OBJ_DOKU fm

Размер: px
Започни от страница:

Download "OBJ_DOKU fm"

Препис

1 Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/ Оригинално "Ръководство за работа" 1 Правила за техниката на безопасност Символ Технически данни Елементи на уреда Използуване по предназначението Пускане в действие Работа Техническо обслужване и поддържане Околна среда ЕО Декларация за съответствие... 5 Указаните изображения се намират в многоезичното Ръководство по обслужването. E_768066_002

2 1 Правила за техниката на безопасност Предупреждение! Прочетете всички указания и препоръки за безопасност. Неспазването на предупредителните указания и упътвания може да стане причина за електрически удар, пожар и/или тежки наранявания. Съхранявайте всички инструкции за безопасност и упътвания, за да може в бъдеще при нужда да се консултирате с тях. Този инструмент може да се използва от деца над 8 години както и от хора с намалени физически, сетивни или ментални способности или с недостиг на познания, ако бъдат наблюдавани или ако им бъде обяснено безопасното боравене с инструмента и разберат опасностите, които той крие. Деца не трябва да си играят с инструмента. Почистването и подръжката на инструмента не трябва да се извършва от деца без надзор. Опастност от експлозии и пожар:да не се изсмукват: искри или горещи прашинки; възпламеняеми или експлозивни материали (например магнезий, алуминий, бензин, разредители, с изключение на дърво); агресивни течности / твърди вещества (например киселини, алкални разтвори, разтворители). Взимайте под внимание националните разпоредби за безопастна работа, както и указанията на производителя! Не е подходяща за прахоизсмукване на прахове, застрашаващи здравето. Използвайте само с подходящо защитно облекло! Работете само след визуална проверка, на сухо място, след получени указания! Внимание! Ползвателите на този уред трябва да бъдат подходящо обучени за боравене с него. Преди употреба ползвателят трябва да бъде снабден с информация, указания и обучение за боравенето с уреда и материалите, за които той може да бъде използван, както и сигурното отстраняването на събрания материал. При излизане на пяна или течност, изключете инструмента веднага. Редовно почиствайте сензорите за ниво на пълнене [7]и проверявайте за повреди. Не е подходяща за изсмукване на силно пенливи течности. Използвайте само с инсталирана филтърна система. Употребявайте контакта на уреда само за определената цел! Редовно проверявайте щепсела и кабела за да предотвратите инцидент и при наличние на повреди ги занесете за смяна в лицензиран сервиз. Не вдигайте и не транспортирайте с помощта на товароподемна кука или подемен инструмент! При повреда веднага изключете уреда, отстранете го от ел. мрежа и го предайте за диагностика и ремонт в оторизиран сервиз. 2

3 2 Символ Предупреждение за обща опасност Предупреждение за опасност от токов удар Прочетете ръководството/указанията! Носете защитна дихателна маска! Да не се изхвърля като битов отпадък. Изсмукване на течности. Издърпайте щепсела! 3 Технически данни Прахосмукачки Консумирана мощност Стойност на свързване към контакта на уреда макс.: EU (230 волта, 50 4 Елементи на уреда CH, DK (230 волта, 50 GB (240 волта, 50 AUS (240 волта, ват 2400 вата 1100 вата 1800 вата 1200 вата макс. въздушен поток прахосмукачка/турбина 3000 л/мин / 3700 л/ мин Подналягане макс., турбина Па Повърхност на филтъра 4600 см 2 Смукателен маркуч Дължина на кабела за мрежата Ниво на шум по EN / Коефициент на несигурност K Вид на защита Клас на защита Съдържание на контейнера Размери Д x Ш x В Тегло [1-1] Смукателен отвор [1-2] Превключвател на уреда [1-3] Регулиране на силата на изсмукване [1-4] Щепселна розетка на уреда [1-5] подвижна ръкохватка [1-6] Скоба за затваряне [1-7] Kолектор за боклук [1-8] Навиване на кабел/маркуч [1-9] отвор за продухване D 27 мм x 3,5 м 5,5 м 74 db(a) / 3 db IP X4 л 17 л 445 x 380 x 485 мм 9,4 кг 3

4 5 Използуване по предназначението Прахосмукачката е подходяща за Попиване и изсмукване на незастрашаващи здравето прахове, мръсотия, пясък, стърготини, изсмукване на вода, за високо натоварване при промишлена употреба, според IEC/EN При употреба не по предназначение вина носи използващия. 6 Пускане в действие Недопустимо напрежение или честота! Опасност от злополука Вземете под внимание указанията на етикета. Вземете под внимание националните разпоредби. 6.1 Първо пускане в действие Отворете затварящите скоби и свалете горната част на инструмента[2]. Извадете принадлежностите и инструкциите [3]. Поставете филтърната торба [4]. 6.2 Закачете смукателния маркуч За попиване и изсмукване през всмукателния отвор [1-1] За продухване през отворът за издухване [1-9] 6.3 Свържете прахосмукачката Има опасност от нараняване при неконтролирано пускане в действие на инструменти Преди да завъртите превключвателя в положение "AUTO" или "MAN" внимавайте присъединеният инструмент да е изключен. Превключвателят [1-2] служи за вкл./изключване. Положение на превключвателя 0 Контактът на уреда [1-4] няма ток, мобилната промишлена прахосмукачка е изключена. Положение на превключвателя MAN През контакта на уреда преминава ток [1-4], прахосмукачката започва да работи. Положение на превключвателя Auto През контакта на уреда преминава ток [1-4] прахосмукачката започва да работи при включване на свързания уред. Включете щепсела в заземен контакт. Изключвайте щепсела от контакта, когато не използвате уреда или по време на поддръжка или почистване. 6.4 Присъединяване на електрическия инструмент Опасност от нараняване Свържете електрическия уред с контакта[1-4]. 6.5 Регулиране на силата на прахоизсмукване чрез въртящото се копче [1-3]. 7 Работа 7.1 Прахоизсмукване Вземете под внимание максималния волтаж, отбелязан на контакта на уреда (вижте раздел Технически данни). Изключете електрическия уред. Прахоизсмукване на сухи материали Винаги използвайте филтърна торба. Изсмукване на мокри материали/течности Отстранете филтърната торба! Поставете специалния филтър за мокри материали. При достигане на максималния обем на поемане прахоизсмукването автоматично ще бъде прекратено. След изсмукване на мокри материали, оставете главния филтър да изсъхне! ВНИМАНИЕ Изтичащи пяна и течности Изключете и изпразнете уреда веднага. 4

5 7.2 След работа Изключете прахосмукачката и извадете щепсела. Намотайте кабела. Изпразнете отпадъчния контейнер. Съхранявайте прахосмукачката в сухо помещение, защитена от неоторизирана употреба. 8 Техническо обслужване и поддържане Опасност от нараняване, от електрически удар Преди техническо обслужване и поддържане на машината винаги изваждайте мрежовия щепсел от контакта. Всички работи по техническото обслужване и ремонта, които изискват отваряне на корпуса на двигателя, трябва да бъдат извършвани само от авторизирана работилница за сервизно обслужване. EKAT Обслужване на клиенти и ремонт само при производителя или оторизираните сервизи: Адресът на найблизкия до Вас на: Използвайте само оригинални резервни части Festool! Каталожни номера на: Почиствайте прахосмукачката само със стандартните водоразтворими домакински почистващи препарати. В никакъв случай не използвайте остри химически субстанции, разтвори или жулещи пощистващи средства. 8.1 Филтърна торба/главен филтър Извадете филтърната торба[5]. Поставете филтърната торба [4]. Сменете главния филтър [6]. Изхвърляйте употребените главни филтри спрямо законовите разпоредби. Консумативи Каталожни номера за принадлежности, филтри и консумативи можете да намерите в каталога на Festool или в интернет на адрес " 9 Околна среда Не изхвърляйте уреда в домакинския боклук! Инструменти, принадлежности и консумативи трябва да бъдат разделно изхвърляни с мисъл за околната среда. Спазвайте валидните национални разпоредби. Само ЕС: Според европейската директива за електрически и електронни стари уреди и прилагането и в националното право развалените електрически инструменти трябва да бъдат събирани разделно и да бъдат отвеждани за рециклиране с мисъл за околната среда. Информация за REACh: 10 ЕО Декларация за съответствие Година на знака CE: 2013 Ние обявяваме с еднолична отговорност, че този продукт е съгласуван с всички релевантни изисквания на следните ръководни линии, норми или нормативни документи: 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN , EN , EN , EN , EN , EN Festool Group GmbH & Co. KG Wertstr. 20, D Wendlingen Каталожен номер Филтърна торба Основен филтър сух Основен филтър мокър Прахосмукачка Сериен номер , , , Dr. Martin Zimmer Началник отдел "Изследване, разработка, технически документация"

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com C L E A N T E X 26 E, 26 E AC, 26 E SD 36 E, 36 E LE, 36 E AC, 36 E LE AC, 36 E AC-LHS

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com ASA 477583_004 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ... 2 2

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com DR 20 E E_768333_003 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ...

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com VAC SYS VP Оригинално Ръководство за работа Вакуумна помпа VAC SYS VP

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf TE DRS S Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com CMS-MOD-BS 120 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ... 2 2

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

_ADV1200_BG.indd

_ADV1200_BG.indd 359205-09 BG Превод на оригиналните инструкции www.blackanddecker.eu ADV1200 A B C D E 2 Предназначение Вашата ръчна прахосмукачка BLACK+DECKER, ADV1200, Dustbuster е създадена за леко и сухо почистване

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com GD 320 GD 460 GD 460 A BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com RG 130 E BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически данни 2 2

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

468104_008_Duplex_LS130_10_Spr.indd

468104_008_Duplex_LS130_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com DUPLEX LS 130 EQ Оригинално Ръководство за работа Линейна шлайфмашина

Подробно

468142_006_OFK_500_10_Spr.indd

468142_006_OFK_500_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com OFK 500 Q Оригинално Ръководство за работа Фрезова машина за ръбове 468142_006

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език DUKA БЛЕНДЕР (МОДЕЛ: L0728D) 220-240V, 50/60 Hz, 500W Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред,

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на особено големи и тежки части. 1 / 2 Начин на функциониране

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно