Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани през програмен период В изпълнение на т. 4 от Решение 328 на Министерския съвет от 2012 година със Заповед Р-163 от г. беше създадена работна група със задача да разработи целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани през програмния период г., както и да предложи финансов инструмент, по който те да се финансират. В работната група участваха представители на различните звена и институции, които имат отношение към политиките в областта на административния капацитет и техническата помощ: секретариата на Съвета за административната реформа, Централното координационно звено, заинтересовани дирекции в администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Висшия съдебен съвет, Националното сдружение на общините в Република България и Държавна агенция Архиви. В процеса на изпълнение на възложената задача работната група изготви анализ на състоянието на българската администрация, на съдебната система и на системата за управление на средствата от ЕС, на постигнатите резултати и ефективността на приложения в настоящия програмен период г. подход за финансиране на дейностите в областта на административния капацитет и техническата помощ. Въз основа на извършения анализ бе изготвено предложение за. целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ през програмния период г, които да бъдат реализирани чрез една оперативна програма.

2 І. ЦЕЛИ Специфични цели Специфичните цели са насочени към модернизиране на управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса и повишаване на ефективността на администрацията и съдебната система. Мерките трябва да доведат до по-добро управление в полза на обществото, както и до подобряване на бизнес средата в България. ІІ. ПРИОРИТЕТИ Приоритетите в областта на доброто управление са: 1. ПРИОРИТЕТ І. Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната система. 2. ПРИОРИТЕТ ІІ. Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие. 3. ПРИОРИТЕТ ІІІ. Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС. В рамките на приоритетите при изпълнение на предвидените мерки следва да бъдат включени и дейности свързани с транснационално сътрудничество. Специфична цел 1: Модернизиране на управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса. Специфична МЕРКИ ЗА цел РЕАЛИЗИРАНЕ 2: Повишаване НА на ефективността ПРИОРИТЕТИТЕ на администрацията В ОБЛАСТТА и съдебната система. ПРИОРИТЕТ І. Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната ПР ПРИОРИТЕТ ІІ. ИОРИТЕТ Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие. ПРИОРИТЕТ ІІІ. Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС 2

3 ІІІ. МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ І ПОВИШАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ, ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА Мерките са дефинирани в две направления повишаване на капацитета, ефективността и ефикасността на администрацията и тези на съдебната система. Като част от държавната власт, органите на изпълнителната и съдебната власт са включени в една цел и приоритети, но тъй като принадлежат на отделни и независими една от друга системи, мерките за финансиране на повишаването на техния капацитет и ефективност са обособени отделно. Всяка от мерките е насочена към постигане на определени резултати РАЗВИТИЕ НА ГЪВКАВА И АДАПТИВНА СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 1.3. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 1.4. НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО 1.1. ИНТЕЛИГЕНТНО РЕГУЛИРАНЕ 1. Мерки, свързани с повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация 1.5. ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ТО НА БЪЛГАРИЯ НА СЪВЕТА НА ЕС ПРЕЗ 2018 г. ПРИОРИТЕТ І. Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната система. 2. Мерки, свързани с повишаване на капацитета, ефективността и ефикасността на съдебната система 2.1. УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПРАВОСЪДНИТЕ И ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ 2.2. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МАГИСТРАТИТЕ, СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 3

4 1. Мерки, свързани с повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация Подобряване на процеса по разработване и провеждане на политики и интелигентно регулиране: - Подобряване взаимодействието и координацията между държавните институции при реализирането на хоризонтални политики и за по-добро управление; - Последователно усъвършенстване на програмния и ориентиран към резултати държавен бюджет и развитие на резултатно-ориентирана администрация; - Въвеждане на съвременни системи за оценка и самооценка на резултатите; - Въвеждане на практики и стандарти за управление на качеството; - Последователно въвеждане на интелигентното регулиране, включително действия за намаляване на административната тежест. Кодифициране на законодателството. Разширяване на приложението на подхода за управление на изпълнението Развитие на гъвкава и адаптивна структура на администрацията - Подкрепа за по-нататъшна децентрализация на управлението; - Обединяване и концентрация на административните структури за по-добро прилагане на ключови политики; - Подкрепа на новосъздаващи се структури и за осъществяване на преместване на административни структури и/или звена; - Реорганизация на териториалните звена на централната администрация; - Подкрепа за реформа на областното ниво на управление Насърчаване усъвършенстването на политиките за развитие на човешките ресурси и въвеждане на практики и стандарти за тяхното управление: - Разработване и прилагане на политики за развитие на човешките ресурси и въвеждане на практики и стандарти за тяхното управление; - Подобряване на квалификацията и уменията на служителите в администрацията, както и на органите на местна власт и местно самоуправление; - Реформа на обучителните институти и центрове на администрацията. Усъвършенстване на програмите и методите на обучение Насърчаване участието на гражданското общество в управлението: - Подкрепа на интегрирани проекти на представители на гражданското общество за партньорство при разработването и прилагането на политики, за сближаване и обединяване на неправителствени организации; - Подобряване на процеса на провеждане на обществени консултации. 4

5 1.5. Осигуряване на Председателството на Република България на Съвета на ЕС през 2018 г. 2. Мерки, свързани с повишаване на капацитета, ефективността и ефикасността на съдебната система Укрепване на капацитета на правосъдните и правоприлагащите органи: - реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система; - участие на представителни на гражданското общество/неправителствени организации при определянето и наблюдението на стратегиите за реформи; - изготвяне на стратегии, анализи и оценки във връзка с реформата на съдебната система Повишаване на квалификацията на магистратите, съдебните служители и разследващите органи: - подготовка и изпълнение на стратегия за човешките ресурси в съдебната система; - последователно укрепване на капацитета на Националния институт на правосъдието; - провеждане на обучения за магистрати, съдебни служители, органи на следствието; обучение в областта на информационните технологии, специализирани за магистрати и съдебни служители - усъвършенстване на програмите и методите на обучение. 5

6 ІV. МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ ІІ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ Мерките са дефинирани в две направления първо, към подобряване на услугите за гражданите и бизнеса, включително електронно управление и второ, внедряване на електронно правосъдие РАЗВИТИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА 1.2. ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕГРИРАНЕ И ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ 1.3. ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО БАЗИ ДАННИ 1. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТ ІІ. Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие. 2. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ 2.1 ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ОБСЛУЖВАНЕТО 6

7 1. Мерки, свързани с предоставянето на интегрирани административни услуги, включително електронно управление 1.1. Развитие и надграждане на информационната инфраструктура: - Развитие на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура, за подобро функциониране на публичните институции, включително подобряване на взаимодействието между тях; - Внедряване на нови информационни технологии и изграждане на инфраструктурния облак, необходим за функциониране на електронното управление; - Въвеждане на съвременни решения за оптимизиране на информационните и комуникационните ресурси чрез отдалечен достъп до споделени ресурси, в това число и центровете за данни в администрацията; - Осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи в администрацията Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите услуги, включително интегриране: - Интегриране на услугите, предоставяни от различни администрации, в това число предоставяне на комплексни административни услуги; - Въвеждане на нова организация за предоставяне на услуги чрез създаване на единни териториални центрове за предоставяне на информация и услуги на гражданите от общините и от териториалните звена на централната власт; - Изграждане на терминали и центрове, в които да се предоставят услуги на различни административни структури; - Ориентиране към потребителите, извършване на преглед и реинженеринг на съществуващите процедури за предоставяне на услуги с цел съкращаване на срокове и намаляване на бюрокрация; - Създаване на единни практики и процедури за предоставяне на услуги от общините разработване на референтни модели и унифициране на найважните услуги за гражданите и бизнеса, които да съдържат едни и същи изисквания като процедури и документи Повишаване на информираността на гражданите за дейността и отговорностите на държавните институции и предоставяне на публичен достъп до съответните бази данни: - Подобряване на качеството на информацията в централизираните регистри на централната и общински администрации и преминаване изцяло към електронни регистри и регистърно производство; - Предоставяне на публичен достъп до регистри, бази данни и информация, за събирането и генерирането на която са използвани публични средства (open data) като информацията се използва за административни цели, за повишаване на прозрачността на бюджетното прогнозиране, планиране и изпълнение. 7

8 2. Мерки, свързани с електронно правосъдие 2.1 Внедряване на информационни системи, ориентирани към обслужването (електронно правосъдие): - осигуряване на надеждна комуникационна свързаност между отделните органи на съдебната власт, както и между органите на съдебната власт, от една страна, и органите изпълнителната власт, БНБ, търговските банки и други, от друга (страна), за целите на обмена на данни и интеграция на системите; - въвеждане на единна инфраструктура за електронната поща и идентификация на магистратите и съдебните служители, разработване и внедряване на общи стандарти и процедури за сигурност; - въвеждане на електронния документ и електронния подпис за целите на безхартиения обмен на данни и/или издаването на удостоверителни изявления за целите на електронното правосъдие; - подобряване на системата за разпределяне на случаен принцип на съдебните дела, която да се използва повсеместно в страната. 8

9 V. МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ ІІІ ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС Мерките са дефинирани в две направления и всяка от тях предвижда мерки за постигане на приоритета: 1.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС 1.2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС 1. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО, КООРДИНАЦИЯТА, МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛА И ОДИТА НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС ПРИОРИТЕТ ІІІ. Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС 2. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС 2.1. ИСУН ЕЛЕКТРОНЕН И ДИГИТАЛЕН АРХИВ 2.3. ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ПОДКРЕПА ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 9

10 1. Мерки, свързани с поддържане, развитие и оптимизиране на управлението, координацията, мониторинга, контрола и одита на средствата от ЕС: 1.1. Осигуряване на устойчивост и ефективност на системата за управление на средствата от ЕС: - Поддържане и развитие на хоризонталните структури и повишаване на техния капацитет; - Ефикасно планиране, подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на средствата от ЕС; - Подпомагане процеса по регулярното, ефективно и ефикасно усвояване/управление на СКФ; - Изграждане на механизъм за получаване на базисни умения за работа в системата за управление на средствата от ЕС на новоназначените служители в институциите бенефициенти; надграждане на придобитите знания и умения и непрекъснато повишаване на квалификацията на работещите служители в системата; - Осигуряване на работата на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство; - Координация на системата за управление на средствата от ЕС и на Кохезионната политика с други политики; - Подготовка на следващия програмен период Осигуряване на достъпна и качествена информация за средствата от ЕС: - Поддържане и развитие на Единния информационен портал в България; - Развитие на мрежата от областните информационни центрове, създадени през настоящия програмен период; - Предоставяне на постоянна и достъпна информация на потенциалните бенефициенти, с оглед по-ефективното използване на средствата от ЕС; - Повишаване капацитета на потенциалните бенефициенти за разработване и изпълнение на качествени проекти, чрез функционирането на мрежа от консултанти, обучения и др.; - Провеждане на кампании за информация и публичност, и представяне на резултатите от изпълнението на различните програми и проекти. 2. Мерки, свързани с развитие и усъвършенстване на информационните системи за управление на средствата от ЕС: - Поддържане, развитие и допълнително усъвършенстване на ИСУН 2020; - Развитие и поддръжка на електронен и дигитален архив за съхранение на документите от институциите ангажирани в управление, контрол и мониторинг на средствата от ЕС; - Развитие и поддържане на географска информационна система (ГИС), осигуряване на подкрепа за работа с информационните системи от потребителите. 10

11 VІ. ФИНАНСИРАНЕ Предвидените мерки ще бъдат финансирани от една многофондова оперативна програма, като се използват ресурсите на Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Изборът на подход за финансиране на планираните мерки е обусловен от следните определящи фактори: Необходимост от обвързаност и интегрираност на мерките с цел постигане на синергия и цялостен резултат от прилагането им; Необходимост от една обща политика и стратегия, съчетаваща в себе си мерки, свързани с повишаване на административния капацитет на публичните институции и съдебната система, както и гарантиране на ефективността и устойчивостта на системата за управление на средствата от ЕС. Прилагането на интегриран подход ще оптимизира, както подготовката и изпълнението на планираните мащабни проекти и инициативи, така и провеждането на устойчиви политики по отношение на развитие на капацитета на администрацията като цяло. Имайки предвид предизвикателствата, които страната ни следва да посрещне през новия програмен период и при отчитане на натрупания опит от текущото изпълнение, следва да се осигури стратегическа цялост, еднопосочност на действията и концентрация на усилия и капацитет. VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ На база на изведените цели, приоритети и мерки, се идентифицират следните групи от бенефициенти: - всички структури на държавната администрация (на централно, областно и общинско ниво) и съдебната система; - структури на гражданското общество. 11

12 VІІІ. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПАКЕТ МЕРКИ С ПОЗИЦИЯТА НА ЕК Предвидените мерки напълно съответстват на Позицията на службите на Европейската комисия за подготовката на Споразумението за партньорство и програмите в България за периода , където в пети приоритет за финансиране е предвидено - Укрепване капацитета на публичната администрация, управлението и съдебната система са обосновани три направления, които е важно да бъдат адресирани през следващия програмен период. Това са: 1. Изграждане на ефективна и бизнес ориентирана публична администрация 2. Повишаване капацитета на съдебната система 3. Въвеждане на електронното управление 1. Изграждане на ефективна и бизнес ориентирана (централна и местна) публична администрация ПРИОРИТЕТ І, МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ, ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОРИТЕТ І, МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА, ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 2. Повишаване капацитета на съдебната система ПРИОРИТЕТ ІІ, МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТ ІІ, МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ 3. Въвеждане на електронно управление ПРИОРИТЕТ ІІІ, МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО, КООРДИНАЦИЯТА, МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛА И ОДИТА НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС ПРИОРИТЕТ ІІІ, МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС 12

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RegiX Среда за междурегистров обмен Текущо състояние и бъдещо развитие Николай Минев Директор на дирекция Информационни системи и оперативна съвместимост, RegiX технология, функционалности, възможности

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно