИ КУРС, МАГИСТЪР Анкетирани 80 бр. В кой курс сте? Коя образователно-квалификационна степен ще придобиете

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 17 1-5 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС IV ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 1..17 г. АКУШЕРКА 1..17 г. 2

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2016 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И НЕГОВОРО ОСИГУРЯВАНЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 15.02.2016 г. 19 Резултатите от проведеното

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО на Виктория Божидарова Русева - Мушанова учител в начален етап на основното образование в 112 ОУ Стоян Заимов гр. София Лична информация Име: Адрес: E-mail: Националност: Образование и обучение

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: КЛИНИЧНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА V - ТИ КУРС, ОКС МАГИСТЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: КАРДИОЛОГИЯ ПРОФ. Д-Р

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР

Подробно

LP2 Stage 3

LP2 Stage 3 УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА МОДУЛ 3: ПРОМЕНЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ. Помагалото е разработено по проект "Зелени предприемачи Европа". Проектът е финансиран и с подкрепата на Европейската комисия.

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: МИКРОБИОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА I-ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ-2016 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ АКУШЕРКА III

Подробно

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number 2016-1-ES01-KA202-025068 Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната международната среща и финалната конференция Фото галерия

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ ОПАЗВАНЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 15 1-5 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС - IV ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА АКУШЕРКА 28.1.15 г. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 28.1.15

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

АНАЛИЗ

АНАЛИЗ АНАЛИЗ на резултати от проведена анкета със студенти от специалностите ИФ, ФМ, Ф и ИФК (95 анкетирани) РЕЗУЛТАТИ: Тази част от описаните резултати се отнася само за въпроси 11-30 11. Как оценявате количеството

Подробно