document

Размер: px
Започни от страница:

Download "document"

Препис

1 проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 интернет адрес: РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация Обявление за изменение или допълнителна информация Решение номер: 6815 От дата: дд/мм/гггг І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование и адрес Официално наименование: Национален регистрационен номер: ² Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело бул. Цар Освободител 7 Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: София BG BG Лице за контакт: Снежана Караиванова Интернет адрес/и Основен адрес (URL): Адрес на профила на купувача (URL): ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ II.1) Процедурата е открита с: Решение номер: 5832 От дата: дд/мм/гггг II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо): II.3) Уникален номер на поръчката в РОП: (nnnnn-yyyy-xxxx) ІIІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Член 100, ал. 1 от ЗОП Член 100, ал. 7, т. [...] от ЗОП Член 100, ал. 11 от ЗОП Член 100, ал. 12, т. [...] от ЗОП Член 179, ал. 1 от ЗОП Член 100, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП Член 100, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП Член 100, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП ІV: ОДОБРЯВАМ Обявлението за изменение или за допълнителна информация УНП: 9a41dca b3ab-f90878a9a8ed 1

2 VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо): VI.2) Процедури по обжалване VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша 18 Град: Пощенски код: Държава: София 1000 BG Интернет адрес (URL): VI.2.2) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение Дата: дд/мм/гггг VIІ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VII.1) Трите имена: (Подпис) Валери Кръстанов Стоянов VII.2) Длъжност: Изпълнителен директор Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: ПОПРАВКА Обявление за изменения или за допълнителна информация Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура. Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в оригиналното обявление) I.1) Наименование и адреси ¹ Официално наименование: Национален регистрационен номер: ² Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело бул. Цар Освободител 7 Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: София BG BG Лице за контакт: Снежана Караиванова УНП: 9a41dca b3ab-f90878a9a8ed 2

3 Интернет адрес/и Основен адрес (URL): Адрес на профила на купувача (URL): РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление) II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование: Ремонтни дейности на имоти от жилищния фонд на МО за ВО Пети километър, гр. София, бул. Цариградско шосе 111 по обособени позиции. Референтен номер: ² II.1.2) Основен CPV код: Допълнителен CPV код: ¹ ² II.1.3) Вид на поръчка Строителство Доставки Услуги II.1.4) Кратко описание: Ремонтни дейности на имоти от жилищния фонд на МО за ВО Пети километър, гр. София, бул. Цариградско шосе 111 по обособени позиции. РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: дд/мм/гггг VI.6) Препратка към оригиналното обявление Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷ enotices TED esender Друго Потребителско влизане в TED esender: ⁷ Справка за обявления: ⁷ (година и номер на документа) Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ дд/мм/гггг Номер на обявлението в РОП: РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ VII.1) Информация за коригиране или добавяне VII.1.1) Причина за изменение ⁷ Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление ¹ (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление) Номер на раздел: II.2.4 Обособена позиция : ² 1 2, 3 и 4 във ВО "Пети километър". 2, 3 и 4 във ВО "Пети километър", 1,неразделна част от документацията. Номер на раздел: II.2.4 Обособена позиция : ² 2 УНП: 9a41dca b3ab-f90878a9a8ed 3

4 5, 6 и 7 във ВО "Пети километър". 5, 6 и 7 във ВО "Пети километър", - Приложение 1.1, неразделна част от документацията. Номер на раздел: II.2.4 Обособена позиция : ² 3 8, 9 и 10 във ВО "Пети километър". самостоятелно обособени етажи с 8, 9 и 10 във ВО "Пети километър", - Приложение 1.2, неразделна част от документацията. Номер на раздел: II.2.4 Обособена позиция : ² 4 самостоятелно обособени етажи с 12, 13 и 14 във ВО "Пети километър". самостоятелно обособени етажи с 12, 13 и 14 във ВО "Пети километър", съгласно Техническата спецификация - Приложение 1.3, Номер на раздел: II.2.4 Обособена позиция : ² 5 15, 16, 17 и 18, във ВО "Пети километър". 15, 16, 17 и 18, във ВО "Пети километър", съгласно Техническата спецификация - Приложение 1.4, Номер на раздел: II.2.4 Обособена позиция : ² 6 Ремонт на вертикалните канализационни и водосточни щрангове и системата от пожарни хидранти и противопожарна инсталация във ВО "Пети километър". Ремонт на вертикалните канализационни и водосточни щрангове и системата от пожарни хидранти и противопожарна инсталация във ВО "Пети километър",съгласно Техническата спецификация - Приложение 1.5, Номер на раздел: VI.4.3 Обособена позиция : ² Жалба срещу решението за откриване на процедурата и /или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подава в 10- дневен срок от изтичането на срока Съгласно чл. 197, ал. т.1 от ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). по чл. 179 от ЗОП. VII.2) Друга допълнителна информация ² На страница 17, от раздел III. Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор, в точка 2 от Попълване на ЕЕДОП в документацията за участие, одобрена с Решение 5832/ г. е посочен текстът който се изменя на: УНП: 9a41dca b3ab-f90878a9a8ed 4

5 Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони. ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо ² в приложимите случаи ⁷ задължителна информация, която не се публикува УНП: 9a41dca b3ab-f90878a9a8ed 5

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна 6 3В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: гор@аор.ьа, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване Номер: РД-09-37-3

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document Номер: РД 16-1450 от 22/12/2011 дд/мм/гггг МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1 1000 София, ул. Леге 4 факс:

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Директива 2014/25/ЕС Настоящото обявление е покана

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: ПВФ-01-52 от 05/09/2013 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регистрационната форма от ССИ 20i90H5-00073-0045(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА Номер и дата

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,   РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно