Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx"

Препис

1 Приложение 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на комуникативни компетентности на ученика и с общуването. Тази учебна програма е продължение на учебната програма за VІІІ клас по учебен план с интензивно изучаване на арабски език и е предназначена за обучение на ученици в IX и X клас за постигане в края на Х клас на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка. Програмата позволява гъвкаво прилагане на изискванията за постигане на описаното ниво на знания и умения по арабски език в съответствие с училищния учебен план. Обучението по арабски език по учебен план с разширено изучаване на езика в Х клас разширява и допълва компетентностите за ниво В1.1. Тематичните области, езиковите средства, речевите и писмените дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастта и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за всеки клас и етап на обучение. Очакваните резултати по четирите умения слушане, четене, говорене и писане, се основават на Приложение 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Таблица с декомпозирани стандарти СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ да разбира общото да разбира общото При диалогична реч съдържание на несложни текстове по познати теми, представени с нормално темпо на речта и стандартно произношение; съдържание и извлича основна информация от автентични и/или адаптирани художествени и научнопопулярни да започва, поддържа и завършва разговор по познати теми или теми, свързани с актуални събития в съответствие с комуникативната задача; да изразява лично мнение, събития; текстове, съгласие или несъгласие; да разбира основната информация и конкретни подробности от несложни да изразява и да реагира на чувства; да създава описателни и повествователни текстове по познати теми или теми, свързани с актуални да създава кратки информативни текстове;

2 текстове от по-широки области на обществения живот, съдържащи общоупотребявана лексика и представени с ясна дикция и нормално темпо на речта; да проследява разговор по познати теми между носители на езика, като разбира комуникативните намерения и идентифицира лицата, темата на разговора, мнения и чувства; да разбира общия смисъл на информация от средствата за масово осведомяване. написани на стандартен език по познати теми или свързани с актуални събития; да проследява логическата и хронологичната последователност на събитията в текстове по познати теми, да открива темата и комуникативното намерение на автора; да разбира и открива необходима информация от различни обяви, описания, инструкции и др.; да разбира конкретна информация от текстове, представляващи лична кореспонденция, да определя изразените чувства, желания, намерения. да използва уместна и разнообразна лексика, съответстваща на комуникативната ситуация; да говори относително гладко, без прекалено големи паузи, с произношение и интонация, близки до стандартните и ненарушаващи разбирането; да използва компенсаторни стратегии. При монологична реч да представя информация по познати теми и теми, свързани с актуални събития или с личните интереси, като изтъква найсъщественото в нея; да описва накратко случки, събития и преживявания; да преразказва устно кратки текстове; да обяснява и да посочва причините за своите планове и намерения; да говори относително гладко, без прекалено големи паузи, с произношение и интонация, близки до стандартните; да владее компенсаторни стратегии. да попълва формуляри, анкети и др., като използва конкретна информация и излага лично мнение; да разработва проекти по познати теми, като използва различни източници; да води лична кореспонденция, като описва събития и впечатления; да разказва и/или да преразказва история.

3 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДВИДЕНО ЗА ДО 216 УЧЕБНИ ЧАСА Тематични области I. Аз и другите Аз и моят свят (семейство, училищна среда) Междуличностни отношения (чувства, емоции) Социална среда и ценностна система (начини на общуване реално и виртуално общуване, речеви етикет) II. Светът около мен Моето родно място минало, настояще, бъдеще, забележителни личности Моите мечти и представи за бъдещето (образование, професия, дом, семейство) Наука и научни постижения (известни учени и техният принос, иновационни технологии) Очаквани резултати (компетентности по четирите основни умения: слушане, четене, говорене и писане) СЛУШАНЕ да разбира съществената информация от изказвания и ограничени по обем текстове по изучаваните тематични области, представени с нормално темпо на речта и стандартно произношение; да проследява разговор по изучаваните тематични области между носители на езика, като разбира комуникативните намерения и идентифицира лицата (цел, адресат), темата на разговора, мнения и чувства; да разбира общия смисъл на информацията от средствата за масово осведомяване; да подбира конкретна информация от съобщения, реклами, менюта, инструкции, разговори (и по телефона), разписания на влакове, автобуси, самолети; прогнози за времето; да разбира основна информация от несложни текстове от по-широки области на обществения живот, съдържащи общоупотребявана лексика и представени с ясна дикция и нормално темпо на речта; да открива връзки между сведения и събития; да разбира общото съдържание на откъси от филми, представени на стандартен език; да използва компенсаторни стратегии. ЧЕТЕНЕ да извлича основна информация от автентични, съответстващи на езиковото ниво и/или адаптирани Нови знания ФОНЕТИКА Усвояване на фонологични модели и интонация, близки до тези на носителите на арабски език ГРАМАТИКА II. МОРФОЛОГИЯ Глагол Особености на неправилни глаголи с проста и разширена основа. Двойнонеправилни глаголи. Четирисъгласен глагол модели за основни форми. Фазов глагол. Двойнопреходен глагол. Непряка реч. Условно наклонение. Форми за усечено и повелително наклонение на неправилни глаголи с проста основа. Особености в употребата на формата за усечено наклонение. Модели VII и VIII на трисъгласния глагол с разширена основа. Изразяване на възвратност. Глаголни времена: Минало несвършено време, минало предварително време, бъдеще в миналото, бъдеще предварително, сегашно предварително образуване. Съществително име

4 III. Всекидневие Облекло и мода (модни предпочитания и тенденции) Кулинарно многообразие Интереси, увлечения (музика, книги, кино, спорт) Изкуство (емблематични представители на изкуството и културата и техни произведения) IV. Здраве и здравословен начин на живот Здравословно хранене. Физическа активност и здраве Здравословни навици и поведение V. Природа и екология Природни чудеса и забележителности Диви животни художествени и научнопопулярни текстове по изучаваните тематични области и по актуални събития, написани на стандартен език; да разбира комуникативното намерение на автора (цел, адресат), като определя темата, разграничава съществените моменти, проследява сюжетната линия, разграничава персонажите; да открива необходимата информация в обяви, реклами, менюта, рецепти, разписания, инструкции, програми на радио, телевизия, кино, театър, концерти и др.; да разбира конкретна информация от писма, покани и електронни съобщения, определяйки изразените в тях намерения, желания и чувства; да проследява логическата и хронологичната последователност на събитията в текстове, свързани с изучаваните тематични области; да използва компенсаторни стратегии, като се ориентира по илюстрациите, заглавието и контекста, спецификата на конкретния текст, интернационалната лексика. ГОВОРЕНЕ При диалогична реч да участва в разговор (вкл. в подготвено кратко интервю) по изучаваните тематични области и по теми, свързани с интересите му, в съответствие с комуникативната задача; да търси, да дава информация и да договаря съвместна дейност, във връзка с изучаваните тематични области; Модели за неправилно множествено число. Събирателно име и име за единичност. Определеност и неопределеност на съществително нарицателно име. Частицата ما за акцентиране върху неопределеността. Модели за образуване на съществителни имена за място, време, инструмент, основна дейност или професия, лице което я упражнява. Тематичен подлог. Съществителни имена от женски род по употреба. Съществителни имена с нееднозначно фиксиран род. Словосъчетание тип идафа с първи компонент съществително и втори компонент прилагателно име комплексно съществително. Словосъчетание тип идафа с първи компонент половин и втори компонент съществително име комплексно съществително. Събирателно име и име за единичност при лица. Модели на съществителни за моментно еднократно действие. Прилагателно име Елатив. Аналитичен елатив. Прилагателно име, образувано по модела Качествени прилагателни имена по.فعلان модела.ا فعل Съюзно и безсъюзно свързване на две или повече съгласувани определения-прилагателни имена. Комплексно прилагателно.

5 Екотуризъм защитени природни обекти. Екологични организации и инициативи VI. Моята родина и светът Аз гражданин на Европа и света Пътуване, ваканция, туризъм (планиране, впечатления и преживявания) Регионални празници и традиции Приносът на моята родина в световното културно-историческо наследство В определени уроци да има елементи и/или рубрика за културата на арабоезичните страни, както и интегрирани въпроси и теми от областта на гражданското образование и устойчивото развитие. Да има активно приложение на ИКТ в да започва, да поддържа и да завършва разговор по познати теми, да обменя конкретна информация, да изразява мнение, съгласие или несъгласие със събеседниците; да споделя преживявания и да изразява чувства (интерес, удивление, радост и др.); да говори относително гладко, без прекалено големи паузи, с произношение и интонация, близки до нормите на езика и ненарушаващи разбирането; да използва разнообразни езикови средства, речево поведение, регистър на общуване и компенсаторни стратегии. При монологична реч да представя информация по познати и свързани с интересите му теми, като изтъква същественото; да разказва накратко случки, събития, преживявания, да описва лица, места и явления; да преразказва кратки текстове, като използва опорни точки или илюстративен материал; да представя плановете и намеренията си, като посочва мотиви и се аргументира; да говори относително гладко, без големи паузи, с произношение и интонация, близки до нормите на езика и ненарушаващи разбирането; да използва компенсаторни стратегии. ПИСАНЕ да създава логически свързан и правилно структуриран текст по изучаваните тематични области, по актуални или интересуващи го теми в съответствие с комуникативната задача; Наречие Обстоятелствено пояснение. Числително име Бройни числителни стотици, хиляди, милиони, милиарди, номерално словосъчетание. Комплексни бройни числителни от сто нагоре. Местоимение Относителни местоимения. Самостоятелни местоимения за В.п. Думата катоا ي неопределително местоимение или със значение никакъв в отрицателни изречения. II. СИНТАКСИС Подчинени изречения, изразяващи реално и нереално условие. Общ въпрос, съдържащ отрицание. Съюзи. ЛЕКСИКА Включва основни лексикални единици по предвидените от програмата тематични области. Основни тематични групи на лексиката: държави, националности, езици; чувства, емоции; задължения и отговорности; здравословно състояние и медицински услуги;

6 урочната дейност. Изкуствата и технологиите да са представени в дейностите. да създава текст по опорни точки, ключови думи или илюстративен материал (графично изображение, таблица, карикатура, комикс) в съответствие с комуникативната задача; да посочва мотиви и да се аргументира; да води лична кореспонденция; да разказва накратко конкретни събития, случки и преживявания от личния си житейски опит, да изразява мнение и споделя опит; да преразказва текст по опорни точки или илюстративен материал; да попълва формуляри, анкети, да създава стандартен автобиографичен текст; да съставя план на съдържанието на прочетен или чут текст, да изразява отношение и да коментира; да използва правопис и пунктуация, които не затрудняват разбирането и са съобразени с нормите на езика. Всеки писмен текст трябва да е с обем в рамките на думи. магазини, услуги; обществени сгради; заведения за хранене; природни явления, метеорологично време; ваканция, туризъм и пътуване; транспортни средства; културни и исторически забележителности в България и арабоезичните страни; празници и традиции в България и арабоезичните страни. Включват се елементи от речевия етикет: поздрав, обръщение, представяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, благодарност, молба, покана, поздравление, пожелания за празници, предложения и планиране на съвместна дейност, желания и предпочитания, мнения и препоръки, преценка и изводи, разказване и описание, съпоставителна характеристика. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА Годишен брой часове в ІХ клас по учебен план с интензивно изучаване на арабски език 144 часа Годишен брой часове в Х клас по учебен план с интензивно изучаване на арабски език 72 часа Годишен брой часове в Х клас по учебен план с разширено изучаване на арабски език 72 часа Годишен брой часове в ХІ клас по учебен план с разширено изучаване на арабски език 72 часа Годишен брой часове в ХІІ клас по учебен план с разширено изучаване на арабски език 62 часа

7 За нови знания 50% За упражнения, преговор, обобщение и практически дейности 45% За контрол и оценка 5% СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок IХ клас по учебен план с интензивно изучаване на арабски език Х клас по учебен план с интензивно изучаване на арабски език Устни изпитвания и участие в работа в клас минимум 3 оценки минимум 2 оценки Писмени задачи в клас и домашни работи минимум 2 оценки минимум 1 оценка Контролна работа 1 оценка 1 оценка Класна работа 1 оценка 1 оценка Работа по проекти 1 оценка 1 оценка Текущи оценки за учебен срок Х клас по учебен план с разширено изучаване на арабски език ХI клас по учебен план с разширено изучаване на арабски език ХII клас по учебен план с разширено изучаване на арабски език Устни изпитвания и участие в работа в клас минимум 2 оценки минимум 2 оценки минимум 2 оценки Писмени задачи в клас и домашни работи минимум 1 оценка минимум 1 оценка минимум 1 оценка Контролна работа 1 оценка 1 оценка 1 оценка Класна работа 1 оценка 1 оценка 1 оценка Работа по проекти 1 оценка 1 оценка 1 оценка

8 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДВИДЕНО ЗА ДО 126 УЧЕБНИ ЧАСА Препоръчва се за изучаване в избираеми и/или факултативни учебни часове от училищния учебен план. Тематични области I. Аз и другите Аз и моят свят (семейство, училищна среда) Междуличностни отношения (чувства, емоции) Социална среда и ценностна система (начини на общуване реално и виртуално общуване, речеви етикет) II. Светът около мен Моето родно място минало, настояще, бъдеще, забележителни личности Моите мечти и представи за бъдещето (образование, професия, дом, семейство) Наука и научни постижения (известни учени и техният Очаквани резултати (компетентности по четирите основни умения: слушане, четене, говорене и писане) СЛУШАНЕ Ученикътможе: Да разбира съществената информация от изказвания и ограничени по обем текстове по изучавани тетематични области, представени с нормално темпо на речта и стандартно произношение; Да проследява разговор по изучаваните тематични области между носители на езика, като разбира комуникативните намерения и идентифицира лицата (цел, адресат), темата на разговора, мнения и чувства; да разбира общия смисъл на информацията от средствата за масово осведомяване; да подбира конкретна информация от съобщения, реклами, менюта, инструкции, разговори (и по телефона), разписания на влакове, автобуси, самолети; прогнози за времето; да разбира основна информация от несложни текстове от по-широки области на обществения живот, съдържащи общоупотребявана лексика и представени с ясна дикция и нормално темпо на речта; да открива връзкимежду сведения и събития; да разбира общото съдържание на откъси от филми, представени на стандартен език; да използва компенсаторни стратегии. Нови знания ФОНЕТИКА Усвояване на фонологични модели и интонация, близки до тези на носителите на арабски език ГРАМАТИКА II. МОРФОЛОГИЯ Глагол Корен и модел Правилен трибуквен глагол с проста основа. Неправилен трибуквен глагол с проста основа (недостатъчен, кух, подобноправилен, хамзован, с еднаква втора и трета коренна). Четирибуквен глагол. Правилен трибуквен глагол с разширена основа (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X група). Деятелно и страдателно причастие на глагол с проста основа с еднаква втора и трета коренна. Страдателни причастия за обозначаване на резултата от действието върху непреки допълнения. Страдателен залог. Изразяване на пасивност. Изразяване на възвратност. Фазови глаголи.

9 принос, иновационни технологии) III. Всекидневие Облекло и мода (модни предпочитания и тенденции) Кулинарно многообразие Интереси, увлечения (музика, книги, кино, спорт) Изкуство (емблематични представители на изкуството и културата и техни произведения) IV. Здраве и здравословен начин на живот Здравословно хранене. Физическа активност и здраве Здравословни навици и поведение V. Природа и екология ЧЕТЕНЕ да извлича основна информация от автентични, съответстващи на езиковото ниво и/или адаптирани художествени и научнопопулярни текстове по изучаваните тематични области и по актуални събития, написани на стандартен език; да разбира комуникативното намерение на автора (цел, адресат), като определя темата, разграничава съществените моменти, проследява сюжетната линия, разграничава персонажите; да открива необходимата информация в обяви, реклами, менюта, рецепти, разписания, инструкции, програми на радио, телевизия, кино, театър, концерти и др.; да разбира конкретна информация от писма, покани и електронни съобщения, определяйки изразените в тях намерения, желания и чувства; да проследява логическата и хронологичната последователност на събитията в текстове, свързани с изучаваните тематичниобласти; да използва компенсаторни стратегии, като се ориентира по илюстрациите, заглавието и контекста, спецификата на конкретния текст, интернационалната лексика. ГОВОРЕНЕ При диалогична реч да участва в разговор (вкл. в подготвено кратко интервю) по изучаваните тематични области и по теми, свързани с интересите му, в съответствие с комуникативната задача; Форми за усечено и повелително наклонение на неправилен глагол с проста основа. Повелително наклонение при трисъгласните глаголи с разширена основа. Каузативни глаголи. Глаголни времена: Минало несвършено време, минало предварително време, бъдеще в миналото, бъдеще предварително, сегашно предварително образуване. Съществително име Модели за неправилно множествено число. Име за единичност. Неопределеност на съществително нарицателно име. Частицата ما за акцентиране върху неопределеността на назования обект. Форми на ذو в дв. и мн. ч. Съществителни имена от женски род по употреба. Съществителни имена с нееднозначно фиксиран род. Съществително със значение същият, двамата Формална идафа. Словосъчетание тип идафа с първи компонент съществително и втори компонент прилагателно име комплексно съществително. Словосъчетание тип идафа с първи компонент половин и втори компонент съществително име комплексно съществително. Словосъчетание тип идафа с

10 Природни чудеса и забележителности Диви животни Екотуризъм защитени природни обекти. Екологични организации и инициативи VI. Моята родина и светът Аз гражданин на Европа и света Пътуване, ваканция, туризъм (планиране, впечатления и преживявания) Регионални празници и традиции Приносът на моята родина в световното културно-историческо наследство В определени уроци да има елементи и/или рубрика за културата на арабоезичните страни, както и интегрирани въпроси и теми от областта на гражданското да търси, да дава информация и да договаря съвместна дейност, във връзка с изучаваните тематични области; да започва, да поддържа и да завършва разговор по познати теми, да обменя конкретна информация, да изразява мнение, съгласие или несъгласие със събеседниците; да споделя преживявания и да изразява чувства (интерес, удивление, радост и др.); да говори относително гладко, без прекалено големи паузи, с произношение и интонация, близки до нормите на езика и ненарушаващи разбирането; да използва разнообразни езикови средства, речево поведение, регистър на общуване и компенсаторни стратегии. При монологична реч да представя информация по познати и свързани с интересите му теми, като изтъква същественото; да разказва на кратко случки, събития, преживявания, да описва лица, места и явления; да преразказва кратки текстове, като използва опорни точки или илюстративен материал; да представя плановете и намеренията си, като посочва мотиви и се аргументира; да говори относително гладко, без големи паузи, с произношение и интонация, близки до нормите на езика и ненарушаващи разбирането; да използва компенсаторни стратегии. ПИСАНЕ първи компонент не и втори компонент масдар отричане на масдара. Събирателно име и име за единичност при лица. Модели на съществителни за моментно еднократно действие. Прилагателно име Форми на елатив. Аналитичен елатив..فعلان Прилагателно име, образувано по модела Комплексно прилагателно. Наречие Обстоятелствено пояснение. Числително име Бройни числителни стотици, хиляди, милиони, милиарди, номерално словосъчетание. Комплексни бройни числителни от сто нагоре. Поставяне на номерално словосъчетание с бройно числително в определено състояние. Съгласуване с номерално словосъчетание. Проценти и дроби. Местоимения Общи относителни местоимения. Служебни думи ا ن لا ن и съюзите ل и ا ن Усилителните частици.لكن II.СИНТАКСИС

11 образование и устойчивото развитие. Да има активно приложение на ИКТ в урочната дейност. Изкуствата и технологиите да са представени в дейностите. да създава логически свързан и правилно структуриран текст по изучаваните тематични области, по актуални или интересуващи го теми в съответствие с комуникативната задача; да създава текст по опорни точки, ключови думи или илюстративен материал (графично изображение, таблица, карикатура, комикс) в съответствие с комуникативната задача; да посочва мотиви и да се аргументира; да води лична кореспонденция; да разказва накратко конкретни събития, случки и преживявания от личния си житейски опит, да изразява мнение и споделя опит; да преразказва текст по опорни точки или илюстративен материал; да попълва формуляри, анкети, да създава стандартен автобиографичен текст; да съставя план на съдържанието на прочетен или чут текст, да изразява отношение и да коментира; да използва правопис и пунктуация, които не затрудняват разбирането и са съобразени с нормите на езика. Всеки писмен текст трябва да е с обем в рамките на думи. Подчинени изречения, изразяващи реално и нереално условие. ЛЕКСИКА Включва основни лексикални единици по предвидените от програмата тематични области. Основни тематични групи на лексиката: държави, националности, езици; чувства, емоции; задължения и отговорности; здравословно състояние и медицински услуги; магазини, услуги; обществени сгради; заведения за хранене; природни явления, метеорологично време; ваканция, туризъм и пътуване; транспортни средства; културни и исторически забележителности в България и арабоезичните страни; празници и традиции в България и арабоезичните страни. Включват се елементи от речевия етикет: поздрав, обръщение, представяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, благодарност, молба, покана, поздравление, пожелания за празници, предложения и планиране на съвместна дейност, желания и предпочитания, мнения и препоръки,

12 преценка и изводи, разказване и описание, съпоставителна характеристика. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА Годишен брой часове в IХ клас по учебен план с интензивно изучаване на арабски език 36 часа Годишен брой часове в Х клас по учебен план с интензивно изучаване на арабски език 90 часа За нови знания 50% За упражнения, преговор, обобщение и практически дейности 45% За контрол и оценка 5% СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок IХ клас по учебен план с интензивно изучаване на арабски език Х клас по учебен план по учебен план с интензивно изучаване на арабски език Устни изпитвания и участие в работа в клас 1 оценка минимум 1 оценки Писмени задачи в клас и домашни работи 1 оценка минимум 1 оценки Контролна работа 1 оценка Работа по проекти 1 оценка 1 оценка Не се поставят оценки по арабски език, предвиден за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ Тази програма дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия живот. Oбучението по арабски език дава възможност ученикът: да развие езикови, социокултурни и ключови компетентности;

13 да прилага на практика изучавания език: да чете, да разбира устна реч, да общува, да се изразява в писмена и устна форма; да изгради положително отношение към изучаването на арабски език и култура. ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО АРАБСКИ ЕЗИК Обучението се осъществява чрез: прилагане на личностно-ориентирано обучение, което позволява индивидуализиран и диференциран подход; прилагане на дейностно-ориентиран подход с акцент върху практическото приложение на езика; формиране на базова култура на личността: нравствена, правна, естетическа, физическа, култура на труда, на общуването; развиване на творчески умения и независимо мислене на учениците; принципа на преподаване от лесно към трудно, от изучено към ново, като работата се основава на личния опит и изучаваното по другите учебни предмети и новият материал се съпоставя с изучения; интегрирано изграждане на четирите езикови умения с акцент върху развиването на говорните компетентности; общуване в клас на арабски език (български език се използва при необходимост); изграждане на нагласа за междукултурно общуване, развиване на толерантност и интерес към други култури и модели на поведение, както и на чувство за национална идентичност при изучаване на социокултурната информация за арабоезичните страни. Ключови компетентности УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ Дейности и междупредметни връзки интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически действия и концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с учебните предмети математика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и информационни технологии.

14 ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО използване на системи за електронно обучение в часовете по арабски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит за осъзнаване на потребност от мотивирано учене и необходимост от постоянно самоусъвършенстване чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на учениците; представяне на съчинения, стихотворения, песни и пиеси; работа по проекти и презентации; дидактически игри в устна или писмена форма (съставяне на фрази, истории с определени думи, групиране на думи, кръстословици, и т.н.); извънкласна дейност, обвързана с учебния процес (посещения на кино, театрални или оперни постановки на арабски език, или свързани с културния контекст на арабоезинчите страни, изложби, уроци, изнесени сред природата и свързани със заобикалящата среда, участие в училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.); използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио- и мултимедийни материали; печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.); електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси), връзка с всички учебни предмети участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване културите на другите народи, връзка с всички учебни предмети. работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, приучаване към спазване на срокове, развиване на новаторско мислене и приемане на нови идеи, връзка с всички учебни предмети. дейности за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на България и на страните на изучавания език, и за развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, история и цивилизации, музика и изобразително изкуствo.

15 УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебните предмети история и цивилизации и физическо възпитание и спорт.

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Приложение 1 към т. 1 Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - УП-КрЕ-В1.docx

Microsoft Word - УП-КрЕ-В1.docx Приложение 8 към т. 8 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по корейски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Microsoft Word - B1 ivrit

Microsoft Word - B1 ivrit Приложение 10 към т. 10 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в първи гимназиален етап е насочено към овладяване на знания,

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-В1.doc

Microsoft Word - УП ЯЕ-В1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В1 Приложение 8 към т. 8 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - 2 kl ivrit

Microsoft Word - 2 kl ivrit Приложение 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА II КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - КрЕ-ПП_11_12 клас_B2.docx

Microsoft Word - КрЕ-ПП_11_12 клас_B2.docx Приложение 9 към т. 9 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Профилираното

Подробно

Microsoft Word - 6 kl ivrit

Microsoft Word - 6 kl ivrit Приложение 6 към т. 6 Кратко представяне на учебната програма УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА VI КЛАС Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения

Подробно

Microsoft Word - АрE-ПП_11_12 klas_B2.docx

Microsoft Word - АрE-ПП_11_12 klas_B2.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Приложение 1 към т. 1 Профилираното

Подробно

Microsoft Word - 4 kl ivrit

Microsoft Word - 4 kl ivrit Приложение 4 към т. 4 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК-ИВРИТ ЗА IV КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

Microsoft Word - 3 kl ivrit

Microsoft Word - 3 kl ivrit Приложение 3 към т. 3 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК-ИВРИТ ЗА III КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - A2 ivrit

Microsoft Word - A2 ivrit Приложение 9 към т. 9 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО А2 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в прогимназиален етап е насочено към овладяване на основни

Подробно

Microsoft Word - ЯЕ-ПП_11_12 клас_В2.docx

Microsoft Word - ЯЕ-ПП_11_12 клас_В2.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Приложение 13 към т. 13 Настоящата учебна

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

Microsoft Word - AE_PP_B2_Modul_1

Microsoft Word - AE_PP_B2_Modul_1 Приложение 13 към т. 13 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Профилираното обучение по английски

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно