INSTALLATION INSTRUCTION

Размер: px
Започни от страница:

Download "INSTALLATION INSTRUCTION"

Препис

1 ENGLISH ACCESSORIES INCLUDED ENGLISH BULB USAGE METHODS. Solar Panels (Wire Length M). E7 Holder with hook and on/off switch. Micro USB Cable ENGLISH CHARGING METHODS E7 Cap with Hook PRODUCT FEATURES Sturdy Hook INSTALLATION INSTRUCTION ON/OFF Switch Easy to carry it to anywhere with this hook Bulb with Emergency Function & Solar Charging ON/OFF Switch Press the top button to turn the light on / off. TECHNICAL DATA: Model Input E7 Base Can charge the phone.. Please make sure to turn off the power before starting the installation. Do not use with dimmers Do not replace the battery. Do not expose to water. Avoid using into totally enclosed luminaries. Keep away from fire or high temperature. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B INSTALLATION DIAGRAM Micro-USB Charging Port INTRODUCTION AND WARRANTY WARNING AC 0~04V USB interface Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 0- Hours Daily operation. Usage of product for 4 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only. Static control switch (top and side can be illuminated by touching the lamp) VT-47 AC 0~40V, 50 Hz AC MODE: 7W Power EMERGENCY MODE:.5W (6400K) AC MODE LM Lumens EMERGENCY MODE: 0 LM Solar Panel DC 6V, W Charging time Working time Battery Capacity 7V, 00mAh Beam Angle: 0⁰ Base: E7 AC Mode: 000K K (Changeable) Color: Emergency Mode: White (6400K) It can be charged by usb charger and solar panel. Finger Touching Charging indicator Blue light when charging via solar panel or USB charger Note: when the battery becomes 00%, the blue indicating light will stop blinking. INSTALLATION INSTRUCTIONS (AC MODE) ADDITIONAL CCT FUNCTION (ONLY FOR AC MODE). When you switch on/off the bulb first time, the color will be White (6400K).. When you switch on/off the bulb second time will be Warm White (000K)., When you switch on/off the bulb third time, will be Day White (4000K).. Ensure that the power is switched off.. Fix the bulb into the E7 bulb holder. Switch the bulb on/off as normal. Note: During power failure (emergency mode), the CCT function wont work and the color will be only white.

2 BULGARIAN ВКЛЮЧЕНИ АКСЕСОАРИ. Соларни панели (дължина на кабела M). E7 държач с кука и превключвател за включване/изключване. Микро USB кабел BULGARIAN НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРУШКАТА BULGARIAN НАЧИНИ НА ЗАРЕЖДАНЕ E7 Капак с кука ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ Превключвател за включване/изклю чване Здрава кука крушка с аварийна функция и соларно зареждане Превключвател за включване/изключване Натискайте горния бутон, за да включвате/изключвате лампата. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: Модел Входно захранване ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ Цокъл E7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.. Преди да започнете монтажа, изключете електрозахранването. Не използвайте с димери. Не сменяйте батерията. Не излагайте на въздействието на вода. Не използвайте напълно затворени осветителни тела. Пазете от пожар или висока температура. Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с останалия битов отпадък. AC 0~04V USB интерфейс Може да зарежда телефон Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по каквато и да е повърхност поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 0- часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 4 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти. Статичен управляващ превключвател (горната и страничната част могат да се осветяват чрез докосване на лампата) VT-47 AC 0~40V, 50 Hz AC режим: 7W, авариен режим: Мощност.5W (6400K) AC режим LM, авариен Осветеност режим: 0 LM Соларен панел DC 6V, W Време на зареждане Време на работа Капацитет на батерията 7V, 00mAh Ъгъл на лъча 0⁰ Цокъл E7 AC режим: 000K K Цвят (променливо), авариен режим: бяла (6400K) МОНТАЖНА СХЕМА Микро-USB заряден порт Може да се зарежда от usb зарядно устройство и соларен панел. Докосване с пръсти Индикатор за зареждане Индикаторът свети в синьо при зареждане през соларен панел или USB зарядно устройство Забележка: Когато батерията се зареди до 00%, синята индикаторна лампа спира да мига. ДОПЪЛНИТЕЛНА CCT ФУНКЦИЯ (САМО ЗА АС РЕЖИМ). При първото включване/изключване на лампата, цветът на светлината ще бъде бял (6400K).. При второто включване/изключване на лампата, цветът на светлината ще бъде топло бял (000K). При третото включване/изключване на лампата, цветът на светлината ще бъде дневно бял (4000K). ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (АС РЕЖИМ). Изключете електрозахранването.. Фиксирайте крушката в държач за крушки E7. Включвайте/изключвайте нормално крушката. Забележка: При прекъсване на електрозахранването (авариен режим), функцията ССТ няма да работи и цветът на ще бъде само бял.

3 ITALIAN ACCESSORI INCLUSI. Pannelli solari (lunghezza del cavo m). Portalampada E7 con gancio e interruttore di attivazione/disattivazione. Cavo micro USB ITALIAN MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA LAMPADINA ITALIAN MODALITÀ DI RICARICA Cappuccio E7 con gancio CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE Interruttore di attivazione/disattivazione Gancio robusto Lampadina a con funzione di emergenza e ricarica solare Interruttore di attivazione/disattivazione Premere il pulsante superiore per attivare/disattivare la luce. DATI TECNICI: Pannello solare Tempo di ricarica Tempo di lavoro Capacità della ba eria VT-47 AC 0~40 V, 50 Hz Modalità AC: 7 W, Modalità di emergenza:.5 W (6400 K) Modalità AC LM, Modalità di emergenza: 0 LM DC 6 V, W 8 ore 6 ore 7 V, 00 mah > 80 Angolo del fascio luminoso 0⁰ Portalampada E7 Modalità AC: 000 K 6400 K (variabile), Modalità di emergenza: Bianco (6400 K) Potenza Lumen Colore INTRODUZIONE E GARANZIA Portalampada E7 AVVERTIMENTO.. Prima di iniziare l installazione, disattivare l alimentazione. Non utilizzare con i dimmer. Non sostituire la batteria. Non esporre all acqua. Non utilizzare apparecchi di illuminazione completamente chiusi. Tenere lontano dal fuoco o da temperature alte. Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. AC 0~04V Interfaccia USB Può caricare un telefono Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per anni dalla data d acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall installazione errata o dall usura anomala. L azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 0- ore di funzionamento quotidiano. L utilizzo del prodotto per 4 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione. Interruttore di controllo statico (la parte superiore e quella laterale possono essere illuminate toccando la lampada). Modello Input SCHEMA DI MONTAGGIO Porta di ricarica micro-usb Può essere caricato dal caricatore USB e dal pannello solare. Toccare con le dita Indicatore di carica L'indicatore si illumina in blu durante la ricarica tramite un pannello solare o un caricatore USB. Nota: quando la batteria è completamente carica, la spia blu smette di lampeggiare. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE (MODALITÀ AC) FUNZIONE CCT AGGIUNTIVA (SOLTANTO PER LA MODALITÀ AC). Quando la lampadina viene attivata/disattivata per la prima volta, il colore della luce sarà bianco (6400 K).. Quando la lampadina viene attivata/disattivata per la seconda volta, il colore della luce sarà bianco caldo (000 K). Quando la lampadina viene attivata/disattivata per la terza volta, il colore della luce sarà bianco diurno (4000 K).. Assicurarsi che l'alimentazione sia disattivata.. Fissare la lampadina nella portalampada E7. Attivare/Disattivare la lampadina come al solito. Nota: In caso di interruzione di corrente elettrica (modalità di emergenza), la funzione CCT non funzionerà ed il colore del sarà soltanto bianco.

4 HUNGARIAN TARTOZÉKOKAT TARTALMAZ HUNGARIAN IZZÓ HASZNÁLATI MÓDSZEREK. Napelemek (vezeték hossza m). E7 tartó horoggal és be/ki kapcsolóval. Mikro USB kábel HUNGARIAN TÖLTÉSI MÓDSZEREK E7 sapka akasztóval A TERMÉK JELLEMZŐI A TERMÉK JELLEMZŐI TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ BE/KI kapcsoló Stabil kampó, horog izzó vészhelyzeti funkcióval és napelemes töltéssel BE/KI kapcsoló Nyomja meg a felső gombot a fény be- / kikapcsolásához. MŰSZAKI ADATOK: Lumen Napelem Töltési idő Munkaidő VT-47 AC 0~40V, 50 Hz AC MÓD: 7W, VÉSZHELYZETI MÓD:.5W (6400K) AC MÓD LM, VÉSZ MÓD: 0 LM DC 6V, W 8 óra 6 óra Akkumulátor-kapacitás 7V, 00mAh Sugárzási szög Alap 0⁰ E7 AC mód: 000K K (változtatható), vészhelyzeti mód: Fehér (6400K) Teljesítmény Szín E7 alap Töltheti a telefont FIGYELEM A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást. Ne használja dimmerekkel. Ne cserélje ki az elemet. Ne tegye ki víznek. Kerülje a teljesen zárt világítótestek használatát. Tartsa távol tűztől vagy magas hőmérséklettől. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. TELEPÍTÉSI RAJZ Mikro-USB töltőport BEVEZETÉS ÉS GARANCIA.. AC 0~04V USB interfész Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 0- órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 4 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik. Statikus vezérlő kapcsoló (a lámpa megérintésével megvilágítható a teteje és az oldala) Modell Bemenet USB töltővel és napelem segítségével tölthető. Ujjal érintés Töltésjelző Kék fény, ha napelemen vagy USB-töltőn keresztül tölt Megjegyzés: amikor az akkumulátor 00% -ra töltött, a kék jelzőfény abbahagyja a villogást. TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK (AC MÓD) KIEGÉSZÍTŐ CCT FUNKCIÓ (CSAK AC MÓDRA). Az izzó első bekapcsolásakor / kikapcsolásakor a szín fehér (6400K) lesz.. Az izzó második bekapcsolásakor meleg fehér (000K) lesz., Ha harmadszor kapcsolja be / ki az izzót, akkor napi fehér (4000K) lesz.. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás ki van kapcsolva.. Helyezze az izzót az E7 izzótartóba. Kapcsolja be / ki az izzót a szokásos módon. Megjegyzés: Áramszünet (vészhelyzeti üzemmód) során a CCT funkció nem fog működni, és a színe csak fehér lesz.

5 GERMAN ZUBEHÖR ENTHALTEN GERMAN VORGEHENSWEISE BEI DER GLÜHLAMPENVERWENDUNG. Solarpanels (Drahtlänge M). E7 Halterungl mit Haken und Ein/Aus-Schalter. Micro USB-Kabel GERMAN LADEVERFAHREN E7-Sockel mit Haken PRODUKTEIGENSCHAFTEN INSTALLATIONSANLEITUNG PRODUKTEIGENSCHAFTEN EIN/AUS-Schalter Stabiler Haken -Glühbirne mit Notfunktion AND Solaraufladung EIN/AUS-Schalter Drücken Sie die obere Taste, um das Licht ein-/auszuschalten. TECHNISCHE DATEN: Leistung Lumens Solarpanel Ladedauer Arbeitszeit Ba eriekapazität Strahlungswinkel Sockel Farbe VT-47 AC 0~40V, 50 Hz AC MODUS: 7W, NOTMODUS:.5W (6400K) AC MODUS LM, NOTMODUS: 0 LM DC 6V, W 8 Std 6 Std 7V, 00mAh 0⁰ E7 AC Modus: 000K K (einstellbar), Not-Modus: Weiss (6400K) E7 Sockel Kann das Telefon aufladen.. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung ausschalten, bevor Sie mit der Installation beginnen. Nicht mit Dimmern verwenden. Die Batterie nicht ersetzen. Nicht mit Wasser in Berührung bringen. Vermeiden Sie den Einsatz in völlig geschlossenen Leuchten. Von Feuer oder hohen Temperaturen fernhalten. Diese Kennzeichnung gibt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. INSTALLATIONSPLAN Micro-USB-Ladeanschluss EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG WARNUNG AC 0~04V USB-Schnittstelle Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oderverkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 0- Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 4-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel. Statischer Steuerschalter (oben und seitlich, Beleuchtung erfolgt durch Berühren der Lampe ) Modell Eingang Kann über ein USB-Ladegerät und ein Solarpanel geladen werden. Fingerberührung Anzeige für den Ladevorgang Blaues Licht beim Laden über Solarpanel oder USB-Ladegerät Hinweis: Wenn die Batterie 00 % erreicht hat, hört das blaue Anzeigelicht auf zu blinken. INSTALLATIONSANLEITUNG (AC MODUS) ZUSÄTZLICHE CCT-FUNKTION (NUR BEI AC-MODUS). Wenn Sie das Leuchtmittel zum ersten Mal ein-/ausschalten, ist die Farbe weiß (6400K).. Wenn Sie die Glühbirne zum zweiten Mal ein- und ausschalten, ist sie warmweiß (000K)., Wenn Sie die Glühbirne zum dritten Mal ein- und ausschalten, wird sie tagweiß (4000K).. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.. Befestigen Sie die Glühlampe in dem E7-Glühbirnensockel. Schalten Sie die Lampe wie gewohnt ein/aus. Hinweis: Bei Stromausfall (Notbetrieb) funktioniert die CCT-Funktion nicht und die -Farbe ist nur weiß.

6 SPANISH ACCESORIOS INCLUIDOS. Paneles solares (longitud del cable M). Soporte E7 con gancho e interruptor de encendido/apagado. Cable micro USB SPANISH FORMAS DE USAR LA BOMBILLA SPANISH FORMAS DE CARGAR E7 Tapa con gancho CARACTERISTICAS DE PRODUCTO CARACTERISTICAS DE PRODUCTO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Interruptor de encendido/apagado Gancho fuerte Bombilla con función de emergencia y carga solar Interruptor de encendido/apagado Presione el botón superior para encender/apagar la luz. DATOS TÉCNICOS: Modelo Fuente de alimentación de entrada VT-47 CA 0 ~ 40 V, 50 Hz modo de CA: 7 W, modo de emergencia:,5 W (6400 K) modo de CA LM, modo de Iluminación emergencia: 0 LM Panel solar CC 6 V, W Tiempo de carga 8h Tiempo de trabajo 6h Capacidad de la batería,7 V, 00 mah CRI / Ra > 80 Ángulo del haz 0⁰ Pedestal E7 modo de CA: 000K K (variable), Color modo de emergencia: blanco (6400K) Potencia Base E7 Interfaz USB Puede cargar un teléfono ADVERTENCIA.. Antes de empezar la instalación, apague la fuente de alimentación. No lo use con atenuadores. No reemplace la batería. No exponga al agua. No utilice luminarias completamente cerradas. Proteger del fuego o de altas temperaturas. Esta marca indica que el producto no debe desecharse con los residuos generales. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN Puerto de carga micro-usb INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. Él será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 0- horas diarias. La explotación de 4 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica. AC 0~04V Interruptor de control estático (la parte superior y lateral se pueden iluminar tocando la lámpara) Se puede cargar con un cargador USB y un panel solar. Toque de dedo Indicador de carga El indicador se ilumina en azul cuando se carga a través de un panel solar o cargador USB Nota: cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora azul deja de parpadear. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (MODO CA) FUNCIÓN CCT ADICIONAL (SOLO EN MODO CA). Al encender/apagar la lámpara por primera vez, el color de la luz será blanco (6400K).. Al encender/apagar la lámpara por segunda vez, el color de la luz será blanco cálido (000K). Al encender/apagar la lámpara por tercera vez, el color de la luz será el blanco neutro (4000K).. Apague la alimentación.. Fije la bombilla en el portalámparas E7. Encienda/apague la bombilla normalmente. Nota: En caso de un corte de energía (modo de emergencia), la función CCT no funcionará y el color del solo será blanco.

7 FRENCH ACCESSOIRES INCLUS FRENCH MÉTHODES D'UTILISATION DE L'AMPOULE. Panneaux solaires (longueur de fil M). Support E7 avec crochet et interrupteur marche/arrêth. Câble Micro USB FRENCH MÉTHODES DE CHARGEMENT Culot E7 avec crochet CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Interrupteur marche/arrêt (ON/OFF) Crochet solide Ampoule avec une fonctionnalité d'urgence et un chargement solaire Interrupteur marche/arrêt (ON/OFF) Appuyez sur le bouton supérieur pour allumer ou éteindre la lampe. DONNÉES TECHNIQUES: Modèle Entrée Culot E7 Peut charger le téléphone AVERTISSEMENT Prenez soin de couper l'alimentation avant de commencer l'installation. Ne pas utiliser avec des gradateurs. Ne pas remplacer la batterie. Ne pas exposer à l'eau. Éviter d'utiliser dans des luminaires totalement fermés. Tenir à l'écart du feu et des températures élevées. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. SCHÉMA D'INSTALLATION Port de charge Micro-USB INTRODUCTION AND GARANTIE.. AC 0~04V Interface USB Merci d avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de ans à compter de la date d achat. La garantie ne s applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d un enlèvement et d une installation incorrects du produit. Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 0- heures. L utilisation du produit pendant 4 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement. Interrupteur de commande statique (le haut et le côté peuvent être éclairés en touchant la lampe) VT-47 AC 0~40V, 50 Hz MODE AC: 7W, MODE URGENCE: Puissance.5W (6400K) MODE AC LM, MODE Lumens URGENCE: 0 LM Panneau solaire DC 6V, W Temps de charge Durée de fonctionnement Capacité de la ba erie 7V, 00mAh Angle du faisceau 0⁰ Culot E7 Mode AC: 000K K Couleur (Modifiable),Mode d'urgence : Blanc (6400K) Il peut être chargé par un chargeur USB et un panneau solaire. Toucher du doigt Indicateur de charge Témoin lumineux bleu lors du chargement par panneau solaire ou chargeur USB Remarque : lorsque la batterie atteint 00 %, le témoin lumineux bleu cesse de clignoter. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (MODE AC) FONCTION CCT SUPPLÉMENTAIRE (UNIQUEMENT POUR LE MODE AC). Lorsque vous allumez/éteignez l'ampoule pour la première fois, la couleur sera blanche (6400K).. Lorsque vous allumez/éteignez l'ampoule pour la deuxième fois, la couleur sera Blanc chaud (000K)., Lorsque vous allumez/éteignez l'ampoule pour la troisième fois, la couleur sera Blanc de jour (4000K).. Assurez-vous que le courant est coupé.. Fixez l'ampoule dans le support d'ampoule E7. Allumez/éteignez l'ampoule comme d'habitude. Remarque : En cas de panne de courant (mode d'urgence), la fonctionnalité CCT ne fonctionnera pas et la couleur des sera uniquement blanche.

8 CROATIAN UKLJUČENI DODACI. Solarne ploče (duljina žice M). E7 Držač s kukom i prekidačem za uključivanje / isključivanje. Mikro USB kabel CROATIAN METODE KORIŠTENJA ŽARULJE CROATIAN NAČINI PUNJENJA E7 obješanje OSOBINE PROIZVODA UPUTSTVO ZA INSTALACIJU OSOBINE PROIZVODA Prekidač ON/OFF Čvrsta kuka žarulja s funkcijom za slučaj nužde i solarnim punjenjem Prekidač ON / OFF (uključenje/isključenje) TEHNIČKI PODACI: Solarni panel Vrijeme punjenja Vrijeme djelovanja Kapacitet baterije VT-47 AC 0~40V, 50 Hz AC MODE: 7W, EMERGENCY MODE:.5W (6400K) AC MODE LM, EMERGENCY MODE: 0 LM DC 6V, W 7V, 00mAh Indeks prikaza boja/ra Kut svjetlosnog snopa Osnova 0⁰ E7 AC Mode: 000K K (Changeable), Emergency Mode: White (6400K) Moć Lumeni Boja UVOD I JAMSTVO E7 baza UPOZORENJE.. Prije početka instalacije obvezno isključite napajanje. Ne koristite s prigušivačima. Ne zamjenjujte bateriju. Ne izlažite vodi. Izbjegavajte upotrebu u potpuno zatvorenim svjetiljkama. Držite podalje od vatre ili visoke temperature Ova oznaka ukazuje da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom. AC 0~04V USB sučelje Može napuniti telefon Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našemprodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 0- sati rada dnevno. Uporaba proizvod 4 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažeće. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje. Statički upravljački prekidač (gornji i bočni dio mogu se osvijetliti dodirom žarulje) Model Ulazna struja Pritisnite gornji gumb za uključivanje / isključivanje svjetla. DIJAGRAM UGRADNJE Mikro-USB priključak za punjenje Može se puniti putem USB punjača i solarne ploče. Dodir prstom Indikator punjenja Plavo svjetlo prilikom punjenja putem solarne ploče ili USB punjača Napomena: kad se baterija napuni 00%, plavo indikatorsko svjetlo prestat će treptati. UPUTE ZA UGRADNJU (za način izmjenične struje) DODATNA CCT FUNKCIJA (samo za izmjeničnu struju). Kad prvi put uključite / isključite žarulju, boja će biti bijela (6400K).. Prilikom drugog uključenja / isključenja žarulje, boja će biti toplo bijela (000K). Prilikom trećeg uključenja / isključenja žarulje, boja će biti dnevno bijela (4000K).. Uvjerite se da je napajanje isključeno.. Učvrstite žarulju u držač žarulje E7. Uključite / isključite žarulju kao i obično. Napomena: Tijekom nestanka struje (hitni način), CCT funkcija neće raditi i boja bit će samo bijela.

9 PORTUGUESE ACESSÓRIOS INCLUÍDOS PORTUGUESE FORMAS DE USAR A LÂMPADA. Painéis solares (comprimento do cabo M). Suporte E7 com gancho e interruptor de ligar/desligar. Cabo micro USB PORTUGUESE MODOS DE CARREGAR E7 Tampa com gancho CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO Interruptor de ligar/desligar Gancho forte Lâmpada com função de emergência e carregamento solar Interruptor de ligar/desligar Pressione o botão superior para ligar/desligar a luz. DADOS TÉCNICOS: Potência Iluminação Painel solar Tempo de carregamento Tempo de trabalho Capacidade da bateria CRI / Ra Ângulo do feixe Base Cor VT-47 CA 0~40V, 50 Hz modo CA: 7W, modo de emergência:,5w (6400K) modo CA LM, modo de emergência: 0 LM CC 6V, W 8h 6h,7 V, 00 mah > 80 0⁰ E7 modo CA: 000K K (variável), modo de emergência: branco (6400K) INTRODUÇÃO E GARANTIA Base E7 ATENÇÃO.. Antes de começar a instalação, desligue a fonte de alimentação. Não use com dimmers. Não substitua a bateria. Não exponha à água. Não use luminárias completamente fechadas. Mantenha longe do fogo ou de alta temperatura. Essa marcação indica que este produto não deve ser descartado com o lixo comum. AC 0~04V Interface USB Pode carregar um telefone Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 0- horas por dia. A exploração do produto durante 4 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação. Interruptor de controlo estático (as partes superior e lateral podem ser iluminadas ao tocar a lâmpada) Modelo Fonte de alimentação de entrada DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO Porta de carregamento micro USB Pode ser carregado com carregador USB e painel solar. Toque de dedo Indicador de carregamento O indicador acende em azul durante o carregamento por meio de um painel solar ou carregador USB Observação: quando a bateria está totalmente carregada, a luz indicadora azul pára de piscar. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (MODO CA) FUNÇÃO DE CCT ADICIONAL (APENAS NO MODO CA). Ao ligar/desligar a lâmpada por primeira vez, a cor da luz será branca (6400K).. Ao ligar/desligar a lâmpada por segunda vez, a cor da luz será branco quente (000K). Ao ligar / desligar a terceira lâmpada, a cor da luz será branco neutro (4000K).. Desligue a alimentação.. Fixe a lâmpada no porta-lâmpada E7. Ligue/desligue a lâmpada normalmente. Nota: Em caso de falha de energia (modo de emergência), a função CCT não funcionará e a cor do ficará apenas branca.

10 POLISH AKCESORIA W ZESTAWIE POLISH SPOSOBY UŻYCIA ŻARÓWKI. Panele słoneczne (długość kabla M). Uchwyt E7 z hakiem i włącznikiem / wyłącznikiem. Kabel Micro USB POLISH SPOSOBY ŁADOWANIA E7 Pokrywa z hakiem CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU INSTRUKCJA MONTAŻU Przełącznik włączania / wyłączania Solidny hak Żarówka z funkcją awaryjną i ładowaniem solarnym Przełącznik włączania / wyłączania Naciśnij górny przycisk, aby włączyć / wyłączyć lampę. DANE TECHNICZNE: Model Zasilanie wejściowe Gniazdo E7 Interfejs USB OSTRZEŻENIE Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem montażu. Nie używaj ze ściemniaczami. Nie wymieniaj baterii. Nie wystawiaj na działanie wody. Nie używaj całkowicie zamkniętych opraw oświetleniowych. Chroń przed ogniem lub wysoką temperaturą. Takie oznaczenie wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. SCHEMAT MONTAŻU Port ładowania micro-usb WSTĘP I GWARANCJAD.. AC 0~04V Może ładować telefon Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Prosze przeczytać tę instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni sa przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja ważna jest lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Łączny czas świecenia opraw w ciągu doby nie może przekroczyć 0- godzin, 4-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie. Statyczny przełącznik sterowania (górna i boczna część może być oświetlona poprzez dotknięcie lampy) VT-47 AC 0~40V, 50 Hz Tryb AC: 7W, tryb awaryjny:,5w Moc (6400K) Tryb AC LM, tryb awaryjny: Oświetlenie 0 LM Panel słoneczny DC 6V, W Czas ładowania Czas pracy Pojemność baterii 7V, 00mAh Kąt promieniowania 0⁰ Gniazdo E7 Tryb AC: 000K K (zmienny), Kolor tryb awaryjny: zimny biały (6400K) Lampa może być ładowana z ładowarki USB oraz z panelu słonecznego. Dotyk palcami Wskaźnik stanu naładowania Wskaźnik świeci na niebiesko podczas ładowania przez panel słoneczny lub ładowarkę USB Uwaga: Gdy bateria jest w pełni naładowana, niebieska lampka wskaźnika przestaje migać. INSTRUKCJE DO MONTAŻU (TRYB AC) DODATKOWA FUNKCJA CCT (TYLKO W TRYBIE PRACY AC). Przy pierwszym włączeniu / wyłączeniu lampy kolor światła będzie zimny biały (6400K).. Przy drugim włączeniu / wyłączeniu lampy kolor światła będzie ciepły biały (000K). Przy trzecim włączeniu / wyłączeniu lampy kolor światła będzie dzienny biały (4000K).. Wyłącz zasilanie.. Zamocuj żarówkę w oprawce dla żarówek E7. Włącz /wyłącz żarówkę w sposób standardowy. Uwaga: W przypadku awarii zasilania (praca w trybie awaryjnym) funkcja CCT nie będzie działać, dlatego kolor diod będzie tylko zimny biały.

11 GREEK ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ. Ηλιακοί συλλέκτες (μήκος καλωδίου M). Θήκη E7 με άγκιστρο και διακόπτη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. Μίκρο καλώδιο USB GREEK ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ GREEK ΤΡΟΠΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ E7 Κάλυμμα με άγκιστρο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης Ανθεκτικό άγκιστρο Λαμπτήρας με λειτουργία έκτακτης ανάγκης και ηλιακή φόρτιση Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ισχύς Φωτεινότητα Ηλιακός συλλέκτης Χρόνος φόρτισης Χρόνος λειτουργίας Χωρητικότητα της μπαταρίας Γωνία της ακτίνας Υποδοχή Χρώμα VT-47 AC 0~40V, 50 Hz Λειτουργία AC: 7W, λειτουργία έκτακτης ανάγκης:.5w (6400K) Λειτουργία AC LM, λειτουργία έκτακτης ανάγκης: 0 LM DC 6V, W 7V, 00mAh 0⁰ E7 Λειτουργία AC: 000K K (εναλλασσόμενο), λειτουργία έκτακτης ανάγκης: λευκός (6400K) ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ Πατήστε το πάνω κουμπί για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το λαμπτήρα. Υποδοχή E7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος. Μην το χρησιμοποιείτε με ντίμερ. Μην αντικαθιστάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε στην επίδραση νερού. Μην χρησιμοποιείτε εντελώς κλειστά φωτιστικά. Προστατέψτε από φωτιά ή υψηλή θερμοκρασία. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απορρίμματα. AC 0~04V Διεπαφή USB Μπορεί να φορτίσει τηλέφωνο Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της Βι-ΤΑΚ(V-TAC). Η Βι-ΤΑΚ (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήστε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εγχώριο έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθος τοποθέτησης ή ασυνήθιστης φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτεεπιφάνεια εξαιτίας τις λάθος απομάκρυνσης ή τοποθέτησης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση 0- ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 4 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο τα ελαττώματα της παραγωγής. Στατικός διακόπτης ελέγχου (το πάνω και το πλάι μέρος μπορούν να φωτιστούν αγγίζοντας το λαμπτήρα) Μοντέλο Τροφοδοσία εισόδου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Θύρα φόρτισης Μίκρο-USB Μπορεί να φορτίζεται από φορτιστή usb και ηλιακό συλλέκτη. Αφή με δάχτυλα Ένδειξη φόρτισης Η ένδειξη ανάβει με μπλε χρώμα κατά τη φόρτιση μέσω ηλιακού συλλέκτη ή φορτιστή USB Σημείωση: Όταν η μπαταρία φορτιστεί σε 00%, η μπλε ενδεικτική λυχνία σταματά να αναβοσβήνει. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ АС) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CCT (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ АС). Κατά την πρώτη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του λαμπτήρα, το χρώμα του φωτός θα είναι λευκό (6400K).. Κατά τη δεύτερη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του λαμπτήρα, το χρώμα του φωτός θα είναι ζεστό λευκό (000K). Κατά την τρίτη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του λαμπτήρα, το χρώμα του φωτός θα είναι καθημερινό λευκό (4000K).. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος.. Στερεώστε το λαμπτήρα σε βάση λαμπτήρων E7. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε κανονικά το λαμπτήρα. Σημείωση: Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος (λειτουργία έκτακτης ανάγκης), η λειτουργία ССТ δεν θα λειτουργεί και το χρώμα του θα είναι μόνο λευκό.

12 ROMANIAN ACCESORIILE INCLUSE ÎN SET. Panouri solare (lungimea cablului - de M). E7 dispozitiv de susţinere cu cârlig şi comutator de conectare/deconectare. Micro USB cablu ROMANIAN MODURILE DE UTILIZARE A BECULUI ROMANIAN MODALITĂŢI D EÎNCĂRCARE E7 Capac cu cârlig CARACTERISTICILE PRODUSULUI CARACTERISTICILE PRODUSULUI INSTRUCŢIUNI DE MONTARE Comutator de conectare/deconectare Cârlig rezistent Bec cu funcţie de avarie şi cu încărcare solară Comutator de conectare/deconectare. Apăsaţi pe butonul superior ca să conectaţi/deconectaţi lampa. DATE TEHNICE: Modelul Alimentare - tensiune de intrare VT-47 AC 0~40V, 50 Hz regim AC: 7W, regim de avarie:.5w (6400K) regim AC LM, regim de avarie: Luminozitate 0 LM Panou solar DC 6V, W Timp de încărcare Timp de lucru Capacitatea bateriei 7V, 00mAh Unghiul de incidenţă al razei 0⁰ Soclu E7 regim AC : 000K K (variabil), Culoarea regim de avarie: albă (6400K) Putere INTRODUCERE, GARANŢIA Soclu E7 AVERTIZARE.. Înainte să începeţi montarea, deconectaţi alimentarea cu energie electgrică. Nu se pot folosi dimere. Nu schimbaţi bateria. Nu expuneţi lampa la acţiunea apei. Nu folosiţi corpuri de iluminat complet închise. Feriţi lampa de foc şi de temperaturi ridicate. Acest marcaj arată că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menahere. USB interfaţă Vă puteţi încărca şi telefonul. Vă mulţumim că aţi ales şi v-aţi cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiţi.aceste instrucţiuni cu atenţie, înainte să începeţi instalarea, şi păstraţi-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le recitiţi. Dacă aveţi şi alte întrebări, luaţi legătură cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-aţi achiziţionat produsul. Aceştia sunt bine instruiţi şi întotdeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai bun posibil. Garanţia este valabilă pe un termen de ani din data achiziţionării produsului. Garanţia însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorectă sau care rezultă din uzura anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanţie pentru daune produse pe suprafeţe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării incorecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continuă timp de 0- ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 4 de ore fără întrerupere, poate duce la pierderea garanţiei. Pentru acest produs, garanţia se acordă numai pentru defecte de fabricaţie. AC 0~04V Comutator static de control (partea superioară şi cea laterală pot fi iluminate prin atingerea lămpii) SCHEMA DE MONTAJ Micro-USB port de încărcare Se poate încărca de la dispozitiv de încărcare usb şi de la panou solar. Atingere cu degete. Indicatorul privind încărcarea. Indicatorul va lumina în albastru când încărcarea se face prin panou solar sau prin dispozitiv de încărcare USB. observaţie: Când bateria este încărcată până la 00%, indicatorul albastru nu va clipi. INSTRUCŢIUNI D EMONTARE (REGIM АС) FUNCŢIE SUPLIMENTARĂ CCT (NUMAI PENTRU REGIMUL АС). La prima conectare/deconectare a lămpii, lumina va fi de culoarea albă (6400K).. La a doua conectare/deconectare a lămpii, lumina va fi de culoarea albă-caldă (000K). la a trfefia conectare/deconectare a lămpii, culoarea lumnii va fi albă ca lumina zile (4000K).. Deconectaţi alimentarea cu energie electrică.. Fixaţi becul în dispozitivul de susţinere becuri E7. Conectaţi/deconectaţi becul în mod normal. Observaţie: În cazul întreruperii curentului electric (regim de avare), funcţia ССТ nu va funcţiona şi culoarea va fi numai albă.

13 CZECH DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ CZECH ZPŮSOBY POUŽITÍ ŽÁROVKY. Solární panely (délka kabelu M). Držák E7 s hákem a vypínačem. Kabel micro USB CZECH ZPŮSOBY NABÍJENÍ Víčko E7 s háčkem VLASTNOSTI PRODUKTU POKYNY K INSTALACI VLASTNOSTI PRODUKTU Vypínač Pevný háček žárovka s nouzovou funkcí a solárním nabíjením Vypínač Stisknutím horního tlačítka zapnete / vypnete svítidlo. TECHNICKÉ ÚDAJE: Výkon Lumeny Solární panel Doba nabíjení Doba provozu Kapacita baterie Úhel vyzařování Podstavec Barva VT-47 AC 0~40V, 50 Hz AC režim: 7 W, nouzový režim:,5 W (6400K) AC režim LM, nouzový režim: 0 LM DC 6V, W 7V, 00mAh 0⁰ E7 AC režim: 000K K (variabilní), nouzový režim: bílá (6400K) Podstavec E7 Může nabíjet telefon UPOZORNĚNÍ Před zahájením instalace vypněte napájení. Nepoužívejte se stmívači. Nevyměňujte baterii. Nevystavujte je vodě. Nepoužívejte do zcela uzavřených svítidel. Chraňte před ohněm nebo vysokou teplotou. Toto označení znamená, že produkt nesmí být likvidován společně s ostatním domovním odpadem. INSTALAČNÍ SCHÉMA Nabíjecí port Micro-USB ÚVOD A ZÁRUKA.. AC 0~04V USB rozhrání Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo atypickým opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození na jakémkoli povrchu kvůli neodbornému odstranění a instalaci výrobku. Výrobky jsou vhodné pro 0- hodin každodenní využívaní. Používání výrobku během 4 hodin denně ruší platnost záruky. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vady. Statický ovládací spínač (horní a boční část lze rozsvítit dotykem svítidla) Model Vstupní nápě Lze nabíjet pomocí USB nabíječky a solárního panelu. Dotek prstu Indikátor nabíjení Při nabíjení přes solární panel nebo USB nabíječku svítí indikátor modře. Poznámka: Když je baterie nabitá na 00 %, modrá kontrolka přestane blikat. NÁVOD K INSTALACI (AC REŽIM) PŘÍDAVNÁ FUNKCE CCT (POUZE PRO REŽIM ACE). Při prvním zapnutí/vypnutí lampy bude barva světla bílá (6400K).. Při druhém zapnutí/vypnutí lampy bude barva světla teplá bílá (000K). Při třetím zapnutí/vypnutí lampy bude barva světla denní bílá (4000 K).. Vypněte napájení.. Upevněte žárovku do objímky E7. Žárovku normálně zapněte/vypněte. Poznámka: V případě výpadku napájení (nouzový režim) nebude funkce CCT fungovat a barva bude pouze bílá.