BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

Размер: px
Започни от страница:

Download "BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH"

Препис

1 HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: Данни за продукта / производителя. Име на продукта : ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Приложение: Компонент за втвърдяване на Акрилен лак серия "ПЛЮС" Производител: RANAL Sp. z o.o. ul. Warszawska 36a Rudniki Tel: Fax: Телефон за спешни въпроси : (от 8:00 до 16:00) 2- Идентификация на риска. Опасности за здравето: Вреден за здравето продукт. Вреден при вдишване и при контакт с кожата. Причинява дразнене на кожата. Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. Опасни свойства: Запалима течност. Избягвайте контакт със силни оксиданти. 3- Химически състав / информация за компoнентите. Индекс Название на WE CAS Класификация Маркировка на Състав веществото на веществото веществото Алифатичен Xi; R % полиизоцианит Бутил ацетат R10 R: % R66, R Ксилен R10 Xn 20-30% Xn; R20/21; Xi; R38 R: 10-20/ метокси-2- пропил ацетат R10 R: % Хексаметилен T; R23 Xi; R36/37/38 R42/43 4- Мерки за безопасност. T R: 23-36/37/38-42/43 S: (1/2-) <0.2% Обща информация: Вижте т.11 от Техническата характеристика на продукта. При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Осигурете тиха и спокойна обстановка, чист въздух и потърсете медицинска помощ. При контакт с кожата: Отстранете напоените дрехи. Облейте обилно с хладка вода за около 15 минути. Консултирайте се с лекар в случай на кожна реакция.

2 При контакт с очите: Дръжте очите си отворени и ги изплакнете обилно с течаща вода за около 15 минути. Консултирайте се с офталмолог. При контакт с храносмилателния тракт: Не провокирайте повръщане (риск от задавяне). Изплакнете устата с хладка вода. Дайте 1-2 чаши хладка вода. Медицинска помощ е задължителна. 5- Противопожарни мерки за безопасност. Препоръчителни пожарогасители: CO2, водна мъгла, пожарогасителен прах; пяна, устойчива на алкохоли. Опасности при пожар: Пожарът може да генерира въглероден моноксид. Предпазна екипировка: Пожарникарите трябва да ползват противогаз и да бъдат облечени със защитна екипировка. Допълнителна информация: Охладете наличните резервоари чрез пръскане с вода от безопасно разстояние. 6- Мерки за предотвратяване на инциденти. Лични предпазни мерки: Пазете от източници на топлина. Осигурете добра вентилационна система на работното място. Избягвайте пряк контакт с изтеклото вещество. Избягвайте контакт с кожата и с очите. Носете предпазна екипировка, виж т. 8. Предпазване на околната среда: Да не се излива в канализации или в течаща вода. В случай, че голямо количество от продукта се разлее, мястото трябва да бъде маркирано и изолирано. При изтичане на продукта: отстранете изтичането като затворите или запечатате контейнера; повредените контейнери трябва да се преместят в резервни контейнери. Преместете механично веществото в резервните контейнери. Останалата част от веществото съберете с универсални свързващи вещества (пясък, диатомит, универсални биндери, стърготини). За други почистващи отпадъците средства, вижте т Съхранение и складиране. Съхранение: Пазете далеч от източници на топлина и огън. Не пушете. Не вдишвайте парите. Избягвайте контакт с кожата и с очите. Предпазвайте от електростатични заряди. Осигурете добра вентилационна система на работното място. Използвайте лични предпазни средства, виж т. 8. Складиране: Съхранявайте в хладни и проветриви помещения и затворени контейнери. Забранено е съхраняването на продукта в близост до органични пероксиди и силни оксиданти. 8- Контрол на употребата / персонална защита. Предпазване на дихателните пътища: да се носят противогазови маски тип А Защита на ръцете: да се носят предпазни ръкавици Защита на очите: да се носят плътно прилепващи защитни очила. Защита на кожата: подходяща предпазна екипировка (антистатична, импрегнираща) Защита на работното място: осигурете добра вентилационна система Хора, които страдат от свръхчувствителност на дихателните пътища (астма, хронични възпалителни процеси и др.) не трябва да влизат в контакт с продукта. NDS NDSCh (mg/m 3 ) NDSP (mg/m 3 ) метокси-2-пропил ацетат Ксилен Хексаметилен

3 9- Физичен и химичен състав. Форма : течност Цвят : безцветно Мирис : остра, проникваща миризма Точка на кипене : 137 С Точка на възпламеняване : 32 С Точка на самовъзпламеняване : 430 С Граници на експлозивност: Долни : 1.1 Vol% Горни : 8 Vol% Налягане на паритe при 20 С : 14 хпа Плътност при 20 С : 0.97 гр/см 3 (при 20 С) Разтворимост във вода : неразтворим Вискозитет : 14 s (при 20 С) 10- Устойчивост и реактивност. - Устойчивост: Продуктът е стабилен при спазване на условията за складиране, съхранение и транспортиране. Продуктът не трябва да влиза в контакт със: силно оксидиращи вещества, пероксиди, силни киселини и основи. Опасности: Продуктът генерира въглероден моноксид и други токсични газове при термичен разпад. 11- Токсикологична информация. Няма налична токсикологична информация за продукта. Оценката е направена въз основа на опасните съставки, от които е съставен продукта. Ксилен LD 50 (плъх, орално) 5000 mg/kg LС 50 (плъх, при вдишване) 4550 ppm/4h Основни дразнещи свойства: - към кожата причинява дразнене на кожата и на мукозните мембрани - към очите причинява дразнене Симптоми на интоксикация: главоболие и замаяност, отпадналост, сънливост, в краен случай загуба на съзнание. При поглъщане продуктът може да причини дразнене на храносмилателния тракт, гадене, повръщане и диария. 12- Екологична информация. Няма налична екологична информация. Оценката е направена въз основа на опасните съставки, от които е съставен продукта. Бутил ацетат: Номер в каталога, включващ веществa, опасни за водата: 42 1-метокси-2-пропил ацетат: Клас опасност за вода: 1 Daphnia magna /EC50 (48 hours) 500 mg/l Oncorchynchusmykiss/LC50 (96 hours) mg/l Номер в каталога, включващ веществa, опасни за водата: 206 Продуктът е много слабо разтворим във вода. Да се пази далеч от канализацията, повърхностните води, подземните води и почвата. 13- Освобождаване от отпадъчните материали. Препоръки: Отпадъчните материали да се изхвърлят съгласно официалните наредби.

4 Остатъците от продукта в контейнера трябва да бъдат внимателно отстранени и втвърдени с подходящ втвърдител. Внимание: Остатъците трябва да бъдат втвърдени на малки порции, далеч от запалими вещества. По време на реакцията се отделя топлина. Втвърденият продукт не е вреден. Внимателно почистеният контейнер не е вреден отпадъчен материал. 14- Tранспортна информация. Не транспортирайте заедно с материали от клас 1 (с изключение на материали от клас 1.4S) и и някои материали от клас 4.1 и 5.2. По време на транспортирането избягвайте директен контакт с материали от клас 5.1 и 5.2. Не използвайте пламъци и не пушете. UN No Название на Код на Етикиране за Класификационен Опаковъчна продукта 1866 РАЗТВОР ОТ СМОЛА, запалимо ADR/RID: IMDG-Код: ICAO/IATA: опасност опасност код група 30 3 F1 III UN 1866 РАЗТВОР ОТ СМОЛА, запалимо, 3, III РАЗТВОР ОТ СМОЛА, ЗАПАЛИМО, Клас 3, UN 1866, опаковъчна група III Ems: F-E, S-Е няма налична информация 15- Регулативна информация. Продуктът съдържа: Ксилен, Изоцианати Символ: Хn Вредно Рискови фрази: R10 Запалим R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с ковата R38 Дразни кожата R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. Фрази за безопасност: S (2-) Да се пази далече от достъп на деца. S 23 Не вдишвайте парите S24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите S36/37 Носете подходящо защитно облекло и ръкавици S38 В случай на недостатъчна вентилация, да се носят подходящи средства за дихателна защита. S 46 При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета на продукта. 16- Друга информация Пълният текст на Рисковите Фрази от т.2 и т.3: R10 Запалим R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с кожата R23 Токсичен при вдишване. R36/38 Причинява дразнене на очите и кожата R37 Дразнещо за дихателната система. R42 Може да предизвика сенсабилизация при вдишване.

5 R43 R66 R67 Може да предизвика сенсабилизация при контакт с кожата. Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Информацията, която се съдържа в този формуляр за безопасност се основава на настоящото състояние на нашите знания. Този формуляр не служи като гаранция за характеристиките на продукта. Изменения: Обща актуализация. Издаден от: RANAL Sp. Zo.o

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Microsoft Word - BG_sd_LBA528_CLEAR_TIX_PU_SELAER_HIGH_Q.docx

Microsoft Word - BG_sd_LBA528_CLEAR_TIX_PU_SELAER_HIGH_Q.docx Стр. 1/10 * 1 Идентификация на продукта и производителя 1.1 Идентификация на продукта Код: LBA528 1.2 Предназначение на продукта и противопоказания Бои, лакове и байцове, предназначени за дървесина Приложение

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

MSDS_Tytan_Professional_Foams_BG

MSDS_Tytan_Professional_Foams_BG Стр.: 1 от 6 ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАТЕРИАЛА Продукт: 1K полиуретанови пяни клас O 2 1. Идентификация на фирмата и продукта Тип на продукта: Монтажна полиуретанова пяна клас O2 Полиуретанова пистолетна

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Microsoft Word - BG_sd_CQT13_-_ANTICHIZZANTE_SPRUZZO_ROSSO_S_(GB).docx

Microsoft Word - BG_sd_CQT13_-_ANTICHIZZANTE_SPRUZZO_ROSSO_S_(GB).docx Стр. 1/8 * 1 Идентификация на продукта и производителя 1.1 Идентификация на продукта Код: CQT13 Търговско име: ПАТИНА ЧЕРВЕНА (ANTICHIZZANTE SPRUZZO ROSSO Z) 1.2 Предназначение на продукта и противопоказания

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Microsoft Word - BG_sd_LGA22.doc

Microsoft Word - BG_sd_LGA22.doc съгласно 1907/2006/EC, член 31 Стр. 1/9 * 1 Идентификация на продукта и производителя 1.1 Идентификация на продукта Код: LGA22 Търговско име: Полиуретанов лак 1.2 Предназначение на продукта и противопоказания

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 1. ДАННИ ЗА ПРОДУКТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Име на продукта и/или код: BB38Z011 PURPLUS катализатор за PU лак гланц Предназначени Катализатор Име, пълен адрес и телефонен

Подробно

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Ceresit TS 22 Ръчна и пистолетна ПУ пяна Дата на съставяне: 12.04.2006 Ревизия: 10.01.2008 Дата на отпечатване: 11.10.2011

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

Microsoft Word - BG_sd_LGA233_FINITURA_PU_SPR_VELO_OP_20.docx

Microsoft Word - BG_sd_LGA233_FINITURA_PU_SPR_VELO_OP_20.docx Стр. 2/10 * 1 Идентификация на продукта и производителя 1.1 Идентификация на продукта Код: LGA 233 1.2 Предназначение на продукта и противопоказания Бои, лакове и байцове, предназначени за дървесина Приложение

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно