OBJ_DOKU fm

Размер: px
Започни от страница:

Download "OBJ_DOKU fm"

Препис

1 Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/ CMS-MOD-BS 120 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ Технически данни Използуване по предназначението Правила за техниката на безопасност Вграждане на CMS-MOD-BS 120 в CMS-GE Свързване с електрическата мрежа. 5 7 Регулировки Работа с машината Техническо обслужване и поддържане Околна среда ЕО Декларация за съответствие... 8 Указаните изображения се намират в многоезичното Ръководство по обслужването _001

2 BG 1 Символ CMS-MOD-BS 120 Предупреждение за обща опасност Предупреждение за опасност от токов удар Прочетете ръководството/указанията! Носете защитни очила! Носете защита за слуха! Да не се изхвърля като битов отпадък. 2 Технически данни Модул лентов шлайф CMS-MOD-BS 120 Широчина на шлифоване Дължина на лентата Дължина на работната повърхност (шлифовъчна повърхност) Скорост на лентата Консумирана мощност Диаметър на шлифовъчните валове Тегло 120 мм 820 мм 180 мм 12 м/с 0,55 kw 73,5 мм 20 кг 3 Използуване по предназначението Стационарният лентов шлайф CMS-MOD-BS 120 е предназначен като преносима шлайфмашина за шлифовъчни дейности върху пластмаса, дърво и подобни на дърво материали. Като взимате предвид увеличеното износване на алуминиевата маса и на шлифовъчната лентата - в ограничени количества е възможна обработката и на метал. Модулът лентов шлайф CMS-MOD-BS 120 може да бъде използван само в комбинация с основен блок CMS-GE. При употреба не по предназначение вина носи използващия. 4 Правила за техниката на безопасност 4.1 Общи инструкции за безопасност Предупреждение! Прочетете всички правила и инструкции за безопасност. Неспазването на предупредителните указания и упътвания може да стане причина за електрически удар, пожар и/или тежки наранявания. Съхранявайте всички указания за безопасна работа и инструкции, за да може в бъдеща при нужда да се консултирате с тях. Използваното в инструкциите за безопасност понятие Електрически инструмент се отнася за задвижвани от мрежата електрически инструменти (с мрежов кабел) и за задвижвани от акумулатор електрически инструменти (без мрежов кабел). 1 БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО a. Поддържайте Вашата работна зона чиста и подредена. Неподредена и неосветена работна зона може да предизвика злополуки. b. Не работете с уреда в околна среда с опасност от експлозия, в която се намират възпламеняващи се течности, газове или прахове. Електрическите инструмент произвеждат искри, които могат да запалят праха или парите. c. По време на работа с електрическия инструмент внимавайте наблизо да няма деца и други лица. При отклоняване на вниманието Вие можете да изгубите контрол над машината. d. Не оставяйте електрическия инструмент не без надзор. Оставете електрическия инструмент чак след като работния инструмент спре напълно да се движи. 2 ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ a. Съединителния щепсел на машината трябва да подхожда към контакта. Щепселът не бива да бъде променян по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щекери заедно със защитно заземявани уреди. Непроменени щепсели и подходящи контакт намаляват риска от електрически удар. b. Избягвайте контакти на тялото Ви със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, печки и хладилници. Има увеличен риск от на електрически удар, ако Вашето тяло е заземено. c. Не излагайте уреда на дъжд или влага. Проникването на вода в електрическия уред увеличава риска от електрически удар. d. Не използвайте кабела за други цели, например за носене на уреда, за окачване или за да 2

3 издърпате щепсела от контакт. Пазете кабел от горещина, попадане на масло върху него, от остри ръбове и от подвижните части на уреда. Повреденият или объркан кабел повишава риска да Ви хване ток. e. Ако работите с електрическия инструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са допуснати за работа на открито. При използване на подходящ за работа на открито удължителен кабел се намалява риска от електрически удар. f. Ако няма възможност да се избегне работата с електрическия инструмент във влажна околна среда, използвайте автоматичен прекъсвач при повреда или изтичане на ток. Използването на един автоматичен прекъсвач при повреда или изтичане на ток намалява риска от електрически удар. 3 БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХОРА a. Бъдете внимателни, внимавайте какво правите и работете разумно с електрическия инструмент. Не работете с уреда когато сте изморени или сте под влияние на дроги, алкохол или медикаменти. Един момент на невнимание при работа с уреда може да причини сериозни наранявания. b. Носете лични защитни средства и винаги защитни очила. Носенето на лични защитни средства, като противопрахова маска, неплъзгащи се предпазни обувки, защитен шлем или средства за предпазване на слуха, в зависимост от вида и приложението на електрическия инструмент, намалява риска от наранявания. c. Избягвайте неволно пускане в действие. Преди да поставите щепсела в контакта проверете дали прекъсвачът се намира в положение ИЗК,. Ако при носене на уреда пръстът Ви се намира на прекъсвача или уредът е включен при присъединяване към електроснабдяването, това може да доведе до злополуки. d. Преди включване на уреда свалете от него инструментите за регулиране или гаечния ключ. Един инструмент или гаечен ключ, който се намира във въртяща се част на уреда, може да причини наранявания. e. Не се надценявайте. Постарайте се да стоите стабилно и по всяко време да сте в равновесие. По този начин в неочаквани ситуации можете по-добре да контролирате уреда. f. Носете подходящо облекло. Не носете широко облекло или бижута. Пазете косата и облеклото си по-далече от подвижните части. CMS-MOD-BS 120 BG Широко облекло, бижута или дълги коси могат да бъдат захванати от подвижните части. g. Ако могат да бъдат монтирани прахоулавящи и прахосъбиращи устройства, проверете дали те са присъединени и дали се използват правилно. Използването на такива устройства намалява опасностите от праха. h. Не си позволявайте поради навика, придобит от честата употреба на уреда, да се отпускате и да пропускате основополагащите принципи на безопасност. Непредпазливото действие може да предизвика тежко нараняване за части от секундата. 4 ГРИЖЛИВО БОРАВЕНЕ И РАБОТА С ЕЛЕКТРИ- ЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ a. Не претоварвайте уреда. Използвайте за Вашата работа предвиденият за целта електрически инструмент. С подходящ електрически инструмент Вие ще работите по-добре и по-сигурно в указания мощностен диапазон. b. Не работете с електрически инструмент с дефектен прекъсвач. Електрически инструмент, който не може да бъде включен или изключен, е опасен и трябва да бъде ремонтиран. c. Преди за започнете да правите настройки по уреда, да сменяте части от принадлежностите или да оставите уреда настрана, извадете щепсела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява пускане на инструмента да работи по невнимание. d. Съхранявайте неизползваните електрически инструменти извън обсега на деца. Не позволявайте уреда да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези указания. Електрическите инструменти са опасни, когато се използват от неопитни лица. e. Поддържайте грижливо уреда. Проверете дали подвижните части на уреда работят нормално и не се стягат и дали няма счупени или повредени части, които пречат на работата на уреда. Преди работа с уреда ремонтирайте повредените части. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти. f. Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Грижливо поддържани режещи инструменти с остри режещи ръбове се заклещват помалко и вървят по-леко. g. Използвайте електрическия инструмент, принадлежностите, работните инструменти и т.н. в съответствие с тези инструкции и както е предписано за този специален тип уред. При 3

4 BG CMS-MOD-BS 120 това имайте предвид условията и вида на работа. Използването на електрическите инструменти за други непредвидени приложения може да причини възникване на опасни ситуации. h. Внимавайте ръкохватките да са сухи и по тях да няма масло или смазка. Хлъзгави ръкохватки не позволяват сигурна работа и контрол на електрическия инструмент в неочаквана ситуация. 5 ГРИЖЛИВО БОРАВЕНЕ И РАБОТА С АКУМУЛА- ТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ a. Зареждайте акумулаторите само в зарядни устройства, препоръчвани от производителя. Ако едно зарядно устройство, предвидена за определен вид акумулатори, се използва за зареждане на други акумулатори, има опасност от пожар. b. Използвайте електрическите инструменти само с предвидените за тази цел акумулатори. Използването на други акумулатори може да причини наранявания и опасност от пожар. c. Когато не използвате акумулатора внимавайте върху него да не попаднат кламери, монети, гаечни ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които да могат да направят съединение на контактите. Едно късо съединение между акумулаторните контакти може да причини изгаряния или възникване на пожар. d. При неправилно използване от акумулатора може да изтече течност. Избягвайте контакт с нея. При случаен контакт с нея изплакнете с вода. При попадане на течността в очите допълнително отидете на лекар. Изтекла акумулаторна течност може да причини възпаления на кожата или изгаряния. e. Преди да поставите акумулатора проверете дали уредът е изключен. Поставянето на акумулатор във включен електрически инструмент може да причини злополуки. 6 СЕРВИЗ a. Уредът трябва да бъде ремонтиран само от квалифициран и специализиран персонал, като при това трябва да бъдат използвани само оригинални резервни части. По такъв начин се осигурява безопасна работа с уреда. b. Използвайте за ремонт и техническо поддържане само оригинални части на Festool. Използването на принадлежности или резервни части, които не са предвидени за тази цел, може да доведе до електрически удар или до наранявания Специфични указания за безопасност при работа с уреда Не използвайте скъсани или повредени шлифовъчни ленти. Преди започване на работа се уверете, че предвидените защитни покрития са монтирани правилно. Преди започване на работа се уверете с задвижване на ръка, че никакви компоненти като ограничители, приспособления за прахоизсмукване, покрития и т.н не се докосват до лентата. Преди започване на работа се уверете с задвижване на ръка, че движението на лентата е регулирано порядъчно. Преди започване на работа отстранете от масата всички предмети непринадлежащи към инструмента и ненужни за работния процес. При работа могат да се образуват вредни/отровни прахове (например съдържащи олово боядисани повърхности, някои видове дървесина и метал). Докосване или вдишването на такива прахове може да е опасно за работещия човек или за намиращите се наблизо хора. Съблюдавайте валидните във Вашата страна инструкции за безопасност. Присъединявайте електрическия инструмент към подходяща вентилационна уредба. За защита на Вашето здраве носете противогаз P2. За да избегнете опасностите за очите при шлифоване, винаги носете защитни очила. 4.3 Стойности на емисиите Измерванията на шума са проведени според указанията в EN 61029: Стойности на емисиите на работното място Свободен ход/обработка: 76/82 db(a) Върхова мощност на шума Свободен ход/обработка: 89/95 db(a) Добавка за неточност при измерването K = 4 db Носете защита за слуха! Дадените емисии (вибрация, шум) служат за сравняване на инструменти, подходящи са за установяване на вибрационното и шумово натоварване при работа, отговарят на основните приложения на електрическия инструмент.

5 Повишаване е възможно при други приложения на инструмента или не достатъчната му поддръжка. Съблюдавайте работния режим на инструмента! 4.4 Обработка на метал По съображения за безопасност при обработка на метал трябва да се спазват следните правила: Предвключете защитния прекъсвач (FI, PRCD) на утечния ток. Присъединете машината към подходяща прахосмукачка. Почиствайте редовно машината от натрупвания на прах по корпуса на двигателя. 5 Вграждане на CMS-MOD-BS 120 в CMS-GE Преди всякакъв монтаж се уверете, че щепселът на мрежожия кабел на CMS-GE и на CMS-MOD-BS 120 не е включен в контакта. Модулът CMS- MOD-BS 120 бива така поставен в отвора на основния блок, така че работният детайл се отвежда с лявата си страна към шлифовъчната повърхност на лентовия шлайф (шлифовъчната повърхност е достъпна отляво). При поставяне модулът бива държан за отворите (1.1), като мрежовият кабел първи се прекарва през рамката на основния блок. Поставеният модул CMS-MOD-BS 120 се закрепя към масата с помощта на отвертка с двата застопоряващи винта (1.11). Включената в съдържанието на доставката ръкохватка (3.1) се завинтва на лоста, а приспособлението за аспирация (2.1) се закрепя в един канал на масата с врътка (2.2). Носете защитни очила! CMS-MOD-BS Свързване с електрическата мрежа ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ BG Недопустимо напрежение или честота! Опасност от злополука Напрежението в мрежата и честотата на източника на енергия трябва да отговарят с данните, посочени на фирмената табелка. В Северна Америка могат да бъдат използвани само машини на Festool с напрежение 120 V/60 Hz. Едно подсигуряване от 10 A (при 230 V-изпълнение) или един подходящ автоматичен прекъсвач е достатъчен. Сега щепселът на мрежовия кабел на CMS- MOD-BS 120 може да бъде пъхнат в контакта на CMS-GE. Мрежовият кабел на CMS-GE или съответно на CMS-MOD-BS 120 бива свързан с прахоизсмукавтелно устройство Festool или към ел. мрежа. Инструментът е готов за употреба, но трябва да бъде включван едва след груба настройка на движението на шлифовъчната лента. Инструментът се включва с натискането на зеления бутон (1.3). Червеният бутон е бутонът за ИЗКЛ. Бутонът (1.2) е снабден с изключващ механизъм при нулево напрежение. След спиране на тока инструментът не се включва автоматично с идването на тока. Зеленият бутон за ВКЛ. трябва още веднъж да бъде натиснат. 7 Регулировки 7.1 Смяна на шлифовъчната лента За различните шлифовъчни дейности в продуктовата програма от принадлежности се предлагат шлифовъчни ленти с различни грапавини. При смяна на шлифовъчната лента намиращият се до бутона вал (шлифовъчен вал 1.5) може да бъде изместен от своята позиция. Ако при това ръкохватката не се натиска надолу, закрепеният за лоста щифт се загнездва в отвор и държи шлифовъчния вал в задна позиция. Сега шлифовъчната лента може лесно да бъде сменена. Ако затегателният лост се натисне надолу за дръжката (3.1), загнездването се освобождава. Валът се премества самостоятелно в работна позиция и 5

6 BG CMS-MOD-BS 120 шлифовтчната лента отново е обтегната. Ако лостът или окачването е леко изкривено и по този начин застопоряването несигурно, щифтът (3.2) може да бъде регулиран. 7.2 Настройка на движението на шлифовъчната лента Когато металните оси на двата шлифовъчни вала не са абсолютно успоредни една на друга, шлифовъчната лента се опитва да се измества нагоре или надолу по вала. За да се настрои движението на шлифовъчната лента, оста на отдалечения от бутона за ВКЛ. вал (задвижващия вал), може чрез завъртане на въртящото се копче (3.3) да бъде наклонена под малък ъгъл за регулиране. Преместване в посока на часовниковата стрелка, в случай че лентата се измества надолу. Преди инструментът да бъде включен, трябва с завъртане на ръка да бъде установено, дали лентата се измества нагоре или надолу. За да прецените това, шлифовъчната лента бива задвижена силно с ръка. Колкото повече обороти направи шлифовъчната лента, толкова по-сигурна е преценката за движението на лентата. За малки измествания на лентата надолу при засилване на лентата е монтирана керамична плоскост (1.12). Преди започване на работа задното защитно покритие на лентата (1.9) се притиска на до 4 мм от шлифовъчната лента и се завинтва за масата. Приспособлението за аспирация също трябва да бъде правилно поставено. 7.3 Регулиране на височината Обикновено шлифовъчната лента най-много се износва в участъка директно над масата. За да се износва равномерно шлифовъчната лента по цялата си широчина, шлифовъчният модул може да бъде наклонен надолу от едната страна. За накланяне врътката (2.3) трябва да се разхлаби и отвора за хващане (2.4) на наклоняемото рамо, намиращ се от срещуположната страна на масата спрямо бутона за ВКЛ., съответно да се премести надолу. След преместването отново застопорете наклоняемото рамо. За да застане шлифовъчния вал перпендикулярно на повърхността на масата при връщането му в нормална позиция, може да бъде регулиран ограничителният винт (2.5). 8 Работа с машината 8.1 Равнинно шлифоване Използваемата шлифовъчна повърхност при равнинно шлифоване е участъкът от лентата между двете маркировки върху горното покритие на валовете (1.6). 8.2 Шлифоване на заоблености Свободното достигане до подвижния шлифовъчен вал прави възможно шлифоването на заоблености. За да бъдат шлифовани заоблености с различна форма могат да бъдат монтирани шлифовъчни валове с различен диаметър (1.5). 8.3 Прахоизсмукване За да бъде постигната безпрахова работа с лентовия шлайф се прахоизсмуква на две места. Приспособлението за улавяне на прашинките (2.1) трябва да се постави в близост до зоната на работа на разстояние от около 2 мм от шлифовъчната лента и да се закрепи за масата. Долната прахоизсмуквателна муфа на приспособлението за улавяне на прашинки е за прикачането на прахоизсмукване. Горната муфа се свързва с къс прахоизсмуквателен маркуч за муфата на покритието на задвижващия вал (2.6). При обработка на дърво или на материали, при които се отделя застрашаващ здравето прах, елетрическият инструмент трябва да бъде прикачен към подходящо прахоизсмуквателно устройство. Внимание: При шлифоване на метал шлифовъчният прах да не се прахоизсмуква в контейнери, в които вече се намират запалими прахове (опасност от пожар). 8.4 Ограничител Влизащият в съдържанието на доставката ограничител може да бъде закрепен от четирите страни на машината, както това е показано на фиг. 4. Ограничителят предоставя следните възможности за регулиране: Преместване успоредно на ръба на масата - развийте врътката (4.7). Преместване перпендикулярно на ръба на масата - развийте въртящото се копче (4.6). Преместване на ограничителния линиеал (4.1) по дължината - развийте въртящото се копче (4.4). Ограничителният линеал може да бъде закрепен в държача в ниско положение за тънки обработваеми детайли (фиг. 5) или във високо положение за дебели обработваеми детайли (фиг. 4). Регулиране на ъгъла чрез скалата (4.5) - развийте въртящото се копче (4.3) и повдигнете фиксиращия щифт (4.2). Въртящият се фиксиращ щифт може да бъде застопорен в най-употребяваните ъглови положения. (Забележка: при изкривяване на фиксиращия щифт загнездването се възпрепятства) 6

7 Преди работа проверете, дали всички въртящи се копчета на ограничителя са затегнати. Ограничителят може да бъде използван само във фиксирано положение, а не за избутване на обработваемия детайл. 9 Техническо обслужване и поддържане ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване, от електрически удар Преди техническо обслужване и поддържане на машината винаги изваждайте мрежовия щепсел от контакта. Всички работи по техническото обслужване и ремонта, които изискват отваряне на корпуса на двигателя, трябва да бъдат извършвани само от авторизирана работилница за сервизно обслужване. EKAT Обслужване на клиенти и ремонт само при производителя или оторизираните сервизи: Адресът на найблизкия до Вас на: Използвайте само оригинални резервни части Festool! Каталожни номера на: За осигуряване на циркулацията на въздуха отворите за охлаждане в корпуса на двигателя трябва да са свободни и чисти. 9.1 Смяна на шлифовъчния вал CMS-MOD-BS 120 е серийно оборудван с шлифовъчен вал с диаметър 73,5 мм. При смяна на валовете трябва също да бъдат сменени и горното покритие на вала (1.8), пасващата на диаметъра на вала ламаринена пластина в масата (1.4) и керамичната пластина (1.12). При смяна на вала развийте закрепващия винт (1.10) с 6 мм-шестограм и свалете вала. Внимание!Не сваляйте федерката между рамото на вала и него самия.поставете другия вал и завинтете винта. Поставете шлифовъчната лента и я обтегнете чрез освобождаване на загнездения лост. След това монтирайте пасващата на диаметъра на вала ламаринена пластина, така че вътрешният контур на пластината да е на 2-3 мм от CMS-MOD-BS 120 BG шлифовъчната лента. Накрая сменете горното покритие на шлифовъчните валове и закрепете задното покритие на шлифовъчната лентата на разстояние от 3-4 мм от нея. 9.2 Смяна на шлифовъчната подложка При шлифоване в работната зона шлифовъчната лента натиска със задната си страна шлифовъчната подложка (6.1). По този начин подложката се износва. Шлифовъчната подложка е предназначена на пази от износване транспортната ламарина. Силно износената шлифовъчна подложка поврежда шлифовъчната лента и не може да предпазва транспортната ламарина. Затова шлифовъчната подложка трябва отвреме навреме на бъде сменяна. Старата подложка се изтегля от ограничителя и се залепя нова шлифовъчна подложка. 9.3 Смяна на ограничителя на движението на шлифовъчната лента Въпреки усилията за внимателно настройване на движението на лентата, след известен период на работа изместването на шлифовъчната лента нагоре или надолу е неизбежно. За да не поврежда лентата работни детайли, върху основната плоскост се поставя керамична пластинка (6.2), която да ограничава изместването на лентата надолу. Когато тя се износи, трябва да бъде заменена с нова. 10 Околна среда Не изхвърляйте електрическите инструменти заедно с домакинските отпадъци! Предайте уреда, принадлежностите и опаковката за рециклиране по безвреден за околната среда начин. При това съблюдавайте валидните национални разпоредби. Само за региона на ЕС: В съответствие с Европейската директива 2002/96/ЕС остарелите електрически инструменти се събират отделно и се отвеждат за рециклиране по безвреден за околната среда начин. Информация за REACh: 11 ЕО Декларация за съответствие Модул лентов шлайф Сериен номер CMS-MOD-BS Ние обявяваме с еднолична отговорност, че този продукт е съгласуван с всички релевантни изисквания на следните ръководни линии, норми или нормативни документи: 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN , EN, EN , EN , EN , EN

8 BG CMS-MOD-BS 120 Festool Group GmbH & Co. KG Wertstr. 20, D Wendlingen Dr. Martin Zimmer Началник отдел "Изследване, разработка, технически документация"

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com DR 20 E E_768333_003 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ...

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com GD 320 GD 460 GD 460 A BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com Оригинално "Ръководство за работа" 1 Правила за техниката на безопасност...

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com VAC SYS VP Оригинално Ръководство за работа Вакуумна помпа VAC SYS VP

Подробно

468104_008_Duplex_LS130_10_Spr.indd

468104_008_Duplex_LS130_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com DUPLEX LS 130 EQ Оригинално Ръководство за работа Линейна шлайфмашина

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

468142_006_OFK_500_10_Spr.indd

468142_006_OFK_500_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com OFK 500 Q Оригинално Ръководство за работа Фрезова машина за ръбове 468142_006

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com C L E A N T E X 26 E, 26 E AC, 26 E SD 36 E, 36 E LE, 36 E AC, 36 E LE AC, 36 E AC-LHS

Подробно

706214_001_BMS_180_E_10_Spr.indd

706214_001_BMS_180_E_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com R U S T O F I X BMS 180 E Оригинално Ръководство за работа R U S T O

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com ASA 477583_004 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ... 2 2

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com RG 130 E BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически данни 2 2

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf TE DRS S Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com RG 150 E BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически данни...

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / /

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / / ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K64030 / 036051 / 036052 1 Съдържание Общи указания за безопасност Допълнителни указания за безопасност при

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

C41250 (01)_BGR_ pdf

C41250 (01)_BGR_ pdf C 4/12-50 Български C 4/12-50 Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com RG 80 E BG Оригинално "Ръководство за работа" E_768839_002 1 Технически

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

C43690 (01) C (01) C436DC (01)_BGR_ pdf

C43690 (01) C (01) C436DC (01)_BGR_ pdf C 4/36-90 C 4/36-350 C 4/36-DC Български C 4/36-90 C 4/36-350 C 4/36-DC Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо (Bulgarian) DM-MDFD001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

_DW913_DW915_DW918__BG.indd

_DW913_DW915_DW918__BG.indd 359203-71 BG Превод на оригиналните инструкции DW913 DW915 DW918 DW919 N094270 (OCT10) Авторски права DEWALT фиг. 1 фиг. 2 f e a g b c d 2 АКУМУЛАТОРЕН ПРОЖЕКТОР С БЯЛА СВЕТЛИНА DW913, DW915, DW918, DW919

Подробно