OBJ_DOKU fm

Размер: px
Започни от страница:

Download "OBJ_DOKU fm"

Препис

1 Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/ DR 20 E E_768333_003 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ Елементи на уреда Използуване по предназначението Технически данни Правила за техниката на безопасност Пускане в действие Регулировки Закрепване на инструмента, приставки Техническо обслужване и поддържане Принадлежности Околна среда ЕО Декларация за съответствие... 7 Указаните изображения се намират в многоезичното Ръководство по обслужването.

2 BG DR 20 E 1 Символ Предупреждение за обща опасност Предупреждение за опасност от токов удар Прочетете ръководството/указанията! Носете защитни слушалки! Носете защитна дихателна маска! Носете защитни очила! Да не се изхвърля като битов отпадък. Подходящ само за пробиване в меки повърхности! 2 Елементи на уреда [1-1] Патронник [1-2] Освобождаващ пръстен [1-3] Прекъсвач дясно/ляво [1-4] Прекъсвач "вкл./изключване" [1-5] Кабел за включване в мрежата [1-6] Допълнителна ръкохватка [1-7] Ограничител на дълбочината 3 Използуване по предназначението Бормашина подходяща за пробиване на метал, дърво, пластмаси и подобни материали, за отвиване и завиване на винтове. При употреба не по предназначение вина носи използващия. 4 Технически данни Бормашина * електронно ограничен блокиращ момент DR 20 E Мощност 1100 ват Обороти при свободен ход мин -1 Макс. въртящ момент 98 Нм * Диапазон за затягане на патронника за свредло Закрепване на накрайника в свредловъчния шпиндел Макс.диаметър на пробиване стомана алуминий дървесина Затегателно гърло Тегло Клас на защита 3-16 мм 1/4 20 мм 28 мм 65 мм 57 мм 3,2 кг /II 5 Правила за техниката на безопасност 5.1 Общи инструкции за безопасност Предупреждение! Прочетете всички правила и инструкции за безопасност. Неспазването на предупредителните указания и упътвания може да стане причина за електрически удар, пожар и/или тежки наранявания. Съхранявайте всички указания за безопасна работа и инструкции, за да може в бъдеща при нужда да се консултирате с тях. Използваното в инструкциите за безопасност понятие Електрически инструмент се отнася за задвижвани от мрежата електрически инструменти (с мрежов кабел) и за задвижвани от акумулатор електрически инструменти (без мрежов кабел). 1 БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО a. Поддържайте Вашата работна зона чиста и подредена. Неподредена и неосветена работна зона може да предизвика злополуки. b. Не работете с уреда в околна среда с опасност от експлозия, в която се намират възпламеняващи се течности, газове или прахове. Електрическите инструмент произвеждат искри, които могат да запалят праха или парите. c. По време на работа с електрическия инструмент внимавайте наблизо да няма деца и дру- 2

3 ги лица. При отклоняване на вниманието Вие можете да изгубите контрол над машината. d. Не оставяйте електрическия инструмент не без надзор. Оставете електрическия инструмент чак след като работния инструмент спре напълно да се движи. 2 ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ a. Съединителния щепсел на машината трябва да подхожда към контакта. Щепселът не бива да бъде променян по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щекери заедно със защитно заземявани уреди. Непроменени щепсели и подходящи контакт намаляват риска от електрически удар. b. Избягвайте контакти на тялото Ви със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, печки и хладилници. Има увеличен риск от на електрически удар, ако Вашето тяло е заземено. c. Не излагайте уреда на дъжд или влага. Проникването на вода в електрическия уред увеличава риска от електрически удар. d. Не използвайте кабела за други цели, например за носене на уреда, за окачване или за да издърпате щепсела от контакт. Пазете кабел от горещина, попадане на масло върху него, от остри ръбове и от подвижните части на уреда. Повреденият или объркан кабел повишава риска да Ви хване ток. e. Ако работите с електрическия инструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са допуснати за работа на открито. При използване на подходящ за работа на открито удължителен кабел се намалява риска от електрически удар. f. Ако няма възможност да се избегне работата с електрическия инструмент във влажна околна среда, използвайте автоматичен прекъсвач при повреда или изтичане на ток. Използването на един автоматичен прекъсвач при повреда или изтичане на ток намалява риска от електрически удар. 3 БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХОРА a. Бъдете внимателни, внимавайте какво правите и работете разумно с електрическия инструмент. Не работете с уреда когато сте изморени или сте под влияние на дроги, алкохол или медикаменти. Един момент на невнимание при работа с уреда може да причини сериозни наранявания. b. Носете лични защитни средства и винаги защитни очила. Носенето на лични защитни DR 20 E BG средства, като противопрахова маска, неплъзгащи се предпазни обувки, защитен шлем или средства за предпазване на слуха, в зависимост от вида и приложението на електрическия инструмент, намалява риска от наранявания. c. Избягвайте неволно пускане в действие. Преди да поставите щепсела в контакта проверете дали прекъсвачът се намира в положение ИЗК,. Ако при носене на уреда пръстът Ви се намира на прекъсвача или уредът е включен при присъединяване към електроснабдяването, това може да доведе до злополуки. d. Преди включване на уреда свалете от него инструментите за регулиране или гаечния ключ. Един инструмент или гаечен ключ, който се намира във въртяща се част на уреда, може да причини наранявания. e. Не се надценявайте. Постарайте се да стоите стабилно и по всяко време да сте в равновесие. По този начин в неочаквани ситуации можете по-добре да контролирате уреда. f. Носете подходящо облекло. Не носете широко облекло или бижута. Пазете косата и облеклото си по-далече от подвижните части. Широко облекло, бижута или дълги коси могат да бъдат захванати от подвижните части. g. Ако могат да бъдат монтирани прахоулавящи и прахосъбиращи устройства, проверете дали те са присъединени и дали се използват правилно. Използването на такива устройства намалява опасностите от праха. h. Не си позволявайте поради навика, придобит от честата употреба на уреда, да се отпускате и да пропускате основополагащите принципи на безопасност. Непредпазливото действие може да предизвика тежко нараняване за части от секундата. 4 ГРИЖЛИВО БОРАВЕНЕ И РАБОТА С ЕЛЕКТРИ- ЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ a. Не претоварвайте уреда. Използвайте за Вашата работа предвиденият за целта електрически инструмент. С подходящ електрически инструмент Вие ще работите по-добре и по-сигурно в указания мощностен диапазон. b. Не работете с електрически инструмент с дефектен прекъсвач. Електрически инструмент, който не може да бъде включен или изключен, е опасен и трябва да бъде ремонтиран. c. Преди за започнете да правите настройки по уреда, да сменяте части от принадлежностите или да оставите уреда настрана, извадете щепсела от контакта. Тази предпазна мярка 3

4 BG DR 20 E предотвратява пускане на инструмента да работи по невнимание. d. Съхранявайте неизползваните електрически инструменти извън обсега на деца. Не позволявайте уреда да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези указания. Електрическите инструменти са опасни, когато се използват от неопитни лица. e. Поддържайте грижливо уреда. Проверете дали подвижните части на уреда работят нормално и не се стягат и дали няма счупени или повредени части, които пречат на работата на уреда. Преди работа с уреда ремонтирайте повредените части. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти. f. Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Грижливо поддържани режещи инструменти с остри режещи ръбове се заклещват помалко и вървят по-леко. g. Използвайте електрическия инструмент, принадлежностите, работните инструменти и т.н. в съответствие с тези инструкции и както е предписано за този специален тип уред. При това имайте предвид условията и вида на работа. Използването на електрическите инструменти за други непредвидени приложения може да причини възникване на опасни ситуации. h. Внимавайте ръкохватките да са сухи и по тях да няма масло или смазка. Хлъзгави ръкохватки не позволяват сигурна работа и контрол на електрическия инструмент в неочаквана ситуация. 5 ГРИЖЛИВО БОРАВЕНЕ И РАБОТА С АКУМУЛА- ТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ a. Зареждайте акумулаторите само в зарядни устройства, препоръчвани от производителя. Ако едно зарядно устройство, предвидена за определен вид акумулатори, се използва за зареждане на други акумулатори, има опасност от пожар. b. Използвайте електрическите инструменти само с предвидените за тази цел акумулатори. Използването на други акумулатори може да причини наранявания и опасност от пожар. c. Когато не използвате акумулатора внимавайте върху него да не попаднат кламери, монети, гаечни ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които да могат да направят съединение на контактите. Едно късо съединение между акумулаторните контакти може да причини изгаряния или възникване на пожар. d. При неправилно използване от акумулатора може да изтече течност. Избягвайте контакт с нея. При случаен контакт с нея изплакнете с вода. При попадане на течността в очите допълнително отидете на лекар. Изтекла акумулаторна течност може да причини възпаления на кожата или изгаряния. e. Преди да поставите акумулатора проверете дали уредът е изключен. Поставянето на акумулатор във включен електрически инструмент може да причини злополуки. 6 СЕРВИЗ a. Уредът трябва да бъде ремонтиран само от квалифициран и специализиран персонал, като при това трябва да бъдат използвани само оригинални резервни части. По такъв начин се осигурява безопасна работа с уреда. b. Използвайте за ремонт и техническо поддържане само оригинални части на Festool. Използването на принадлежности или резервни части, които не са предвидени за тази цел, може да доведе до електрически удар или до наранявания. 5.2 Специфични указания за безопасност при работа с уреда Дръжте инструмента само за изолираните повърхности на ръкохватките, в случаи когато винта или свредлото/приставката може да срещне скрити проводници или мрежовия кабел на инструмента. Контактът между винта или свредлото/приставката с проводника може да постави под напрежение и метални части на инструмента и да доведе до токов удар. Използвайте доставените с уреда допълнителни дръжки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания. Избягвайте включване по погрешка.носенето на електрическия инструмент с пръст върху бутона за вкл./изкл. може да доведе до злополуки. Изчакайте, докато електрическият инструмент спре, преди да го оставите на земята. Допълнителният инструмент може да се вклини и да доведе до загуба на контрол върху електрическия инструмент. Инструментът не трябва да бъде използван мокър или във влажна среда. Свързвайте инструменти, използвани на открито, към защитен прекъсвач (FI-) с максимален 30mA 4

5 изключващ ток. Използвайте само удължители за мрежов кабел пригодени за открито. Носете подходящи средства за лична защита: средства за предпазване на слуха, защитни очила, противопрахова маска при работа с прахообразуване, защитни ръкавици при обработка на грапави материали и при смяна на инструменти. Редовно проверявайте щепсела и кабела за да предотвратите инцидент и при наличние на повреди ги занесете за смяна в лицензиран сервиз. Отвеждайте кабела винаги назад от инструмента. При пробиване в стени, внимавайте дали там евентуално няма налични газопроводи, електрически проводници или водопроводни тръби. Внимание! Откат! При завъртане: Изключете уреда веднага! 5.3 Стойности на емисиите Измерените според EN стойности обикновено възлизат на: Ниво на звука Върхова мощност на шума Коефициент на несигурност ВНИМАНИЕ Възникващ при работа шум Увреждане на слуха L PA = 88 db(a) L WA = 99 db(a) K = 3 db Използвайте средства за защита на слуха! Стойността на вибрациите a h (векторна сума в три посоки) и коефициентът на несигурност K се определят по EN 60745: Пробиване в метал a h = 2,6 м/с 2 K = 1,5 м/с 2 Завинтване a h = 2,6 м/с 2 K = 1,5 м/с 2 Дадените емисии (вибрация, шум) служат за сравняване на инструменти, подходящи са за установяване на вибрационното и шумово натоварване при работа, отговарят на основните приложения на електрическия инструмент. DR 20 E BG Повишаване е възможно при други приложения на инструмента или не достатъчната му поддръжка. Съблюдавайте работния режим на инструмента! 6 Пускане в действие ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Недопустимо напрежение или честота! Опасност от злополука Вземете под внимание указанията на етикета. Вземете под внимание националните разпоредби. Прекъсвач "вкл./изключване" [1-4] Натиснете = ВКЛ., отпуснете = ИЗКЛ. Според натиска върху прекъсвача за включване/изключване може да се регулират оборотите на степени. 7 Регулировки 7.1 Промяна на посоката на въртене [1-3] Прекъсвач наляво = десен ход Прекъсвач надясно = ляв ход 8 Закрепване на инструмента, приставки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване, токов удар Преди всяка работа върху инструмента винаги изключвайте щепсела от контакта! 8.1 Закрепване на инструмента в свредловъчния шпиндел [2] Битовете могат да бъдат директно поставяни в шестостенното закрепване на свредловъчния шпиндел. 8.2 Патронник [1-1] Патронникът [1-1] служи за закрепване на свредла [5] и битове. ВНИМАНИЕ Опасност от нараняване Затегнете накрайника центрирано в патронника за свредло! Преди първата употреба: Намажете шпиндела за пробиване със смазка. 5

6 BG DR 20 E Монтиране на патронник [3 A] Демонтиране на патронник [3 B] Смяна на средла [5] 8.3 Адаптер за вложка [4] Върху адаптера за вложки (отчасти принадлежност) могат да бъдат поставяни вложки. Монтиране на адаптер за вложка [4 A] Демонтиране на адаптер за вложка[4 B] Монтиране на вложка [4 C] Демонтиране на вложка [4 D] 8.4 Ъглова приставка [6] + [7] Ъгловата приставка (отчасти принадлежност) прави възможно пробиването и завинтването под прав ъгъл спрямо инструмента. Преди първата употреба: Намажете шпиндела за пробиване и гърлото на задвижващия механизъм със смазка. Монтиране на ъглова приставка [6 A] Демонтиране на ъглова приставка[6 B] 8.5 Допълнителна ръкохватка [1-6] Използвайте винаги допълнителната ръкохватка [1-6] за да си подсигурите сигурна и неизморителна работа. Монтиране на допълнителна ръкохватка [8] Поставете допълнителната ръкохватка [1-6] на гърлото на корпуса на инструмента, докато отвора на ръкохватката не се загнезди в носа на инструмента. Затегнете винта [8-1] на ръкохватката[1-6] в посока обратна на часовниковата стрелка, докато тя не застане стабилно. С винта[9-1] дължината на ръкохватката [1-6]може да бъде регулирана [9]. С въртене на винта [10-1]позицията и може да бъде регулирана в 45 -стъпки [10]. Демонтиране в обратната последователност. 8.6 Ограничител на дълбочината [1-7] С дълбочинния ограничител [1-7] може да бъде настроена дълбочината на пробиване. Монтиране на дълбочинен ограничител [11 A] Чрез въртене на винта [11-1] на ръкохватката[1-6] в посока на часовниковата стрелка тя се развива. Поставете дълбочинния ограничител [1-7] на допълнителната ръкохватка [1-6]. Изтеглете дълбочинния ограничител [1-7] на такова разстояние, така че разстоянието между върха на свредлото и върха на ограничителя отговаря на желаната дълбочина на пробиване. Завийте отново винта [11-1]на допълнителната ръкохватка [1-6]. Демонтиране в обратната последователност. 9 Техническо обслужване и поддържане ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване, от електрически удар Преди техническо обслужване и поддържане на машината винаги изваждайте мрежовия щепсел от контакта. Всички работи по техническото обслужване и ремонта, които изискват отваряне на корпуса на двигателя, трябва да бъдат извършвани само от авторизирана работилница за сервизно обслужване. EKAT Обслужване на клиенти и ремонт само при производителя или оторизираните сервизи: Адресът на найблизкия до Вас на: Използвайте само оригинални резервни части Festool! Каталожни номера на: Съблюдавайте следните указания: Поддържайте чисти и не запушвайте отворите за проветрение на електрическия инструмент, за да осигурите необходимото му охлаждане. Поддържайте чисти контактните места на инструмента, акумулаторната батерия и зареждащото устройство. 10 Принадлежности Използвайте само разрешените от Festool принадлежности и консумативи. Вижте в каталога на Festool или на 6

7 11 Околна среда Не изхвърляйте уреда в домакинския боклук! Инструменти, принадлежности и консумативи трябва да бъдат разделно изхвърляни с мисъл за околната среда. Спазвайте валидните национални разпоредби. Само ЕС: Според европейската директива за електрически и електронни стари уреди и прилагането и в националното право развалените електрически инструменти трябва да бъдат събирани разделно и да бъдат отвеждани за рециклиране с мисъл за околната среда. Информация за REACh: 12 ЕО Декларация за съответствие Бормашина Сериен номер DR 20 E Година на знака CE:2013 DR 20 E BG Ние обявяваме с еднолична отговорност, че този продукт е съгласуван с всички релевантни изисквания на следните ръководни линии, норми или нормативни документи: 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN Festool Group GmbH & Co. KG Wertstr. 20, D Wendlingen Dr. Martin Zimmer Началник отдел "Изследване, разработка, технически документация"

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com Оригинално "Ръководство за работа" 1 Правила за техниката на безопасност...

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com GD 320 GD 460 GD 460 A BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com CMS-MOD-BS 120 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ... 2 2

Подробно

468142_006_OFK_500_10_Spr.indd

468142_006_OFK_500_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com OFK 500 Q Оригинално Ръководство за работа Фрезова машина за ръбове 468142_006

Подробно

468104_008_Duplex_LS130_10_Spr.indd

468104_008_Duplex_LS130_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com DUPLEX LS 130 EQ Оригинално Ръководство за работа Линейна шлайфмашина

Подробно

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com VAC SYS VP Оригинално Ръководство за работа Вакуумна помпа VAC SYS VP

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com C L E A N T E X 26 E, 26 E AC, 26 E SD 36 E, 36 E LE, 36 E AC, 36 E LE AC, 36 E AC-LHS

Подробно

706214_001_BMS_180_E_10_Spr.indd

706214_001_BMS_180_E_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com R U S T O F I X BMS 180 E Оригинално Ръководство за работа R U S T O

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com RG 130 E BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически данни 2 2

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com ASA 477583_004 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ... 2 2

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com RG 150 E BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически данни...

Подробно

ST1800A22 (01)_BGR_ pdf

ST1800A22 (01)_BGR_ pdf ST 1800 A22 Български ST 1800 A22 Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com RG 80 E BG Оригинално "Ръководство за работа" E_768839_002 1 Технически

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_7-G2_BGR_TE7_P1_Papier-A5_28_09_ _16_16.pdf

DOK-Projekt_System_TE_7-G2_BGR_TE7_P1_Papier-A5_28_09_ _16_16.pdf TE 7 Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

TE50AVR (03)_BGR_ pdf

TE50AVR (03)_BGR_ pdf TE 50-AVR Български TE 50-AVR Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf TE DRS S Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

SD5000A22 (01)_BGR_ pdf

SD5000A22 (01)_BGR_ pdf SD 5000-A22 Български SD 5000-A22 Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / /

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / / ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K64030 / 036051 / 036052 1 Съдържание Общи указания за безопасност Допълнителни указания за безопасност при

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_7C-G1_BGR_TE7C_P1_Papier-A5_10_10_ _41_02.pdf

DOK-Projekt_System_TE_7C-G1_BGR_TE7C_P1_Papier-A5_10_10_ _41_02.pdf TE 7-C Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

TE3M (01) TE3C (01)_BGR_ pdf

TE3M (01) TE3C (01)_BGR_ pdf TE 3-M TE 3-C Български TE 3-M TE 3-C Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация.

Подробно

C41250 (01)_BGR_ pdf

C41250 (01)_BGR_ pdf C 4/12-50 Български C 4/12-50 Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е

Подробно

_DW913_DW915_DW918__BG.indd

_DW913_DW915_DW918__BG.indd 359203-71 BG Превод на оригиналните инструкции DW913 DW915 DW918 DW919 N094270 (OCT10) Авторски права DEWALT фиг. 1 фиг. 2 f e a g b c d 2 АКУМУЛАТОРЕН ПРОЖЕКТОР С БЯЛА СВЕТЛИНА DW913, DW915, DW918, DW919

Подробно

BG КЪРТАЧ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Ташев-Галвинг ООД

BG КЪРТАЧ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Ташев-Галвинг ООД BG КЪРТАЧ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Общи пояснения 1-1. Лост на превключвателя 5-2. Смазка за длетото 13-3. Черен 2-1. Скала за регулиране 6-1. Освобождаваща капачка 14-1. Отвертка 3-1. Сигнална

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_6-A22-G2_BGR_TE6-A_Papier-A5_11_08_ _55_56.pdf

DOK-Projekt_System_TE_6-A22-G2_BGR_TE6-A_Papier-A5_11_08_ _55_56.pdf TE 6-A22 Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

C43690 (01) C (01) C436DC (01)_BGR_ pdf

C43690 (01) C (01) C436DC (01)_BGR_ pdf C 4/36-90 C 4/36-350 C 4/36-DC Български C 4/36-90 C 4/36-350 C 4/36-DC Оригинално Ръководство за експлоатация 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

DOK-Projekt_System_PSA _80_BGR_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf

DOK-Projekt_System_PSA _80_BGR_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf PSA / PUA Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно