<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E"

Препис

1 Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието, оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. В Националната програма Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование 2019 са заложени дейности по осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, както и устойчиво развитие на опорната образователна мрежова инфраструктура с възможност за бъдещо разширение и поетапно обхващане на всяка образователна институция. Развитието на започналото през 2015 г. и продължило през г. изграждане на опорната образователна мрежова инфраструктура ще продължи с поетапно разширяване на държавната оптична мрежа за нуждите на системата на образованието и науката. В настоящата национална програма е предвидено и повишаване капацитета на опорната оптична мрежа с цел осигуряване на нарастващите нужди от капацитет за пренос на данни. Статистиката за последните години показва, че не повече от 38% от училищата разполагат с достатъчно техника, закупена преди по-малко от 5 години в компютърните си кабинети. През последните години започна преоборудване на компютърните кабинети с модерни компютри решения, като успоредно с това се стартира процес, подкрепящ развитието на инфраструктура, насърчаваща използването на собствени крайни устройства (лаптопи, таблети) от учениците и учителите. И през 2019 година се предвижда закупуване на иновативен хардуер, като приоритетно ще бъдат подкрепени училища, които не са получавали оборудване за последните 3 години. За поредна година ще бъде осигурена и интернет свързаността на всяко училище, а доизграждането на съществуващите Wi Fi мрежи ще насърчи ползването на лични мобилни устройства в

2 съответствие със заложеното в Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката на Р България до 2020 г. За четвърта година в новата Национална програма Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" ще бъдат включени и институции от системата на предучилищното образование. Ще бъдат внедрени съвременни методи за електронно обучение, като едновременно се наблегне и на обучението на педагогическите специалисти за търсене и представяне на подходящо съдържание в съответната възрастова група. Темата с електронното съдържание ще бъде съществено подкрепена и в системата на училищното образование като на училищата се предоставят средства за закупуване или абонамент за подходящо образователно съдържание, за което МОН ще даде съответни препоръки. Срок на програмата: г. Общ бюджет лв. 2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 2.1. Обща цел Подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за ползването им Конкретни (специфични) цели: Разширяване на възможностите на единната опорна високоскоростна мрежа за нуждите на образованието и науката, цялостна интеграция с инфраструктурата на регионалните управления на образованието и включване на водещите научни и изследователски центрове, което да позволи поетапно на образователните институции в страната да се включат към най-близката точка на мрежата, получавайки по този начин гарантиран и надежден достъп до образователни и административни услуги, електронно съдържание, интернет и др.; Осигуряване високо ниво на надеждност на услугите, предоставяни от центровете за данни и услуги на МОН, чрез надграждане и разширяване на оборудването в тях, гаранционно поддържане, мониторинг и обслужване на съществуващите услуги, хардуер и връзки; Подпомагане системата на предучилищното образование чрез внедряване на модерни средства за обучение и създаване на условия за

3 обучение на педагогическите специалисти за ползването им; Подпомагане обновяването на училищната ИКТ среда чрез осигуряване на интернет свързаност, закупуване на иновативен хардуер в съответствие с изработена от МОН процедура и критерии за кандидатстване, изграждане на нови Wi Fi зони и др.; Осигуряване образователни електронни ресурси, електронни платформи, електронен дневник за нуждите на системата на училищното образование и подкрепа на съпътстващите дейности по внедряването и ползването му. 3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Изградена трайна високоскоростна оптична свързаност, интегрираща регионалните комуникационни центрове с центровете за данни, иновативни ресурси и съдържание на МОН, свързвайки ги към електронната съобщителна мрежа на държавната администрация. Разширяване на единната входна точка за достъп до облачни ИКТ образователни ресурси и услуги чрез разширяване и укрепване на центровете за данни и образователно съдържание и централизиране на всички образователни ресурси, регистри и услуги, укрепване и конфигуриране на сървърната и дискова инфраструктура за предоставяне на информация и услуги за училищата. Внедрени модерни технологии за обучение в институциите от системата на предучилищното образование. Внедрени модерни технологии за обучение в институциите от системата на училищното образование. Осигуряване на средства за използване на образователни електронни ресурси, електронни платформи, електронен дневник за училищата в страната. Осигуряване на средства за интернет свързаност на всички училища. 4. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА Разширяване на възможностите на дата центровете на МОН за предоставяне на услуги за нуждите на българското образование, както и на дейности, свързани с обезпечаване на работоспособността им (т. 6.1 от раздел 6). Внедряване на модерни технологии в процеса на обучение в институциите от системата на предучилищното образование (т. 6.2 от раздел 6). Внедряване на модерни технологии в процеса на обучение в институциите от системата на училищното образование (т. 6.3 от раздел 6).

4 Осигуряване на средства за електронно образователно съдържание, електронни платформи, електронен дневник за училищата и осигуряване на условия за създаване и ползване на това съдържание като част от образователния процес (т. 6.4 от раздел 6). Осигуряване на свързаност на всички училища и средства за развитие и поддръжка на опорната мрежа (т. 6.5 от раздел 6). Изграждане/доизграждане на WiFi мрежи за нуждите на училищното образование (т. 6.6 от раздел 6). 5. БЕНЕФИЦИЕНТИ Бенефициенти по дейностите, описани в националната програма, са Министерството на образованието и науката (МОН), Държавна агенция Електронно управление" към Министерския съвет, образователни и научни институции. 6. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 6.1. Разширяване на възможностите на дата центровете на МОН за предоставяне на услуги за нуждите на българското образование, както и на дейности, свързани с обезпечаване на работоспособността им Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер за институциите от системата на предучилищното образование Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование Внедряване на: образователни електронни ресурси, електронни платформи, електронен дневник Осигуряване на свързаност на всички училища и средства за развитие и поддръжка на опорната мрежа Изграждане/доизграждане на WiFi мрежи за нуждите на училищното образование. 7. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА Високоскоростна оптична инфраструктура, свързваща всички регионални управления на образованието, дата центровете на МОН и водещите научни и развойни центрове в страната, с възможност за осигуряване на поетапно включване на всички образователни институции към единната инфраструктура;

5 Обновени центрове за данни, е-услуги и съдържание, обслужващи институциите от системата на предучилищното и училищното образование в страната Минимум 300 нови институции от системата на предучилищното образование с внедрени модерни технологии в образователния процес; Минимум 100 нови училища, подпомогнати в дейностите по обновяване на компютърна техника и/или внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес; Осигуряване на средства за електронно образователно съдържание, електронни платформи, електронен дневник за всички кандидатствали училища и осигуряване на условия за създаване и ползване на това съдържание като част от образователния процес; Финансиране на 100% от училищата на бюджетна издръжка с интернет свързаност, както и средства за опорната мрежа; Минимум 50 нови училища, подпомогнати в дейностите по изграждане/доизграждане на WiFi мрежи за нуждите на училищното образование. 8. МОНИТОРИНГ Мониторингът на реализацията на програмата се осъществява на две нива: проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществена от Министерството на образованието и науката; документална или техническа проверка на място от представители на МОН или на регионалните управления по образованието или оценка за изпълнението на програмата от външна организация. Разходите за мониторинг, в случай че са необходими такива, са в рамките на разчетените средства по програмата. 9. ДЕМАРКАЦИЯ Средствата по националната програма не могат да се използват за дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз в рамките на същия бюджетен период, друго национално финансиране, както и други донорски програми.

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА  ГОРНА  ОРЯХОВИЦА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И СПОРТА 2012 г. І. Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Проект: BG051PO001-4.3.04-0052 Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет Безвъзмездна финансова помощ в размер на 648 744,71 лева. Продължителност 24

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за елек

В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за елек В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за електронните съобщения, КРС уведоми КЗП за откриване на

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Р Е Ш Е Н И Е... от 2017 година За изменение на Решение 216 на Министерския съвет от 21 април 2017 г. за одобряване на национални програми

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

Детска градина 154 Сбъдната мечта гр. София, ул. Слатинска 60, тел.02/ , М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАН

Детска градина 154 Сбъдната мечта гр. София, ул. Слатинска 60, тел.02/ , М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАН М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДГ 154 СБЪДНАТА МЕЧТА - ГРАД СОФИЯ ЗА 2018 2019 УЧЕБНА ГОДИНА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението на качеството

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно