Microsoft Word - murdex.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - murdex.doc"

Препис

1 МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител / Доставчик I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Тел Факс Телефон за спешни случаи КОМПОЗИЦИЯ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ Химически характеристики: Субстанция % EINECS CAS Символ Рискови фрази Флокумафен 0, Т+; N 26/27/ /25-50/53 Денатониев бензоат 0, Xn ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ Класификация: Този продукт се класифицира като безопасен. Основни физически и химически опасности: Наличната информация не показва особени рискове. Обратими ефекти за здравето: при поглъщане на големи количества, този продукт може да причини инхибиция на факторите на кръвната коагулация. Антикоагулантният ефект започва часа след поглъщането. В зависимост от степента на интоксикация, симптомите биха могли да бъдат: кървене на венците, кръвоизлив от носа, понижаване на кръвното налягане, тахикардия, наличие на кръв в урината. 4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ При вдишване: не се прилагат. При контакт с кожата: почистете незабавно кожата и измийте добре със сапун и вода. Ако е необходимо потърсете медицинска помощ. При контакт с очите: измийте веднага добре с вода. Ако е необходимо потърсете медицинска помощ.

2 МУРДЕКС Страница: 2/5 При поглъщане: Не предизвикайте повръщане за да избегнете риск от кръвоизлив. Приложете активен зеленчуков въглен ( мг) и се посъветвайте се с доктор. Специфични средства за първа помощ, които трябва да се намират на работното място: Активен зеленчуков въглен ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ Препоръчителни средства за гасене: - вода - СО2 - прахов гасител Забранени средства за гасене: - Специални опасности от експозиция: - Флокумафен може да изпусне токсични пушеци на хидрофлуорната киселина. Облекло за противопожарния екип: - подходящо МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗСИПВАНЕ Персонални мерки: Избягвайте контакт с очите и кожата. Пазете от достъп на деца и домашни животни. Не замърсявайте храна с този продукт. Предпазване от контакт с очите и кожата: Носете подходящи защитни средства Мерки за предпазване на околната среда: пазете от замърсяването на повърхностни води с продукта. Методи за почистване: Съберете продукта механично, поставете го в добре затворени контейнери и после ги изхвърлете съгласно инструкциите в параграф УПОТРЕБА И СКЛАДИРАНЕ 7.1. Употреба: Носете подходящи ръкавици 7.2. Складиране: Съхранявайте на хладни и сухи места, далеч от източници на топлина и директна слънчева светлина. 8. КОНТРОЛ НА ЕСКПОЗИЦИЯТА И ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА 8.1. Стойности на прага на експозиция ACGH TLV-TWA Не се наблюдава TLV-STEL Не се наблюдава Критични ефекти: Контролни процедури: Инхибиция на фактори на кръвната коагулация Кръвни проби с определяне на протромбин и хематокритни времена Контрол на експозиция Контрол на експозиция за професионални нужди

3 МУРДЕКС Страница: 3/ Дихателна защита: Не се предвижда Защита на ръцете: Гумени ръкавици Защита на очите: Избягвайте контакт с очите Защита на кожата: Не се предвижда Контрол на експозицията за околната среда: Поставяйте примамките на места недостъпни за домашни животни ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 9.1. Обща информация Състояние при 20 С: твърд Цвят: оранжев Миризма: ванилия 9.2. Важна информация за човешкото здраве, безопасност и околната среда рн Точка на завиране Точка на запалване Запалимост: незапалим Експлозивни свойства Избухливи свойства Налягане на изпаренията Относителна плътност Разтворимост неразтворим във вода Октанол/вода коефициент на разделяне 4,7 флокумафен Вискозитет Време на изпарение СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 10.1.Условия, които да се избягват Избягвайте излагане на слънчеви лъчи и топлина 10.2.Материали, които да се избягват Окислители, силни киселини и алкални в-ва Опасни продукти от разпадане Няма ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Ефекти опасни за здравето Органи цел на продукта инхибиране на факторите, коагулиращи кръвта Симптоми виж параграф 3 Токсичност на формулирания продукт LD50 акутно орално плъх >5000 мг/кг (изчислено) Токсичност на активните вещества LD50 акутно орално плъх LD50 акутно дермално Токсичност при вдишване LC50 (4 часа) Флокумафен 0,25 мг/кг < 3 мг/кг 0,16-1,4 мг/л

4 МУРДЕКС Страница: 4/5 Контакт с очите и кожата Няма дразнене на очите и кожата Незабавни, забавени и хронични ефекти в резултат от краткотрайни или дълготрайни експозиции: Усещане Канцерогенност Мутагенност Ефекти върху репродуктивността ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 12.1.Екотоксичност 12.2.Мобилност Флокумафен не е мобилен в почва 12.3.Остатъци и разградимост Флокумафен е устойчив на хидролиза. Активните субстанции са биотично разградими; 12.4.Потенциал за биоакумулация Флокумафен: BCF Други неблагоприятни ефекти Водна токсичност Друга екотоксичност Токсичност към пчели Флокумафен (96ч.)0,15мг/Л Прасе>60 мг/кг; Куче 0,25 мг/кг; Котка>10мг/кг; Овца>5 мг/кг; Дива патица 24 мг/кг; Пиле>100 мг/кг Токсичен СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ Боравене с излишния продукт и отпадъците: Виж параграф 7 и 8 Подходящи методи за изхвърляне (продукт) Третирайте като токсичен отпадък Подходящи методи за изхвърляне (опаковка) Третирайте като токсичен отпадък ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ UN Група опаковки Техническо име Класификация при транспорт ADR/RID IMO IATA РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ Класификация Символ на опасност Рискови фрази

5 МУРДЕКС Страница: 5/5 Предупреждения: S2 Пазете от деца S13 Дръжте далеч от храни, напитки и фураж S37 Носете подходящи ръкавици S46 При поглъщане потърсете доктор незабавно и му покажете този етикет Други регулации Информацията съдържаща се в този Информационен лист за безопасност не представлява заместител за оценката на потребителите за риска в тяхното работно място ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Интегрален текст на рисковите фрази: R26/27/28 Много токсичен ако се вдиша, при контакт с кожата и при поглъщане R20 Вреден при вдишване R48/23/24/25 Токсичен: опасност от сериозно повреждане на здравето при продължителна експозиция, при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане R50/53 Много токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни вредни ефекти на водната околна среда Друга информация: Този информационен лист е точен и е базиран на най-добрата информация на I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A., която е считана за надеждна. Тя може да се променя и за нея гаранции. Клиентите трябва да постигнат безопасност на техните крайни продукти, която да ги задоволява без да се нарушават патентите. Библиография: Ръководство по пестициди HSDB Банка за информация на опасните вещества MSDS на суровините

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Plate Cleaner for Positive and Negative Plates (Bulgarian (BG)) KPG ISS SDS Europe Bulgaria

Plate Cleaner for Positive and Negative Plates (Bulgarian (BG)) KPG ISS SDS Europe Bulgaria Отговарянаизискваниятана 91/155/EEC 2001/58/EC ИНФОРМАЦИОНЕНЛИСТЗА БЕЗОПАСНОСТ 1. 258 Plate Cleaner for Positive and Negative Plates веществото/препаратаина фирмата/предприятието веществото/препарата продукта

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно