CLASS ACTIV-UPF_ xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "CLASS ACTIV-UPF_ xls"

Препис

1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" Приложение 12 към чл. 9 по ред АКТИВИ към г. към г Финансови инструменти - общо, в т.ч.: % % 1.1. дългови % % 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) % % 2. Влогове в банки % % 3. Инвестиционни имоти % % 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки % % 5. Вземания % % ОБЩО % %

2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на УПФ "Съгласие" Приложение 13 към чл Каучук АД-София акции Производство на други изделия от каучук към г. по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид финансов инструмент Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.: % 1.1. Софарма АД-София акции BGN % 1.2. Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна акции Ремонт и поддържане на плавателни съдове BGN % 1.3. Градус АД акции Производство на пилешко месо BGN % 1.4. Велграф Асет Мениджмънт АД-София акции Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти BGN % BGN % 1.6. ЧЕЗ Разпределение България АД-София акции Разпределение на електрическа енергия BGN % 1.7. Химснаб България АД-София акции Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти BGN % 1.8. Холдинг Варна АД-Варна акции Дейност на холдингови дружества BGN % 1.9. Холдинг Света София АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД акции Финансови и застрахователни дейности BGN % Асенова крепост АД-Асеновград акции Производство на опаковки от пластмаси BGN % Родна земя Холдинг АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % Българска Холдингова Компания АД-София акции Дейност на холдингови дружества BGN % Формопласт АД-Кърджали акции Производство на други изделия от пластмаси BGN % ЧЕЗ Електро България АД-София акции Търговия с електрическа енергия BGN % Проучване и добив на нефт и газ АД-София акции Добив на нефт BGN % Оловно цинков комплекс АД-Кърджали акции Производство на олово, цинк, калай BGN Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София акции Параходство Българско речно плаване АД-Русе акции Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде Товарен транспорт по вътрешни водни пътища BGN % BGN % Етропал АД-Етрополе акции Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства BGN % Инвестор.БГ АД акции Управление на медии BGN % Инвестиционна Компания Галата АД-Варна акции Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN % Сила Холдинг АД-Стара Загора акции Дейност на холдингови дружества BGN % Химимпорт АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % Зърнени Храни България АД-София акции Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн BGN % Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна акции Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти BGN % Индустриален Капитал Холдинг АД-София акции Дейност на холдингови дружества BGN % Неохим АД-Димитровград акции Производство на азотни съединения и торове BGN % ТБ Централна кооперативна банка АД-София акции Друго парично посредничество BGN % Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора акции Производство на тютюневи изделия BGN % Индустриален Холдинг България АД-София акции Дейност на холдингови дружества BGN % Холдинг Център АД-Стара Загора акции Дейност на холдингови дружества BGN % Холдинг Нов Век АД-София акции Дейност на холдингови дружества BGN % Атоменергоремонт АД акции Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение BGN % Стара планина Холдинг АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % Албена АД акции Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване BGN %

3 Вид по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА финансов инструмент Регала Инвест АД-Варна акции Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN % Северкооп Гъмза Холдинг АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % Нео Лондон Капитал АД-София акции BGN % Български фонд за дялово инвестиране АД-София акции BGN % Siemens AG акции EUR % Производство на компютърна и комуникационна техника BASF SE O.N акции Производство на химични EUR % Bayer AG акции EUR % Continental AG акции Производство на части и принадлежности за автомобили EUR % Daimler AG акции Производство на автомобили EUR % Henkel AG+CO.KGAA VZO акции Производство на химични EUR % Fresenius акции Производство на медицински средства EUR % Deutsche Bank AG акции Друго парично посредничество EUR % SAP AG акции Дейности в областта на информационните технологии EUR % Varengold Bank AG акции Друго парично посредничество EUR % Interfund Investments PLC акции EUR % Merck KGaA акции EUR % Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на 2 официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с Наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива % индекси - общо, в т.ч.: 2.1. ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N. акции CHF % 2.2. Novartis AG акции CHF % 2.3. Softbank акции Дейност в областта на компютърните технологии EUR % 3 Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.: Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на дружеството - общо, в т.ч.: % 4.1. Адванс Терафонд АДСИЦ-София акции BGN % 4.2. Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София акции BGN % 4.3. Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София акции BGN % 4.4. ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София акции BGN % 4.5. Алтерон АДСИЦ-Варна акции BGN % 4.6. СЛС Имоти АДСИЦ-София акции BGN % 4.7. Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна акции BGN % 4.8. Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна акции BGN % 4.9. Премиер Фонд АДСИЦ-Варна акции BGN % И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София акции BGN % Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София акции BGN % Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София акции BGN % Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София акции BGN % Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ- акции София BGN % Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими 5 имоти, получило разрешение за извършване на дейност, съгласно законодателството на държава членка - общо, в т.ч.: 5.1.

4 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид финансов инструмент Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схеми със седалище в държава-членка или в трета държава, определена с % Наредба на КФН - общо, в т.ч.: 6.1. ДФ Капман Капитал - София дялове 6.2. НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп дялове 6.3. ДФ Капман Макс-София дялове 6.4. ДФ Елана България-София дялове 6.5. ДФ Адванс инвест -София дялове 6.6. ДФ Компас Стратегия-София дялове 6.7. ДФ Елана Балансиран Евро Фонд-София дялове 6.8. ДФ ЦКБ Гарант-София дялове 6.9. ДФ Капман Фикс-София дялове ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ- София дялове ДФ ДСК Растеж-София дялове ДФ Юг Маркет Максимум дялове ДФ Златен лев дялове ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор недвижими имоти - София дялове ДФ Актива Високодоходен фонд-софия дялове ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София дялове ДФ Инвест Актив-София дялове ДФ ЦКБ Актив-София дялове ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София дялове ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София дялове ДФ Тексим България-София дялове ДФ Компас Прогрес-София дялове ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София дялове ДФ Селект Баланс -София дялове ДФ С-Бондс - София дялове ДФ ЕФ Принсипал - София дялове ДФ Скай нови акции-софия дялове ДФ Златен лев Индекс 30 дялове ДФ Куест Вижън дялове ДФ Престиж дялове ДФ Компас Евростабилност-София дялове ДФ ЦКБ Лидер-София дялове ДФ С-Микс- София дялове ДФ Скай глобал ETFs-София дялове ДФ Прайм Асетс дялове ДФ Профит дялове ДФ Компас Плюс дялове ДФ Актива Балансиран фонд-софия дялове BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % EUR % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % BGN % EUR % BGN % BGN % EUR % BGN % BGN % BGN % BGN %

5 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид финансов инструмент ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика - София дялове BGN % ДФ Конкорд Фонд - 6 Облигации дялове BGN % ДФ Инвест Класик-София дялове BGN % Deka DAX UCITS ETF акции EUR % ishares STOXX Europe 600 Health Care акции EUR % Lyxor ETF Brazil Ibovespa дялове EUR % Omnihedge дялове RON % LYXOR UCITS ETF CAC 40 дялове EUR % 7 Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61 /ЕС на Европейския парламент и на Съвета - общо, в т.ч.: 7.1. ОБЩО % *Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

6 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ на УПФ "Съгласие" Приложение 14 към чл. 9 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА на дълговите финансови инструменти към г Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията, по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка - общо, в т.ч. по емисии: % 1.1. Министерство на Финансите Х EUR % 1.2. Министерство на Финансите Х EUR % 1.3. Republic of Greece x EUR % 1.4. Republic of Portugal x EUR % 1.5. Republic of Romania x EUR % 1.6. Republic of Romania x EUR % 1.7. Republic of Portugal x USD % 1.8. Republic of Croatia x USD % 1.9. Republic of Romania x EUR % Republic of Croatia x EUR % Republic of Croatia x EUR % Republic of Greece x EUR % Republic of Romania x EUR % 2 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.: 2.1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на 3 комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава - общо, в т.ч.: % 3.1. Republic of Russia x USD % 3.2. Republic of Indonesia x USD % 3.3. Republic of Macedonia Х EUR % 3.4. Republic of Macedonia Х EUR % 4 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т.3, задълженията по които съставляват държавен дълг или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо в т.ч.: % 4.1. Republic of Montenegro Х EUR % 5 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.: Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка - общо, в т.ч.: % 6.1. Община Марица Община BGN % Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на др. организиран пазар в трета държава - общо, в т.ч. Облигации издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в точка 7 с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо в т.ч. Корпоративни облигации издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо в т.ч. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.: Холдинг Нов Век АД-София Дейност на холдингови дружества EUR % % Рой пропърти фънд АДСИЦ- София BGN % Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани Финанс Секюрити Груп АД другаде EUR %

7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА на дълговите финансови инструменти Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде BGN % Холдинг Варна АД-Варна Дейност на холдингови дружества EUR % Старком холдинг АД-Етрополе Дейност на холдингови дружества BGN % Хотели и подобни места за Азалия I ЕАД-Варна настаняване EUR % Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ EUR % Други професионални дейности, Уеб Финанс Холдинг АД некласифицирани другаде EUR % Алтерон АДСИЦ BGN % Дейности по реализиране на EUR Техноимпортекспорт АД-София инвестиционни проекти за сгради % Производство на други части и Балканкар-Заря АД-Павликени принадлежности за автомобили EUR % Недвижими имоти София АДСИЦ-София EUR % Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и Зенит Инвестмънт Холдинг АД др EUR % Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството Адара АД BGN % Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде EUR % ТБ Централна кооперативна банка АД-София Друго парично посредничество EUR % Специализирани логистични системи АД Високи технологии и финансови иновации BGN % Астерион България АД-София Дейност на холдингови дружества EUR % Би Джи Ай Груп АД-София Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN % Северкооп-Гъмза Холдинг АД Дейност на холдингови дружества BGN % Астера I ЕАД-Варна Организиране на хазартни игри EUR % Производство на опаковки от Асенова крепост АД-Асеновград пластмаси EUR % М Сат Кейбъл ЕАД Телекомуникационни услуги BGN % Секюритизация на недвижими Премиер Фонд АДСИЦ имоти BGN % Сила Холдинг АД Дейност на холдингови дружества EUR % Холдинг Център АД-Стара Загора Дейност на холдингови дружества EUR % Кепитъл мениджмънт АДСИЦ EUR % Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и Булфинанс инвестмънт АД застраховане BGN % Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и Загора Фининвест АД застраховане EUR % Екип-98 Холдинг АД Дейност на холдингови дружества BGN % Bulgarian energy holding Дейност на холдингови дружества EUR % Petrobras Global Finance Добивна промишленост USD % Agrokor Търговия на дребно в EUR специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия % Energy Pro AS Доставка и диструбуция на ел. EUR енергия % Petrobras Global Finance Добивна промишленост EUR % Transalp 1 Securities Търговия с ценни книжа EUR % Доставка и диструбуция на ел. EUR Energo Pro AS енергия % Eurohold Bulgaria Дейност на холдингови дружества EUR % Lukoil International Finance Друго парично посредничество USD %

8 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА на дълговите финансови инструменти Sberbank Друго парично посредничество USD % Credit bank of Moscow Друго парично посредничество USD % Gazprom Добивна промишленост EUR % 11 Корпоративни облигации приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на др. организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо в т.ч Облигации предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо в т.ч Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.: % Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и Дивелъпмент Асетс застраховане BGN % Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и Севко България застраховане BGN % СИИ Имоти BGN % ОБЩО % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

CLASS ACTIV-PPF_ xls

CLASS ACTIV-PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 31.12.2018г. към 31.03.2019 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 160 287 85.38% 162 628 85.70% 1.1. дългови 84 643

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 77 749 90.93% 78 932 91.74% 1.1. дългови 24 128

Подробно

CLASS ACTIV- PPF_ xls

CLASS ACTIV-  PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 към чл.9 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. от активите на от активите на 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 166 442

Подробно

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ (в хил. лева) относителен дял от на фонда ( в %) (в хил. лева) Приложение 12 към 31.3.2019г. към 28.6.2019 г. относителен дял от на фонда

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" стойност (в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ стойност (в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" (в хил. лева) 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. относителен активите на (в хил.

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ към края на предходната година към 30.03.2018 г. Относителен дял от

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ АКТИВИ Стойност /в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. Относителен дял от активите

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 863 961 83.70% 1 008 308 85.72% 1.1. дългови

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 52 733 76.13% 62 375 92.28% 1.1. дългови ценни

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.12.2015

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx Приложение 12 към чл. 9 N по ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" активи към 31.3.2019г. 28.6.2019 г. (в хил. лева) Относителен фонда % (в хил. лева)

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял от активите на фонда Относителен дял от активите на фонда 1.

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.6.2019 г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 28.06.2019 30.9.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 28.09.2018г.

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) от

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) от ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 12035 72.28%

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.03.2015г.

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) о

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) о ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен дял от активите на фонда % стойност (в хил.

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2017г.

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година Относителен

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2016г.

Подробно

Съобщения:

Съобщения: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 14/27 октомври 2017 г. Новини: I. Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA 1. Емитент: Алтерко АД Алтерко АД е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 31.03.2017г.

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2015г.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2017г.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2014 г. АКТИВИ Стойност дял от

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

Investicii_UPF_

Investicii_UPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ по ред АКТИВИ към края на предходната

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2015г.

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 1 към края на предходната година към 31.12.2013г. по ред АКТИВИ Относителен дял от активите на Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен АКТИВИ дял от активите от активите на на Приложение 1 Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 30.06.2016г.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към г. към 28.06

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС ДСК-Родина към г. към 28.06 по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към 31.03.019 г. към 8.06.019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил. лева/

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2016г.

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Относителен

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Стойност от активите

Подробно

CLASS ACTIV DPF 2010.xls

CLASS ACTIV DPF 2010.xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА към края на предходната година към 31.12.2010г. по ред АКТИВИ Стойност Относителен дял от активите на Стойност Относителен

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Относителен

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2013 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV UPF xls

CLASS ACTIV UPF xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV PPF 2010.xls

CLASS ACTIV PPF 2010.xls по ред АКТИВИ към края на предходната година Стойност Относителен дял от активите на Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ППФ ДСК-РОДИНА към 31.12.2010г. Относителен

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.12.2018 г. към 29.03.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

Po_vidove_aktivi_UPF__ _new_

Po_vidove_aktivi_UPF__ _new_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ АКТИВИ към края на пходната година към 31.3.2017г.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.09.2018 г. към 31.12.2018 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

Po_vidove_aktivi_UPF__

Po_vidove_aktivi_UPF__ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование за допълнително пенсионно осигуряване/ АКТИВИ към края на пходната година дял от активите към 30.6.2017г.

Подробно

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид финансов Вид икономическа дейност на емитента Код на

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2015 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

April-2019.indd

April-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

May-2019.indd

May-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

June-2019.indd

June-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента Стойност /в хил.

Подробно

March-2019.indd

March-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

January-2019.indd

January-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно