Microsoft Word - FinOtchatanins doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - FinOtchatanins doc"

Препис

1 "АТАНИНС ИНВЕСТ " АД изготвени към 31 декември 2005г.

2 "Атанинс Инвест"АД към 31 декември 2005г. Отчет за приходи и разходи Към г. В хиляди лева Прил Приходи от продажба на дълготрайни активи 10 Разходи за дейността 3 (67) (43) Финансови приходи Финансови разходи 5 (84) (120) Печалба/(Загуба) преди данъчно облагане 8 19 Разходи за данъци 1 (4) Печалба/(Загуба) след данъчно облагане 7 15 Отчетът за приходи и разходи на Дружеството следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети представени на страници от 5 до 14. Àòàíàñ Òàáîâ Èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð Ðàäêà Ðúñèíà Ñúñòàâèòåë Çàâåðèë áåç ðåçåðâè9äåñ Íåëè Øîïîâà 0

3 "Атанинс Инвест"АД към 31 декември 2005г. Баланс Към г. В хиляди лева Прил Активи Нетекущи активи Имоти, транспортни средства и оборудване 6 1, Инвестиции 7 2,226 2,721 Общо íåòåêóùè àêòèâè 3,832 3,161 Текущи активи Финансови активи Други активи Парични средства и парични еквиваленти ,532 Общо òåêóùè àêòèâè 785 1,675 Общо активи 4,617 4,836 Пасиви Капитал и резерви Основен капитал 11 4,500 4,500 Резерви Натрупана печалба / (загуба) Общо собствен капитал 4,584 4,577 Нетекущи пасиви Финансови пасиви Общо нетекущи пасиви Текущи пасиви Други пасиви Общо текущи пасиви 33 2 Общо пасиви и собствен капитал 4,617 4,836 Балансът на Дружеството следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети представени на страници от 5 до 14. Атанас Табов Изпълнителен директор Радка Ръсина Съставител 1

4 "Атанинс Инвест"АД към 31 декември 2005г. Отчет за паричния поток Към г. В хиляди лева Прил Парични потоци от оперативна дейност Плащания на доставчици (43) (12) Плащания,свързани с трудови възнаграждения - (12) Платени данъци (2) (1) Други парични потоци от оперативна дейност - (1) Нетен паричен поток от оперативна дейност (45) (26) Парични потоци от инвестиционна дейност Придобиване на имоти, машини,съоръжения и оборудване (1,059) (402) Придобиване на инвестиции 28 Прични потоци,свързани с лихви и дивиденти Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (1,023) (278) Парични потоци от финансова дейност Постъпления от допълнителни вноски и връщането им на собствениците Парични потоци, свързани с получени или предоставени (146) (958) заеми Парични потоци, свързани с лихви по получени или 138 предоставени заеми Общо парични потоци от финансиране на дейността (8) (255) Изменение на паричните средства през периода (1,076) (559) Парични средства и парични еквиваленти В началото на периода 1,532 2,091 Парични средства и парични еквиваленти 9 В края на периода 456 1,532 Отчетът за паричния поток на Дружеството следва да се разглежда заедно с приложенията към него, Представляващи неразделна част от финансовите отчети представени на страници от 5 до 14. Атанас Табов Изпълнителен директор Радка Ръсина Съставител 2

5 "Атанинс Инвест"АД към 31 декември 2005г. Отчет за промените в собствения капитал За годината към 31 декември 2005г. В хиляди лева Основен капитал Законови резерви Натрупани печалби/ Загуби Общо Състояние на 1януари 2004г. 3, ,702 Увеличение на основния капитал Разпределение на печалбата от 2003 г. Нетна печалба за годината (6) Състояние на 31 декември 2004г. 4, ,577 Нетна печалба за годината Състояние на 31 декември 2005г. 4, ,584 Отчетът за промените в собствения капитал на Дружеството следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети представени на страници от 5 до 14 Атанас Табов Изпълнителен директор Радка Ръсина Съставител 3

6 1. Основа за изготвяне (a) Общи данни за " Атанинс Инвест" АД Атанинис Инвест АД или Дружеството е регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление : гр.софия, бул. Цар Борис ІІІ 19. Основният предмет на дейност на Атанинс Инвест АД е посредничество, консултантски и други бизнесуслуги. (б) Приложими стандарти Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС), утвърдени за прилагане в Република България с Постановление на Министерски съвет 21/ г. и обнародвани в Държавен вестник (ДВ),бр.13 от 2003г.приети от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения към него. (в) База за изготвяне Финансовите отчети са изготвени в хиляди български лева (BGN). От 2005 година дружеството прилага счетоводна политика, отговаряща изцяло на принципите и изискванията на МСС. (г) Съпоставимите данни в настоящите финансови отчети към 31 декември 2005г. са представени в съответствие с МСС. 2. Значими счетоводни политики (a) Признаване на приходи и разходи Финасовите и нефинасови приходи и разходи се признават в отчета за приходи и разходи съгласно принципа на текущото начисляване в момента на тяхното възникване независимо от момента на паричните постъпления и плащания. (б) Имоти, компютри, транспортни средства и оборудване В дружеството е определен праг на същественост от 500лв., под който придобитите материални и нематериални активи се отчитат като текущ разход в отчета за приходите и разходите. Имотите,транспортните средства,съоръженията и оборудването се отчитат в баланса по тяхната стойност на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и със загубите от обезценка. 2. Значими счетоводни политики, продължение (в) Имоти, компютри,транспортни средства и оборудване, продължение Амортизацията се начислява на база линейния метод по установени норми с цел пълното амортизиране на дълготрайните материални активи в продължение на очаквания срок за тяхното използване. Годишните амортизационни норми на активите са както следва: 4

7 Сгради 4% Компютри 50% Транспортни средства 25% Стопански инвентар 15% (г) Нематериални дълготрайни активи Нематериалните дълготрайни активи се отчитат в баланса по тяхната стойност на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и със загубите от обезценка. Амортизацията се начислява на база линейния метод по установени норми с цел пълното амортизиране на дълготрайните нематериални активи в продължение на очаквания срок за тяхното използване. Годишната амортизационна норма на активите е 15%. (д) Финансови инструменти (1) Финансовите инструменти включват финансови активи на падеж, финансови актитиви на разположение за продажба, финансови активи за търгуване и предоставени парични заеми. (2) Финансовите активи на падеж са активи с фиксирана или установима доходност и фиксиран падеж, които Дружеството има намерение и възможността да държи до падеж. Финансовите активи за продажба са всички активи, които не могат да бъдат класифицирани като инструменти за търгуване или финансови активи на падеж.тези инструменти включват капиталовите инвестиции. Финансови активи за търгуване са тези, които дружеството държи основно с цел краткосрочна печалба. Паричните заеми, възникнали при дружеството се оценяват по амортизирана стойност намалена със загубите от обезценка.амортизираната стойност се изчислява на база - ефективен лихвен процент. (2) Признаване Дружеството отчита финансовите активи на падеж, активите за продажба и паричните заеми от датата на уреждане. (3) Оценяване Финансовите активи се отчитат по цена на придобиване, включваща разходите по осъществяване на сделката. След първоначалното им признаване финансовите активи за търгуване и продажба се оценяват по справедливата им стойност, с изключение на онези инструменти, за които няма котировки на активен пазар и чиято справедлива стойност не може да бъде надежно определена, и които се отчитат по цена на придобиване, включваща разходите по осъществяване на сделката и намалена със загуби от обезценка. Справедливата стойност на финансовите инструменти се определя на база пазарни котировки на цената им към датата на баланса, без в нея да се включват разходите по осъществяване на сделката. 5

8 (4) Печалби и загуби от последваща оценка Дружеството отчита печалбите и загубите от последваща оценка на финансовите активи за търгуване и на разположение за продажба в отчета за приходите и разходите. (е) Парични средства и парични еквиваленти Паричните средства и паричните еквиваленти включват пари в брой и парични средства, предоставени на депозит в местни търговски банки със срок на падеж до 3 месеца и се оценяват по номиналната им стойност. (ж) Обезценка (1) Към датата на изготвяне на баланса се извършва преглед на балансовите стойности на активите на Дружеството, за да се определи дали съществуват индикации за обезценка. В случай, че такива индикации съществуват се определя възстановимата стойност на актива. Загуба от обезценка се признава в случаите, в които балансовата стойност на актива или на обекта, генериращ парични потоци е по висока от неговата възстановима стойност. Загубите от обезценка се признават в отчета за приходи и разходи. (2) Оценка на възстановимата стойност Възстановимата стойност на вземанията и инвестициите на Дружеството се изчислява на база настояща стойност на очакваните бъдещи парични потоци, които се дисконтират с оригиналния ефективен лихвен процент за съответния актив. Краткосрочните вземания не се дисконтират. Възстановимата стойност е по високата от нетната продажна цена на даден актив и неговата стойност в употреба. При определянето на стойността в употреба, очакваните бъдещи парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност с дисконтов процент преди данъчно облагане, който отразява текущата пазарна оценка за стойността на парите във времето и специфичните рискове за актива. Възстановимата стойност за актив, който не генерира 2. Значими счетоводни политики, продължение Обезценка, продължение (3) Оценка на възстановимата стойност, продължение самостоятелно значителни входящи парични потоци, се определя на база възстановимата стойност на единицата, генерираща парични потоци, към която актива принадлежи. (4) Реинтегриране на разходи за обезценка Загубата от обезценка на вземане се реинтегрира, когато последващото увеличение на възстановимата стойност може да бъде обективно свързано със събитие, което е настъпило след признаването на загубата от обезценка. По отношение на другите активи, загубата от обезценка се реинтегрира, когато е налице промяна в оценките, използвани при определяне на възстановимата им стойност. Загубата от обезценка се реинтегрира само до степента, до която балансовата стойност на актива не надвишава балансовата стойност, която би била определена, намалена с натрупаната амортизация, ако не бе призната загуба от обезценка. (з) Валутна преоценка 6

9 Паричните средства в брой и по депозитни сметки, както и непаричните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута се преоценяват на база обявения от Централната банка официален курс за съответната валута за всеки работен ден от месеца. Курсовите разлики, възникнали в резултат на преоценката се отчитат в отчета за приходите и разходите. (и) Компенсиране Финансовите активи и пасиви се компенсират и съответно нетната стойност се отчита в баланса, когато Дружеството има законно право да компенсира признатите стойности и възнамерява да да извърши уреждане на актива и пасива на нетна основа. (й) Провизии Провизията се признава в баланса, когато Дружеството има правно или конструктивно задължение, в резултат на минали събития и е вероятно, че за погасяването му ще е необходим изходящ паричен поток. Ако ефектът е съществен, провизиите се определят чрез дисконтиране на бъдещите парични потоци с дисконтов процент преди данъчно облагане, който отразява текущата пазарна оценка за стойността на парите във времето и специфичните рискове за съответния пасив. (к) Данъчно облагане Данъкът върху печалбата за годината включва текущ и отсрочен данък. Текущият данък включва сумата на данъка, която следва да се плати върху очакваната облагаемата печалба за периода, въз основа на ефективната данъчна ставка или действаща такава в деня на изготвяне на баланса, и всички корекции върху дължимия данък за минали години. Отсроченият данък се изчислява чрез прилагане съответно на балансовия метод върху всички временни разлики формирани между балансовата стойност съгласно финансовите отчети и стойностите за данъчни цели. 2. Значими счетоводни политики, продължение Данъчно облагане, продължение Отсроченият данък се изчислява на базата на данъчните ставки, който се очакват да бъдат действащи когато актива се реализира или задължението се погаси. Ефектът върху отсрочения данък от промяна на данъчните ставки се отчита в отчета за приходи и разходи, с изключение на случаите, когато се отнася до суми, предварително начислени или отчетени директно в собствения капитал. Отсрочен данъчен актив се признава само до размера, до който е вероятно получаването на бъдещи печалби, срещу които може да се оползотворят неизползваните данъчни загуби или данъчен кредит. Отсрочените данъчни активи се намаляват в съответствие с намалението на вероятността за реализиране на данъчни ползи. 7

10 (л) Текущи и нетекущи задължения Задълженията по парични заеми се водят по амортизирана цена на придобиване. Текущите задължения се отчитат по текуща стойност според несконтираната сума от пари или парични еквиваленти, необходими в момента за погасяване на задължението. 8

11 "Атанинс Инвест АД към 31декември2005г. Ïðèëîæåíèÿ êúì ôèíàíñîâèòå îò åòè (ïðîäúëæåíèå) 3. Разходи за дейността В хиляди лева Разходи за материали 8 - Разходи за външни услуги Разходи за възнаграждения Разходи за амортизация 13 3 Други разходи Финансови приходи В хиляди лева Приходи от лихви Приходи от промяна на валутни курсове Финансови разходи В хиляди лева Разходи за лихви 6 10 Разходи от промяна на валутни курсове 1 4 Други разходи от финансови опреации /

12 6.Имоти, транспортни средства и оборудване В хиляди лева Земи Сгради Стопански инвентар Транспортни средства Общо Отчетна стойност Към 1 януари Постъпили 1, ,179 Излезли от употреба Към 31 декември 2005 Амортизация Към 1 януари 2005 Разходи за амортизация за годината Амортизация на излезлите от употреба 1, , (1) (7) (8) - (6) (4) (3) (13) Към 31 декември (6) (5) (10) (21) Балансова стойност 31 декември 2005г. 1, ,606 Балансова стойност 1 януари 2005г

13 7. Инвестиции В хиляди лева Капиталови инструменти 1, Предоставен парични заеми 965 2,138 2,226 2,721 Капиталовите инструменти включват акции и дялове на местни нефинансови предприятия. 8. Финансови активи В хиляди лева Предоставени парични заеми Други активи (текущи активи) В хиляди лева Други активи Парични средства и парични еквиваленти В хиляди лева Пари в каса Текуща сметка при местни банки Депозити при местни банки 402 1, ,532 01

14 11. Капитал и резерви (а) Основен капитал Към 31 декември 2005 г., акционерният капитал на Дружеството се състои от броя обикновени, поименни акции с право на глас с номинална стойност 1(един) лев всяка. Регистрираният акционерен капитал на Дружеството е изцяло внесен. (б) Резерви Резервите включват резерви заделени съгласно Търговския закон.финансовият резултат е формиран от натрупаните печалби от минали периоди и от текущата година. 02

15 " Аладис към 31декември.2005г Ïðèëîæåíèÿ êúì ôèíàíñîâèòå îò åòè (ïðîäúëæåíèå) 12 Сделки между свързани лица (a) Сделки и салда Свързани лица Вид сделка Сума В хиляди лева Винарска изба Пълдин АД Предоставен паричен заем 236 Приходи от лихви 5 Шато Пълдин ЕООД Предоставен паричен заем 30 Приходи от лихви 2 Атанас Славев Табов Предоставен паричен заем 816 Приходи от лихви 28 Атанел Инвест АД Получен паричен заем 1 (б) Други свързани лица Свързани лица Вид сделка Сума В хиляди лева Директори Възнаграждения Събития, възникнали след датата на изготвяне на баланса Няма събития, възникнали след датата на изготвяне на баланса, които да изискват допълнително оповестяване или корекции във финансовите отчети на Атанинс Инвест АД 03

16 04

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Директор Член на СД Финансов директор Диана Стоянова

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

ТП ЕЙ КЮ ИКС СЕКЮРИТИС АГ Годишен финансов отчет за годината приключваща на Съдържание Приложение към Годишния финансов отчет Счетоводен Ба

ТП ЕЙ КЮ ИКС СЕКЮРИТИС АГ Годишен финансов отчет за годината приключваща на Съдържание Приложение към Годишния финансов отчет Счетоводен Ба Годишен финансов отчет Съдържание Приложение към Годишния финансов отчет Счетоводен Баланс Отчет за приходите и разходите Справка за нетекущите (дълготрайни) активи www.kik-bg.com K&K Accounting a member

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

TAI2003.xls

TAI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно