468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd"

Препис

1 Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/ VAC SYS VP Оригинално Ръководство за работа Вакуумна помпа VAC SYS VP Указаните изображения се намират в многоезичното Ръководство по обслужването _006 Съдържание 1 Символи 2 Технически данни 3 Елементи на машината 4 Използване по предназначението 5 Указания за безопасна работа 5.1 Общи указания за безопасна работа 5.2 Специфични за машината указания за безопасна работа 5.3 Стойности на емисията 6 Пускане в действие 7 Работа 8 Техническо обслужване 9 Отстраняванe 10 Принадлежности 11 Гаранция 12 ЕО Декларация за съответствие 13 Отстраняване на неизправности

2 1 Символи Предупреждение за обща опасност Електрически удар Прочетете Ръководството/ инструкциите Не махайте вложката! 2 Технически данни Номинална смукателна способност (50 Hz/60 Hz) 2,7/3,5 m 3/ h Крайно налягане абс. 150 mbar Мощност на двигателя (50 Hz/60 Hz) Обороти на двигателя 0,1/0,12 KW (50 Hz/60 Hz) 2800/3300 об/мин Диапазон на околните температури 5-40 C Налягане на околната среда атмосферно налягане Тегло Клас на защита 3 Елементи на машината [1-1] Мрежово захранване [1-2] Прекъсвач "вкл./изключване" [1-3] Вакуумметър [1-4] Вентилационни отвори [1-5] Вакуумно присъединяване 8,0 кг / II 4 Използване по предназначението VAC SYS VP е предназначена за генериране на вакуум. VAC SYS VP е предназначена за промишлено използване. VAC SYS VP не бива да се експлоатира 2000 м над морското равнище. може да бъде свързвана само с един квалифициран от Festool продукт, като например затегателно устройство VAC SYS SE. Потребителят носи отговорност за щети и злополуки, причинени поради несъобразено с предназначението използване. 5 Указания за безопасна работа 5.1 Общи указания за безопасна работа - Преди да започнете работа с уреда прочетете внимателно и изцяло всички указания за безопасност, както и "Ръководството по обслужване". Съхранявайте всички приложени документи и предавайте уреда на други лица само заедно с тези документи. - Никога не разрешавайте на деца да използват уреда. - Преди да започнете работа с уреда се запознайте добре се неговото прилагане, с регулировките и с начина на работа. - Поддържайте Вашата работна зона чиста и подредена. Неподредена и неосветена работна зона може да предизвика злополуки. - Не работете с уреда в околна среда с опасност от експлозия, в която се намират възпламеняващи се течности, газове или прахове. Електродвигатели произвеждат искри, които могат да запалят прах или пари. - Бъдете внимателни, внимавайте какво правите и работете разумно с уреда. Не работете с уреда когато сте изморени или сте под влияние на дроги, алкохол или медикаменти. Един момент на невнимание при работа с уреда може да причини сериозни наранявания. - Използвайте уреда, принадлежностите и т.н. в съответствие с тези указания и както е предписано за този специален тип уред. При това имайте предвид условията и вида на работа. Използване за други непредвидени приложения може да бъде доведе до възникване на опасни ситуации. - Съхранявайте неизползваните уреди извън обсега на деца. Не позволявайте уреда да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези указания. Уреди/машини са опасни, когато се използват от неопитни лица. - Поддържайте грижливо уреда. Проверете дали подвижните части на уреда работят нормално и не се стягат и дали няма счупени или повредени части, които пречат на работата на уреда. Преди работа с уреда ремонтирайте повредените части. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани уреди/машини. - Не работете с уред с дефектен превключвател. Уред, който не може да бъде включен или изключете, е опасен и трябва да бъде ремонтиран. - Уредът трябва да бъде ремонтиран само от квалифициран и специализиран персонал, BG-2

3 като при това трябва да бъдат използвани само оригинални резервни части. По такъв начин се осигурява безопасна работа с уреда. - Използвайте само оригиналните принадлежности на Festool. 5.2 Специфични за машината указания за безопасна работа - Работете само когато стрелката на вакуумметъра е в зеления диапазон. При всяка операция проверявайте подналягането. - може да се използва само монтирана в системно куфарче SYSTAINER. Не изваждайте никакви вложки от SYSTAINER. В никакъв случай не демонтирайте вакуумната помпа, за да работите с нея извън SYSTAINER. - Не излагайте на вакуума части от човешко тяло. - Съблюдавайте максималната влажност на въздуха: режим на работа температура относит. влажност на въздуха 20 C 95 % 40 C 60 % съхраняване 20 C 95 % 40 C 80 % 5.3 Стойности на емисията Типичните определени по EN стойности са както следва: ниво на звука 55 db(a) ниво на звуковата мощност 68 db(a) добавка за несигурност при измерване K = 3 db 6 Пускане в действие ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от злополука, електрически удар Преди всякакви работи по уреда винаги изваждайте щепсела от контакта. Монтаж За монтажа на вакуумната помпа изберете място, което да отговаря на следните изисквания: - Да е предпазено от удари, падащи предмети и други подобни. - Да е предпазено от влага. - Най-малко 50 см над пода, за да се избегне засмукването на стърготини и прах през вентилационните отвори [1-4]. - Най-малко 5 см разстояние до една стена, за да може да има място за вентилационните отвори [1-4]. Вакуумно присъединяване УКАЗАНИЕ При попадане на чужди тела или течности във вакуумната помпа те могат да я разрушат. Преди пускане в действие съблюдавайте следните точки: Когато засмуквания газ може да съдържа прах или други твърди частици: осигурете да бъде присъединен отпред един подходящ филтър (5 µm или по-малко). Осигурете куплунга за смукателния тръбопровод за помпане да подхожда към съединителя [1-5] от страната на вакуумната помпа. Осигурете вакуумът да се предава през един херметичен, гъвкав маркуч с изолирана пластмасова или стоманена спирала или през тръбопровод. При използване на тръбопровод: осигурете да не се предават сили от тръбопровода на вакуумната помпа. Осигурете сечението на смукателния тръбопровод по цялата дължина да е най-малко равно на сечението на вакуумното присъединяване на вакуумната помпа. Присъединяване на вакуумния маркуч Преди да свържете вакуумното присъединяване изтеглете предпазната капачка [2-3] от щекерния нипел и я завъртете настрана. Свържете вакуумния маркуч [2-1] със съединителя [2-1]. Ако няма присъединен вакуумен маркуч, за да не станат повреди винаги натискайте предпазната капачка [2-3] върху съединителя [2-2]. Електрическо свързване Предупреждение Опасност от злополука при експлоатация на машината с недопустимо напрежение или честота. - Напрежението в мрежата и честотата на източника на енергия трябва да отговарят на данните, посочени на фирмената табелка на машината. - В Северна Америка могат да бъдат използвани само машини на Festool с напрежение 120 V/60 Hz. Свържете мрежовия проводник със съедини- BG-3

4 теля [1-1] [фиг. 3]. Поставете щекера на мрежовия проводник в един контакт. 7 Работа Предупреждение Опасност от злополука - внимавайте при работа: Стрелката на вакуумметъра [1-3] трябва винаги да бъде в зеления диапазон. Прекратете веднага работа, щом стрелката е в червения диапазон, и отстранете причината за неизправността (виж гл. 13 "Отстраняване на неизправности"). Осигурете всички предвидени капаци, защитни решетки, кожуси, и т.н. да монтирани и затворени. Осигурете да са изпълнени предпоставките за инсталацията и да останат изпълнени, особено да е гарантирано достатъчно охлаждане. Начин на работа Включете помпата с прекъсвача [1-2] (I = ВКЛ, 0 = ИЗКЛ). Присъединете вакуумния маркуч към съединителя [2-2]. Почакайте докато стрелката на вакуумметъра [1-3] достигне зеления диапазон. Уредът е готов за работа. След работа изключете помпа с прекъсвача "вкл./изключване" [1-2]. 8 Техническо обслужване и поддържане Предупреждение Опасност от злополука, електрически удар Преди всякаква работа по машината винаги изваждайте щепсела от контакта! Всички работи по техническо поддържане и ремонт, които изискват отваряне на корпуса, следва да се извършват от авторизирана сервизна работилница. Контролирайте редовно щекера и кабела и ако те са повредени, оставете да ги смени авторизираната сервизната служба. За осигуряване на циркулацията на въздуха вентилационните отвори [1-4] на резервоара на помпата трябва винаги да са свободни и чисти. Почистете намиращата се отзад защитна решетка с една прахосмукачката. Ако защитната решетка е повредена, то тя незабавно трябва да бъде сменена в авторизирана сервизна работилница. Шибърите (пластините) при работеща на сухо вакуумна роторно помпа с пластини се износват и трябва да бъде сменени след работни часове. Смяната е необходима, когато при затворен с предпазна капачка [2-3] съединител [2-2] указателят на подналягането на вакуумметъра [1-3] показва по-малко от -0,7 bar. Смяната на шибърите се извършва само от авторизирана сервизна работилница. Смяна на въздушния филтър За да се избегнат повреди на помпата ние препоръчваме на въздушният филтър [4-1] да се сменя на всеки 12 месеца. Начин на работа: виж инструкцията за монтаж 9 Отстраняванe Не изхвърляйте електрическите инструменти заедно с домакинските отпадъци! Предайте уреда, принадлежностите и опаковката за рециклиране по безвреден за околната среда начин. При това съблюдавайте валидните национални разпоредби. Само за района на ЕС: В съответствие с европейската Директива 2002/96/ЕС остарелите електрически инструменти се събират отделно и се отвеждат за рециклиране по безвреден за околната среда начин. 10 Принадлежности Работете само с предвидените за тази машина оригинални принадлежности и консумативи на Festool, тъй като тези системни компонентите са оптимално съгласувани помежду си. При използване на принадлежности и консумативи от други производители е възможно влошаване на качеството на работните резултати и ограничение на гаранционните претенции. В зависимост от приложението може да се увеличи износването на машината или да се повиши Вашето лично натоварване. Поради това с използване изключително на оригинални принадлежности и консумативи на Festool Вие ще предпазите себе си, Вашата машина и правото си на гаранционните претенции! Номерата за поръчка на принадлежности и инструменти Вие можете да намерите във Вашия каталог на Festool или в Интернет на адрес " BG-4

5 11 Гаранция В случай на дефекти на материала и фабрични недостатъци за нашите уреди ние даваме гаранция в съответствие със специфичните за страната законови разпоредби, като минималният гаранционен срок е 12 месеца. В рамките на страните-членки на Европейския съюз срокът на гаранцията е 24 месеца (удостоверяван с фактура или товарителница). Щети, особено такива, които се дължат на естествено износване/амортизация, претоварване, неправилно обслужване, респ. на щети по вина на потребителя или в резултат на друго, несъобразено си инструкциите в "Ръководството за експлоатация" приложение или такива, които са били известни към момента на закупуването, се изключват от гаранцията. Също така остават изключени щети при използване на неоригинални принадлежности и консумативи (например шлифовъчни дискове). Рекламации се приемат, когато уредът се изпрати в неразглобено състояние на доставчика или на оторизиран от Festool сервиз. Съхранявайте грижливо "Ръководството по обслужване", "Указанията за безопасност", "Спецификацията на резервните части" и квитанцията от покупката. При това важат съответните актуални гаранционни условия на производителя. Забележка Въз основа на постоянните научни и развойни работи си запазваме правото да правим изменения на указаните тук технически данни. 12 Декларация за съответствие Вакуумна помпа Сериен номер VAC SYS VP , Година на знака CE: 2007 Декларираме на собствена отговорност, че този продукт се в съответствие със следните стандарти и нормативни документи: EN , EN , EN , EN , EN , EN съгласно правилата на Директива 2006/42/ЕО, 2004/08/ЕОBG, 2011/65/EC. Festool Group GmbH & Co. KG Wertstr. 20, D Wendlingen Dr. Martin Zimmer Началник отдел Изследване, разработка, технически документация REACh за продукти Festool, техните принадлежности и консумативи: REACh е валидната от 2007г. за цяла Европа Разпоредба за химикалите. Ние като последващ потребител, т.е. като производител на изделия, съзнаваме нашето задължение да информираме нашите клиенти. За да можем да Ви информираме за актуалното състояние и за възможни материали от списъка на кандидатите в нашите изделия, ние създадохме за Вас следната страница в Интернет: 13 Отстраняване на неизправности ПРЕДУПРЕ- ЖДЕНИЕ Техническо обслужване и ремонт на помпата могат да бъдат извършвани само от авторизирана сервизна работилница. BG-5

6 Проблем Възможна причина Начин на отстраняване Необходимото подналягане не се достига, стрелката на вакуумметъра [1-3] е в червения диапазон. Подналягането при работа много ниско. не започва работа. блокира. работи много шумно или трака. се нагрява силно и се изключва. Вакуумметърът е дефектен е дефектна Маркучните и/или тръбните съединители не са уплътнени Въздушният филтър е частично задръстен Над 2000 м над морското равнище Шибърът е износен Вакуумният маркуч е дефектен или неуплътнен е дефектна При използване на затегателно устройство VAC SYS SE: Затегателното устройство не уплътнява върху затегателната плоча Дисковата вендуза не уплътнява напълно към обработвания детайл Задвижващият двигател няма правилно напрежение на захранващата мрежа или е претоварен е дефектна Мрежовият кабел е много слаба или много дълъг Чужди тела във вакуумната помпа Счупване на шибъра Има разхлабено съединение (я) на мрежовото захранване Чужди тела във вакуумната помпа Дефектен лагер или износени шибъри Недостатъчно подаване на охлаждащ въздух Честотата или напрежението на мрежата са извън допустимия диапазон Температура на околната среда е над 40 C Сменете вакуумметъра Ремонтирайте или сменете вакуумната помпа Проверете уплътнеността на съединителите Сменете въздушния филтър Сменете шибъра Сменете вакуумния маркуч; при нужда съединенията на маркучите Ремонтирайте или сменете вакуумната помпа Веднага прекратете работа и свалете обработвания детайл Проверете затегателната плоча и дисковата вендуза Свържете задвижващия двигател с правилно напрежение на захранващата мрежа Ремонтирайте или сменете вакуумната помпа Използвайте достатъчно оразмерен мрежов кабел Свържете се със сервиза на Festool Сменете шибъра Затегнете съединенията или ги сменете. Свържете се със сервиза на Festool Погрижете се охлаждането на вакуумната помпа да не влошено от прах/ замърсявания. Почистете вентилационната решетка, спазвайте разстоянието на вентилационните прорези до стена Осигурете стабилно електроснабдяване Прекратете работа BG-6

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com ASA 477583_004 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ... 2 2

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com Оригинално "Ръководство за работа" 1 Правила за техниката на безопасност...

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com DR 20 E E_768333_003 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ...

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com C L E A N T E X 26 E, 26 E AC, 26 E SD 36 E, 36 E LE, 36 E AC, 36 E LE AC, 36 E AC-LHS

Подробно

468142_006_OFK_500_10_Spr.indd

468142_006_OFK_500_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com OFK 500 Q Оригинално Ръководство за работа Фрезова машина за ръбове 468142_006

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com CMS-MOD-BS 120 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ... 2 2

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ БЕЗОПАСЕН РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ НА УРЕДИТЕ WABCO Общи указания за ремонт и изпитване Безопасен ремонт и изпитване на уредите WABCO Издание 2 Това печатно издание не подлежи

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

706214_001_BMS_180_E_10_Spr.indd

706214_001_BMS_180_E_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com R U S T O F I X BMS 180 E Оригинално Ръководство за работа R U S T O

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf TE DRS S Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

468104_008_Duplex_LS130_10_Spr.indd

468104_008_Duplex_LS130_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com DUPLEX LS 130 EQ Оригинално Ръководство за работа Линейна шлайфмашина

Подробно

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву СЕРИЯ Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като двустепенни прогресивни или модулиращи. Разработени са специално да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са много подходящи за котли с голямо съпротивление на горивната камера. Техните характеристики ги правят

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / /

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / / ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K64030 / 036051 / 036052 1 Съдържание Общи указания за безопасност Допълнителни указания за безопасност при

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл СЕРИЯ Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отоплението на дома. Серията включва 10 модела с мощност от 12 до 240 kw. Всички горелки са изработени

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com GD 320 GD 460 GD 460 A BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически

Подробно