Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203

2 Проект за трансгранично сътрудничество, за популяризиране на нови концепции и разработване на стратегии, без инвестиции в инфраструктура. Проектът се финансира от програма Interreg V-A Румъния-България, която е последовател на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни. Проектът е по приоритетна ос "Зелени региони и има за цел улесняване създаването и прилагането на общ подход за устойчиво използване на културното и природно наследство.

3 Водещ партньор: Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца Партньор: Търговско-промишлена палата Добрич Отношенията между двете институции датират от 1990 насам, с 15 приключили трансгранични проекта в полза на местния бизнес, постоянни дейности за популяризиране на бизнеса и стимулиране на трансгранични партньорства между фирмите.

4 БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА Общ бюджет: евро, от които ,85 евро от ЕФРР Бюджет за CCINA ,95 евро Бюджет за ТПП Добрич ,05 евро Финансов принос на всеки партньор: 2% от съответния бюджет Период на изпълнение: 24 месеца от до

5 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА улесняване на създаването на общ подход за устойчиво използване на културното и природно наследство; улесняване на приемането на общ трансграничен подход за устойчиво използване на културното и природно наследство; подобряване на туризма в трансграничната зона, чрез разработване на стратегия за бизнес среда опазваща природното и културно наследство; създаване на трансгранична рамка за подкрепа на бизнеса при приемането и прилагането на стратегии опазващи културното и природно наследство.

6 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА Трансгранична стратегия за развитие на бизнеса, опазваща природното и културно наследство ръководство за регулиране и прилагане на устойчивото използване на природните и културни ресурси; Рамка за изпълнение, обхващаща трансграничния регион инструменти обучения за експертите, онлайн материали, система за награждаване и признаване; Пилотна фаза на внедряване в окръг Констанца и област Добрич, насочена към местните бизнес общности.

7 ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Идентифициране на заинтересованите страни, създаване на работна група за опазване културното и природно наследство в България и Румъния; (страните ще бъдат включени в изпълнението на стратегията); Определяне на рисковете, натиска и конфликтите породени от туризма и други икономически дейности; Определяне на интересите, действията, мотивацията, средства, стратегиите и т.н. на частния сектор отнасящи се до икономически дейности, предприети по отношение на природното и културното наследство;

8 ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Разработване на стратегия за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство; Финализиране, одобрение и публикуване на Стратегията за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство; Промоция на Стратегията за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство; Създаване на средства за реализиране на стратегията; Обучение на пограничните организации партньори за изпълнение на стратегията;

9 ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Информационна кампания а в Добрич и Констанца относно стратегията и концепциите опазващи природното и културно наследство; Пилотно обучение за бизнес общностите в Добрич и Констанца; Пилотна сесия за измерване на влиянието от икономическите дейности върху културното и природно наследство и награждаване на бизнесите, който най-добре ги опазват; План за действие за изпълнение на стратегията на гранично ниво Дейности свързани с визуалната идентичност на проекта; Дейности за управление, координация, отчитане.

10 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Търговски палати и бизнес асоциации в пограничния регион от България и Румъния; Частен сектор; Публични институции и заинтересовани страни; Туристи и граждани от регионите на партньорите.

11 ЕКИПИ НА ПРОЕКТА Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца Екип: Адриана Бароти (Мениджър на проекта) Корина Урмош, Лучия Каленичи, Диана Кожокару-Белтеу Телефон: , Eлектронна поща: Търговско-промишлена палата Добрич Екип: Татяна Гичева (местен координатор), Герман Германов, Георги Колев Телефон: Електронна поща:

12 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Noutăţi aduse HG nr.925/2006 de HG nr. 834/2006

Noutăţi aduse HG nr.925/2006 de HG nr. 834/2006 ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЯ Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда Проект 2(4i)-2 1-8 1 ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 СТРАТЕГИЧЕСКА

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) Заедно успяваме Стратегия 2019-2021 6. Juni 2019 Успешни заедно Ние сме официалната германска външнотърговска камара в България. Мрежата ни включва:

Подробно

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt MAREK KŁOCZKO Главен секретар UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polish Chamber of Commerce Trębacka Str. 4, 00-074 Warsaw, ph. +48 22 630 96 00, fax +48 22 827 46 73 www.kig.pl ПОЛСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ В СТРАНДЖА ПЛАНИНА Предизвикателства в Странджа като природен и биосферен парк, и защитена зона по Натура 2000 Петко Цветков

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Анкета Бизнес средата в България Клъстер Дуално професионално обучение към ГБИТК Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Анкета Бизнес средата в България д-р Митко Василев Главен управител

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

ПРОЕКТ „ПЪТЯТ НА ХУДОЖНИКА“

ПРОЕКТ „ПЪТЯТ НА ХУДОЖНИКА“ ПЪТЯТ НА ХУДОЖНИКА Project CB005.1.23.103 CBC programme "Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey" for the years 2014-2020 The project is co-funded by the European Union through the Interreg- IPA CBC Bulgaria-Turkey

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

bul_february_2012-last_docx

bul_february_2012-last_docx ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и ENTERPRISE EUROPE NETWORK Добрич Разпространява се безплатно за членовете на ТПП Добрич Брой 2 ФЕВРУАРИ 2012 година Добрич, Февруари 2012 Приключи

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Иновациите стават традиция ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият план е изготвен въз основа

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите - MyCompetence (Проект No BG05M9OP001-1.013-0001-C01) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Подробно