OBJ_DOKU fm

Размер: px
Започни от страница:

Download "OBJ_DOKU fm"

Препис

1 Festool GmbH Wertstraße 20 D Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/ C L E A N T E X 26 E, 26 E AC, 26 E SD 36 E, 36 E LE, 36 E AC, 36 E LE AC, 36 E AC-LHS 48 E, 48 E LE, 48 E AC, 48 E LE AC Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически данни Символ Елементи на уреда Използуване по предназначението Правила за техниката на безопасност Пускане в действие Регулировки Работа Техническо обслужване и поддържане Околна среда ЕО Декларация за съответствие 6 E_704547_001

2 2 1 Технически данни Прахосмукачки Консумирана мощност Стойност на свързване към контакта на уреда макс.: Обемен поток (въздух) макс., турбина 2 Символ 3 Елементи на уреда EU CH, DK GB 240 В/ 110 В ват 2400 вата 1100 вата 1800 вата/ 500 вата 234 мі/ч (3900 л/мин) Подналягане макс., турбина Па Повърхност на филтъра 6318 см 2 Засмукващ маркуч Дължина на кабела за мрежата Ниво на шум по EN / Коефициент на несигурност K Вид на защита диаметър 27 мм x 3,5 м-as 7,5 м 71 db(a) / 3 db IP X4 Обем на контейнера 26 E, 26 E AC, 26 E SD 26 л 36 E, 36 E LE, 36 E AC, 36 E LE AC, 36 E AC-LHS 48 E, 48 E LE, 48 E AC, 48 E LE AC Размери Д x Ш x В 26 E, 26 E AC, 26 E SD 630 x 365 x 540 мм 36 E, 36 E LE, 36 E AC, 36 E LE AC, 36 E AC-LHS 48 E, 48 E LE, 48 E AC, 48 E LE AC 36 л 48 л 630 x 365 x 596 мм 740 x 406 x 1005 мм Тегло 26 E, 26 E SD 13,9 кг Предупреждение за обща опасност Предупреждение за опасност от токов удар Прочетете ръководството/ указанията! Носете защитна дихателна маска! Предупреждение! Уредът може да съдържа вреден за здравето прах! Да не се изхвърля като битов отпадък. [1-1] Смукателен отвор 36 E, 36 E LE 48 E, 48 E LE 26 E AC 36 E AC, 36 E LE AC, 36 E AC-LHS 48 E AC, 48 E LE AC [1-2] Гнездо за поставяне на модул 14,4 кг 18,8 кг 14,7 кг 15,2 кг 19,6 кг (Модул за сгъстен въздух при 36/48 E LE, 36/48 E LE AC, Гнездо за модул при 26 E SD) [1-3] Щепселна розетка на уреда [1-4] Отделение за навиване на маркуча [1-5] Дръжка [1-6] SysDoc [1-7] Автоматично прочистване (само варианти с AutoClean) [1-8] Превключвател на уреда [1-9] Регулиране на силата на изсмукване [1-10]Скоба за затваряне [1-11]Kолектор за боклук [1-13]Спирачка

3 Указаните изображения се намират в многоезичното Ръководство по обслужването. 4 Използуване по предназначението Прахосмукачката е подходяща за изсмукване на прахове до 1 1 мг/мі от клас на прахоизсмукване L в това число и прахове от дърво и лак, изсмукване на вода, за високо натоварване при промишлена употреба, според IEC/EN При употреба не по предназначение вина носи използващия. 5 Правила за техниката на безопасност Предупреждение! Прочетете всички правила и инструкции за безопасност. Неспазването на предупредителните указания и упътвания може да стане причина за електрически удар, пожар и/или тежки наранявания. Съхранявайте всички инструкции за безопасност и упътвания, за да може в бъдеще при нужда да се консултирате с тях. Този уреда не е предвиден за използване от лица (включително деца) с ограничени психически, органолептични или умствени способности и/или недостатъчни знания с изключение на случай, когато те са под надзор на отговорно за тяхната безопасност при работа лице или получават от това лице указания, как да използват уреда. Деца трябва да бъдат под надзор, за да е сигурно, че те няма да си играят с уреда. Предупреждение: уредът може да съдържа прахове, опасни за здравето.. Поддръжката, изпразването и смяната на филтър да се извършват само от оторизирани специалисти с подходящо оборудване. Да се употребява само с инсталирана филтърна система! Опастност от експлозии и пожар:да не се изсмукват: искри или горещи прашинки; възпламеняеми или експлозивни материали (например магнезий, алуминий, бензин, разредители, с изключение на дърво); агресивни течности / твърди вещества (например киселини, алкални разтвори, разтворители). Взимайте под внимание националните разпоредби за безопастна работа, както и указанията на производителя! Използвайте само с подходящо защитно оборудване! Работете само след визуална проверка, на сухо място, след получени указания! Употребявайте контакта на уреда само за определената цел! Не вдигайте и не транспортирайте с помощта на товароподемна кука или подемен инструмент! 6 Пускане в действие Недопустимо напрежение или честота! Опасност от злополука Вземете под внимание указанията на етикета. Вземете под внимание националните разпоредби. 6.1 Първо пускане в действие Поставете филтърната торба.[2]. Монтирайте механизма за намотаване на кабела.[3]. Свържете прахоизсмуквателния маркуч.[4]. 6.2 Свържете прахосмукачката Има опасност от нараняване при неконтролирано пускане в действие на инструменти Преди да завъртите превключвателя в положение "AUTO" или "MAN" внимавайте присъединеният инструмент да е изключен. 3

4 4 Превключвателят [1-8] служи за вкл./ изключване. Положение на превключвателя 0 Контактът на уреда [1-3] няма ток, мобилната промишлена прахосмукачка е изключена. Положение на превключвателя MAN През контакта на уреда преминава ток [1-3], прахосмукачката започва да работи. Положение на превключвателя Auto През контакта на уреда преминава ток [1-3] прахосмукачката започва да работи при включване на свързания уред. Включете щепсела в заземен контакт. Изключвайте щепсела от контакта, когато не използвате уреда или по време на поддръжка или почистване. 6.3 Присъединяване на електрическия инструмент Опасност от нараняване Вземете под внимание максималния волтаж, отбелязан на контакта на уреда (вижте раздел Технически данни). Изключете електрическия уред. Свържете електрическия уред с контакта[1-3]. Особености 26 E SD 26 E SD E/A: Модул на гнездото с автоматично включване за използване на два електрически инструмента: например 2 шлайфмашини, 1 резачка + 1 шлайфмашина 26 E SD: Контактен модул с постоянен приток на ток за използване като удължаващ кабел: например уред за товарене, светлини и др. 6.4 Присъединяване на пневматичен инструмент Опасност от нараняване Изключете пневматичния уред. Автоматично включване при пневматичните уреди ( 36/48 E LE, 36/48 E LE AC или принадлежности) с модул за сгъстен въздух към мястото за свързване на модула [1-2] Препоръка: Вграждане на снабдителен блок VE (495886): Сгъстеният въздух е филтриран и омаслен Използване на IAS-система с IAS-връзка (454757) за пневматичните инструменти Festool Условие: налягане при употреба на инструмента 6 бара! 6.5 Особености 36 E AC- LHS За да използвате прахосмукачката в комбинация с PLANEX: Използвайте маркуч, устойчив на огъванеd 36 мм x 3,5 м-as. Използвайте специалната муфа за свързване наplanex. Поставете затварящия клапан CT-VS между отвора за всмукване [1-1] и маркуча. Монтирайте държача на инструменти. Използвайте само с филтърна торба! 7 Регулировки 7.1 Регулиране на силата на прахоизсмукване чрез въртящото се копче [1-9]. 7.2 Температурен предпазител Температурната защита предпазва уреда от прегряване, като го изключва преди достигане на критична температура. Изключете прахосмукачката, оставете я да се охлади около 5 минути и я включете отново. Ако включването е невъзможно: свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Festool. 7.3 AUTOClean - прочистване на основния филтър (само варианти с AutoClean) Само в комбинация с филтърна торба(изпълнение съгласно класа на прахоизсмукване L ). Не при изсмукване на течности! Автоматично прочистване Настройте честотата чрез въртящото се копче[1-7].

5 Ръчно прочистване Завъртете шалтера на уреда [1-8] на символа AC. Ръчно пълно прочистване Затворете с ръка или с клапана CT-VS (497926) отвора на дюзите или на маркуча за 2 секудни. Завъртете шалтера на уреда [1-8] на символа AC. 8 Работа 8.1 Изсмукване на сухи материали ВНИМАНИЕ Опасни за здравето прахове Нараняване на дихателните пътища Винаги използвайте филтърна торба! При изсмукване на прахове, които надвишават пределната стойност или при значителен обем на дъбови или букови дървени прахове, прахоизсмуквайте само един единствен източник на прах (електрически или пневматичен инструмент). При прахоизсмукване на паднали от работещ електрически инструмент прахове взимайте предвид: : Погрижете се за достатъчно проветряване! Вземете под внимание регионалните разпоредби! Пределна стойност: използваният въздух да е максимум 50% от обема на чистия въздух Формула:обем на помещението V R x честота на смяна на въздуха L W 8.2 Изсмукване на мокри материали/течности Отстранете филтърната торба! Препоръка: използвайте специален филтър за мокри материали (NF-CT). При достигане на максималното ниво на напълване, прахоизсмукването автоматично ще се преустанови. След изсмукване на мокри материали, оставете главния филтър да изсъхне! ВНИМАНИЕ Изтичаща пяна и течности Изключете и изпразнете уреда веднага. 8.3 След работа Само варианти с AutoClean: автоматично или ръчно прочистване на главния филтър (виж раздел7.3). Изключете прахосмукачката и извадете щепсела. Намотайте кабела. Изпразнете отпадъчния контейнер. Съхранявайте прахосмукачката в сухо помещение, защитена от неоторизирана употреба. 9 Техническо обслужване и поддържане Опасност от нараняване, от електрически удар Преди техническо обслужване и поддържане на машината винаги изваждайте мрежовия щепсел от контакта. Всички работи по техническото обслужване и ремонта, които изискват отваряне на корпуса на двигателя, трябва да бъдат извършвани само от авторизирана работилница за сервизно обслужване. Обслужване на клиенти и ремонт само при производителя или оторизираните сервизи: Адресът на най-близкия до Вас на: EKAT Използвайте само оригинални резервни части Festool! Каталожни номера на: Редовно почиствайте сензорите за нивото на напълване[5] и изпразвайте контейнера с отпадъци[1-11]. 5

6 Спазвайте следните указания: Най-малко веднъж в годината уредът трябва да мине техническа проверка (например за повреждане на филтъра, пропускливост на уреда и функциониране на управляващия механизъм) при производителя или при специалист Това, което не може да бъде изчистено, трябва да бъде изхвърлено. Затова използвайте непропусклива торба. Вземете под внимание валидните условия за извозване на отпадъци! 9.1 Филтърна торба/главен филтър Извадете филтърната торба[6]. Поставете филтърната торба [7]. Извадете филтърната торба[8]. Поставете филтърната торба [9]. Сменете главния филтър [10]. Изхвърляйте употребените главни филтри спрямо законовите разпоредби. Каталожни номера за принадлежности, филтри и консумативи можете да намерите в каталога на Festool или в интернет на адрес " 10 Околна среда Не изхвърляйте инструмента при битовите отпадъци! Инструменти, принадлежности и консумативи трябва да бъдат разделно изхвърляни с мисъл за околната среда. Спазвайте важащите национални разпоредби. Само ЕС: В съответствие с европейската директива 2002/96/EG изхабените електрически инструменти трябва да бъдат събирани разделно за да бъдат рециклирани. Информация за REACh: 11 ЕО Декларация за съответствие Прахосмукачка Сериен номер 26 E , , , E SD (E/A) , E AC , , , Прахосмукачка 36 E , , , E AC, 36 E AC-LHS , , , , E LE , , E LE AC E , , , E LE , E AC , , , E LE AC , Година на знака CE: 26 E, 36 E, E LE 26 E AC, 36 E AC, E LE AC, 36 E AC-LHS 48 E, 48 E LE, E AC, 48 E LE AC Декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните разпоредби и нормативни документи: 2006/42/EО, 2004/108/EО, 2011/65/EC (oт ), EN , EN , EN , EN , EN , EN Festool GmbH Wertstrasse 20, D Wendlingen Сериен номер Д-р Йоханес Щаймел Началник отдел "Изследване, разработка, технически документация"

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com Оригинално "Ръководство за работа" 1 Правила за техниката на безопасност...

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com ASA 477583_004 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ... 2 2

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com DR 20 E E_768333_003 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ...

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf TE DRS S Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com VAC SYS VP Оригинално Ръководство за работа Вакуумна помпа VAC SYS VP

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство!

Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство! Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство! Елементи за управление CP (E) classic Съдържание Използвани символи... 2 Предназначение...

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com CMS-MOD-BS 120 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ... 2 2

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / /

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / / ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K64030 / 036051 / 036052 1 Съдържание Общи указания за безопасност Допълнителни указания за безопасност при

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

_ADV1200_BG.indd

_ADV1200_BG.indd 359205-09 BG Превод на оригиналните инструкции www.blackanddecker.eu ADV1200 A B C D E 2 Предназначение Вашата ръчна прахосмукачка BLACK+DECKER, ADV1200, Dustbuster е създадена за леко и сухо почистване

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

Ударна бормашина BOSCH, GSB 1300 Номер: BOSH-3889 Мощност: 550 W Обороти на празен ход: min -1 Патронник: 1,5-13 mm Честота на ударите в минута

Ударна бормашина BOSCH, GSB 1300 Номер: BOSH-3889 Мощност: 550 W Обороти на празен ход: min -1 Патронник: 1,5-13 mm Честота на ударите в минута Ударна бормашина BOSCH, GSB 1300 Номер: BOSH-3889 Мощност: 550 W Обороти на празен ход: 0-2700 min -1 Патронник: 1,5-13 mm Честота на ударите в минута на празен ход: 0-41600 min -1 Макс. диаметър на пробиване

Подробно

468104_008_Duplex_LS130_10_Spr.indd

468104_008_Duplex_LS130_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com DUPLEX LS 130 EQ Оригинално Ръководство за работа Линейна шлайфмашина

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ БЕЗОПАСЕН РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ НА УРЕДИТЕ WABCO Общи указания за ремонт и изпитване Безопасен ремонт и изпитване на уредите WABCO Издание 2 Това печатно издание не подлежи

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно