1

Размер: px
Започни от страница:

Download "1"

Препис

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: Ревизия: Дата на отпечатване: Описание на веществото/препарата и фирмата/предприятието Търговско наименование: Ceresit СТ 127 Предназначение: Циментова шпакловка за стени и тавани на закрито Наименование на фирмата: 1700 София, бул. Симеоновско шосе 120, ет.2 Тел.:(02) Информационна служба (относно съдържанието на информационния лист): Отдел Проучване и развитие, Тел. (02) Телефони в случаи на спешност: (02) или между 9.00 ч и ч от понеделник до петък 150 (Бърза помощ) или (02) (Клиника по токсикология при МБАЛСМ Пирогов ) 2. Състав / информация за съставните вещества Общо химическо описание: Строителен разтвор на основата на цимент, модифициращи добавки и минерални пълнители. Декларация за съставките: Наименование на веществото Концентрация CAS EINECS Символи за опасност 1 Калциев карбонат % Поливинилацетат < 2 % R-фрази 3 Калциев хидроксид < 1 % Xi 38, Описание на опасностите Обща характеристика: Препаратът не е класифициран като опасен (дразнещ) в смисъла на действащите директиви за производство. Препаратът съдържа следи от вар. Може да предизвика лека алкална реакция при смесване с вода. Многократен контакт с кожата може да предизвика сухота и напукване. При контакт с кожата, засегнатият участък да се измие незабавно и обилно с вода. При контакт с очите да се измият незабавно и обилно с вода и да се потърси консултация от лекар. Други опасности: По време на ползването му, препаратът често образува прах. Избягвайте поглъщане на този прах. Готовият за употреба разтвор е опасен при разливане, тъй като създава хлъзгава повърхност и условия за подхлъзвания и падания. Избягвайте разливане на разтвора.

2 Ceresit CТ 127 Стр. 2 от 5 4. Мерки за оказване на първа помощ При вдишване: Пострадалият да се изведе от запрашения участък на проветриво място. При контакт с кожата: Да се измие с течаща вода. При контакт с очите: Незабавно да се промият с голямо количество течаща вода в продължение на 10 мин. Да се потърси лекарска помощ ако е необходимо. При поглъщане: Устата да се изплакне, да се изпие голямо количество вода. Да се потърси лекарска помощ. 5. Мерки при гасене на пожар Подходящи средства за гасене на пожар: Негорим продукт. Пожарогасителни средства, които не бива да се използват от съображения за сигурност: Не са известни. Специални предпазни средства за пожарникарите: Не е необходимо специално защитно оборудване. Специфични опасности, произтичащи от самия продукт, продукти на неговото разлагане или освобождаващи се газове: Не са известни. 6. Мерки при аварийно изпускане Лични предпазни мерки: Да се избягва контакт с кожата и очите. Да се избягва образуването на прах. Мерки за опазване на околната среда: Да се предотвратява проникването на продукта в канализационната мрежа, повърхностните водни басейни и подпочвените води. Покрийте разсипаното количество прах за да не бъде разпиляно от вятъра. Начини за почистване и събиране: Прахът или все още невтвърдената смес да се измие с вода и сапун. Втвърденото вещество да се отстрани механично. 7. Работа с препарата и съхранение Работа с препарата: Да се избягва образуването на прах. Торбите да се поставят внимателно и да не се хвърлят. Съхранение: Да се съхранява на сухо място. Да не се съхранява заедно с хранителни продукти. Специфична употреба: Да се използва единствено като строителен материал за шпакловане на закрито.

3 Ceresit CТ 127 Стр. 3 от 5 8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства Съставки, изискващи специфичен контрол на работното място: Няма известни. Защита на дихателните пътища: Да се избягва вдишване на праха. Препоръчва се използване на противопрахова маска, ако не може да се предотврати образуване на прах. Защита на очите: Да се избягва контакт с очите. Препоръчва се използване на защитни очила по време на работа с препарата. Защита на ръцете: Да се избягва контакт с кожата. Препоръчва се използване на гумени или платнени, подплатени с гума, ръкавици по време на работа с продукта. Преди почивките и след приключване на работа ръцете и лицето да се измиват. 9. Физични и химични свойства Общи характеристики: Състояние при доставка: Мирис: Цвят: фин прахообразен материал няма бял Физикохимични свойства: Стойност на ph (+ 20 C; при прибл. 300 g/l H 2 O) прибл. 7,0-8,0 Температура на възпламеняване Относителна плътност kg/m 3 Самозапалване: не се самозапалва Експлозивни свойства: продуктът не е взривоопасен Оксидиращи свойства Парно налягане: Вискозитет: Плътност на парите: практически неразтворим във вода. Хидравлично Разтворимост: свързване на частиците под въздействието на вода. 10. Стабилност и реактивоспособност Условия, които трябва да се избягват: При употреба съгласно указанията не настъпва химическо разпадане. Материали, които трябва да се избягват: При употреба по предназначение не са известни такива. Опасни продукти при разпадане: При употреба по предназначение няма такива. 11. Токсикологична информация При вдишване: Не предизвиква опасни реакции. При контакт с кожата: Продуктът дразни кожата и лигавиците. При контакт с очите: Може да предизвика леко зачервяване на очите. При поглъщане: Препаратът не е токсичен.

4 Ceresit CТ 127 Стр. 4 от Информация за околната среда Екотоксичност: Веществото не е вредно за околната среда. Подвижност: Веществото няма миграционен потенциал за проникване в подпочвени води или за широко разпространение извън мястото на употребата му. Стабилност и разграждане: Предимно минерален (неорганичен) продукт. Информацията за биологично разграждане се отнася само за органичните добавки. Продуктът не се разлага биологично. Да се предотвратява попадането на продукта в напоителни и дренажни системи, в почвата и в естествените водни басейни. В случай на инцидентно разсипване върху почвата, излейте вода върху прахообразното вещество, за да предотвратите разпространението на праха. 13. Третиране на отпадъците Отстраняване на препарата: Отпадъците от веществото, било то прахообразни или втвърдени, не представляват опасност за хората и могат да се почистят от работниците по чистота. Отстраняване на непочистени опаковки: Опаковките могат да се предават за рециклиране само след пълното им изпразване. 14. Информация за транспортиране Обща информация: Продуктът не е класифициран като опасен товар съгласно RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO- TI/IATA-DGR. 15. Информация съгласно действащата нормативна уредба (Разпоредби за класификация и етикетиране) Символи за опасност: Няма такива.

5 Ceresit CТ 127 Стр. 5 от 5 R-фрази: R66 S-фрази: S2 S22 S26 помощ. S46 етикетът. Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. Да се пази далече от достъп на деца. Да не се вдишва прахът. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или Национални разпоредби: Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на: Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от г., с по-късни изменения) Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и препарати (Наредба за КОЕ) (Oбн. ДВ, бр. 5 от г., с по-късни изменения) Закон от 26 юни 1974 Кодекс на труда (единен текст: ДВ, бр.21 поз. 94 от 1998 г.) с по-късни изменения Закон от 28 октомври 2002 г. за автомобилен превоз на опасни материали (ДВ, бр.199, поз. 1671) Наредба на министъра на здравеопазването и социалните грижи от 11 септември 1966 г. за изследване и измерване на вредни за здравето агенти в работната среда (ДВ, бр. 86) Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62) Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, бр.112) Наредба на министъра на труда и социалната политика от г. за максималните концентрации и интензивност на опасни за здравето агенти в работната среда (ДВ, от г.) Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (Приета с ПМС 161 от г., обн. ДВ, бр. 63 от г., в сила от г.) Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г. Наредба 3 от г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн. ДВ, бр. 46 от г., в сила от г.). Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, обн. ДВ, бр. 110 от г. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/ г.) Наредба 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от г.) 16. Друга информация Допълнителна информация: Настоящата информация се основава на настоящото ниво на познанията ни и се отнася за продукта в състоянието, в което се доставя. Тя е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасна работа и не е предназначена да гарантира определени свойства.

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Ceresit TS 22 Ръчна и пистолетна ПУ пяна Дата на съставяне: 12.04.2006 Ревизия: 10.01.2008 Дата на отпечатване: 11.10.2011

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно