Microsoft Word - Naredba

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Naredba"

Препис

1 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/ , е-mail: Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 7, ал. 1 от Наредба 5 за предучилищното образование от г. с Решение 405 по Протокол 21/ г. на Общински съвет Две могили 1

2 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 1. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ стр ГЛАВА ВТОРА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ стр ГЛАВА ТРЕТА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ стр ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ стр ГЛАВА ПЕТА ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ стр. 6 2

3 ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и реда за записване, отписване, преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Две могили (чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и чл. 7, ал. 1 от Наредба 5 за предучилищното образование от г.). Чл. 2. Настоящата наредба обхваща всички процеси по записване, преместване и отписване при детските общински институции в системата на предучилищното образование на територията на Община Две могили. Чл. 3. (1) На основание настоящата Наредба, и в съответствие с Глава пета, Предучилищно образование, чл. 55 чл. 72 от ЗПУО и подзаконови нормативни документи, Директорите на общинските детски институции в системата на предучилищното образование разработват и утвърждават свои правилници за реда и организацията на процеса по записване, преместване и отписване на деца, броя на групите и на децата в тях, назначават със своя заповед лица и/или комисии по подбор и класиране, отговарящи за записването на деца, организацията за протичане на възпитателно-образователния процес и други. (2) Директорите на детските градини обявяват на информационните табла в поверените им детски институции и/или на официален интернет сайт на детската институция настоящата Наредба и посочения в ал. 1 Правилник за сведение на обществеността и родителите. (3) Директорите на детските градини имат право да утвърдят в своят Правилник по ал. 1 условия и критерии по подбор за записване на деца. Чл. 4. (1) Детските градини са институция в системата на предучилищното и училищното образование, в които се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3- годишна възраст до постъпването им в първи клас. (2) Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст (чл. 57, ал. 1 от ЗПУО). (3) По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места децата може да постъпят в детската градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването (чл. 57, ал. 2 от ЗПУО). (4) В детските градини могат да се откриват яслени групи за отглеждане на деца от 10 месечна възраст до 3 годишна възраст (чл. 57., ал. 3 от ЗПУО), след мотивирано предложение на Кмета на Община Две могили и Решение на Общински съвет Две могили. Мотивираното предложение на Кмета на Община Две могили съдържа: 1. Причини за необходимостта от създаване на яслена група (липса на ясла в населеното място или в околни населени места на не повече от 3 км разстояние; 2. Ограничен капацитет и невъзможност да бъдат приети деца в детската ясла в населеното място или в ясли от околни населени места на не повече от 3 км разстояние; 3. Списък на децата (не по-малък от 10 деца в група) за прием в детска ясла, заявен писмено от родители/настойници/попечители, неразделна част от който са заявленията за записване на ясла, адрес по местоживеене на детето и акт за раждане на детето; 4. Възможност за предоставяне на общински транспорт на децата от населените места, в които няма ясла до градината, в която се разкрива яслена група, намираща се на разстояние не по-голямо от 3 км. или писмено заявено от родители/настойници/попечители уверение, че детето ще се извозва с личен превоз. 5. Писмено уверение доклад от Директора на детската градина, че разполага с подходящо помещение, отговарящо на условията и изискванията за отглеждане на деца до 3- годишна възраст, отделна кухня, отговаряща на условията за изхранване на деца до 3 годишна възраст, капацитет на персонала и др.; 6. Проект на Правилник на организацията на работния процес в яслената група. 3

4 (5) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5 годишна възраст на детето (чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО, чл. 4, ал. 3 от Наредба 5 за предучилищното образование от г.). Чл. 5 (1) Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно (чл. 57, ал. 4 от ЗПУО). (2) Прием на заявления за записване в детска градина се осъществява целогодишно. Заявления, приети до 15 юни, се разглеждат за учебната година, започваща от 15 септември (или от първия работен ден след 15 септември), същата година, в която е подадено заявлението. Заявления, приети след 15 юни се разглеждат за следваща учебна година и при случай на свободни места според реда за записване, обявен от Директора на детската институция с Правилник (чл. 3, ал. 1 от наст. Наредба). Прием се осъществява на основание подаденото Заявление. След одобряване на детето в списъчния състав за предстоящата учебна година, следва да се представят Приложенията, предвидени в чл. 15 от настоящата Наредба, не по-рано от 01 септември същата година. Чл. 6. (1) Децата в общинските детски градини може да се преместват в други детски градини през цялата учебна година при наличие на свободни места (чл. 58 от ЗПУО). (2) Свободни места в детските градини са местата в рамките на определения брой групи и определения брой на децата в група, който се определя от Директора на съответната детска градина след съгласуване с Педагогическия съвет (ПС) и в съответствие с чл. 7 от настоящата Наредба. (3) Свободни места за прием в детските градини през учебната година се обявяват от Директора на детската градина по ред и условия, утвърдени в Правилника за дейността на детската градина и/или Правилник (чл. 3, ал. 1 от настоящата Наредба). Чл. 7. (1) Детските градини са длъжни да приемат деца и ученици със специални образователни потребности (СОП). (2) В група в детска градина може да се обучават до три деца със СОП. (3) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата в конкретна група може да бъде поголям от посочения в ал. 2 след разрешение на началника на съответното регионално управление на образованието. Предложенията за увеличаване на броя на децата се правят от екип за подкрепа за личностно развитие към детската градина или от регионален екип за личностно развитие към регионалните центрове за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП ( чл. 188 от ЗПУО и чл. 190 от ЗПУО). (4) Организацията на образователно-възпитателния процес в групи с деца със СОП се осъществява в съответствие с чл от ЗПУО. ГЛАВА ВТОРА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ Чл. 8. Приемът на децата се извършва по документи в съответното общинско детско заведение, приети от Директора. Чл. 9. Документите за прием, които съдържат лични данни на кандидата и родителя/настойника/попечителя, подлежат на защита, съгласно Инструкция за определяне на реда за обработване и защита на лични данни, или друг акт на администратора на лични данни. Чл. 10. В общинските детски градини децата се приемат с подадено заявление (по образец) за постъпване, представяне на оригинал от Акт за раждане на детето/децата, като ксерокопието остава в детското заведение. Чл. 11. При подаване на заявлението, подателят получава пореден номер за регистрация, издаден от детското заведение. 4

5 Чл. 12. Бланката и съдържанието на заявлението се определя от съответното детско заведение, но задължително съдържа: 1. Лични данни на родител/настойник/попечител, при който живее или е настанено детето (три имена, адрес и телефон за контакт), месторабота, брой деца в семейството; 2. Данни за детето: три имена, ЕГН, посещава/не посещава детска ясла или яслена група в детска градина. 3. Родители, които кандидатстват за повече от едно заведение, задължително отразяват това в заявлението си. Чл. 13. Към заявлението за прием се прилагат следните документи (чл. 4, ал. 2 от Наредба 3 за здравните изисквания към детските градини): 1. Копие от акта за раждане на детето; 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; 5. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта (Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България) 6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. Чл. 14. Родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина. Чл. 15. (1) Приемът за предстоящата учебна години в детска градина се обявява не покъсно от 01 март и приключва не по-късно от 15 юни същата година. В срок до 30 юни се обявява реализирания прием. (2) При наличие на свободни места, прием се осъществява целогодишно. (3) Деца, приети в детската градина, чийто родители не са потвърдили записването им до 01 септември, следва да отпаднат от списъчния състав. ГЛАВА ТРЕТА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ Чл. 16. Децата в общинските детски градини на територията на община Две могили се отписват: 1. По желание на родителя/настойника, изразено с писмено заявление в свободен текст до Директора на детската градина; 2. Децата от детските градини се изписват от детското заведение по желание на родителя/настойника/попечителя, но не по-късно от 01 септември в годината на постъпването им в първи клас. Чл. 17. Отписването се отразява задължително от Директора на детската градина, съгласно нормативната уредба и след издаване на служебна бележка за платена такса. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ Чл. 18. Децата в общинските детски градини може да се преместват в други детски градини през цялата учебна година при наличие на свободни места (чл. 58 от ЗПУО). Чл. 19. Преместването на децата от яслената група в група в общинската детска градина се извършва в началото на учебната година, която започва в годината на навършване на 3-годишната им възраст. 5

6 ГЛАВА ПЕТА ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Наредба 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Две могили, област Русе, област Русе се издава на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 7, ал. 1 от Наредба 5 за предучилищното образование от г.и е приета с Решение 405 по Протокол 21/ г. на Общински съвет Две могили. 2. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско законодателство. 3. Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на общинския съвет. 4. За неуредени в настоящата наредба въпроси общинския съвет приема отделни решения. 5. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица. 6. Наредбата влиза в сила от г. Председател на Общински съвет Две могили: (Айдън Сабриев Карамехмедов) 6

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57,

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА

Подробно

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен

за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО (приета с Решение 126/ 18.05.2017 год. на Общински съвет -

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

No Title

No Title ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (Загл. изм. - Решение 530 по Протокол 19 от 28.07.2016 г., Решение 72 по Протокол 28 от 9.02.2017 г.)(отм.)

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 2 8 на Столичния общински

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р А В И Л А за извиняване отсъствията на

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

14617

14617 ПРАВИЛА за реда на ползване на училищните автобуси, предоставени от министерството на образованието и науката на община Шумен за превоз на деца и ученици I. Общи положения: 1.Училищните автобуси са предоставени

Подробно