PC-Chel List-RP.dot_1_

Размер: px
Започни от страница:

Download "PC-Chel List-RP.dot_1_"

Препис

1 Бул. Климент Охридски 14, 1756 София БЪЛГАРИЯ s: Тел: + (359 2) , Факс: + (359 2) Експ. писмо : Р А Б О Т Е Н П Р О Е К Т ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: "Мини Марица - изток" ЕАД Събиране и отвеждане на водите от водосточните тръби на ремонтно хале РБ Ел. Част на рудник Трояново-3.Преработка ЧАСТ: ВиК ФАЗА: РП ИНВЕСТИТОР: ДРУЖЕСТВО: "Мини Марица - изток" ЕАД "Мини Марица - изток" ЕАД ШИФЪР: 491 РЕДАКЦИЯ: 0 ГЛ. ПРОЕКТАНТ: /инж. Иван Арсениев/ Р-Л НАПРАВЛЕНИЕ: /инж. А. Пандезов/ София, август 2016

2 СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ 1. инж. Тони Кончева Водещ проектант част ВиК Р-л отдел ВК и ХС инж. Лушка Генчева Проектант част ВиК инж. Светослав Райнов Р-л отдел СК 4. инж. Антоанета Петрова Проектант част Коструктивна СПИСЪК НА ЧЕРТЕЖИТЕ Наименование на чертежа Мащаб МП План събиране и отвеждане на водите от водосточните тръби. Разрези Разрези и детайли за укрепване на водосточни тръби отвеждащи дъждовни води 1: 100 1: : 100 1:50;1: СЪДЪРЖАНИE 1. ОБЩА ЧАСТ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ХИДРАВЛИЧНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ ДИАМЕТРИ И НАКЛОНИ ТРЪБИ ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИТЕ КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА...7 МИНПРОЕКТ EАД 2

3 1. ОБЩА ЧАСТ Настоящия работен проект е изготвен въз основа на Въз.писмо ОИ / г на Мини Марица-изток ЕАД. Проекта е разработен в съответствие с: - Работен проект за ремонт на покрива на ремонтно хале РБ Ел.част на Рудник Трояново 3 - Посещение на проектанта на място. При проектирането са спазени следните нормативни документи: Норми за проектиране на канализационни системи БДС EN 752:2008; БДС EN Наредба РД за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи БДС и нормативни документи включени чрез датирани и недатирани позовавания в гореизброените документи. Наредба 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни системи 2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ Към настоящият момент, покрива на Ремонтно хале РБ Ел.част се отводнява от 12 (дванадесет) броя воронки свързани с вътреши водосточни тръби и 5 (пет) броя барбакани, свързани с външни водосточни тръби. Водосточните тръби от барбаканите се заустват директно във външен открит канал, покрит с решетка. Водите от вътрешните водосточни тръби се събират в общ колектор под плочата на Ремонтното хале, и се отвеждат подземно до открит канал, покрит с решетка извън сградата. Поради компрометиране на събирателният колектор, се установява наводнение на Ремонтното хале. Съществуващият канал, покрит с решетка около сградата е в лошо експлоатационно състояние. Предвижда се неговото почистване, за осигуряване на по-добра проводимост. 3. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ Проектното решение е за събиране и отвеждане на дъждовните води от вътрешните водосточни тръби и заустването им извън сградата, посредством окачена канализация. Не се предвижда подмяна на съществуващи воронки и барбакани от покрива. МИНПРОЕКТ EАД 3

4 Предвижда се заустването на всички водосточни тръби от воронки в два събирателни висящи колектора, и извеждането им извън сградата, до заустване в съществуващ открит канал, покрит с решетка, както е показано на чертежа. Събирателните колектори се предвиждат висящи, укрепени по колоните на разстояние 6,00м по детайл. Предвижда се да се изпълнят от тръби PVC-U Ф200 SN8 с наклон 0,018m/m` Не се предвижда промяна на заустванията от барбаканите. Съгласно чл.141 от Наредба 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, на надземно положените тръби се предвиждат ревизионни отвори в началото на главните хоризонтални канализационни клонове, на местата с промяна на посоката, и на дълги прави участъци, на разстояние 25м за тръби с диаметър Ф200, провеждащи дъждовни води, съгласно табл.8 от горецитираната Наредба. Ревизионните отвори да завършат с PVC тапа, и да се разположат на местата, посочени в проекта. 3.1 Хидравлично оразмеряване Хидравлично оразмеряване на събирателните колектори е направено при следните параметри: - Период на еднократно претоварване на колектора 5г. - Петминутната интензивност на оразмерителния дъжд е q 5 =378l/s.ha. - Среден отточен коефициент 0,95 - Определена площ на покрива - F Клон 1 Площ на покрива F, ha Отточен коефициент Интензивност qt, l/s.ha Клон 2 Q1 = F*ψ*qt = *0.95*378 = l/s Площ на покрива F, ha Отточен коефициент Интензивност qt, l/s.ha Q1 = F*ψ*qt = *0.95*378 = 8.79 l/s МИНПРОЕКТ EАД 4

5 3.2 Диаметри и наклони Наклоните на колекторите са определени в съответствие с оразмерителните количества дъжд, с цел да се разположат над подкрановият път, и при спазване на изискванията на чл.144 ал.1 от Наредба 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации. Събирателните канализационни клонове за дъждовни води са проектирани със следните диаметри и наклони по участъци: Клон1 D mm Q l/s Q tab l/s V m/s I % h/d L m Клон2 D mm Q l/s Q tab l/s V m/s I % h/d L m Тръби Дъждовните събирателни колектори ще се изпълняват от тръби PVC-U Ф200 SN8 с указаните на чертежите диаметър и наклони. Тръбите трябва да са придружени със сертификат за качество. При монтаж трябва да се спазват специфичните изисквания на производителя. 3.4 Полагане на тръбите Полагането на тръбите е предвидено да се изпълни надземно със скоби върху конзоли, закрепени за колоните и стените. Укрепването е предвидено през 3,00м. Детайл за полагане на тръбите е даден на приложените чертежи. 4. КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ За укрепването на главните събирателни клонове, предвидени да бъдат изпълнени от PVC тръби ф200 в Ремонтно хале РБ Ел.част на рудник Трояново 3, по оси Б и 9 се използват опорни конзоли L мм. Предвижда се укрепване на тръбите през 3м, по приложените Дет.1, Дет.2, Дет.3, Дет.4 и Дет.5 съгласно чертеж Закрепването на тръбите при Дет.1, Дет.2 и Дет.3 става посредством планки захванати за съществуващите стоманобетонови колони с помощта на четири болта HILTI HSТ M12x115/20, към които планки се заваряват опорните конзоли L Закрепването при Дет.4 става посредством планки захванати за съществуващите стоманобетонови греди с помощта на четири болта HILTI HSТ M12x115/20 и заварен за планката профил L , към който са заварени конзолите L Закрепването при Дет.5 при фасадната панела, става посредством планки захванати за съществуващата фасадна панела с помощта на 4бр. шпилки М 12x260 в комплект с 2бр. гайки и шайби, към които планки се заваряват опорните конзоли L Върху конзолите се монтират скоби с присъединителна гайка с метрична резба - HILTI MP-MXI, посредством МИНПРОЕКТ EАД 5

6 болтове М 16x40мм и шпилки М 16x310мм, със съответната дължина на резбата и съответния комплект гайки и шайби, които служат за застопоряването на PVC тръбите със съответния диаметър ф200. Проектът е разработен съгласно следните нормативни документи: - БДС EN 1990 Eврокод 0 Основи на проектирането на строителни конструкции ; - БДС EN 1991 Eврокод 1 Въздействия върху конструкциите ; - БДС EN 1992 Eврокод 2 Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции ; - БДС EN 1997 Eврокод 7 Геотехническо проектиране ; - БДС EN 1998 Eврокод 8 Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия ; - Наредба No Iз 1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (изм. и доп. ДВ от г.) Отделните елементи - греди ще бъдат разработени в КМД чертежи, като самостоятелни марки, предвидени за заводско изпълнение. 5. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Част ВиК При проектирането на мрежите и съоръженията са спазени всички нормативни документи, правилници, стандарти и др. По време на строителството да се спазват всички изисквания на Наредба 2 от г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и указанията, дадени в обяснителната записка на проекта. Освен това трябва да се спазват всички долуизброени мероприятия. 1. Всички работници и служители, постъпващи на работа подлежат на предварително медицинско освидетелстване и изискванията по част ПБЗ на проекта. 2. Забранява се допускането на външни лица на работното място. 3. На опасните места на участъците да се окачват табелки, предупредителни знаци, надписи и указания в съответствие с част ПБЗ на проекта. 4. Ръководителите на обектите, бригадирите и майсторите са длъжни да спазват и следят спазването на правилата по безопасност. 5. Работното място да бъде в пълна безопасност за работниците. 6. Да се работи с подходящи инструменти за дадения вид работи. 7. Изпитването на тръбопроводите да става съгласно правилата за извършване и приемане на строителни работи. При изпитване на тръбопроводите е забранено: o да се притягат болтовете на фланци; o да се стои срещу глухите фланци; o да се отстраняват установени нередности. МИНПРОЕКТ EАД 6

7 8. Забранява се на работниците да извършват без разрешение работи, не влизащи в кръга на техните постоянни задължения. 9. Настоящата обяснителна записка не отменя разработения проект по част ПБЗ, действащите инструкции, правилници и норми, а също така и всички разпореждания на контролните органи, само ги допълва. 10. При извършване на всички видове работи трябва да се спазват изискванията на Наредба Iз-1971 за строително-техническо правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Част Конструктивна При изпълнението на отделните елементи в заводски условия и монтажа им на обекта стриктно да се спазват изискванията на Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи, ПБЗ и ТБТ, а именно: 1. Монтажните устройства се пускат в експлоатация след проверка и технически изпитания от съответните контролни органи; 2. Извършването на строителни работи в монтажната зона не се разрешава. Забранява се стоенето и преминаването под повдигнати товари. Всички монтажници работят с каски; 3. Всички работници заети с извършването на монтажните работи трябва да бъдат инструктирани и обучени за безопасно изпълнение на работните операции с предвидените монтажни средства; 4. На строителната площадка задължително да има противопожарно табло. Пътната мрежа на обекта да дава възможност за маневриране на противопожарни коли. Електрическата мрежа трябва да се изгради от квалифицирани работници съобразно действащите норми. Съставил:... инж. Л.Генчева Съставил:... инж. А.Петрова МИНПРОЕКТ EАД 7

8 КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Поз. Наименование мярка дъл. шир. вис. бпч. ед. общо ПСД к-во к-во ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАНКИ С БОЛТОВЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ дет.1 кг 5, ,76 дет.2 5, ,32 дет.3 7,22 1 7,22 дет.4 13, ,92 дет.5 9, ,42 250,64 Кръгло: НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С ''ХИЛТИ'' бр Кръгло: ДОСТАВКА АНКЕРНИ БОЛТОВЕ ТИП ''ХИЛТИ'' HSТ-М12 115/20 бр Кръгло: БОЛТОВЕ М16х40 В КОМПЛ.С 1ГАЙКА И 1 ШАЙБА КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014 бр. 22 ДОСТАВКА СКОБА С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ГАЙКА С 5 МЕТРИЧНА РЕЗБА HILTI MP-МХI бр Кръгло: 37 6 ДОСТАВКА АНКЕРНА ШПИЛКА М16Х310ММ В КОМПЛ.1ГАЙКА И 1 ШАЙБА бр. 6 7 ДОСТАВКА АНКЕРНА ШПИЛКА М12Х260ММ В КОМПЛ.2ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ бр. 8 8 ДОСТАВКА АНКЕРНА ШПИЛКА М12Х200ММ бр. 9 9 ДОСТАВКА НА ОСНОВНА ПЛАНКА С ДВА ОТВОРА бр МОНТАЖ НА СКОБИ И ШПИЛКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ бр = ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ м БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ м ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ тона 0,25 МИНПРОЕКТ EАД 8

9 ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ ЗА МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА 14 ТРЪБИ м ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U Ф200 SN8 м ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ PVC-U Ф110 м ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛ PVC-U Ф200/ SN8 бр ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛ PVC-U Ф200/ SN8 бр ДОСТАВКА НА ДЪГА PVC-U Ф бр ДОСТАВКА НА ДЪГА PVC-U Ф SN8 бр ДОСТАВКА НА ТАПА ЗА PVC-U Ф200 SN8 бр МОНТАЖ НА PVC ФИТИНГИ Ф200 бр = ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ - НАДЗЕМНА ЧАСТ м ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ kg ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ БЕТОНОВ КАНАЛ С РЕШЕТКА м ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ 20/20 ДО 30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ d=12cm бр ИЗПРОБВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ м 105 МИНПРОЕКТ EАД 9

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

Microsoft Word - S_title_ doc

Microsoft Word - S_title_ doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

Инвеститор: Строително дружество - "Ситиком" ООД

Инвеститор:	 Строително дружество - Ситиком ООД Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГР. СОФИЯ Част : Фаза : Технически проект Oбяснителна записка I.Обща част Обект на настоящия технически проект

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение модел Л06-К I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика

Подробно

Интериорни и фасадни профили Декоративни Балюстради Ръководство за монтаж на декоративни елементи от пенообразен полиуретан F o r Decorat i n g Walls

Интериорни и фасадни профили Декоративни Балюстради Ръководство за монтаж на декоративни елементи от пенообразен полиуретан F o r Decorat i n g Walls Интериорни и фасадни профили Декоративни Балюстради Ръководство за монтаж на декоративни елементи от пенообразен полиуретан F o r Decorat i n g Walls And Ceilings Инструменти и материали 4 1 2 11 6 20

Подробно

Microsoft Word - P_title_ a.doc

Microsoft Word - P_title_ a.doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС СЪГЛАСУВАЛИ: части проектант подпис АРХИТЕКТУРА КОНСТРУКЦИИ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

Microsoft Word - P_title_12-333_R.doc

Microsoft Word - P_title_12-333_R.doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Microsoft Word - P_title_ doc

Microsoft Word - P_title_ doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

April 23, 2013

April 23, 2013 April 23, 2013 Работа на парогенераторите при неблагоприятен водо-химичен режим Наличие на хлориди по втори контур Намаляване на проектния вакуум Наличие на множество запушени тръбички от сноповете, водещи

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид.

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение Акация Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. 10135.3512.1427/,кв.5,1м.р-н,жк"Младост", грларна Възложител:

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСК

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСК ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика Модел Е13 Възрастова

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11 Зебра I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ А. Текстова част І. Обяснителна записка ІІ. Изчислителна записка ІII. Безопасност, хигиена на труда, пожарна безопасност (БХТПБ) IV. Опазва

СЪДЪРЖАНИЕ А. Текстова част І. Обяснителна записка ІІ. Изчислителна записка ІII. Безопасност, хигиена на труда, пожарна безопасност (БХТПБ) IV. Опазва СЪДЪРЖАНИЕ А. Текстова част І. Обяснителна записка ІІ. Изчислителна записка ІII. Безопасност, хигиена на труда, пожарна безопасност (БХТПБ) IV. Опазване и възпроизводство на околната среда V. Инструкции

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО – РАЗБОРНАЯ

ПЕРЕДВИЖНАЯ  СБОРНО – РАЗБОРНАЯ МОБИЛНА СГЛОБЯЕМА МОДУЛНА СТРОИТЕЛНА КУЛА ВСП-250/0,7 ПАСПОРТ ТУ 5225-002-37582698-2013 Вносител МКМ БГ ЕООД 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Подвижната сгъваема кула VSP-250 / 0.7 (наричана по-нататък кулата)

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно