468142_006_OFK_500_10_Spr.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "468142_006_OFK_500_10_Spr.indd"

Препис

1 Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/ OFK 500 Q Оригинално Ръководство за работа Фрезова машина за ръбове _006

2 Указаните изображения се намират в многоезичното Ръководство по обслужването. Технически данни OFK 500 Q Мощност 450 W Честота на въртене (празен ход) об/мин Диаметър на фрезата максимално 27 мм Тегло (без кабел) 1,5 кг Клас на защитеност /II Символи Предупреждение за обща опасност Прочетете Ръководството/инструкциите Носете средства за предпазване на слуха! 1 Използуване по предназначението OFK 500 Q е предназначена за подравнено и профилно фрезоване на дървесина, пластмаси и на други подобни материали. Потребителят носи отговорност за щети и нещастни случаи, станали поради използване не по предназначението. 2 Указания за безопасност 2.1 Общи указания за безопасна работа ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно всички указания за безопасност и предупреждения. Неспазването на гореспонатите указания и предупреждения може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Съхранявайте всички указания за безопасна работа и ръководства, за да може в бъдеща при нужда да се консултирате с тях. Използваният по-долу термин «електроинструмент» се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел). I) Работно място а) Поддържайте работното си място чисто и подредено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука. б) Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали. По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари. в) Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента. г) Не оставяйте електрическия инструмент не без надзор. Оставете електрическия инструмент чак след като работния инструмент спре напълно да се движи. II) Безопасност при работа с електрически ток а) Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар. б) Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилници. Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям. в) Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар. г) Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар. д) Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, предназначени за работа на открито. Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар. е) Ако се налага използването на електро-инструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове. Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар. III)Безопасен начин на работа а) Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или BG-2

3 упойващи лекарства. Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания. б) Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила. Носенето на подходящи за ползвания електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука. в) Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание. Преди да включите щепсела в захранващата мрежа се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение изключено. Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука. г) Преди да включите електроинс-трумента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове. Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми. д) Не надценявайте възможностите си. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация. е) Носете подходящо облекло. Не носете широко облекло или бижута. Пазете косата и облеклото си по-далече от подвижните части. Широко облекло, бижута или дълги коси могат да бъдат захванати от подвижните части. ж) Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно. Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах. IV)Грижливо отношение към електроинструментите а) Не претоварвайте електроинс-трумента. Използвайте електроинс-трументите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване. б) Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран. в) Преди да променяте настройките на електроинструмента, да заменяте работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвайте щепсела от захранващата мрежа. Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание. г) Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни. д) Поддържайте електроинструментите си грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди. е) Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко. ж) Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н., съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия, както и с дейности и процедури, евентуално предписани от различни нормативни документи. Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки. h) Внимавайте дръжките да са сухи, чисти и по тях да няма масло или смазка. Хлъзгави дръжки не позволяват сигурна работа и контрол на електрическия инструмент в неочак- BG-3

4 вани ситуации. V) Внимателно отношение към акумулаторни електроинструменти а) Преди да поставите заредена акумулаторна батерия в електроинструмента, се уверете, че пусковият му прекъсвач е в положение изключено. Поставянето на акумулаторна батерия в електроинструмент, който е включен, може лесно да предизвика трудова злополука. б) За зареждането на акумулаторните батерии използвайте само зарядните устройства, препоръчвани от производителя. Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от възникване на пожар. в) За захранване на електроинс-трументите използвайте само предвидените за съответния модел акумулаторни батерии. Използването на различни акумулаторни батерии може да предизвика трудова злополука и/или пожар. г) Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар. д) При неправилно използване от акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит. Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се обърнете за помощ към очен лекар. Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата. VI)Поддържане а) Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента. б) Използвайте за ремонт и техническо поддържане само оригинални части на Festool. Използването на принадлежности или резервни части, които не са предвидени за тази цел, може да доведе до електрически удар или до наранявания. 2.2 Специфични указания за безопасност при работа с машината - Дръжте електрическия инструмент само за изолираните ръкохватки, защото валът на ножа може да докачи собствения си мрежов кабел. Един евентуален контакт с проводник под напрежение може да поставени пода напрежение металните части на инструмента и да Ви хване ток. - Закрепете и подсигурете детайла посредством Затяжки или по друг начин върху стабилна основа. Ако държите детайла само с ръка или го притискате към Вашето тяло, той остава неустойчив, което може да доведе до загуба на контрол. - Работете с машината само с правилно монтиран направляващ плот (1.5) и предпазен кожух (1.2). - Работете с машината само с фиксиран регулиращ пръстен (виж раздел 4.2). - Използвайте само фрезови работни инструменти, които са допуснати по нормата EN 847 за честота на въртене най-малко об/ мин. Не използвайте фрезови инструменти с пукнатини или такива, които са променили формата си. - Внимавайте фрезовия инструмент да е закрепен здраво и проверете, дали той се върти правилно. - Използвайте само оригиналните принадлежности на Festool-Zubehör. 2.3 Указания за безопасна работа с фреза a) Технически данни Виж напечатаното върху инструмента. Инструментът е произведен съгласно EN б) Използване по предназначението Начин на подаване: MAN (ръчно подаване). Честота на въртене: не превишавайте указаните на инструмента максимални обороти, респ. диапазона на честота на въртене. Материали: дървесина, пластмаса. Внимание: Потребителят носи отговорност за щети и нещастни случаи, станали поради използване не по предназначението. в) Указания за безопасна работа Съблюдавайте указания за техниката на безопасност на Вашата машина. Съблюдавайте валидните във Вашата страна инструкции за безопасност. Инструменти с видими пукнатини, със затъпени или повредени режещи страни не бива повече BG-4

5 да бъдат използвани ---> опасно за живота. По затегателните повърхности не бива да има замърсявания, смазка, масло и вода. Затегнете инструмента така, че да няма възможност той да се освободи по време на работа. Поставете фрезата колкото се може по-дълбоко, респ. най-малко до маркировката на опашката на фрезовия инструмент, в отворените затегателни челюсти. Фрезовайте само срещу посоката на въртене на инструмента (противопосока). г) Техническо обслужване и поддържане Използвайте само оригинални резервни части на Festool. Ремонти и шлифовъчни работи могат да бъдат извършвани само от сервизна работилница на Festool или от квалифициран персонал. Конструкцията на инструмента не бива да бъде променяна. Обезсмолявайте редовно инструмента и го почиствайте (детергенти с ph-стойност между 4,5 до 8). Затъпени режещи ръбове могат да бъдат презаточени на затегателната повърхност до една минимална дебелина на режещите ръбове от 1 мм. 2.4 Стойности на емисията Типичните определени по EN стойности са както следва: Ниво на шума 79 db(a) Ниво на шумовата мощност 90 db(a) Добавка за несигурност при измерване K = 3 db Носете средства за предпазване на слуха! Регистирраната обща стойност на вибрациите (векторна сума в три посоки) в съответствие със стандарт EN 60745: Стойност на вибрационните емисии (3-осев) a h < 2,5 м/сек 2 Неопределеност K = 1,5 м/сек 2 Дадените емисии (вибрация, шум) служат за сравняване на инструменти, подходящи са за установяване на вибрационното и шумово натоварване при работа, отговарят на основните приложения на електрическия инструмент. Повишаване е възможно при други приложенияна инструмента или не достатъчната му поддръж-ка. Съблюдавайте работния режим на инстру-мента! 3 Включване в мрежата и пускане в действие При това напрежението на мрежата и честотата трябва да съвпадат с указаните на фирмената табелка! Винаги изключвайте машината, преди да присъедините или разедините кабела за захранването от мрежата! Присъединяването или разединяването на кабела за захранването от мрежата виж фиг. 3. Прекъсвачът (1.7) служи за включване / изключване (I = ВКЛ, 0 = ИЗКЛ). 4 Регулиране на машината Преди всякаква работа по машината извадете щепсела от контакта. 4.1 Монтаж на предпазния кожух Закрепете с помощта на въртящата се ръчка (1.1) предпазния кожух (1.2) в резбовия отвор (1.9) на направляващия плот. Щифтът (2.6) трябва да лежи на челната страна (не отстрани!) на сачмения лагер. 4.2 Фиксиране/освобождаване на регулиращия пръстен Регулиращият пръстен (1.6) могат да бъде фиксиран с помощта на ограничителния шибър (1.8): - Придвижване напред на ограничителния шибър = фиксиране на регулиращия пръстен, - Придвижване назад на ограничителния шибър = освобождаване на регулиращия пръстен. Работете с машината само при фиксиран регулиращ пръстен! 4.3 Регулиране на дълбочината на фрезоване - Освободете регулиращия пръстен (1.6). - Със завъртане на регулиращия пръстен установете исканата дълбочината на фрезоване (завъртане наляво = малка дълбочина на фрезоване, завъртане надясно = голяма дълбочина на фрезоване). Завъртане на регулиращия пръстен на един прорез означава подаване, респ. намаляване на дълбочината на фрезоване на 0,1 mm. - Фиксирайте регулиращия пръстен. 4.4 Смяна на фрезовия работен инструмент - Деблокирайте регулиращия пръстен (1.6). - Завъртете регулиращия пръстен докато носът (2.4) застане срещу една вдлъбнатина на ре- BG-5

6 гулиращия пръстен. - Натиснете бутона за аретиране (2.5) и завъртете фрезовия работен инструмент (2.2) докато бутона за аретиране застопори и по този начин шпиндела (2.3) се фиксира. Дръжте бутона за аретиране натиснат. - Развинтете винта (2.1). - Свалете фрезовия работен инструмент (2.2). - Поставете нов фрезов работен инструмент. - Затегнете винта (2.1). - Отпуснете бутона за аретиране и застопорете регулиращия пръстен. 4.5 Прахоизсмукване Винаги включвайте машината към едно прахоизсмукване. С адаптер за прахоизсмукване (1.4) машината може да бъде присъединена към прахоуловително устройство на Festool. - Поставете адаптера за прахоизсмукване (1.4) върху аспирационния щуцер (1.3) на предпазния кожух. - Присъединете изсмукващият маркуч (Ø 27 mm) към адаптера за прахоизсмукване. 5 Работа с машината Винаги затягайте обработваемото изделие по такъв начин, че то при работа да не може да се мести. Установете исканата дълбочината на фрезоване и водете машината с равномерно подаване по дължината на ръба на обработваемия детайл. Внимавайте направляващия плот и сачмения лагер на фрезовия работен инструмент винаги да лежат върху обработваемия детайл. 6 Техническо обслужване и поддръжка Преди всякаква работа по машината извадете щепсела от контакта. Поддържайте винаги чисти машината и отворите за охлаждане. Всички работи по техническото обслужване и ремонта, които изискват отваряне на корпуса на двигателя, трябва да бъдат извършвани само от авторизирана работилница за сервизно обслужване. Обслужване на клиенти и ремонт само при производителя или оторизираните сервизи: Адресът на найблизкия до Вас на: EKAT 4 Използвайте само оригинални резервни части Festool! Каталожни номера на: Принадлежности, инструменти Festool предлага за всеки конкретен случай на приложение подходящите принадлежности и материали за шлифоване и за полиране. Номерата за поръчка на принадлежности и инструменти Вие можете да намерите във Вашия каталог на Festool или в Интернет на адрес 8 Изисквания за отвеждане и депониране Не изхвърляйте електрическите инструменти заедно с домакинските отпадъци! При необходимост траспортирайте машината, принадлежностите и опаковката за рециклиране по безвреден за околната среда начин. При това съблюдавайте валидните национални разпоредби. Само за региона на ЕС: В съответствие с европейската Директива 2002/96/ЕС остарелите електрически инструменти се събират отделно и се отвеждат за рециклиране по безвреден за околната среда начин. 9 ЕС Декларация за съответствие Фрезова машина за Сериен номер ръбове OFK 500 Q Година на знака CE: 2000 Декларираме на собствена отговорност, че този продукт се в съответствие със следните стандарти и нормативни документи: EN , EN , EN , EN , EN , EN в съответствие с предписанията на Директиви 2006/42/ЕО, 2004/108/ЕО, 2011/65/EC. Festool Group GmbH & Co. KG Wertstr. 20, D Wendlingen Dr. Martin Zimmer Началник отдел Изследване, разработка, технически документация Информация за REACh: BG-6

468104_008_Duplex_LS130_10_Spr.indd

468104_008_Duplex_LS130_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com DUPLEX LS 130 EQ Оригинално Ръководство за работа Линейна шлайфмашина

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com DR 20 E E_768333_003 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ...

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com Оригинално "Ръководство за работа" 1 Правила за техниката на безопасност...

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com CMS-MOD-BS 120 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ... 2 2

Подробно

706214_001_BMS_180_E_10_Spr.indd

706214_001_BMS_180_E_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com R U S T O F I X BMS 180 E Оригинално Ръководство за работа R U S T O

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com GD 320 GD 460 GD 460 A BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически

Подробно

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com VAC SYS VP Оригинално Ръководство за работа Вакуумна помпа VAC SYS VP

Подробно

C41250 (01)_BGR_ pdf

C41250 (01)_BGR_ pdf C 4/12-50 Български C 4/12-50 Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е

Подробно

C43690 (01) C (01) C436DC (01)_BGR_ pdf

C43690 (01) C (01) C436DC (01)_BGR_ pdf C 4/36-90 C 4/36-350 C 4/36-DC Български C 4/36-90 C 4/36-350 C 4/36-DC Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com ASA 477583_004 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ... 2 2

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf TE DRS S Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / /

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / / ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K64030 / 036051 / 036052 1 Съдържание Общи указания за безопасност Допълнителни указания за безопасност при

Подробно

ST1800A22 (01)_BGR_ pdf

ST1800A22 (01)_BGR_ pdf ST 1800 A22 Български ST 1800 A22 Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com C L E A N T E X 26 E, 26 E AC, 26 E SD 36 E, 36 E LE, 36 E AC, 36 E LE AC, 36 E AC-LHS

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_7-G2_BGR_TE7_P1_Papier-A5_28_09_ _16_16.pdf

DOK-Projekt_System_TE_7-G2_BGR_TE7_P1_Papier-A5_28_09_ _16_16.pdf TE 7 Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

TE3M (01) TE3C (01)_BGR_ pdf

TE3M (01) TE3C (01)_BGR_ pdf TE 3-M TE 3-C Български TE 3-M TE 3-C Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация.

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_7C-G1_BGR_TE7C_P1_Papier-A5_10_10_ _41_02.pdf

DOK-Projekt_System_TE_7C-G1_BGR_TE7C_P1_Papier-A5_10_10_ _41_02.pdf TE 7-C Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com RG 130 E BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически данни 2 2

Подробно

SD5000A22 (01)_BGR_ pdf

SD5000A22 (01)_BGR_ pdf SD 5000-A22 Български SD 5000-A22 Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това

Подробно

_DW913_DW915_DW918__BG.indd

_DW913_DW915_DW918__BG.indd 359203-71 BG Превод на оригиналните инструкции DW913 DW915 DW918 DW919 N094270 (OCT10) Авторски права DEWALT фиг. 1 фиг. 2 f e a g b c d 2 АКУМУЛАТОРЕН ПРОЖЕКТОР С БЯЛА СВЕТЛИНА DW913, DW915, DW918, DW919

Подробно

TE50AVR (03)_BGR_ pdf

TE50AVR (03)_BGR_ pdf TE 50-AVR Български TE 50-AVR Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com RG 150 E BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически данни...

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

DOK-Projekt_System_PSA _80_BGR_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf

DOK-Projekt_System_PSA _80_BGR_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf PSA / PUA Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

BG КЪРТАЧ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Ташев-Галвинг ООД

BG КЪРТАЧ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Ташев-Галвинг ООД BG КЪРТАЧ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Общи пояснения 1-1. Лост на превключвателя 5-2. Смазка за длетото 13-3. Черен 2-1. Скала за регулиране 6-1. Освобождаваща капачка 14-1. Отвертка 3-1. Сигнална

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

04 BA SF121-A bg

04 BA SF121-A bg SF121-A de en fr bg hr pl ru sk sl cs hu ro zh ja ko cn Bedienungsanleitung 1 7 Operating instructions 9 15 Mode d emploi 17 23 Ръководство за обслужване 25 31 Upute za uporabu 33 39 Instrukcja obsługi

Подробно