5Ozenka-prior

Размер: px
Започни от страница:

Download "5Ozenka-prior"

Препис

1 ОЦЕНКА И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ Министерство на финансите Дирекция Вътрешен контрол 1

2 Роля на оценката на риска(1) Рисковете са идентифицирани, какво разбрахме до момента за тях? Наименование и място спрямо картата на риска Брой 2

3 Роля на оценката на риска(2) Какво ще научим от оценката на риска? Доколко всеки присъщ риск може да застраши постигането на целите (стойност на риска ) Доколко контролираме рисковете (адекватност и ефективност на наличните контроли) Колко работа ни очаква (зависи от риск апетита) 3

4 Етапи на оценката на риска оценка на присъщия риск оценка на контролните дейности оценка на остатъчния риск определяне на риск апетита 4

5 Работните срещи за оценка на риска и контролните дейности дискусия относно критичните рискове за всяка от организациите като цяло, както и относно критичните рискове в рамките на всяко организационно звено/дирекция оценка на рисковете дискусия относно предприетите действия за ограничаване на идентифицираните рискове оценка на контролните дейности 5

6 Присъщ риск дефиниция Рискът за организацията, съществуващ при липса на всякакви предприети от ръководството действия за промяна на вероятността от настъпване или въздействие на риска. 6

7 Показатели за оценка Оценката на риска е процес, който дава количествена и качествена оценка на идентифицираните присъщи рискове, чрез измерване на: влияние вероятността 7

8 Показатели за оценка(3) Специфика на методологията на Делойт : Вероятност Уязвимост Защо? Уязвимост = вероятност + готовността на организацията да се справи с риска, ако настъпи, т.е. има ли контроли да устои, НО Степента на готовност не трябва да се влияе от вероятността от настъпване на риска! 8

9 Показатели за оценка(4) оценките на риска в рамките на една организация трябва да се извършва на база едни и същи показатели показателите за оценка на риска трябва да са дефинирани в Стратегията за управление на риска Стратегиите на пилотните организации използват показателите вероятност и влияние за оценка на риска 9

10 Скала за оценка на присъщия риск (2): Влияние Оценка Описание Несъществено Малко Умерено Съществено Изключително голямо 1

11 Скала за оценка на присъщия риск (3): Вероятност Оценка Описание Не е вероятно Рядко Възможно Вероятно Почти сигурно 11

12 Критерии за оценка на влиянието Влияние Финанси Репутация Юридически / регулаторен Показатели за оценка на представянето / риска Бюджет Отразяваневмедиите, общественинастроения, проверки Брой съдебни искове, глоби, наказателни мерки идр. Изключи телно голямо над 5% от бюджета -Сериозниобщественипрояви (протести, неподчинение), продължителнообществено недоверие / накърнено обществено доверие -съдебнидела - дейността е прекъсната поради правна намеса Съществено 2-5% от бюджета - Широко и/или негативно отражение в медиите на национално ниво. Обществени протести, накърнено обществено доверие -правнанамеса - заплаха от големи глоби и други наказания Умерено 1% - 2% от бюджета -Отражениевмедиите, по-скоронеутрално, отколкото негативно. Спад в обществено одобрение - могат да бъдат наложени глоби или друго наказание - някои неосновни дейности биха могли да бъдат спрени или променени поради правна намеса Несъществено до1% от бюджета - Ограничено отражение в медиите - Отрицателната реакция е от страна само на ограничена група хора - няма заплаха от съдебни искове -минималниглоби Малко до.5% от бюджета - По-скоро неутрално / ниакакво отражение в медиите - Индивидуалния/институционния ранкинг може да спадне за много кратък период - Само определни служители са обект на проверка -нямапоследствия 12

13 Практическа оценка на ПР(1) Цел Клас Категория Подкатегория Риск ID Риск Описание на риска УПРАВЛЕНИЕ ИНАДЗОР Управление инадзор Компенсации и възнаграждения G1 Несъобразени с резултатите възнаграждения Липсва: обвързаност между възнаграждения и резултати; прозрачност при определяне на допълнителните възнаграждения. УПРАВЛЕНИЕ ИНАДЗОР Управление инадзор Надзор на риска G2 Неправилно използване или липсанарамказа УР Липсва система за управление на риска на ниво дирекция ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ И ИНФРАСТРУК ТУРА Човешки ресурси Обучение и развитие О1 Програмите за обучение и развитие не са съобразени с целите на оперативната дейност Липса на подходящи курсове за обучение, съобразно областта на работа, Непровеждане на някоикурсове. 13

14 Практическа оценка на ПР(2) Гласуване на оценката за: -вероятност -влияние от всеки участник, за всеки присъщ риск 14

15 Практическа оценка на ПР(3) 15

16 Практическа оценка на ПР(4)- Вписване на : документиране - индивидуалните оценките - средната оценка за вероятност и влияние (стойност на риска) 16

17 Практическа оценка на ПР(5)- документиране Присъщ риск Изключителноголямо (9) Почтисигурно (9) Съществено (7) Вероятно (7) Умерено (5) Възможно (5) Малко (3) Рядко (3) Несъществено (1) Неевероятно (1) a Оценка на влияние b c d e f Ср. оцен Вл. a Оценка на вероятност b c d e f Ср. оцен Вер. Стойн на риска (Вл+Вер)/2 17

18 Какво постигнахме дотук?(1) оценихме присъщите рискове по показателите вероятност и влияние Защо? определихме стойността на присъщите рискове Защо? за да оценим остатъчния риск Защо? за да разберем колко работа ни чака (План за действие ) 18

19 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! ВЪПРОСИ Този документ/материал се изготвя в изпълнение на проект Засилване на управленската отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в централната и общинската администрация, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет. 19

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

10England

10England УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Министерство на финансите Дирекция Вътрешен контрол 1 Структура на публичния сектор във Великобритания - Общ преглед Две нива на управление централно местно Усложнена

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Политически документи Видове приложни политически анализи. Документ за политическа позиция, документ за оценка на въздействието. Преподавател:

Подробно

Приложение № 10

Приложение № 10 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 БЮДЖЕТ ЗА 2015 г. и АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2016 и 2017

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно

Microsoft PowerPoint - 46A05EE EF.ppt

Microsoft PowerPoint - 46A05EE EF.ppt НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ Процесът на оценка на Процесът на оценка на резултатите: Връзката между превенция и оценка на ефективността

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Нормативен акт Министерство на образованието и Постановление на Министерския

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Анализ на резултати от проведено пряко допитване на гражданите на област Хасково по теми, касаещи съдебната система и реформата в нея Резултати от про

Анализ на резултати от проведено пряко допитване на гражданите на област Хасково по теми, касаещи съдебната система и реформата в нея Резултати от про Резултати от проведеното допитва по групи експериментална и контролна Всяка от следващите графики показва много по-доро познава на съдебната система от гражданите, които са имали скорошен досег с я, което

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

Dia 1

Dia 1 Проект MiSRaR Риск анализ. Видове пространствени рискове, оценка на разходите и ползите. 2 ноември 2012, Боженци Атанас Генков Координатор на проекта намаляване на риска Думата mitigation е английска и

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Microsoft Word _OTCHET_politiki_programi.doc

Microsoft Word _OTCHET_politiki_programi.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 О Т Ч Е Т ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА

Подробно

Съдържание на квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Н

Съдържание на квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Н Съдържание на квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Николова и Елена Шишманова (контакти: office@bco.bg,

Подробно

Оценяващо изследване сред служители от държавната администрация за прилагането на принципите на прозрачност и почтеност Технически параметри на изслед

Оценяващо изследване сред служители от държавната администрация за прилагането на принципите на прозрачност и почтеност Технически параметри на изслед Оценяващо изследване сред служители от държавната администрация за прилагането на принципите на прозрачност и почтеност Технически параметри на изследването Изследването е проведено от Асоциация Прозрачност

Подробно

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Дата:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА, НАДЯ ГЕОРГИЕВА Адрес 16 06 София, ул. Лайош Кошут 12, ап.12 Телефон +359 889 298 250 E-mail nadya.sokolova2009@gmail.com

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно