Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc"

Препис

1 Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване СЦ1: по-близо до хората повишаване удовлетвореността на гражданите от предлаганите административни услуги. за периода г 1. Осъществяване на сроков контрол с цел намаляване броя на просрочените преписки. 2.Специализирано обучение на служителите, работещи в Центъра за административно обслужване. Срок /месец през 2009 г. юни Ще се намали броя на неприключените в установения законов срок преписки по вина на та. Повишаване на ефективността и ефикасността на служителите работещи в ЦАО. Индикатор за о състояние сроков контрол на 3 месеца Провеждане на обученията през м.юни Индикатор за целево състояние Ежемесечно извършване на сроков контрол Провеждане на обученията през месеците юни и 3.Проучване удовлетвореността на потребителите от предоставените административни услуги. юни Резултатите от проучванията ще позволят да се подобрят процесите и услугите по начин, който удовлетворява потребителите. проучването м.юни проучването месеците юни и 2. Участие в организационнотехническата подготовка на изборите Закон за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Закон за избиране на народни представители 1. Създаване на оптимални условия за работа на районните избирателни комисии 2. Създаване на организация за получаване и предоставяне на РИК и общинските администрации на избирателните списъци и всички изборни книжа и материали. юли юли Успешно изпълнение на задълженията и отговорностите на областния управител за нормалното протичане на изборния процес

2 3. Укрепване капацитета на служителите в и на други потенциални бенефициенти на оперативните, Програмата за развитие на селските райони и др., с цел подготовка и изпълнение на проекти СЦ3: Повишаване капацитета на служителите във и извън общини, НПО, социално икономически, за средствата от ЕС и от национални и фондове. 1. Провеждане на информационна среща по Програмата за развитие на селските райони 2. Провеждане на информационна среща по оперативна програма 3. Провеждане заседание на Областния съвет за развитие - информация за изпълнение на проектите по ОП май октомври Повишена осведоменост на целевите групи за възможностите за средства от ЕФ и други източници. 5 информационни срещи и семинари по ОП и ПРСР 2 заседания на ОСР, посветени на ОП и ПРСР 15 изпълнени (на Обл. като водещ партньор или партньор) 7 информационни срещи и семинари по ОП и ПРСР 3 заседания на ОСР, посветени на ОП и ПРСР 17 изпълнени (на Обл. като водещ партньор или партньор) 4. Подготовка и изпълнение на проекти на Подобрени знания и умения за подготовка и управление на проекти 21 подготвени (на като водещ партньор или партньор) 23 подготвени (на като водещ партньор или партньор) 5. Подпомагане подготовката на проекти на местни 3 на местни подготвени със съдействие на ОА 4 на местни подготвени със съдействие на ОА

3 4. Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ СЦ7: Подобряване на условията на труд на служителите в та и намаляване на разходите за енергия СЦ4: Подкрепа за развитие на икономика, 1. Детайлно обследване и анализ на енергопотреблението на 3 сгради държавна собственост 2. Провеждане на съвместно разширено заседание на Областен съвет за развитие и Областен съвет за енергийна ефективност за разясняване на задълженията свързани със Закона за енергийна ефективност и Закона за възобн. и алтернативни енергоизточници и биогорива и за възможностите за финансиране на проекти за дейности Предписани конкретни енергоефективни мерки за сгради държавна собственост Повишен капацитет на целевите групи по отношение на енергийната ефекнивност и възобновяемите енергийни източници 0 сгради държавна собственост с енергийно обследване и предписания за мерки 2 проведени разширени заседания на ОСР и ОСЕЕ 3 сгради държавна собственост с енергийно обследване и предписания за мерки 3 проведени разширени заседания на ОСР и ОСЕЕ 5. Стимулиране на икономическото развитие в различни сектори чрез подобряване на партньорството с бизнеса и насърчаване на инвеститорите СЦ4: Подкрепа за развитие на икономика, 3. Подготовка на 1 проект в сферата на ЕЕ и ВЕИ 1. Подготовка и изнасяне на презентации за икономическия потенциал на областта пред представители на региони- 2. Създаване на планове за устройство на територията в урбанизираните територии на ПП Сините камъни Представени възможности за инвестиции в област Сливен пред чуждестранни Подпомогнато привличането на инвестиции за развитие на туризма в област Сливен 1 подготвен проект в сферата на ЕЕ и ВЕИ 4 броя презентации за икономическия потенциал на областта 1 подробен устройствен план 2 подготвени в сферата на ЕЕ и ВЕИ 6 броя презентации за икономическия потенциал на областта 3 ПУП или специализирани карти 3. Съдействие за разработване на проектно предложение Повишен капацитет за усвояване на средства по и проекти 0 подпомогнати проекти на туристически 1 подпомогнат проект на туристическо

4 на туристическо сдружение в областта на туризма сдружения сдружение 6. Подкрепа на мерките на правителството в противодействие на негативните последици от икономическата криза за недопускане на масова и продължителна безработица и осигуряване на устойчива заетост СЦ 4: Подкрепа за развитие на икономика 1. Наблюдение и контрол по изпълнението на те за заетост и обучение, включени в НПДЗ Наблюдение, координация на регионално ниво и участие в реализацията на изпълняваните от МТСП национални през 2009 г. 3. Разработване на за заетост и обучение за включване в НПДЗ 2010 Създадени условия за намаляване на безработицата в област Сливен. Подобрени качествени характеристики на безработните лица. 0 наблюдавани 0 заседания на Комисията по заетост за 2009; 0 оценени приоритети за 2010; 5 разработен по национална програма за заетост наблюдение на 4 67 обучени лица 97 безработни лица включени в заетост 4 проведени заседания на Комисията по заетост за 2009; 35 оценени за съответствие с те приоритети за 2010; 6 разработен по национална програма за заетост 3 разработени 4 разработени 7. Активиране на процеса на изясняване на собствеността /между държавата и общините, на ведомствата и др./ СЦ Стратегически план за дейността на 6: Опазване и защита на държавната собственост 1. Конституиране на работна група от представители на, Общинска и ведомства за уточняване собствеността в Сливенски минерални бани. Изготвяне на план график на заседанията на работната група. - заседания на м.февруари до м.април Уточняване имотите публична и частна държавна и общинска собственост. Актуване на държавните имоти и създаване на предпоставки за разпореждане с имоти частна държавна собственост. непълен регистър на държавните имоти на територията в Сливенски минерални бани. пълен регистър на държавните имоти на територията в Сливенски минерални бани

5 работната група. 2. Изготвяне на план график за посещение по общини, за чиито населени места през 2009 г. се предвижда изготвяне на кадастрални карти за уточняване собствеността и посещение по общини.. м.февруари до м. Уточняване имотите публична и частна държавна и общинска собственост. Актуване на държавните имоти и създаване на предпоставки за разпореждане с имоти частна държавна собственост. непълен регистър на държавните имоти. пълен регистър на държавните имоти на територията на областта.

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

ПРИЛОЖИНИЕ 1

ПРИЛОЖИНИЕ 1 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ МАЛИНА НИКОЛОВА Областен управител на област Враца ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за изпълнение на целите за 2018 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Враца 1 2 3 4 5 Цели за

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

ПРИЛОЖИНИЕ 1

ПРИЛОЖИНИЕ 1 УТВЪРДИЛ: ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИВЕЛИН СТАТЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Отчет за изпълнение на целите за 2017 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Силистра. 1 2 3 4 5 Цели за 2017 г. 1.Провеждане

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

1

1 ПРОГРАМА АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 2005-2007 ПРОЕКТ ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ К О М У Н И К А Ц И О Н Н А С Т Р А Т Е Г И Я Н А О Б Щ И Н А АНТОНОВО 2006г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно